inventaris 1156, Register Hypotheken 69 sectie A kadastrale gemeente Balk
  opp                 nieuw nummer oud nummer
A 93   7 / 289 68/106 89/237              
                       
A 106   1 / 184 1 / 185 1 / 183 1 / 186 55 / 120 38 / 53 82 / 295      
                       
A 157 00 03 10 14 / 26 8 / 12 27 / 17 12 / 21 20 / 57 38 / 174 24 / 155 -- / -- - -
A 158 00 03 00 3 / 283 8 / 12 27 / 17 12 / 21 51 / 73 86 / 189 -- / -- -- / -- - -
                       
A 193 00 02 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 358  
                       
                       
A 358 00 02 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   193
                       
                       
inventaris 1157, Register 69 sectie A kadastrale gemeente Balk
  opp                 nieuw nummer oud nummer
                       
                       
                       
A 157 00 03 10 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 820 , 821 -
A 158 00 03 00 80 / 111 106 / 84 107 / 239 124 / 196 24 / 155 124 / 196 120 /200 -- / -- - -
                       
                       
                       
                       
A 358 00 02 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 917-922  
                       
dienstjaar 1902
                       
A 754 00 18 80 105 / 655 -- / --             965 706
A 755 00 05 89 -- / -- -- / --             816 673,677,706
dienstjaar 1903
                       
A 815 00 00 33 105 / 655 -- / --             972 674
A 816 00 06 24 105 / 655 -- / --             972 , 973 674 , 755
A 817                      
A 818                      
A 819                      
A 820 00 02 60 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- - 157
A 821 00 00 50 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- - 157
dienstjaar 1914
                       
                       
A 917 00 00 41 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
A 918 00 00 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
A 919 00 00 37 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
A 920 00 00 37 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
A 921 00 00 20 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
A 922 00 00 65 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   358
                       
dienstjaar 1918
                       
                       
                       
A 972 00 00 67 -- / -- -- / --               815, 816
A 973 00 05 90 127/154 -- / --               816
dienstjaar 1919
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
dienstjaar 1925
                       
                       
                       
                       
                       
dienstjaar 1926
A 1033 00 01 57 -- / --               - 846, 847
A 1034 00 01 93 -- / --               - 863
A 1035 00 00 83 -- / --               - 863
dienstjaar 1928
A 1036 00 02 88 -- / --               - 946
A 1037 00 03 12 -- / --               - 946, 944
A 1038 00 02 00 -- / --               - 1024, 1025
A 1039 00 07 33 -- / --               - 125
                       
                       
                       
    adres is klaar / persoon is gewijzigd
    van het adres nog eigenaren in het register 69 op zoeken
                       
nog op te vragen dossiers van het Register 69
   
103 / 233 Wikelerdyk 8, sectie B en meer; Durk Wijma
107 / 315 Wikelerdyk 6, sectie B
107 / 385 Wikelerdyk 8, sectie B
110 / 494 Wikelerdyk 6, sectie B
113 / 39 Wikelerdyk 6, sectie B
115 / 384 Wikelerdyk 6, sectie B
   
   
118 / 239 Minze Jans Wagenaar, Wikelerdyk 2, sectie B
121 / 589 Wikelerdyk 8, sectie B
122 / 218 Watze Tjebbes Hepkema, Wikelerdyk 2, sectie B
   
   
 
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A bebouwde kom van Balk
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1006, deel 1
1 / 122 Lucas IJsbrandy te Gorredijk
1 /183 Janke Aukes de Haan te Joure
1 / 184 Johannes Schaafsma te Balk
1 / 185 Auke Sijntje en Hendrikje Johannes Schaafsma te Balk
1 / 186 Lammert Lammerts van Eyck te Oudehaske
1 / 315 Poppe Tjerks van Feer te Balk
1 / 423 Anne Annes Visser te Heeg
1 / 425 Jan Annes Visser te Heeg
1 / 426 Bauke Annes Vsser te Heeg
1 / 427 Popke Dooitjes Schram te Balk
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1007, deel 2
2 / 18 Johannes Harmens Visser te Balk
2 / 20 Otte Jans de Jong te Balk
2 / 21 Jolle Meinesz te Oudega
2 / 134 Hendrik Meinesz te Amsterdam
2 / 200 Hendrik Brants van der Goot te Balk
2 / 318 Rintje Hendriks van der Goot te Balk
2 / 376 Aaltje Alderts Jonker te Kolderveen
2 / 377 Rinske Alderts Jonker te Balk
2 / 381 Johan Frederik Christoffel Sluiter te Balk
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1008, deel 3
3 / 116 Jetze Jacobs van Dijk te Sneek
3 / 141 Pieter Thibaudier te Balk
3 / 283 Gerrit Tijsses Bosman te Balk
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1009, deel 4
4 / 13 Jan Ages Tromp te Woudsend
4 / 125 Trijntje Cornelis Sleeswijk te Balk
4 / 234 Hendrik Lippes van der Veer te Balk
4 / 235 Hans Sybrens van der Bank te Harich
4 / 262 Hidde Jacobs Koornstra te Balk
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1010, deel 5
5/ 80 Jacob Pieters Delfstra te Balk
5 /82 Jan Poppes te Balk
5 / 97a Piebe Durks Duif te Balk
5 / 97 Jolle Meinesz te Oudega
5 / 155 Idske Poppes te Harich
5 / 275 Gerrit Foekes van der Wal te Sloten
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1011, deel 6
6 / 232 Johannes Focke te Balk
6 / 260 Pieter Roelofs te Balk
6 / 283 Jouke Huberts Boertje te Balk
   
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1012, deel 7
7 / 108 Pieter Reins Huisman te Balk
7 / 184 Hans Jelles de Vries te Wijckel
7 / 240 Frederik Theekes Hoogendorp
7 / 288 Sytse Barts Sytsema te Balk
7 / 289 Truike Barts Sytsema te Balk
7 / 346 Hendrik Jans Doorenspleet te Balk
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1013, deel 8
8 / 12 Bauke Pieters Poppes
8 / 165 Lieuwe Hylkes Potma te Workum
8 / 228 Thomas Jans Rinkema te Balk
   
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1014, deel 9
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1015, deel 10
10 / 15 Inne Johannes Betsema te Balk
10 / 82 Hendrik Pieters Rekers te Balk
10 / 110 Arend Arends te Balk
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1016, deel 11
11 / 96 Geert Jacobs te Balk
11 / 98 Sybrandus van Kessel te Balk
11 / 99 Sipke Jans Sloterdijk te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1017, deel 12
12 / 19 Hendrik Alles van Wielen te Balk
12 / 21 Bauke Jans van der Goot te Balk
12 / 60 Sybren Aukes Dooper
12 / 69 Sjoerd Harmens te Balk
12 / 70 Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
12 / 72 Anne Piers van der Meulen te Balk
12 / 86 Willem Jan Hemsing te Balk
12 / 89 Harmen Obbes Bosma te Balk
12 / 107 Jan Ottes de Jong te Balk
12 / 108 Gooitzen harmens Meiboom te Lemmer
12 / 110 Johannes Martinus van der Velde te Balk
12 / 144 Sjoerd Sybrens de Jong te Balk
12 / 145 Pier Durks Piersma te Balk
12 / 158 Harmen Jelles te Balk
12 / 159 Teeke Harmens Visser te Balk
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1018, deel 13
13 / 99 Jelle Meinesz te Balk
13 / 101 Sjoerd Klazes Koornstra te Balk
13 / 110 Jan Wybes Brandsma te Balk
13 / 187 Age Michiels Tromp te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1019, deel 14
14 / 21 Hans Ages Tromp te Balk
14 / 24 ??
14 / 25 Eelkjen Annes Visser te Balk
14 / 26 Eelkjen Wigles Visser te Balk
14 / 27 Harmen Baukes Poppes te Balk
14 / 39 Dirk Wouter Rookmaker te Balk
14 / 45 jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
14 / 56 Lykeltje Gerrits Bosman te Balk
14 / 104 Hans Jacobs Dijkstra te Balk
14 / 123 Wiebren Doede van Os te Balk
14 / 124 Jouke Wiebrens van Os te Balk
14 / 125 Tjepkje Wiebren van Os te Balk
14 / 126 Doedje Wybrens van Os te Balk
14 / 145 ??
14 / 159 Cornelis Jan van Broekhuizen te Balk
14 / 188 Luitjen Johannes Mulder te Balk
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 14 - 19
15 / 159 ??
15 / 160 ??
15 / 161 Sikke Poppes te Balk
15 / 166 Johannes Thomas Trinks te Balk
16 / 105 ??
16 / 152 Betze Johannes Betzema te Balk
16 / 165 Ymkje Tjerks van der Veer
16 / 166 Doris Neyts te Balk
17 / 24 Fredrik Zacharias Reneman te Wijckel
17 / 67 ??
17 / 89 Tjeerd Meinesz
17 / 114 Pieter Halbes Drijfhout te Balk
17 / 211 ??
18 / 35 Sjoerd Durks Pelsma te Balk
18 / 37 Frederik Harmens van der Schuit
18 / 57 ??
18 / 65 Herre Aukes Visser
18 / 66 Grietje Aukes Visser
18 / 67 Ruurdtje Aukes Visser
18 / 157 Christiaan Epkes Koersveld te Slijkenburg
18 / 158 Jan Thomas Rinkema te Balk
19 / 102 ??
19 / 130 Elizabeth Arjens Draysma te Balk
19 / 131 Marijke Johannes Kortemolen te ?
19 / 140 Douwe Thees Rijpsma te Balk
19 / 142 Pieter Rinkes Wildeboer te Balk
19 / 143 Gerben Pieters Theekens te Balk
19 / 147 Klaaske Fekkes van der Goot te Wijckel
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 20 - 29
20 / 57 Pieter Gosses Pakker te Balk
20 / 96 ??
20 / 138 Johannes Andries Hulscher Balk
21 / 131 Jacobus Hendriks van der Goot te Balk
21 / 132 Roelof Jeltes Kooiman
21 / 134 Rinze Hiddes Koornstra
22 / 51 ??
23 / 12 ??
23 / 13 ??
23 / 45 ??
23 / 149 ??
24 / 47 ??
24 / 54 ??
24 / 55 ??
24 / 57 ??
24 / 155 Doopsgezinde Gemeente
24 / 156 ??
25 / 135 ??
25 / 153 ??
25 / 154 ??
25 / 155 ??
25 / 181 ??
26 / 1 ??
26 / 4 Idske Poppes
26 / 5 Cornelia Poppes
26 / 6 Cornelis Poppes
26 / 7 Fettje Poppes
26 / 8 Frederica Poppes
26 / 79 Gatske Klazes Visser
26 / 147 Hinke Meinesz
26 / 150 Fenne Sjoerds Meinesz
26 / 151 Jelle Sjoerds Meinesz
27 / 13 ??
27 / 17 Grietje Wiggeles Jongsma
27 / 77 ??
27 / 78 ??
27 / 111 ??
28 / 90 ??
28 / 96 Grietenij Gaasterland
28 / 103 ??
28 / 104 ??
28 / 105 ??
28 / 175 ??
28 / 184 ??
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 30 - 39
   
   
   
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 40 - 49
   
   
   
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 50 - 59
   
   
51 / 73 Bernardus Casparus Eiling
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 60 - 69
   
   
66 / 179 Evert Jansen Schoonhoven
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 70 - 79
   
   
   
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 80 - 89
   
80 / 111 Meine Lieuwes Visser
   
83 / 206 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel
86 / 189 Sietze Bernardus Eiling
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 90 - 99
   
90 / 326 Harmen Jans de Jong
   
   
   
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 100 - 109
   
101 / 29 Adolphus van Kleffens
106 / 84 Rein Johannes Bets
106 / 611 Maatschappij Gaasterland
107 / 239 Sjoerd Tijsses Tijsma
107 / 314 Simon Meinesz
   
   
   
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 110 - 119
110 /127  
110 / 128 Jacob Martens Zwanenburg
110 / 173  
110 / 186  
110 / 187  
110 / 274  
110 / 443  
110 / 514  
110 / 620  
110 / 621  
110 / 622  
110 / 630  
110 / 632  
110 / 743  
111 / 54  
111 / 78  
111 / 153  
111 / 223  
111 / 292  
111 / 448  
111 / 454  
111 / 474  
111 / 608  
111 / 652  
111 / 662  
111 / 685  
112 / 263  
112 / 321  
112 / 468  
112 / 492  
112 / 628  
112 / 657  
113 / 32  
113 / 51  
113 / 53  
113 / 252  
113 / 273  
113 / 310  
113 / 434  
113 / 435  
113 / 479  
113 / 485  
113 / 743  
114 / 74  
114 / 174  
114 / 175  
114 / 176  
114 / 177  
114 / 178  
114 / 271  
114 / 273  
114 / 274  
114 / 275  
114 / 303  
114 / 355  
114 / 413  
115 / 74  
115 / 185  
115 / 225  
115 / 315  
115 / 368  
115 / 435  
115 / 459  
115 / 460  
115 / 498  
115 / 527  
115 / 528  
115 / 629  
116 / 85  
116 / 106  
116 / 252  
116 / 278  
116 / 535  
116 / 604  
116 / 722  
117 / 118  
117 / 119  
117 / 120  
117 / 225  
117 / 334  
117 / 335  
117 / 340  
117 / 368  
117 / 496  
117 / 498  
117 / 500  
117 / 505  
117 / 538  
117 / 576  
117 / 577  
117 / 738  
118 / 361 Jacob Johannes Herman te Balk
118 / 396 Gerardus Tobiaszoon Jellema te Leeuwarden
118 / 451 Jannneke Jans Piersma te Balk
118 / 666 Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk
118 / 724 Jan Kornelis Bijlsma te Balk
119 / 12 Klaas Huizinga te Balk
119 / 13 ??
119 / 184 Willem Bosma te Balk
119 / 383 Jan Koelstra te Balk
119 / 420 Jacob Hettinga te Balk
119 / 421 Johannes Hettinga te Balk
119 / 664 Roelof Piersma te Balk
alleen kadastrale gemeente Balk sectie A / 120 - 130
120 / 17  
120 / 99  
120 / 158  
120 / 188  
120 / 189  
120 / 200 Jelle Tjietjes Albada
120 / 255  
120 / 452  
120 / 453  
120 / 694  
120 / 695  
120 / 696  
121 / 6  
121 / 8  
121 / 162  
121 / 238  
121 / 254  
121 / 256  
121 / 257  
121 / 258  
121 / 302  
121 / 336  
121 / 383  
121 / 543  
121 / 656  
121 / 710  
121 / 728  
121 / 770  
122 / 39  
122 / 144  
122 / 286  
122 / 377  
122 / 477  
122 / 562  
122 / 579  
123 / 14  
123 / 40  
123 / 45  
123 / 161  
123 / 162  
123 / 193  
123 / 269  
123 / 270  
123 / 422  
123 / 453  
123 / 507  
123 / 678  
123 / 679  
123 / 705  
123 / 706  
124 / 37  
124 / 93  
124 / 196 Age Annes Schrale
124 / 290  
124 / 375  
124 / 399  
124 / 653  
124 / 654  
125 / 15  
125 / 252  
125 / 253  
125 / 372  
125 / 459  
126 / 157  
126 / 229  
126 / 274  
126 / 275  
126 / 276  
126 / 301  
126 / 411  
126 / 542  
126 / 544  
127 / 16  
127 / 102  
127 / 154 Lambertus Klaas van Giffen
127 / 155  
127 / 199  
127 / 348  
127 / 350  
127 / 394  
127 / 395  
127 / 413  
127 / 462  
127 / 580  
127 / 651  
128 / 81  
128 / 218  
128 / 562  
128 / 647  
128 / 739  
129 / 308 firma Marten de Boer & Zn te Balk
129 / 350 Antje Weerman te Balk
129 / 377 Harmen Harmens Piersma te Balk
129 / 498 Pieter Haga te Balk
129 / 509 Lykele Bremer te Balk
129 / 663 Jan Teernstra te Balk
129 / 664 Bontje Sikkes de Jong te Balk
130 / 328 Jacobus de Vries te Balk
130 / 329 Hendrik Visser te Balk
130 / 347 Ale Kooistra te Lippenhuizen
130 / 455 Hendrik Jongsma te Balk
130 / 499 firma de Vries & van der Wal te Balk
   
 
 
laatste wijziging: 22-05-2019