reëelcohier Gaasterland / Balk 1804
 
Er zijn geen lijsten beschikbaar waarin de overgang van reëelkohieren naar kadastergegevens is vastgelegd. Aan de hand van eigenaars gegevens uit het kadaster in 1832 en gegevens uit geboorte- en overlijdensactes vanaf 1811, waarin huisnummers zijn genoemd, probeer ik een "waterdichte" aansluiting te krijgen. Dat lukt niet altijd. Vooral bij Westein, Gaaikemastraat, Dubbelstraat en Lytse Side is het problematisch. Bij een groot deel van de Van Swinderenstraat, Raadhuisstraat en Meerweg lukt het wel om deze aansluiting vast te stellen.
 
verklaring van de indeling:
1e kolom = volgnummer = is dus geen huisnummer *1 2e kolom = eigenaar van het perceel / pand
3e kolom = bruiker = bewoner / huurder van het pand 4e kolom = huuren = is de getaxeerde huurwaarde *2
5e kolom = 8e penning = de belasting welke betaald moest worden *2
*1 op kerkgebouwen, scholen en het raadhuis werd geen belasting geheven; deze zijn dan ook niet genoemd in het kohier
*2 Van 1521 - 1816 was de gulden onderverdeeld in 20 stuivers van 8 duiten. De notatie 4 / 2 / 8 betekent 4 gulden, 2 stuivers en 8 duiten.
cursief is het huisnummer in 1812, het kadastraal perceelnummer in 1832, het adres in 1953
 
Omslag der Florenen 1803 ingegaan, in 1804 verscheenen
Register der Extraordinaire belastingen op de vastigheden in het District Gaasterland, door Drost en gemeentebestuur volgens aanschrijvingen van 't departementaal bestuur van 't Departement Friesland, dato den 17 May 1804.
toegang 103 archief gemeente Gaasterland
 
deze pagina is nog in bewerking
 
blad 153; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953 / 2017      
1. Poppe Idskes zelfs      
  = Balk 1 = Balk A 315 en 316 = Meerweg 28 / 22 en Meerweg 29 / 23      
2. op 't apart register pagina 4 nummer 1 te Balk      
  = Balk 2 = Balk A 314 = Meerweg 27 / 21      
3. Bauke Durks zelfs huizing 22 / - / - 2 / 15 / -
  = Balk 3 = Balk A 312 en 313 = Meerweg 25,26 / 20      
4. op 't apart register pagina 4 nummer 2 te Balk      
  = Balk 4 = Balk A 311 = Meerweg 24 / 19      
5. Gerrit Jans Hendrik Jans huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 5 = Balk A 310 = Meerweg 22 / 18      
6. Hinne Heerts zelfs      
  Huizinge alsmede het land van Wijckel op no. 25 alsmede no. 8 te Balk Zamen   70 / - / -  
  = Balk 6 = Balk A 309 = Meerweg 20,21 / 17      
blad 154; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953 / 2017      
7. Inne Wouters (Wielinga )† 1814 Joure Tjeerd Haytjes huizing 25 / - / - 3 / 2 / 8
  = Balk 7 = Balk A 308 = Meerweg 19 / 16      
8. Hinne Heerts zelfs      
  = Balk 8 = Balk A 307 = Meerweg 18 / 15      
9. Idske Poppes en Poppe Jans Pieter Pieters (Delfstra) huizing 42 / - / - 5 / 5 / -
  = Balk 9 = Balk A 306 = Meerweg 17 / 14      
10. Jan Veldkamp Auke Hinnes huizing 32 / - / - 4 / - / -
  = Balk 10 = Balk A 305 = Meerweg 15,16 / 13      
11. Meindert Ygrams Jan Ages (van der Meer)      
  = Balk 11 = Balk A 304 = Meerweg 13 / 12      
12. Theunis Hendriks erven Sipke Sijmens huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 12 = Balk A 303 = Meerweg 13 / 12      
13. Hein Ludgers (Hein Luitjens) zelfs      
  = Balk 13 = Balk A 300 = Pypsterstikke 5-11      
blad 155; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953 / 2017      
14. Pieter Wildeboer zelfs huizing 44 / - / - 5 / 10 / -
  = Balk 15 = Balk A 297 = Meerweg 11
15. Hendrik Gerardus (Keizer) zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 16 = Balk A 296 = Meerweg 10
16. Aaldert Jonker zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 17 = Balk A 295 = Meerweg 9
17. Berend Gerrits (Wenningh) zelfs huizing 33 / - / - 4 / 2 / 8
  = Balk 19 = Balk A 294 = Meerweg 8
18. Phocaeus Hermanus van Kolde 1/3        
  Olfert Fredrik van Kolde 1/3        
  H. Reneman voor zich en zijn broeders en zuster voor 1/3      
  Een oude stal en tuin onder 26        
  = Balk 20 = Balk A 293 = Meerweg 7
19. dezelfden Jan Hendriks huizing 33 / - / - 4 / 2 / 8
  = Balk 21 = Balk A 292 = Meerweg 7
blad 156; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
21. Phocaeus Hermanus van Kolde 1/3 Gerardus Eppinga huizing 48 / - / - 6 / - / -
  Olfert Fredrik van Kolde 1/3        
  H. Reneman voor zich en zijn broeders en zuster voor 1/3      
  = Balk 22 = Balk A 291 = Meerweg 6
22. Bart Sytses zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 23 = Balk A 290 = Meerweg 5
23/24 Phocaeus Hermanus van Kolde Tjerk Wildeboer      
    herberg en huizing 76 / - / - 9 / 7 / 8
  = Balk 24 = Balk A 289 = Meerweg 4
25. Rintje Binkes zelfs huizing 44 / - / - 5 / 10 / -
  = Balk 25 = Balk A 288 = Meerweg 3
26. Phocaeus Hermanus van Kolde zelfs huizing 70 / - / - 8 / 15 / -
  = Balk 26 = Balk A 286 en 287 = Meerweg 1 en 2
27. Phocaeus Hermanus van Kolde Gerrit Binnes Vellinga huizing 65 / - / - 8 / 2 / 8
  = Balk 27 = Balk A 285 = van Swinderenstraat 1
blad 157; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
28. Sybolt en Halbe Hanzes Tjeerd Pieters (Tjerk Pieters ) huizing 48 / -/ - 6 / - / -
  = Balk 28 = Balk A 284 = van Swinderenstraat 2
29. Oeds Egberts zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 29 = Balk A 283 = van Swinderenstraat 3
30. De gebuurte van Balk Ds. Cramer      
  het plekje grond is thans aan de pastori de pastorie huizing    
  = Balk 30 = Balk A 282 = van Swinderenstraat 4
31. Poppe Idskes zelfs huizing 50 / - / - 6 / - / -
  = Balk 32 = Balk A 280 = van Swinderenstraat 7
32. Bauke Pieters zelfs huizing 44 / - / - 5 / 10 / -
  = Balk 33 = Balk A 279 = van Swinderenstraat 8
blad 158; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
33. Jakle Jans Poppes zelfs huizing 44 / - / - 5 / 10 / -
  = Balk 34 = Balk A 278 = van Swinderenstraat 9
34. Jakle Jans Poppes Eibert Wierds (Stalma) huizing 128 / - / -  
    een stuk land te Harich   5 / 14 / -  
        122 / 6 / - 15 / 5 / 12
34 Rengers en Burmania secretaris B.J. Scrinerius   33 / - / -  
2e post   rest van stuk land te Harich   11 / - / 12  
        21 / 19 / 4 15 / 5 / 12
  = Balk 35 Balk A 277 en A 276 = van Swinderenstraat 10 en van Swinderenstraat 11
35. Janke Jelles (overleden 1806) Hendrik Jans huizing 59 / - / - 7 / 7 / 8
  = Balk 36 en 37 = Balk A 274 en 275 = van Swinderenstraat 11 en van Swinderenstraat 12
36. Rinse Hendriks (Rinsema) zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 38 = Balk A 273 = van Swinderenstraat 13
37. Jan Binnes zelfs huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 39 = Balk A 272 = van Swinderenstraat 14
blad 159; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
38. secretari Bernhardus Joannes Scrinerius zelfs huizing 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 40 = Balk A 269 = van Swinderenstraat 16
39. Tjerk Ages (van der Feer) zelfs huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 41 = Balk A 268 = van Swinderenstraat 17 en 18
40. Poppe en Neeltje Idskes (Poppes) Jan Haitjes huizing 48 / - / - 6 / - / -
  = Balk 42 = Balk A 267 = van Swinderenstraat 19
41. dezelve zelfs huizing 44 / - / - 5 / 10 / -
  = Balk 43 = Balk A 266 = van Swinderenstraat 20
42. Aant Bijlsma, weduwe zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 44 = Balk A 265 = van Swinderenstraat 21
43. Jarig Vermeulen, weduwe zelfs huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 45 = Balk A 264 = van Swinderenstraat 22 en 23
blad 160; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
44. Fonger Jentjes (kuiper van beroep) zelfs huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 46 = Balk A 263 = van Swinderenstraat 24 en 25
45. Jacob Pieters (Kramer) zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 47 = Balk A 262 = van Swinderenstraat 26
46. Hendrik Jans zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 48 = Balk A 261 = van Swinderenstraat 27 en 28
47. Janke Jelles en Jelle Hanzes, weduwe Janke Jelles      
  Een gedeelte van het huis   40 / - / -  
  en een kamp van Ruigahuizen van nr 18 aldaar   70 / - / -  
  = Balk 49 = Balk A 260 = van Swinderenstraat 29
blad 161; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
48. Janke Jelles en Jelle Hanzes, weduwe Jan Eelkes (werkman)      
  = Balk 50 = Balk A 259 = van Swinderenstraat 30      
49. Hendrik en Frederik Os zelf huizing 33 / - / - 4 / 2 / 8
  = Balk 51 = Balk A 258 = van Swinderenstraat 31
50. Tjeerd Wildeboer Geert Jacobs huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 52 = Balk A 257 = van Swinderenstraat 32 - 35
51. Tjerk Ages (van der Feer) zelf pakhuis 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 53 = Balk A 256 = van Swinderenstraat 36 - 38
52. Tjeerd Lolkes (Postmus) zelf huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 54 = Balk A 255 = van Swinderenstraat 39
53. Wybren Doedes (van Os) zelf huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 55 = Balk A 254 = van Swinderenstraat 40
54. dezelve Roelof Pieters huizing 48 / - / - 6 / - / -
  = Balk 56 = Balk A 253 = van Swinderenstraat 41
blad 162; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
55. Otte Jans (de Jong) zelf huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 57 = Balk A 252 = van Swinderenstraat 42
56. Jan Willems (Kuiper) zelf huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 58 = Balk A 251 = van Swinderenstraat 43
57. Johannes (Jans) Westendorp zelf huizing 41 / - / - 5 / 2 / 8
  = Balk 59 = Balk A 250 = van Swinderenstraat 44
58. Arjen Pieters zelf huizing 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 60 = Balk A 249 = van Swinderenstraat 45
59. Emilius Alles (schoenmaker) zelf huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 61 = Balk A 248 = van Swinderenstraat 50
60. Rinske Durkzs (van der Woude) zelf      
    huizing 40 / - / -    
    de weduwe Jacob Obbes 20 / - / - 60 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 62 = Balk A 246 en 247 = van Swinderenstraat 51
blad 163; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
61. Arent Sijtzes zelfs huizing 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 63 = Balk A 245 = van Swinderenstraat 52
62. Hendrik Michiels (Knuyssen?) zelfs huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 64 = Balk A 244 = van Swinderenstraat 54      
63. Harmen Hendriks Damhuis zelfs huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 65 = Balk A 243 = van Swinderenstraat 55      
64. De Mennonite Armen op 't apart register pagina 4 nummer 3 te Balk      
  = Balk 66 = Balk A 242 = van Swinderenstraat 56
65. Jan Stoffels zelfs huizing 25 / - / - 3 / 2 / 8
  = Balk 67 = Balk A 241 = van Swinderenstraat 57
66. Tjerk en Tjits Jaans zelfs huizing 25 / - / - 3 / 2 / 8
  = Balk 68 = Balk A 240 = van Swinderenstraat 58      
blad 164; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
67. Meindert Ygram Jan Snijder en Klaas Abes huizing 40 / - / - 5 / - / -
= Balk 69 = Balk A 239 = van Swinderenstraat 59
68. Wybren Doedes zelfs      
  schuur en land van nr 5 te Harich   60 / - / -  
  = Balk 70 = Balk A 238 = van Swinderenstraat 60 en 61      
69. Ruurd Symens zelfs      
  huizing en een kamp van nr 97 te Harich   60 / - / -  
  = Balk 71 = Balk A 237 = van Swinderenstraat 62      
70. dezelve Klaas Haytjes huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 72 = Balk A 236 = van Swinderenstraat 63      
71. Pier Willems zelfs huizing 25 / - / - 3 / 2 / 8
  = Balk 73 = Balk A 235 = van Swinderenstraat 64,65 en 66      
blad 165; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
72. Jan Douwes zelf huizing 16 / - / - 2 / - / -
  = Balk 74 = Balk A 234 = van Swinderenstraat 67 en 68      
73. Jacob Hiddes zelf huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 75 = Balk A 232 en 233 = van Swinderenstraat 69      
74. De Mennonite Vermaning        
  = Balk 76 en 77 = Balk A 230 en 231 = Wilhelminastraat 1 en Wilhelminastraat 3 en 5
75. Sipke Jacobs zelf huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 78 = Balk A 229 = Gaaikemastraat 1      
76. Buitenarmen te Balk door armen bewoond      
  huizinge na 1720 geacquireerd        
  = Balk 79 = Balk A 228 = Gaaikemastraat 2      
77. Anneke Hendriks Andries Annekes huizing 16 / - / - 2 / - / -
  = Balk 80 = Balk A 227 = Gaaikemastraat 3      
78. dezelve zelf huizing 11 / - / - 1 / 7 / 8
  = Balk 80 = Balk A 226 = Gaaikemastraat 4      
79. Roomsche Gemeente ?      
  huizinge na 1720 geacquireerd ?      
  = Balk 81 = Balk A 225 = Gaaikemastraat 5 en 6      
79a. Meindert Ygram Ferdinant Willems      
    Een pakhuis en tuin   30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 82 = Balk A 224 = Gaaikemastraat 7 - 12      
blad 166; Harichsterzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
= huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
80. Janke Jelles en Jelle Hanzes, weduwe Janke Jelles huizing 10 / - / - 1 / 5 / -
  = Balk 83 = Balk A 223 = Gaaikemastraat 13      
81. Wouter Hendriks zelf huizing 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 84 = Balk A 222 = Gaaikemastraat 14      
82. Johannes Jurjens zelf huizing 17 / - / - 2 / 2 / 8
  = Balk 85 = Balk A 221 = Gaaikemastraat 15      
83. Buitenarmen te Balk door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
  = Balk 86 = Balk A 220, 220a en 220b = Gaaikemastraat 16 en 17      
84. Sipke Jacobs Gerlof Pieters huizing 28 / - / - 3 / 10 / -
  = Balk 87 = Balk A 218 en 219 = Gaaikemastraat 18 - 20      
85. Jan Binnes zelf huizing    
  = Balk 88 = Balk A 216 en 217 = Gaaikemastraat 21 - 29      
blad 167; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
86 Hendrik Stoffels zelf huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
         
87 Jan Krol        
  De Molenstede met de floreen wordt verantwoord op nummer 170 alhier      
  Johannes Pieters zelfs huizingen 53 / - / - 6 / 12 / 8
         
88 Pieter Geerts, weduwe zelfs huizing 24 / - / - 3 / - / -
           
89 Inne Wouters Bouke Betzes huizing 26 / 5 / - 3 / 5 / 10
         
90 Diaconye te Balk Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
         
91 Roomsche gemeente Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
         
blad 168; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
92 Diaconye te Balk Jan Gerrits, weduwe      
  Huizinge na 1720 geacquireerd gealimenteerd      
           
93 Jan Veldkamp Pieter Sybrens huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
           
94 Roomsche gemeente Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
           
95 Diaconye te Balk Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
           
96 Buitenarmen te Balk Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
  = Balk 103 = Balk A 184 = Raadhuisstraat 77, 78, 79 en 80      
97 Rimmer Reins zelf huizing 12 / - / - 3 / 10 / -
  = Balk 104 = Balk A 183 = Raadhuisstraat 72, 73, 74, 75 en 76      
98 Meindert Abes zelf huizing 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 105 = Balk A 182 = Raadhuisstraat 69, 70 en 71      
blad 169; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
99 Lubbert Jacobs zelf huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 106 = Balk A 181 = Raadhuisstraat 67 en 68      
100 Arent Sijtzes H van Wielen huizing 32 / - / - 4 / - / -
  = Balk 107 = Balk A 180 = Raadhuisstraat 65 en 66      
101 Gerlof Jans zelf huizing 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 108 = Balk A 179 = Raadhuisstraat 64      
102 Arent Sijtzes zelf 8 / - / -    
    Hidde Jacobs 33 / - / -    
      huizing 41 / - / - 5 / 2 / 8
  = Balk 109 = Balk A 178 = Raadhuisstraat 61, 62 en 63      
103 Durk Manus zelf huizing 15 / - / - 1 / 17 / 8
  = Balk 110 = Balk A 177 = Raadhuisstraat 58, 59 en 60      
104 Grietje Beerents zelf huizing 15 / - / - 1 / 17 / 8
  = Balk 111 = Balk A 176 = Raadhuisstraat 57      
105 A(lbert) C(lazes) Hornstra zelf      
    Huizing mede no 6 (106) 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 112 = Balk A 175 = Raadhuisstraat 54, 55 en 56      
106 Dezelve zelf      
  Een schuur onder nummer 105 verantwoord        
  = Balk 112 = Balk A 175 = Raadhuisstraat 52 en Raadhuisstraat 53      
blad 170; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
107 Pieter Wildeboer dhr A. Coopmans huizing 56 / - / - 7 / - / -
  = Balk 113 = Balk A 174 = Raadhuisstraat 47, 48, 49, 50 en 51      
108 Jacob Jans zelf huizing 17 / - / - 2 / 2 / 8
  = Balk 114 = Balk A 173 = Raadhuisstraat 45 en 46      
109 Brant Hendriks Pieter Martens 15 / - / -    
    weduwe Willem Symens 15 / - / -    
      huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 115 = Balk A 172 = Raadhuisstraat 44      
110 Dezelve zelf huizing 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 116 = Balk A 169, A 170 en A 171 = Raadhuisstraat 42 , Raadhuisstraat 43 , Raadhuisstraat 43
111 De Roomsche gemeente De pr H van Naarzen      
  = Balk 117 = Balk A 168 = Raadhuisstraat (42+)      
112 Deze nummer op 't apart register pagina 4 nummer 4 te Balk      
  = Balk 118 = Balk A 167 = Raadhuisstraat (42-)      
113 Boke Thees zelf pakhuis 15 / - / - 1 / 17 / 8
  = Balk 119 = Balk A 166 = Raadhuisstraat 40 en 41      
blad 171; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
114 Jan Willems Schaper zelf      
    huizinge 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 120 = Balk A 165 = Raadhuisstraat 39    
115 Boke Thees zelf      
  huizinge 40 / - / -    
  als nog een stuk land van no 14 te Ruigahuizen 59 / - / -    
  = Balk 121 = Balk A 164 = Raadhuisstraat 38   99 / - / -  
116 Meindert Ygrams zelf      
    huizinge en schuur 53 / - / -    
  nog een stuk land afkomstig van no 173 27 / - / -    
  = Balk 122 = Balk A 163 = Raadhuisstraat 37      
117 Geert Jacobs Hubert Hendriks huizing 42 / - / - 5 / 5 / -
  = Balk 123 = Balk A 162 = Raadhuisstraat 36      
118 Roomse Gemeente Door armen bewoond      
  Huizinge na 1720 geacquireerd        
  = Balk 124 = Balk A 161 = Raadhuisstraat 34 en 35      
blad 172; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
119 Jan P Wever zelf huizing 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 125 = Balk A 160 = Raadhuisstraat 32 en 33      
120 Jan Binnes Harmen Ates huizing 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 126 = Balk A 159 = Raadhuisstraat 31
121 dezelve Tijs Martens weduwe huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 127 = Balk A 158 = Raadhuisstraat 30
122 Age Obbes, weduwe zelf huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 129 = Balk A 156 = Raadhuisstraat 26
123 Jan Berents, erven Durk Alberts huizing 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 130 = Balk A 154 = Raadhuisstraat 25
124 Mr. Rinia, weduwe zelf huizing 35 / - / - 4 / 7 / 8
  = Balk 131 = Balk A 153 = Raadhuisstraat 24
125 Thomas Rinkes, weduwe zelf huizing 35 / - / - 4 / 7 / 8
  = Balk 132 = Balk A 152 = Raadhuisstraat 22
126 Anne Pieters zelf huizing 28 / - / - 3 / 10 / -
  = Balk 133 = Balk A 151 = Raadhuistraat 21
blad 173; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
127 Wiebe Repkes, weduwe Tietje Douwes (Albada) huizinge 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 134 = Balk A 150 = Raadhuisstraat 19 en 20
128 Sacharias Aaldert zelf huizing 24 / - / - 3 / - / -
  = Balk 135 = Balk A 149 = Raadhuisstraat 18
129 Pieter Jans zelf      
    huizing 36 / - / -    
  nog een klein huisjen en 16 1/2 pondmaat land van nr 28 te Wijckel 40 / - / -    
  = Balk 136 = Balk A 148 = Raadhuisstraat 17   76 / - / -  
130 Jan Binnes Hendrik B. van der Goot huizinge 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 137 = Balk A 147 = Raadhuisstraat 14, 15, 16
131 Sjoerd Ages zelf huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 138 = Balk A 146 = Raadhuisstraat 13
blad 174; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
132 Theunis Edes zelf huizinge 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 139 = Balk A 145 = Raadhuisstraat 12
133 Hans Ygrams (van der Werf) zelf huizinge 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 140 = Balk A 144 = Raadhuisstraat 11
134 Freerk Harmens, weduwe Jacob Elselo huizinge 40 / - / - 5 / - / -
  = Balk 141 = Balk A 143 = Raadhuisstraat 10
135 Pieter Harmens (Poppes), weduwe Wijtze Harmens 50 / - / -    
    Femke Durks 14 / - / -    
  = Balk 142 = Balk A 141 en A 142 = Raadhuisstraat 9 huizinge 64 / - / - 8 / - / -
136 Hans Ygrams Freerk Harmens, weduwe   30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 143 = Balk A 140 = Raadhuisstraat 8
blad 175; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
137 Jan Hendriks Rekers zelf huizinge 36 / - / - 4 / 10 / -
  = Balk 144 = Balk A 138 en A 139 = Raadhuisstraat 7
138 Jan Ypes (Ferf) zelf huizinge 33 / - / - 4 / 2 / 8
  = Balk 145 = Balk A 137 = Raadhuisstraat 6
139 Jelle Hanzes, weduwe Johannes Hylkes huizinge 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 146 = Balk A 136 = Raadhuisstraat 5      
140 Tjeerd Wopkes, weduwe = Wimk Hendriks zelf huizinge 20 / - / - 2 / 10 / -
  = Balk 147 = Balk A 135 = Raadhuisstraat 4      
141 Jan Jans Poppes weduwe Elselo huizinge 28 / - / - 3 / 10 / -
  = Balk 148 = Balk A 134 = Raadhuisstraat 3      
blad 176; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
142 Jan Veldkamp zelf      
    huizinge 40 / - / -    
  nog een stuk land van nr 8 te Ruigahuizen 35 / - / -    
  = Balk 149 = Balk A 133 = Raadhuisstraat 2   75 / - / -  
143 dezelve zelf een stal 12 / - / - 1 / 10 / -
  = Balk 150 = Balk A 133a = Raadhuisstraat 1
144 Harke Jans zelf huizinge 25 / - / -  
  = Balk 151 = Balk A 131 = Dubbelstraat 4
145 Willem Tietjes zelfs huizinge 15 / - / - 1 / 17 / 8
  = Balk 152 = Balk A 130 = Dubbelstraat 6
146 Idskie Bontes Hendrik Pothof huizinge 15 / - / - 1 / 17 / 8
  = Balk 153 = Balk A 129 = Dubbelstraat 8
147 Johannes Stroband Jelle Klazes (Hornstra) huizinge 24 / - / -  
    Jan Kloppenburg      
  = Balk 154 = Balk A 128 = Dubbelstraat 10
148 Pieter Harings, weduwe zelf huizinge 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 155 = Balk A 127 = Dubbelstraat 12 - 16
  ( overleden op 29 mei 1802) = Geeske Sibles Jager = overleden op 22 juni 1821 op nummer 35 te Balk
   
blad 177; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
149 Klaas Tjeerds zelf huizinge 10 / - / - 1 / 5 / -
  = Balk 156 = Balk A 125 = Dubbelstraat 18
150 Hendrik Berends zelf      
  = Balk 157 = Balk A 124 = Dubbelstraat 20      
151 O van Kolde en Harmen Johannes Pieter Teekens huizinge 60 / - / - 7 / 10 / -
  = Balk 158 = Balk A 123 = Dubbelstraat 22      
152 Schoolmeester huizinge        
  = Balk 159 = Balk A 122 = Dubbelstraat 24      
153 Doede Jans zelf huizinge 18 / - / - 2 / 5 / -
  = Balk 161 = Balk A 117 = Dubbelstraat 29-31      
blad 178; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
154 Johannes Willems zelf huizinge 10 / - / - 1 / 5 / -
  = Balk 162 = Balk A 116 = Dubbelstraat 27      
155 Buitenarmen te Balk Door armen bewoond      
  = Balk 163 = Balk A 115 = Dubbelstraat 25      
156 Diacony te Balk Douwe Tjepkes      
    een klein huisje 32 / - / - 4 / - / -
  = Balk 164 = Balk A 114 = Dubbelstraat 21 - 23      
157 Haye Jacobs, weduwe zelf huizinge 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 165 = Balk A 111 = Dubbelstraat 15 en 17      
158 Johannes Obbes zelf huizinge 33 / - / - 4 / 2 / 8
  = Balk 166 = Balk A 110 = Dubbelstraat 13      
159 Frederik Fokke zelf huizinge 30 / - / -  
  = Balk 167 = Balk A 109 = Dubbelstraat 11      
160 Auke Jottjes zelf huizinge 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 168 = Balk A 108 = Dubbelstraat 9      
blad 179; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
161 Auke Jottjes Sierk Ypes huizinge 28 / - / -  
  = Balk 169 = Balk A 107 = Dubbelstraat 7      
162 H. J. Polder (Hylcke Johannes Polder) zelf huizinge 60 / - / - 7 / 10 / -
  = Balk 170 = Balk A 106 = Dubbelstraat 5      
163 Johannes Betzes zelf huizing 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 171 = Balk A 105 = Dubbelstraat 3      
164 Tijs Martens, weduwe Gerrit Thijsses huizing 50 / - / - 6 / 5 / -
  = Balk 172 = Balk A 104 = Dubbelstraat 1      
165 Idske Poppes zelf huizinge 30 / - / - 3 / 15 / -
  = Balk 173 = Balk A 103 = Lytse Side 2        
166 Louw Annekes (Alsniet) zelf huizinge 12 / - / - 1 / 10 / -
  = Balk 177 = Balk A 99 = Lytse Side 8        
blad 180; Wijckelerzijde
no. eigenaar bruiker   huuren de 8e penning
  = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953      
167 Jan Harkes zelf      
  = Balk 178 = Balk A 98 = Lytse Side 9 Een pakhuis en tuin 20 / - / - 2 / 10 / -
168 Abel Abels zelf      
           
169 Poppe en Neeltje Idskes Jan Piers   28 / - / - 3 / 10 / -
           
170 Jan Krol Aaldert Jurjens      
    molen en huizinge 48 / - / -  
171 Kornelis Johannes zelf   30 / - / - 3 / 15 / -
           
172 B. J. Serinerius zelf stuk land    
           
173 Pieter Wildeboer Sibble Pieters huizing 20 / - / - 2 / 10 / -
           
 
laatste wijziging: 2 september 2017