hoofdelijk omslag gemeente Gaasterland dienstjaar 1911
 
hoofdelijke omslag 1911
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1911. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze gedrukte lijst. Met behulp van de handgeschreven onderlegger uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat is bovenstaande gedrukte lijst aangevuld met de namen van bewoners welke geen belasting hoefden te betalen en de (huis?)nummers volgens die onderlegger.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1911. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen. Aan de hand van het boekje zal geprobeerd worden te achterhalen waar de desbetreffende persoon heeft gewoond in Balk.
In het boekje staan ook de gegevens van de rest van de gemeente Gaasterland:
blad 4 (Wijckel), blad 5 (Wijckel, Sondel), blad 6 (Nijemirdum), blad 7 (Oudemirdum), blad 8 (Mirns en Bakhuizen), blad 9 (Harich), blad 10 (Ruigahuizen)
 
  naam inkomen aanslag beroep adres
1 Sieger Hornstra ( * 27 sep 1880 te Harich) 900,-   40,50   veehouder Meerweg 23
2 Hielke Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) 500,-   22,50   zonder beroep? Meerweg 22
3 pakhuis -   -     Meerweg 21
4 pakhuis -   -     Meerweg 20
5 Teake Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) -   vrij   timmerknecht Meerweg 20
6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) 50,-   2,25   tuinman Meerweg 19
7 Hendrik Pieters de Jong ( * 22 aug 1878 te Wijckel) -   vrij   koperslagersknecht Meerweg 19
8 Aemilieus Wijckelsma ( * 30 jan 1842 te Wijckel) -   vrij     Meerweg 18
9 Arend Dooitjes Schram ( * 18 dec 1844 te Balk) -   vrij   verversknecht Meerweg 18
10 Jan Doele ( * 13 november 187 te Balk) -   vrij   timmerknecht Meerweg 17
11 Roelof de Jong ( * 4 sep 1881 te Balk) 50,-   2,25   stuurman Meerweg 17
12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) 200,-   9,00   boer Meerweg 16
13 Thijs van Hout ( * 29 dec 1875 te Harich) 150,-   6,75   timmerman Meerweg 15
14 Lucas Bouwman ( * 6 nov 1852 te Oudemirdum) 250,-   11,25   timmerman Meerweg 14
16 Otte Schilstra ( * 7 nov 1875 te Wijckel) 200,-   9,00   veehouder Meerweg 12
17 Jikke Gijzen. ( * 13 mei 1841 te Woudsend) 100,-   4,50   touwslagersche Pypsterstikke 2
20 Wieger Smits ( * 14 juli 1867 te Koudum) 50,-   2,25   voerman Pypsterstikke (13) 3
21 Willem Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) -   vrij   timmerman Pypsterstikke (11) 1
22 Tjipke Vermoten ( * 3 september 1854 te Sloten) 175,-   7,88   timmerknecht Pypsterstikke (9) 1
23 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) 50,-   2,25   zonder beroep Pypsterstikke (7) 1
24 Grietje de Boer ( * 26 november 1842 te Harich) 50,-   2,25   zonder beroep Pypsterstikke (5) 1
25 Meine Annes Bosma ( * 18 juli 1867 te Balk) 50,-   2,25   gasfitter Pypsterstikke (3)
26 schuur -   -     Pypsterstikke
27 Jan Wybes Brouwer ( * 5 juni 1869 te Lemmer) 1000,-   45,00   stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
28 Pieter Betzema ( * 8 mei 1874 te Balk) 500,-   22,50   winkelier Meerweg 11
28a Martje Freerks Smink ( * 10 april 1842 te Wijckel) 50,-   2,25   zonder beroep Meerweg 11
29 Anna Maria Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) 500,-   22,50   zonder beroep Meerweg 10
29a Uilkje Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) 450,-   20,25   zonder beroep Meerweg 10
30 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) 200,-   9,00   zonder beroep Meerweg 9
31 Roelof van der Veen ( * 19 mei 1872 te Meppel) 1500,-   67,50   doopsgezind predikant Meerweg 8
32 Jan Rinze Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) 200,-   9,00   slager Meerweg 7
32 Cornelis Koolhaas ( * 3 mei 1889 te Joure) 225,-   10,13   onderwijzer Meerweg 7
33 IJke Tittes Stoffelsma ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) 2000,-   90,00   rentenier Meerweg 6
34 Bokje de Vries 1350,-       zonder beroep Meerweg 5
35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Balk); 500,-   22,50   logementhouder Meerweg 4
35 Sjirk Goinga ( * 6 september 1879 te Weidum) 700,-   31,50   commies posterijen Meerweg 4
36 Wiebe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) 950,-   42,75   bakker Meerweg 3
37 Johannes Babtist Coevoet ( * 30 juli 1848 te Utrecht) 700,-   31,50   hoofdonderwijzer Meerweg 2
38 bijzondere lagere school           Meerweg 1
 
hoofdelijke omslag 1911
 
39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) 1000,-   45,00   koperslager van Swinderenstraat 1
40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) 400,-   18,00   kleermaker van Swinderenstraat 2
41 Dirk de Boer ( * 26 oktober 1877 te Koudum) 600,-   27,00   bakker van Swinderenstraat 3
42 Pieter Bootsma ( * 30 augustus 1882 te Offingawier) 1600,-   72,00   Hervormd predikant van Swinderenstraat 4
43 lijkenhuisje -   -     van Swinderenstraat 5
44 Hervormde kerk -   -     van Swinderenstraat 6
45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) 1550,-   69,75   onderwijzer van Swinderenstraat 7
46 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) 600,-   27,00   goudsmid van Swinderenstraat 8
46 Jan Aukes de Groot ( * 7 april 1875 te Workum) 100,-   4,50   schipper van Swinderenstraat 8
47 Wiebe Harmens de Jong ( * 13 december 1878 te Balk) 300,-   13,50   boekhandelaar van Swinderenstraat 9
48 Wiebren Hanses Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) 400,-   18,00   verver van Swinderenstraat 10
49 Elizabeth Johanna Verhoop ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage) 10000,-   450,00   zonder beroep van Swinderenstraat 11
50 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) 2800,-   126,00   rentenier van Swinderenstraat 12
51 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) 600,-   27,00   manufacturier van Swinderenstraat 13
52 Theresia Angela ten Brink ( * 15 januari 1858 te Sneek) 1200,-   54,00   manufacturier van Swinderenstraat 14
53 Kerst Huisman ( * 18 juni 1869 te Balk) 50,-   2,25   koetsier familie Tromp van Swinderenstraat 15
54 Marianne Karoline ten Brink ( * 20 november 1821 te Sloten) 400,-   18,00   zonder beroep van Swinderenstraat 16
55 IJmkje Zuiderveld ( * 3 december 1839 te Wijckel) 4200,-   189,00   zonder beroep van Swinderenstraat 17
55 Anna Bosma ( * 26 februari 1873 te Nijega HON) 150,-   6,75   zonder beroep van Swinderenstraat 17
56 Idske Poppe van der Goot ( * 24 november 1874 te Harich) 900,-   40,50   zonder beroep van Swinderenstraat 19
56 Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) 7000,-   315,00   zonder beroep van Swinderenstraat 19
57 Hermannus Gaaikema ( * 8 maart 1866 te Waarden) 1550,-   69,75   burgemeester van Swinderenstraat 20
58 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) 800,-   36,00   manufacturier van Swinderenstraat 21
59 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) 1500,-   67,50   grossier van Swinderenstraat 22
60 Rinze Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) 100,-   4,50   schoenmaker van Swinderenstraat 24
61 Wiebe Rijpma ( * 7 oktober 1875 te Hieslum) 200,-   9,00   winkelier van Swinderenstraat 26
62 Willem Wijngaarden ( * 15 maart 1860 te Vinkega) 50,-   2,25   koopman van Swinderenstraat 27
63 Froukje Sietsma ( * 17 juli 1836 te Harich) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat (28) 27
64 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) 700,-   31,50   onderwijzer van Swinderenstraat 29
64a Jakob Eise van Timmeren ( * 17 juni 1877 te Slochteren) 900,-   40,50   rijksontvanger van Swinderenstraat 29
65 Trijntje Martens v.d. Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) 150,-   6,75   manufacturier van Swinderenstraat 30
65 Wietske de Vries ( * 2 augustus 1889 te Warns) 250,-   11,25   onderwijzeres c.l.s. van Swinderenstraat 30
66 Jacob Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) 400,-   18,00   koperslager van Swinderenstraat 31
67 Gerben Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum ) 1000,-   45,00   koperslager van Swinderenstraat 32
68 Sietze Hofstra ( * 27 december 1859 te Balk) 50,-   2,25   arbeider van Swinderenstraat (33) 32
69 Jacob Schotanus ( * 31 december 1882 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (34) 32
70 Jelle Schaafsma ( * 30 maart 1833 te Joure) -   vrij   uurwerkhersteller van Swinderenstraat (35) 32
71 Harmen Jan Wolda ( * 1 februari 1857 te Balk) 50,-   2,25   koperslagersknecht van Swinderenstraat (36) 32
72 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) 50,-   2,25   wagenmaker van Swinderenstraat 38
72a Willem Jaitjes Kuiper ( * 5 juli 1877 te Balk) 100,-   4,50   wagenmaker van Swinderenstraat (37) 38
73 Albert Gerrits de Vos ( * 17 april 1885 te Balk) 100,-   4,50   fabrieksarbeider van Swinderenstraat (36) 38
74 Thijs Visser ( * 23 maart 1883 te Balk) -   vrij   timmerknecht van Swinderenstraat (36) 38
75 Hidde de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) 600,-   27,00   bakker van Swinderenstraat 39
76 Gooitzen van der Bijl ( * 24 september 1868 te Goënga) 200,-   9,00   kruidenier van Swinderenstraat 40
77 Pieter Pieters ten Woude ( * augustus 1838 te Oudemirdum) 200,-   9,00   kastelein van Swinderenstraat 41
78 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) 275,-   12,38   boekhandelaar van Swinderenstraat 42
79 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) 300,-   13,50   houtkoopman van Swinderenstraat 43
79 Tiede Tijsses Tijsma ( * 11 januari 1874 te Balk) 150,-   6,75   bouwkundige van Swinderenstraat 43
80 Ferdinand Berends Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) 600,-   27,00   manufacturier van Swinderenstraat 44
80a Hendrik Stoffelsma ( * 18 januari 1882 te Oudega HON) 900,-   40,50   notarisklerk van Swinderenstraat 44
81 Johannes Hettinga ( * 7 december 1872 te Balk); 500,-   22,50   koperslagerswinkelier van Swinderenstraat 45
82 schuur -   -     van swinderenstraat (46) 45
83 Jacobus Mandemaker ( * 11 juni 1865 te Heerenveen) -   vrij   schipper en koopman van Swinderenstraat (47) 45
84 Johannes Haringsma ( * 12 juli 1883 te Harich) -   vrij   vrachtrijder van Swinderenstraat (48) 45
85 Jouke Sloterdijk ( * 1 maart 1884 te Balk) 300,-   13,50   bakker van Swinderenstraat 50
86 Pier Sybrens de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) 350,-   15,75   postbode van Swinderenstraat 51
86 Sijbren Piers de Jong ( * 20 november 1885 te Balk) 150,-   6,75   secretaris van Swinderenstraat 51
87 Aaltje Visser ( * 18 december 1842 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat 51
88 Siebe Stellingwerf ( * ( * 6 december 1881 te Balk) 100,-   4,50   veekoopman van Swinderenstraat 51
89 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   kruidenier van Swinderenstraat 52
90 Durk Jansma ( * 19 juli 1865 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (53) 52
91 Hielke Tromp ( * 10 januari 1883 te Balk) -   vrij   koperslagersknecht van Swinderenstraat (53) 52
92 Johannes Pelsma ( * 9 september 1869 te Balk) -   vrij   arbeider van Swinderenstraat (53) 52
93 Karst Keuning ( * 12 juli 1883 te St. Annaparochie) 200,-   9,00   bakker van Swinderenstraat 54
94 Wyberen Jouke Pelsma ( * 10 september 1836 te Balk) 100,-   4,50   grofsmid van Swinderenstraat 55
96 Taco E. Salverda ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt)) 300,-   13,50   slager van Swinderenstraat 56
97 Antje Doornspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) -   vrij   winkelierster van Swinderenstraat 57
98 Wybren Klijnsma ( * 22 auf 1855 te Balk) 350,-   15,75   koopman van Swinderenstraat 58
99 Sjoerdje Zandstra ( * 3 apr 1842 te Woudsend) -   vrij   zonder beroep van Swinderenstraat 58
100 Hijlke Banning ( * 24 jan 1880 te Sneek) 150,-   6,75   kapper van Swinderenstraat 59
101 Bauke Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) 300,-   13,50   kuiper van Swinderenstraat 60
102 Gerrit Ate Wieringa ( * 10 januari 1840 te Leeuwarden -   vrij   werkman van Swinderenstraat 61
103 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwier) 400,-   18,00   logementhouder van Swinderenstraat 62
104 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) 50,-   2,25   goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
105 Jelle de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) 200,-   9,00   koperslager van Swinderenstraat 64
105 Jetske Ennema ( * 7 mei 1890 te Tzummarum) 275,-   12,38   onderwijzeres van Swinderenstraat 64
106 Pieter Jelles de Vries ( * 21 april 1873 te Balk) 100,-   4,50   koperslager van Swinderenstraat 65
107              
108 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) 100,-   4,50   verver van Swinderenstraat 67
109 Martje de Graad ( * 12 augustus 1842 te Harlingen) -   vrij   zonder beroep onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
110 Stoffel Schram ( * 24 september 1841 te Balk) -   vrij   arbeider onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
111 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) 150,-   6,75   koopman van Swinderenstraat 68
112 Hendrik de Winter ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen); 500,-   22,50   logementhouder van Swinderenstraat 69
113 Johannes Kampen ( * 31 augustus 1859 te Nijega HON) 175,-   7,88   centrifugist Wilhelminastraat 5
114 bergplaats           Wilhelminastraat 3
115 Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) -   vrij   arbeider Wilhelminastraat 1
116 Arnoldus van der Schuit ( * 7 januari 1855 te Balk) -   vrij   timmerknecht Gaaikemastraat 1
117 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) 100,-   4,50   huisschilder Gaaikemastraat 1
118 Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Sloten) 50,-   2,25   koopman Gaaikemastraat 2
119 Hans Willems van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) 150,-   6,75   winkelier Gaaikemastraat 3
120 Gereformeerde Kerk -   -     Gaaikemastraat 3
121 bergplaats -   -     Gaaikemastraat 4
122 Roelof Pekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) 150,-   6,75   houthandelaar Gaaikemastraat 5
122 Peke Roelofs de Vries ( * 20 juni 1878 te Balk) 50,-   2,25   houthandelaar Gaaikemastraat 5
123 Roelf Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) 175,-   7,88   olieslagersknecht Gaaikemastraat 7
124 Pieter Postma ( * 15 april 1843 te Balk) -   vrij   venter Gaaikemastraat 7
125 Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Wijckel) -   vrij   machinist / los werkman Gaaikemastraat (8) 7
126 Freerk Hoekema ( * 11 november 1877 te Molkwerum) 50,-   2,25   koetsier Gaaikemastraat (9) 7
127 Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) -   vrij   arbeider Gaaikemastraat (10) 7
128 Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (11) 7
129 Klaaske Schram ( * 27 januari 1839 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (12) 7
130 Philippus Noordwal ( * 18 oktoever 1857 te Leeuwarden) 50,-   2,25   kleermaker Gaaikemastraat (13) 15
130 Aldert Noordwal ( * 5 september 1884 te Balk) 125,-   5,63   koopman Gaaikemastraat (13) 15
131 Sjirk Haga ( * 7 maart 1839 te Balk) 100,-   4,50   schipper Gaaikemastraat 14
132 Johannes Kuperus ( * 4 oktober 1871 te Balk) 250,-   11,25   kaashandelaar Gaaikemastraat (15) 13
133 Geert Kuperus ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen) -   vrij   schipper Gaaikemastraat (16) 13
133 Hendrik van der Wal ( * ) 50,-   2,25      
134 Uilkje Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
135 Anne Wassenaar ( * 3 maart 1862 te Terzool) 75,-   3,38   arbeider Gaaikemastraat (17) 11 en 12
136 Tea Rijpsma ( * 2 juni 1864 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
137 Ebeltje Ronner ( * 2 maart 1852 te Balk) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (18) 9 en 10
138 Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) -   vrij   werkman Gaaikemastraat (19) 9 en 10
139 Tijs de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) -   vrij   arbeider, koopman Gaaikemastraat (20) 9 en 10
140 Janke Durkstra ( * 24 april 1837 te Terzool) -   vrij   zonder beroep Gaaikemastraat (21) 8
141 Fokke Hendriks Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) -   vrij   venter manufacturen Gaaikemastraat (21) 8
142 Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) -   vrij   verversknecht Gaaikemastraat (22) 8
143   -   -     Gaaikemastraat (23) 8
144   -   -     Gaaikemastraat (24) 8
145   -   -     Gaaikemastraat (25) 8
146   -   -     Gaaikemastraat (26) 8
147 Lolke Doorenspleet ( * 9 februari 1859 te Balk) 50,-   2,25   arbeider Westein 46
149 Tjitske Zwart ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen) -   vrij     onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
149
Hinne Baukes Huitema
50,-
 
2,25
    onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
152 Hendrik Doorenspleet ( * 5 oktober 1838 te Balk) -   vrij   houtkoopman Westein 45
153
Jan Visser
-
 
vrij
     
154 Truike de Vries ( * 1 september 1842 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 43
155 Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum) -   vrij   arbeider Westein 42
156 Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) -   vrij   arbeider Westein 41
157 Sophia Reekers ( * 24 mei 1840 te Hemelum) -   vrij   zonder beroep Westein 40
158 Eelkjen de Blauw ( * 18 janauri 1875 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 39
158 Hendrik Visser ( * 18 janauri 1875 te Balk) 50,-   2,25   arbeider Westein 38
159 Jochem Schots ( * 22 november 1860 te Oudemirdum) -   vrij   arbeider Westein 38
160 Gerrit de Vos ( * 9 oktober 1860 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 37
161 Trijntje Samplonius ( * 31 augustus 1882 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Westein 36
162 Durk Gouma ( * 3 maart 1868 te Nijega) -   vrij   arbeider  
163 Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 35
164 Jan de Graaf ( * ? ) -   vrij   ? Westein 34
165 Jeltje Schots ( * 27 september 1853 te Oudemirdum) -   vrij   zonder beroep Westein 33
166 Akke Schots ( * 8 juli 1838 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Westein 32
167 Sjoerd Sjoerds ( * 5 maart 1865 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 31
168 Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) -   vrij   houtkoopman Westein 30
169 Anne A. de Vos ( * 4 juni 1870 te Balk) 50,-   2,25   olieslagersknecht Westein 29
170 Thee Hoogterp ( * 1 december 1850 te Balk) -   vrij   werkman Westein 28
171 IJke van der Wal ( * 19 november 1847 te Kolderwolde) 50,-   2,25   koopman Westein 27
172 Hendrik Albada ( * 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   arbeider Westein 27
173 Hendrik Huisman ( * 18 maart 1863 te Balk) -   vrij   koopman Westein 25, 26
174             Westein 25, 26
175 Sybrigje Doorenspleet ( * 12 maart 1839 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 25, 26
176 Harmen W. Bosma ( * 8 mei 1867 te Balk) 100,-   4,50   werkman Westein 25, 26
177 Romkje Ypenga ( * 6 juli 1836 te Woudsend) -   vrij   zonder beroep Westein 23, 24
178 Simkje Visser ( * 25 april 1837 te Follega) -   vrij   zonder beroep Westein 23, 24
179 Gosse Couperus ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga) -   vrij   bosarbeider Westein 23, 24
180 Jaitje Dijkstra ( * 3 juli 1887 te Balk) -   vrij   olieslager Westein 23, 24
181 werkplaats           Westein 21, 22
182             Westein 21, 22
183             Westein 21, 22
184 Hendrikus Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) 100,-   4,50   timmerman Westein 21, 22
185 bergplaats           Westein 20
186 bergplaats           Westein 19
187 Sake de Vries ( * 11 september 1857) -   vrij   arbeider Westein 16-18
188 Jantje Haarsma ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   zonder beroep Westein 16-18
189 Johan Reuhman ( * 17 december 1861 te Koudum) -   vrij   koopman Westein 16-18
190 Leenke Piersma ( * 4 december 1825 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 16-18
191 Johannes Bakker ( * 21 juli 1864 te Sloten) -   vrij   visser Westein 16-18
192 Hielke Plantinga ( * 10 januari 1859 te Balk) 100,-   4,50   touwslager Westein 15
193 Jelle J. Koorenstra ( * 17 februari 1878 te Sint Nicolaasga) 50,-   2,25   olieslager Westein 14
194 Albertus Polder ( * 1 januari 1854 te Gaast) -   vrij   werkman Westein 10-13
195 Petrus de Vreeze ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   arbeider Westein 10-13
196 Susanna Koning ( * 28 oktober 1843 te Oudega H.O.) -   vrij   zonder beroep Westein 10-13
197 Johannes de Jong ( * 12 februari 1871 te Harich) 50,-   2,25   stuurman Westein 10-13
198 Folkert Homma ( * 12 oktober 1869 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 10-13
199 Eibert Schram ( * 3 maart 1860 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 10-13
200             Westein 10-13
201 Bart Arends ( * 30 mei 1836 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 10-13
202 Jan Brandsma ( * 21 november 1876 te Balk) 1000,-   45,00   bakker en kruidenier Westein 9
203 Anne Bosma ( * 14 juli 1835 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Westein 4, 5, 6, 8
204 Jouke Brouwer ( * 17 juni 1869 te Sondel) -   vrij   arbeider Westein 4, 5, 6, 8
 
hoofdelijke omslag 1911
 
205 Jozef Mous ( * 24 oktober 1878 te Balk) 150,-   6,75   machinist Westein 4, 5, 6, 8
206 Willem Pieters Weerman ( * 29 oktober 1868 te Sondel) -   vrij   arbeider Westein 4, 5, 6, 8
207 Hijlkjen Doele ( * 7 april 1834 te Balk) -   vrij   zonder beroep Westein 4, 5, 6, 8
208 Neeltje Kuiper ( * 7 september 1843 te Woudsend) -   vrij   zonder beroep Westein 4, 5, 6, 8
209 Pier Sjoerds ( * 11 november 1869 te Balk) -   vrij   arbeider Westein 4, 5, 6, 8
210 Luitjen de Vries ( * 29 juni 1879 te Marum) -   vrij   arbeider Westein 1, 2, 3
211 Tjitte Hylkes Tromp ( * 1 april 1849 te Woudsend) -   vrij   opperman Westein 1, 2, 3
211 Meindert Gerrits Dijkstra ( * 24 december 1882 te Nijega) 125,-   5,63   kuiper naar Harich 142 = Eigen Haard
212 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) 100,-   4,50   veekoopman Westein 1, 2, 3
213 Geertje de Vries( * 14 augustus 1832 te Idskenhuizen) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 77( 80)
214 Sipke Johannes Gorter ( * 26 maart 1886 te Langweer) -   vrij   machinist Raadhuisstraat 77-80
215 Minze Wagenaar (17 mei 1870 te Harich) -   vrij   koopman in vee Raadhuisstraat 77-80
216 Lijstbert Frankena ( * 9 augustus 1851 te Balk) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 77-80
217 Lijkele Pietersma ( * 19 september 1850 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 77-80
218 Grietje Hornstra ( * 27 januari 1835 te Balk) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 72-76
218a Jan Wierda ( * 27 mei 1883 te Nijemirdum) -   vrij   weipomper Raadhuisstraat 72-76
219             Raadhuisstraat 72-76
220 Meine Pieters Bosma ( * 24 januari 1873 te Balk) -   vrij   goud-en zilversmidsknecht Raadhuisstraat 72-76
221 Anne Rozenberg ( * 11 april 1869 te Balk) 100,-   4,50   arbeider Raadhuisstraat 72-76
222 Johannes Schotanus ( * 10 maart 1856 te Balk) 50,-   2,25   koopman in groenten Raadhuisstraat 69-71
223 Johannes de Winter  ( * 13 augustus 1854 te Balk) -   vrij   koopman in vee Raadhuisstraat 69-71
224 Meindert Schotanus ( * 13 mei 1886 te Balk) 100,-   4,50   fabrieksarbeider Raadhuisstraat 69-71
225 Meindert Bosma ( * 20 oktober 1849 te Balk) 50,-   2,25   koperslager Raadhuisstraat 69-71
226 Marten de Boer ( * 7 december 1873 te Warns) 400,-   18,00   vervoeder vrachtgoederen Raadhuisstraat 68 (67)
227 Michiel Visser ( * 1 december 1824 te Sloten) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 65, 66
228 Sietse Jongsma  ( * 13 mei 1855 te Wijckel) 150,-   6,75   botermaker Raadhuisstraat 65, 66
228 Hendrik Jongsma ( * 16 december 1886 te Harich) 100,-   4,50   kaasmaker Raadhuisstraat 65, 66
229 Tjibbe van der Molen ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde) 150,-   6,75   koopman en winkelier Raadhuisstraat 64
230 Johanna Kleinschmidt ( * 29 mei 1836 te Oudega HO) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 64
231 Reinsche Brouwer ( * 18 januari 1835 te Mirns en Bakhuizen) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 61, 62, 63
232 Antke Doorenspleet ( * 4 september 1863 te Balk) 125,-   5,63   machinst Raadhuisstraat 61, 62, 63
234 Emilius Wijckelsma ( * 9 april 1851 te Balk) -   vrij   wegwerker Raadhuisstraat 61, 62, 63
235 Durk Jan Jaarsma ( * 16 februari 1886 te Joure) 50,-   2,25   winkelier Raadhuisstraat 61, 62, 63
236 Albert van Randen ( * 8 januari 1870 te Nijega HON) 100,-   4,50   schipper Raadhuisstraat 58, 59, 60
237 Grietje Waayer ( * 6 maart 1865 te Woudsend) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 58, 59. 60
238 turfschuur           Raadhuisstraat 58, 59. 60
239 Wiebren Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk) 100,-   4,50   manufacturier Raadhuisstraat 57
240 Rinske Hoekstra ( * 1 april 1832 te Gauw) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 57
241 Pieter Boersma ( * 22 juni 1859 te Woudsend) -   vrij   timmerman Raadhuisstraat 54, 55, 56
242             Raadhuisstraat 54, 55, 56
243 Hilbert de Vries ( * 22 oktober 1846 te Oudega) -   vrij   timmerman Raadhuisstraat 54, 55, 56
244 Feike Dooijtze Hoekstra ( * 26 november 1850 te Ytens 200,-   9,00   boekdrukker Raadhuisstraat 53
248 Harmen Kouwenhoven ( * 29 dec 1856 te Oudemirdum) 300,-   13,50   gemeenteveldwachter Raadhuisstraat 52
249              
250 Aaltje de Vos (* 4 maart 1842 te Balk) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 51 (47-51)
251 Lolkje Reekers ( * 8 februari 1838 te Balk) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 51 (47-51)
252 timmerwerkplaats           Raadhuisstraat (47-51)
253 Gerben van Dijk ( * 22 maart 1856 te Balk) 50,-   2,25   schilder Raadhuisstraat 50 (47-51)
254 Pieter Weerman ( * 16 maart 1882 te Joure) -   vrij   schoenmaker Raadhuisstraat 49 (47-51)
255 Rein Haringsma ( * 4 juni 1868 te Balk) -   vrij   vrachtrijder Raadhuisstraat 48 (47-51)
256 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) 50,-   2,25   schoenmaker Raadhuisstraat 47 (47-51)
257 Marten van Dijk ( * 26 mei 1866 te Workum) 100,-   4,50   kaasmaker Raadhuisstraat
258 Hendrik Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) -   vrij   koopman in sigaren Raadhuisstraat
259 Rooms Katholieke kerk           Raadhuisstraat
260 oude Rooms Katholieke kerk           Raadhuisstraat
261 Durk Hendriks Wortman ( * 15 juni 1867 te Balk) 100,-   4,50   barbier Raadhuisstraat 42
262 Harmen Feddes van der Pol ( * 10 oktober 1830 te Akkrum) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 42
263 hok           Raadhuisstraat 40,41
264             Raadhuisstraat 40,41
265 Johannes Postma  ( * 1 juni 1833 te Dronrijp) 1900,-   85,50   pastoor Raadhuisstraat 39
266 Douwe Schaap ( * 22 december 1882 te Ruigahuizen) 200,-   9,00   winkelier Raadhuisstraat 38
266 Gerardus.Hendrikus Wenting ( * 18 sep. 1873 te Arnhem) 500,-   22,50   ass. directeur zuivelfabriek Raadhuisstraat 38
267 Anne de Jager ( * 1 november 1874 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 38
268 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) 450,-   20,25   slager Raadhuisstraat 37
269 Jacob Durks Mous ( * 5 augustus 1859 te Balk) 200,-   9,00   koopman in groenten Raadhuisstraat 36
270 Jan Johannes Reekers ( * 21 december 1842 te Hemelum) 100,-   4,50   veekoopman Raadhuisstraat 34,35
271 Trijuis de Vries ( * 20 september 1866 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 34,35
272 Jolle de Vries ( * 28 november 1852 te Nijega) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
273 Jurjen Schram ( * 5 februari 1865 te Wijckel) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 34,35
274 Uilkjen Bosma ( * 4 oktober 1842 te Balk) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
275 Berend Otten ( * 24 juli 1864 te Westerbork) -   vrij   schipper Raadhuisstraat 34,35
276 Sjoerd Rijpsma ( * 8 september 1846 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 34,35
277 Jacob Manus Mous ( * 21 februari 1845 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 34,35
278 Jan Janssen Buur ( * 3 januari 1872 te Heerhugowaard) -   vrij   zuiderzeevisser Raadhuisstraat 32
279 Pieter Gosses Haga ( * 16 december 1846 te Balk) 600,-   27,00   commies Raadhuisstraat 31
280 Sjoerd Tijsses Tijsma ( * 5 september 1871 te Balk) 100,-   4,50   houthandelaar Raadhuisstraat 30
281 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) 100,-   4,50   schipper Raadhuisstraat 28,29
282 leeg           Raadhuisstraat 28,29
283 Grietje Lamme ( * 18 november 1835 te Oud Loosdrecht) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 26,27
284 consistoriekamer, Doopsgezinde Kerk           Raadhuisstraat 26,27
285 Doopsgezinde Kerk           Raadhuisstraat 26,27
286 Antonius Eiling  ( * 9 juli 1853 te Balk) -   vrij   verver Raadhuisstraat 25
287 Sikke Doele ( * 16 maart 1880 te Balk) -   vrij   timmerman Raadhuisstraat 25
288 verfwinkel           Raadhuisstraat 25
289 Jelte Kok ( * 10 april 1836 te Wijckel) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 24
290 Jan Kok ( * 19 januari 1869 te Wijckel) 300,-   13,50   manufacturier Raadhuisstraat 24
291 Johannes Lukas ( * 19 november 1855 te Leens) 200,-   9,00   zadelmaker Raadhuisstraat 22,23
292 Sjoukje Betzema ( * 20 april 1860 te Balk) -   vrij     Raadhuisstraat 22,23
293 Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) -   vrij     Raadhuisstraat 22,23
294 werkplaats           Raadhuisstraat 22,23
295 Akke Schootstra ( * 10 april 1846 te Harich) 200,   9,00   winkelier in uurwerken Raadhuisstraat 21
296 Wietze Dijkstra ( * 6 oktober 1872 te Balk) 50,-   2,25   verversknecht Raadhuisstraat 19,20
297 Jan Otten ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen) 50,-   2,25   schipper Raadhuisstraat 19,20
298 Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) 50,-   2,25   veekoopman Raadhuisstraat 19,20
299 turfschuur           Raadhuisstraat 19,20
300 Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) 200,-   9,00   timmerman Raadhuisstraat 18
301 dr. Wytze Gesinus Poelstra ( * 28 juni 1875 te Hallum) 2700,-   121,50   arts Raadhuisstraat 17
302 Johannes Thijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) 400,-   18,00   timmerman Raadhuisstraat 14,15,16
302a Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) 650,-   29,25   gemeentesecretaris Raadhuisstraat 14,15,16
303 Cornelis Hofstra ( * 16 december 1883 te Balk) -   vrij   voerman Raadhuisstraat 13
304 Sietske Bremer ( * 2 november 1830 te Sondel) -   vrij   zonder beroep Raadhuisstraat 13
305 Jacob Kuiper ( * 1 maart 1841 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 13
305 Tijs Kuiper ( * 6 april 1879 te Balk) 50,-   2,25   koopman Raadhuisstraat 13
306 kantoor           Raadhuisstraat 12
307 Adolphus van Kleffens ( * 21 augustus 1860 te Morra) 1150,-   51,75   gemeenteontvanger Raadhuisstraat 11
308 Alle van der Goot ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) -   vrij   werkman Raadhuisstraat 10
309 Bauke Haringsma ( * 5 maart 1857 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 10
310 Dooitje Schram ( * 16 januari 1839 te Balk) -   vrij   bosarbeider Raadhuisstraat 10
311 Gooitsen van der Werf ( * ( * 24 december 1865 te Balk) -   vrij   arbeider Raadhuisstraat 10
312
Wiepkje Potma
450,-
 
20,25
    Raadhuisstraat 9
312
Alberta Potma
750,-
 
33,75
    Raadhuisstraat 9
313
Jouke Boersma
300,-
 
13,50
     
315
Douwe van der Meer
1500,-
 
67,50
  gemeentearchitect Raadhuisstraat 7
316
Cornelis Jacobus Cannegieter
550,-
 
24,75
  onderwijzer Raadhuisstraat 6
317
Jan Johannes Hulscher
50,-
 
2,25
    Raadhuisstraat 5
318
Imke Johannes Wagenmakers
375,-
 
16,88
    Raadhuisstraat 4
318
Lieuwe Brameijer
50,-
 
2,25
     
319
Gatske van der Wal (wed. Harmen Brouwer) -   vrij     onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
320
J.H. Noordenbos
5000,-
 
225,00
  notaris  
321
Harmen W. de Jong
200,-
 
9,00
  manufacturier Raadhuisstraat 1
323
Hendrik Huitema -   vrij      
325
Karel Buwalda
200,-
 
9,00
  schoenmaker  
326
Cornelia de Jong (wed. Michiel de Jong)
2200,-
 
99,00
     
326
Jan M. de Jong
150,-
 
6,75
     
327
Hendrik Koelstra
650,-
 
29,25
     
329
Marten Zwanenburg
100,-
 
4,50
     
329
Hinne Zwanenburg
250,-
 
11,25
     
330
Sjoukje Kroon -   vrij      
331
Johannes Wagenmakers
350,-
 
15,75
  fietsenhersteller Dubbelstraat
331
Jan Pier van Riezen
200,-
 
9,00
  commies  
332
Johannes Wijma
1150,-
 
51,75
     
332
Baukje Wijma
325,-
 
14,63
     
338
Bauke van Dijk -   vrij      
339
Antje Sietsma (wed. Kornelis Bijlsma) -   vrij     Dubbelstraat
339
Jan Bijlsma
50,-
 
2,25
    Dubbelstraat
340
Anne Reins Bearda
100,-
 
4,50
  bakker Dubbelstraat
341
Evert Hofstra
50,-
 
2,25
     
341a
Jacob Jansma -   vrij      
342
Jiskje van der Werf (wed. Christiaan Damstra) -   vrij     Dubbelstraat
343
Hendrik Boonstra
600,-
 
27,00
     
344
Johannes Betzema
200,-
 
9,00
    Dubbelstraat
345
Jan Dolle
550,-
 
24,75
    Dubbelstraat
346
Durk Brugts Groenhof
400,-
 
18,00
  koperslager Dubbelstraat
347
Jentje Larooij
100,-
 
4,50
  smid Dubbelstraat
348
Ybeltje de Jong (wed. Pieter Larooy) -   vrij     Dubbelstraat
349
Jacoba Meijer (wed. Willem Beuckens) -   vrij     Dubbelstraat
350
Halbe Doele
300,-
 
13,50
  timmerman Dubbelstraat
351
Geert Bos
300,-
 
13,50
  veldwachter Dubbelstraat
352
Mr. Cornelis Jan Tromp
50000,-
 
2250,00
  advokaat Dubbelstraat
353
W.G. Tuning
1450,-
 
65,25
  directeur postkantoor Dubbelstraat
355
Harmen Jacobs Poppes
300,-
 
13,50
  logementhouder Lytse Side
355
Sibbele Postma
50,-
 
2,25
     
357
Johannes Samplonius
200,-
 
9,00
    Lytse Side
359
Hendrik Sijbrandij
350,-
 
15,75
    Lytse Side
360
Grietje Keizer (wed. Tijs van der Meer) -   vrij     Lytse Side
361
Jitske Vos (wed. Gijsbert Koelstra) -   vrij     Lytse Side
365
Anne Meinesz
1700,-
 
76,50
  directeur Volharding Lytse Side
366
Jan Groenewoud
175,-
 
7,88
  olieslagersknecht  
367
Pieter Kuiper
125,-
 
5,63
     
schippers
  D. Haarsma -   vrij      
  Boâke Lijklema
100,-
 
4,50
     
  Bauke Lijklema
200,-
 
9,00
     
  Bauke Arends Mandemaker -   vrij      
  Pier Piersma -   vrij      
  Harmen Postma -   vrij      
  Douwe Rijpsma -   vrij      
  Willem Strak -   vrij      
  Rein Schaper -   vrij      
  B. de Vreeze
50,-
 
2,25
     
  Sybout van der Zee -   vrij      
               

 

laatste wijziging: 16 december 2017