hoofdelijk omslag gemeente Gaasterland dienstjaar 1911
 
hoofdelijke omslag 1911
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1911. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze gedrukte lijst. Met behulp van de handgeschreven onderlegger uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat is bovenstaande gedrukte lijst aangevuld met de namen van bewoners welke geen belasting hoefden te betalen en de (huis?)nummers volgens die onderlegger.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1911. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen. Aan de hand van het boekje zal geprobeerd worden te achterhalen waar de desbetreffende persoon heeft gewoond in Balk.
In het boekje staan ook de gegevens van de rest van de gemeente Gaasterland:
blad 4 (Wijckel), blad 5 (Wijckel, Sondel), blad 6 (Nijemirdum), blad 7 (Oudemirdum), blad 8 (Mirns en Bakhuizen), blad 9 (Harich), blad 10 (Ruigahuizen)
 
  naam inkomen aanslag beroep adres
1 Sieger Hornstra ( * 27 sep 1880 te Harich) 900,-   40,50   veehouder Meerweg 23
2 Hielke Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) 500,-   22,50   zonder beroep? Meerweg 22
3 pakhuis -   -     Meerweg 21
4 pakhuis -   -     Meerweg 20
5 Teake Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) -   vrij   timmerknecht Meerweg 20
6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) 50,-   2,25   tuinman Meerweg 19
7 Hendrik Pieters de Jong ( * 22 aug 1878 te Wijckel) -   vrij   koperslagersknecht Meerweg 19
8 Aemilieus Wijckelsma ( * 30 jan 1842 te Wijckel) -   vrij     Meerweg 18
9 Arend Dooitjes Schram ( * 18 dec 1844 te Balk) -   vrij   verversknecht Meerweg 18
10 Jan Doele ( * 13 november 187 te Balk) -   vrij   timmerknecht Meerweg 17
11 Roelof de Jong ( * 4 sep 1881 te Balk) 50,-   2,25   stuurman Meerweg 17
12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) 200,-   9,00   boer Meerweg 16
13 Thijs van Hout ( * 29 dec 1875 te Harich) 150,-   6,75   timmerman Meerweg 15
14 Lucas Bouwman ( * 6 nov 1852 te Oudemirdum) 250,-   11,25   timmerman Meerweg 14
16 Otte Schilstra ( * 7 nov 1875 te Wijckel) 200,-   9,00   veehouder Meerweg 12
17 Jikke Gijzen. ( * 13 mei 1841 te Woudsend) 100,-   4,50   touwslagersche Pypsterstikke 2
20 Wieger Smits ( * 14 juli 1867 te Koudum) 50,-   2,25   voerman Pypsterstikke (13) 3
21 Willem Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) -   vrij   timmerman Pypsterstikke (11) 1
22 Tjipke Vermoten ( * 3 september 1854 te Sloten) 175,-   7,88   timmerknecht Pypsterstikke (9) 1
23 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) 50,-   2,25   zonder beroep Pypsterstikke (7) 1
24 Grietje de Boer ( * 26 november 1842 te Harich) 50,-   2,25   zonder beroep Pypsterstikke (5) 1
25 Meine Annes Bosma ( * 18 juli 1867 te Balk) 50,-   2,25   gasfitter Pypsterstikke (3)
26 schuur -   -     Pypsterstikke
27 Jan Wybes Brouwer ( * 5 juni 1869 te Lemmer) 1000,-   45,00   stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
28 Pieter Betzema ( * 8 mei 1874 te Balk) 500,-   22,50   winkelier Meerweg 11
28a Martje Freerks Smink ( * 10 april 1842 te Wijckel) 50,-   2,25   zonder beroep Meerweg 11
29 Anna Maria Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) 500,-   22,50   zonder beroep Meerweg 10
29a Uilkje Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) 450,-   20,25   zonder beroep Meerweg 10
30 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) 200,-   9,00   zonder beroep Meerweg 9
31 Roelof van der Veen ( * 19 mei 1872 te Meppel) 1500,-   67,50   doopsgezind predikant Meerweg 8
32 Jan Rinze Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) 200,-   9,00   slager Meerweg 7
32 Cornelis Koolhaas ( * 3 mei 1889 te Joure) 225,-   10,13   onderwijzer Meerweg 7
33 IJke Tittes Stoffelsma ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) 2000,-   90,00   rentenier Meerweg 6
34 Bokje de Vries 1350,-       zonder beroep Meerweg 5
35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Balk); 500,-   22,50   logementhouder Meerweg 4
35 Sjirk Goinga ( * 6 september 1879 te Weidum) 700,-   31,50   commies posterijen Meerweg 4
36 Wiebe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) 950,-   42,75   bakker Meerweg 3
37 Johannes Babtist Coevoet ( * 30 juli 1848 te Utrecht) 700,-   31,50   hoofdonderwijzer Meerweg 2
38 bijzondere lagere school           Meerweg 1
 
hoofdelijke omslag 1911
 
39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) 1000,-   45,00   koperslager van Swinderenstraat 1
40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) 400,-   18,00   kleermaker van Swinderenstraat 2
41 Dirk de Boer ( * 26 oktober 1877 te Koudum) 600,-   27,00   bakker van Swinderenstraat 3
42 Pieter Bootsma ( * 30 augustus 1882 te Offingawier) 1600,-   72,00   Hervormd predikant van Swinderenstraat 4
43 lijkenhuisje -   -     van Swinderenstraat 5
44 Hervormde kerk -   -     van Swinderenstraat 6
45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) 1550,-   69,75   onderwijzer van Swinderenstraat 7
46 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) 600,-   27,00   goudsmid van Swinderenstraat 8
46 Jan Aukes de Groot ( * 7 april 1875 te Workum) 100,-   4,50   schipper van Swinderenstraat 8
47 Wiebe Harmens de Jong ( * 13 december 1878 te Balk) 300,-   13,50   boekhandelaar van Swinderenstraat 9
48 Wiebren Hanses Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) 400,-   18,00   verver van Swinderenstraat 10
49 Elizabeth Johanna Verhoop ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage) 10000,-   450,00   zonder beroep van Swinderenstraat 11
50 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) 2800,-   126,00   rentenier van Swinderenstraat 12
51 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) 600,-   27,00   manufacturier van Swinderenstraat 13
52 Theresia Angela ten Brink ( * 15 januari 1858 te Sneek) 1200,-   54,00   manufacturier van Swinderenstraat 14
53 Kerst Huisman ( * 18 juni 1869 te Balk) 50,-   2,25   koetsier familie Tromp van Swinderenstraat 15
54 Marianne Karoline ten Brink ( * 20 november 1821 te Sloten) 400,-   18,00   zonder beroep van Swinderenstraat 16
55 IJmkje Zuiderveld ( * 3 december 1839 te Wijckel) 4200,-   189,00   zonder beroep van Swinderenstraat 17
55 Anna Bosma ( * 26 februari 1873 te Nijega HON) 150,-   6,75   zonder beroep van Swinderenstraat 17
56 Idske Poppe van der Goot ( * 24 november 1874 te Harich) 900,-   40,50   zonder beroep van Swinderenstraat 19
56 Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) 7000,-   315,00   zonder beroep van Swinderenstraat 19
57 Hermannus Gaaikema ( * 8 maart 1866 te Waarden) 1550,-   69,75   burgemeester van Swinderenstraat 20
58 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) 800,-   36,00   manufacturier van Swinderenstraat 21
59 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) 1500,-   67,50   grossier van Swinderenstraat 22
60 Rinze Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) 100,-   4,50   schoenmaker van Swinderenstraat 24
61 Wiebe Rijpma ( * 7 oktober 1875 te Hieslum) 200,-   9,00   winkelier van Swinderenstraat 26
62 Willem Wijngaarden ( * 15 maart 1860 te Vinkega) 50,-   2,25   koopman van Swinderenstraat 27
63 Froukje Sietsma ( * 17 juli 1836 te Harich) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat (28) 27
64 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) 700,-   31,50   onderwijzer van Swinderenstraat 29
64a Jakob Eise van Timmeren ( * 17 juni 1877 te Slochteren) 900,-   40,50   rijksontvanger van Swinderenstraat 29
65 Trijntje Martens v.d. Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) 150,-   6,75   manufacturier van Swinderenstraat 30
65 Wietske de Vries ( * 2 augustus 1889 te Warns) 250,-   11,25   onderwijzeres c.l.s. van Swinderenstraat 30
66 Jacob Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) 400,-   18,00   koperslager van Swinderenstraat 31
67 Gerben Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum ) 1000,-   45,00   koperslager van Swinderenstraat 32
68 Sietze Hofstra ( * 27 december 1859 te Balk) 50,-   2,25   arbeider van Swinderenstraat (33) 32
69 Jacob Schotanus ( * 31 december 1882 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (34) 32
70 Jelle Schaafsma ( * 30 maart 1833 te Joure) -   vrij   uurwerkhersteller van Swinderenstraat (35) 32
71 Harmen Jan Wolda ( * 1 februari 1857 te Balk) 50,-   2,25   koperslagersknecht van Swinderenstraat (36) 32
72 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) 50,-   2,25   wagenmaker van Swinderenstraat 38
72a Willem Jaitjes Kuiper ( * 5 juli 1877 te Balk) 100,-   4,50   wagenmaker van Swinderenstraat (37) 38
73 Albert Gerrits de Vos ( * 17 april 1885 te Balk) 100,-   4,50   fabrieksarbeider van Swinderenstraat (36) 38
74 Thijs Visser ( * 23 maart 1883 te Balk) -   vrij   timmerknecht van Swinderenstraat (36) 38
75 Hidde de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) 600,-   27,00   bakker van Swinderenstraat 39
76 Gooitzen van der Bijl ( * 24 september 1868 te Goënga) 200,-   9,00   kruidenier van Swinderenstraat 40
77 Pieter Pieters ten Woude ( * augustus 1838 te Oudemirdum) 200,-   9,00   kastelein van Swinderenstraat 41
78 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) 275,-   12,38   boekhandelaar van Swinderenstraat 42
79 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) 300,-   13,50   houtkoopman van Swinderenstraat 43
79 Tiede Tijsses Tijsma ( * 11 januari 1874 te Balk) 150,-   6,75   bouwkundige van Swinderenstraat 43
80 Ferdinand Berends Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) 600,-   27,00   manufacturier van Swinderenstraat 44
80a Hendrik Stoffelsma ( * 18 januari 1882 te Oudega HON) 900,-   40,50   notarisklerk van Swinderenstraat 44
 
81 Johannes Hettinga ( * 7 december 1872 te Balk); 500,-   22,50   koperslagerswinkelier van Swinderenstraat 45
82 schuur -   -     van swinderenstraat (46) 45
83 Jacobus Mandemaker ( * 11 juni 1865 te Heerenveen) -   vrij   schipper en koopman van Swinderenstraat (47) 45
84 Johannes Haringsma ( * 12 juli 1883 te Harich) -   vrij   vrachtrijder van Swinderenstraat (48) 45
85 Jouke Sloterdijk ( * 1 maart 1884 te Balk) 300,-   13,50   bakker van Swinderenstraat 50
86 Pier Sybrens de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) 350,-   15,75   postbode van Swinderenstraat 51
86 Sijbren Piers de Jong ( * 20 november 1885 te Balk) 150,-   6,75   secretaris van Swinderenstraat 51
87 Aaltje Visser ( * 18 december 1842 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat 51
88 Siebe Stellingwerf ( * ( * 6 december 1881 te Balk) 100,-   4,50   veekoopman van Swinderenstraat 51
89 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   kruidenier van Swinderenstraat 52
90 Durk Jansma ( * 19 juli 1865 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (53) 52
91 Hielke Tromp ( * 10 januari 1883 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (53) 52
92 Johannes Pelsma ( * 9 september 1869 te Balk) -   vrij   arbeider van Swinderenstraat (53) 52
93 Karst Keuning ( * 12 juli 1883 te St. Annaparochie) 200,-   9,00   bakker van Swinderenstraat 54
94 Wyberen Jouke Pelsma ( * 10 september 1836 te Balk) 100,-   4,50   grofsmid van Swinderenstraat 55
96 Taco E. Salverda ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt)) 300,-   13,50   slager van Swinderenstraat 56
97 Antje Doornspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) -   vrij   winkelierster van Swinderenstraat 57
98 Wybren Klijnsma ( * 22 auf 1855 te Balk) 350,-   15,75   koopman van Swinderenstraat 58
99 Sjoerdje Zandstra ( * 3 apr 1842 te Woudsend) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat 58
100 Hijlke Banning ( * 24 jan 1880 te Sneek) 150,-   6,75   kapper van Swinderenstraat 59
101 Bauke Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) 300,-   13,50   kuiper van Swinderenstraat 60
102 Gerrit Ate Wieringa ( * 10 januari 1840 te Leeuwarden -   vrij   werkman van Swinderenstraat 61
103 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwier) 400,-   18,00   logementhouder van Swinderenstraat 62
104 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) 50,-   2,25   goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
105 Jelle de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) 200,-   9,00   koperslager van Swinderenstraat 64
105 Jetske Ennema ( * 7 mei 1890 te Tzummarum) 275,-   12,38   onderwijzeres van Swinderenstraat 64
106 Pieter Jelles de Vries ( * 21 april 1873 te Balk) 100,-   4,50   koperslager van Swinderenstraat 65
107              
108 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) 100,-   4,50   verver van Swinderenstraat 67
109 Martje de Graad ( * 12 augustus 1842 te Harlingen) -   vrij   zonder beroep onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
110 Stoffel Schram ( * 24 september 1841 te Balk) -   vrij   arbeider onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
111 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) 150,-   6,75   koopman van Swinderenstraat 68
112 Hendrik de Winter ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen); 500,-   22,50   logementhouder van Swinderenstraat 69
113 Johannes Kampen ( * 31 augustus 1859 te Nijega HON) 175,-   7,88   centrifugist Wilhelminastraat 5
114 bergplaats           Wilhelminastraat 3
115 Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) -   vrij   arbeider Wilhelminastraat 1
116 Arnoldus van der Schuit ( * 7 januari 1855 te Balk) -   vrij   timmerknecht Gaaikemastraat 1
117 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) 100,-   4,50   huisschilder Gaaikemastraat 1
118 Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Sloten) 50,-   2,25   koopman Gaaikemastraat 2
119 Hans Willems van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) 150,-   6,75   winkelier Gaaikemastraat 3
120 Gereformeerde Kerk -   -     Gaaikemastraat 3
121 bergplaats -   -     Gaaikemastraat 4
122 Roelof Pekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) 150,-   6,75   houthandelaar Gaaikemastraat 5
122 Peke Roelofs de Vries ( * 20 juni 1878 te Balk) 50,-   2,25   houthandelaar Gaaikemastraat 5
123 Roelf Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) 175,-   7,88   olieslagersknecht Gaaikemastraat 7
124 Pieter Postma ( * 15 april 1843 te Balk) -   vrij   venter Gaaikemastraat 7
125 Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Wijckel) -   vrij   machinist / los werkman Gaaikemastraat (8) 7
126 Freerk Hoekema ( * 11 november 1877 te Molkwerum) 50,-   2,25   koetsier Gaaikemastraat (9) 7
127 Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) -   vrij   arbeider Gaaikemastraat (10) 7
128 Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (11) 7
129 Klaaske Schram ( * 27 januari 1839 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (12) 7
130 Philippus Noordwal ( * 18 oktoever 1857 te Leeuwarden) 50,-   2,25   kleermaker Gaaikemastraat (13) 15
130 Aldert Noordwal ( * 5 september 1884 te Balk) 125,-   5,63   koopman Gaaikemastraat (13) 15
131 Sjirk Haga ( * 7 maart 1839 te Balk) 100,-   4,50   schipper Gaaikemastraat 14
132 Johannes Kuperus ( * 4 oktober 1871 te Balk) 250,-   11,25   kaashandelaar Gaaikemastraat (15) 13
133 Geert Kuperus ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen) -   vrij   schipper Gaaikemastraat (16) 13
133 Hendrik van der Wal ( * ) 50,-   2,25      
134 Uilkje Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
135 Anne Wassenaar ( * 3 maart 1862 te Terzool) 75,-   3,38   arbeider Gaaikemastraat (17) 11 en 12
136 Tea Rijpsma ( * 2 juni 1864 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
137 Ebeltje Ronner ( * 2 maart 1852 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (18) 9 en 10
138 Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) -   vrij   werkman Gaaikemastraat (19) 9 en 10
139 Tijs de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) -   vrij   arbeider, koopman Gaaikemastraat (20) 9 en 10
140 Janke Durkstra ( * 24 april 1837 te Terzool) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (21) 8
141 Fokke Hendriks Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) -   vrij   venter manufacturen Gaaikemastraat (21) 8
142 Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) -   vrij   verversknecht Gaaikemastraat (22) 8
143   -   -     Gaaikemastraat (23) 8
144   -   -     Gaaikemastraat (24) 8
145   -   -     Gaaikemastraat (25) 8
146   -   -     Gaaikemastraat (26) 8
147 Lolke Doorenspleet ( * 9 februari 1859 te Balk) 50,-   2,25   arbeider Westein 46
149 Tjitske Zwart ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen) -   vrij     onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
149
Hinne Baukes Huitema
50,-
 
2,25
    onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
152 Hendrik Doorenspleet ( * 5 oktober 1838 te Balk) -   vrij   houtkoopman Westein 45
153
Jan Visser
-
 
vrij
     
154 Truike de Vries ( * 1 september 1842 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 43
155 Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum) -   vrij   arbeider Westein 42
156 Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) -   vrij   arbeider Westein 41
157 Sophia Reekers ( * 24 mei 1840 te Hemelum) -   vrij   zonder beroep Westein 40
158 Eelkjen de Blauw ( * 18 janauri 1875 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 39
158 Hendrik Visser ( * 18 janauri 1875 te Balk) 50,-   2,25   arbeider Westein 38
159 Jochem Schots ( * 22 november 1860 te Oudemirdum) -   vrij   arbeider Westein 38
160 Gerrit de Vos ( * 9 oktober 1860 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 37
161 Trijntje Samplonius ( * 31 augustus 1882 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Westein 36
162 Durk Gouma ( * 3 maart 1868 te Nijega) -   vrij   arbeider  
163 Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 35
164 Jan de Graaf ( * ? ) -   vrij   ? Westein 34
165 Jeltje Schots ( * 27 september 1853 te Oudemirdum) -   vrij   zonder beroep Westein 33
166 Akke Schots ( * 8 juli 1838 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Westein 32
167 Sjoerd Sjoerds ( * 5 maart 1865 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 31
168 Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) -   vrij   houtkoopman Westein 30
169 Anne A. de Vos ( * 4 juni 1870 te Balk) 50,-   2,25   olieslagersknecht Westein 29
170 Thee Hoogterp ( * 1 december 1850 te Balk) -   vrij   ? Westein 28
171
IJke van der Wal
50,-
 
2,25
     
172
Hendrik Albada
-
 
vrij
     
173
Hendrik Huisman
-
 
vrij
     
175
Sybrigje Doorenspleet (wed. Beeuwes Eppinga)
-
 
vrij
     
176
Harmen W. Bosma
100,-
 
4,50
     
177
Romkje Ypenga (wed. Wobbe de Vries)
-
 
vrij
     
178
Simkje Visser
-
 
vrij
     
179
Gosse Couperus
-
 
vrij
     
180
Jaitje Dijkstra
-
 
vrij
    Westeinde A 200
184
Hendrikus Haarsma
100,-
 
4,50
     
187
Sake de Vries
-
 
vrij
     
188
Jantje Haarsma (wed. Sloot?)
-
 
vrij
     
189
Johan Reuhman
-
 
vrij
     
190
Leenke Piersma (wed. Jan Schotanus)
-
 
vrij
     
191
Johannes Bakker
-
 
vrij
     
192
Hielke Plantinga
100,-
 
4,50
     
193
Jelle J. Koorenstra
50,-
 
2,25
     
194
Albertus Polder
-
 
vrij
    Westeinde
195
Petrus de Vreeze
-
 
vrij
    Westeinde
196
Susanna Koning (wed. Jacob Damstra)
-
 
vrij
    Westeinde
197
Johannes de Jong
50,-
 
2,25
    Westeinde
198
Folkert Homma
-
 
vrij
    Westeinde
199
Eibert Schram
-
 
vrij
    Westeinde
201
Bart Arends
-
 
vrij
    Westeinde
202
Jan Brandsma
1000,-
 
45,00
    Westeinde
203
Anne Bosma
-
 
vrij
     
204
Jouke Brouwer
-
 
vrij
     
 
hoofdelijke omslag 1911
 
205
Jozef Mous
150,-
 
6,75
    Westeinde (188)
206
Willem Pieters Weerman -  
vrij
    Westeinde
207
Hijlkjen Doele (wed. Jan Doornspleet)
-
 
vrij
     
208
Neeltje Kuiper (wed. Pieter Bosma)
-
 
vrij
     
209
Pier Sjoerds
-
 
vrij
     
210
Luitjen de Vries
-
 
vrij
     
211
Tjitte Hylkes Tromp
-
 
vrij
     
211
Meindert Gerrits Dijkstra
125,-
 
5,63
     
212
Hendrik Bontes de Jager
100,-
 
4,50
     
213
Geertje de Vries (wed. Jaaitje Dijkstra)
-
 
vrij
     
214
Sipke Johannes Gorter
-
 
vrij
     
215
Meinze Wagenaar
-
 
vrij
     
216
Lijstbert Frankena (wed. Hendrikus de Jong)
-
 
vrij
     
217
Lijkele Pietersma
-
 
vrij
     
218
Grietje Hornstra (wed. Bauke Bosma)
-
 
vrij
     
218a
Jan Wierda
-
 
vrij
     
220
Meine Pieters Bosma
-
 
vrij
  goud-en zilversmidsknecht  
221
Anne Rozenberg
100,-
 
4,50
  koopman Raadhuisstraat 72
222
Johannes Schotanus
50,-
 
2,25
     
223
Johannes de Winter
-
 
vrij
     
224
Meindert Schotanus
100,-
 
4,50
     
225
Meindert Bosma
50,-
 
2,25
  koperslager Raadhuisstraat 69
226
Marten de Boer
400,-
 
18,00
  schipper Raadhuisstraat 68
227
Michiel Visser
-
 
vrij
     
228
Sietse Jongsma
150,-
 
6,75
     
228
Hendrik Jongsma
100,-
 
4,50
     
229
Tjibbe van der Molen
150,-
 
6,75
    Raadhuisstraat 64
230
Johanna Kleinschmidt (wed. Pieter de Jong)
-
 
vrij
     
231
Reinsche Brouwer (wed. Popke van der Wey)
-
 
vrij
     
232
Antke Doorenspleet
125,-
 
5,63
     
234
Emilius Wijckelsma
-
 
vrij
     
235
Durk Jan Jaarsma
50,-
 
2,25
     
236
Albert van Randen
100,-
 
4,50
  schipper Raadhuisstraat 59
237
Grietje Waayer (wed. P.J. Piersma)
-
 
vrij
     
239
Wiebren Thiboudier
100,-
 
4,50
     
240
Rinske Hoekstra (wed. H. Wignand)
-
 
vrij
     
241
Pieter Boersma
-
 
vrij
     
243
Hilbert de Vries
-
 
vrij
     
244
Feike Dooijtze Hoekstra
200,-
 
9,00
     
248
Harmen Kouwenhoven
300,-
 
13,50
     
250
Aaltje de Vos (wed. Teake Hogendorff)
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 47?
251
Lolkje Reekers (wed. A Coldeweijer)
-
 
vrij
     
253
Gerben van Dijk
50,-
 
2,25
     
254
Pieter Weerman
-
 
vrij
     
255
Rein Haringsma
-
 
vrij
     
256
Bonne Dijkstra
50,-
 
2,25
     
257
Marten van Dijk
100,-
 
4,50
     
258
Hendrik Haantjes
-
 
vrij
     
261
Durk Hendriks Wortman
100,-
 
4,50
  kapper, kleermaker Raadhuisstraat 40
262
Harmen van der Pol
-
 
vrij
     
265
Johannes Postma
1900,-
 
85,50
  pastoor Raadhuisstraat 39
266
Douwe Schaap
200,-
 
9,00
     
266
Gerardus.Hendrikus Wenting
500,-
 
22,50
     
267
Anne de Jager
-
 
vrij
     
268
Hendrik Kanninga
450,-
 
20,25
  slager Raadhuisstraat 37
269
Jacob D. Mous
200,-
 
9,00
     
270
Jan J. Reekers
100,-
 
4,50
     
271
Trijnis de Vries
-
 
vrij
     
272
Jolle de Vries
-
 
vrij
     
273
Jurjen Schram
-
 
vrij
     
274
Uilkje Bosma (wed. Jan Kuperus)
-
 
vrij
     
275
Berend Otten
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 34
276
Sjoerd Rijpsma
-
 
vrij
     
277
Jacob U. Mous
-
 
vrij
     
278
Jan Jan van Buur
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 32
279
Pieter Gosses Haga
600,-
 
27,00
  commies Raadhuisstraat 31
280
Sjoerd Tijsses Tijsma
100,-
 
4,50
  schipper Raadhuisstraat 30
281
Teijmen Wouter Bosma
100,-
 
4,50
    Raadhuisstraat 29
282
             
283
Grietje Lamme (wed. Eite Eitstra)
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 26
286
Antonius Eiling
-
 
vrij
  schilder Raadhuisstraat 25
287
Sikke Doele
-
 
vrij
     
289
Jelte Kok
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 24
290
Jan Kok
300,-
 
13,50
  hoedenmaker Raadhuisstraat 24
291
Johannes Lukas
200,-
 
9,00
  zadelmaker Raadhuisstraat 22
292
Sjoukje Betzema
-
 
vrij
     
293
F Tijsma
-
 
vrij
     
295
Akke Schootstra (wed. Durk ten Brink)
200,-
 
9,00
  handelares Raadhuisstraat 21
296
Wietze Dijkstra
50,-
 
2,25
     
297
Jan Otten
50,-
 
2,25
  schipper Raadhuisstraat 20
298
Pieter Wagenaar
50,-
 
2,25
     
300
Siebe Machiels Visser
200,-
 
9,00
  timmerman Raadhuisstraat 18
301
dr. Wytze Gesinus Poelstra
2700,-
 
121,50
  huisarts Raadhuisstraat 17
302
Johannes Thijsses van Hout
400,-
 
18,00
  timmerman Raadhuisstraat
302a
Klaas van Hout
650,-
 
29,25
  gemeentesecretaris Raadhuisstraat
303
Cornelis Hofstra
-
 
vrij
     
304
Sietske Bremer (wed. Harmen Piersma)
-
 
vrij
     
305
Jacob Kuiper
-
 
vrij
     
305
Tijs Kuiper
50,-
 
2,25
     
307
Adolphus van Kleffens
1150,-
 
51,75
  gemeentesecretaris Raadhuisstraat 11
308
Alle van der Goot
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 10
309
Bauke Haringsma
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 10
310
Dooitje Schram
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 10
311
Gooitje van der Werf
-
 
vrij
    Raadhuisstraat 10
312
Wiepkje Potma
450,-
 
20,25
    Raadhuisstraat 9
312
Alberta Potma
750,-
 
33,75
    Raadhuisstraat 9
313
Jouke Boersma
300,-
 
13,50
     
315
Douwe van der Meer
1500,-
 
67,50
  gemeentearchitect Raadhuisstraat 7
316
Cornelis Jacobus Cannegieter
550,-
 
24,75
  onderwijzer Raadhuisstraat 6
317
Jan Johannes Hulscher
50,-
 
2,25
    Raadhuisstraat 5
318
Imke Johannes Wagenmakers
375,-
 
16,88
    Raadhuisstraat 4
318
Lieuwe Brameijer
50,-
 
2,25
     
319
Gatske van der Wal (wed. Harmen Brouwer)
-
 
vrij
    onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
320
J.H. Noordenbos
5000,-
 
225,00
  notaris  
321
Harmen W. de Jong
200,-
 
9,00
  manufacturier Raadhuisstraat 1
323
Hendrik Huitema
-
 
vrij
     
325
Karel Buwalda
200,-
 
9,00
  schoenmaker  
326
Cornelia de Jong (wed. Michiel de Jong)
2200,-
 
99,00
     
326
Jan M. de Jong
150,-
 
6,75
     
327
Hendrik Koelstra
650,-
 
29,25
     
329
Marten Zwanenburg
100,-
 
4,50
     
329
Hinne Zwanenburg
250,-
 
11,25
     
330
Sjoukje Kroon
-
 
vrij
     
331
Johannes Wagenmakers
350,-
 
15,75
  fietsenhersteller Dubbelstraat
331
Jan Pier van Riezen
200,-
 
9,00
  commies  
332
Johannes Wijma
1150,-
 
51,75
     
332
Baukje Wijma
325,-
 
14,63
     
338
Bauke van Dijk
-
 
vrij
     
339
Antje Sietsma (wed. Kornelis Bijlsma)
-
 
vrij
    Dubbelstraat
339
Jan Bijlsma
50,-
 
2,25
    Dubbelstraat
340
Anne Reins Bearda
100,-
 
4,50
  bakker Dubbelstraat
341
Evert Hofstra
50,-
 
2,25
     
341a
Jacob Jansma
-
 
vrij
     
342
Jiskje van der Werf (wed. Christiaan Damstra)
-
 
vrij
    Dubbelstraat
343
Hendrik Boonstra
600,-
 
27,00
     
344
Johannes Betzema
200,-
 
9,00
    Dubbelstraat
345
Jan Dolle
550,-
 
24,75
    Dubbelstraat
346
Durk Brugts Groenhof
400,-
 
18,00
  koperslager Dubbelstraat
347
Jentje Larooij
100,-
 
4,50
  smid Dubbelstraat
348
Ybeltje de Jong (wed. Pieter Larooy)
-
 
vrij
    Dubbelstraat
349
Jacoba Meijer (wed. Willem Beuckens)
-
 
vrij
    Dubbelstraat
350
Halbe Doele
300,-
 
13,50
  timmerman Dubbelstraat
351
Geert Bos
300,-
 
13,50
  veldwachter Dubbelstraat
352
Mr. Cornelis Jan Tromp
50000,-
 
2250,00
  advokaat Dubbelstraat
353
W.G. Tuning
1450,-
 
65,25
  directeur postkantoor Dubbelstraat
355
Harmen Jacobs Poppes
300,-
 
13,50
  logementhouder Lytse Side
355
Sibbele Postma
50,-
 
2,25
     
357
Johannes Samplonius
200,-
 
9,00
    Lytse Side
359
Hendrik Sijbrandij
350,-
 
15,75
    Lytse Side
360
Grietje Keizer (wed. Tijs van der Meer)
-
 
vrij
    Lytse Side
361
Jitske Vos (wed. Gijsbert Koelstra)
-
 
vrij
    Lytse Side
365
Anne Meinesz
1700,-
 
76,50
  directeur Volharding Lytse Side
366
Jan Groenewoud
175,-
 
7,88
  olieslagersknecht  
367
Pieter Kuiper
125,-
 
5,63
     
schippers
  D. Haarsma
-
 
vrij
     
  Boâke Lijklema
100,-
 
4,50
     
  Bauke Lijklema
200,-
 
9,00
     
  Bauke Arends Mandemaker
-
 
vrij
     
  Pier Piersma
-
 
vrij
     
  Harmen Postma
-
 
vrij
     
  Douwe Rijpsma
-
 
vrij
     
  Willem Strak
-
 
vrij
     
  Rein Schaper
-
 
vrij
     
  B. de Vreeze
50,-
 
2,25
     
  Sybout van der Zee
-
 
vrij
     
               

 

laatste wijziging: 27 juni 2017