Christelijke Lagere School schooljaar 1942-1943, juli 1942
hele school
klassenfoto hele school schooljaar 1939-1940
 
klassenfoto hele school schooljaar 1939-1940
foto beschikbaar gesteld door mevr. N. Hoekstra - de Jong
namen en aanvullende informatie met de hulp van: Nely de Hoekstra-de Jong, Frits Bergsma, Corrie Zijlstra, Sjoerd Sierdsma
tussen haakjes aanvullende informatie
1. Jelle de Jong (zoon van Aize de Jong uit Harich), 2. Gerrit de Vos (groenteman), 3. Jan Groenewoud (broer van 87 en 110; van Jakob Groenewoud met sigarenwinkel), 4. Geert Wagenaar (broer van 48), 5. Kobus Mandemaker (van de fotograaf), 6. Wim Kuiper (van wagenmaker te Balk, broer van 46, 62 en 95), 7. Tjalling van der Zee (van de Wijckelerdijk?), 8. Anneke Tijben, 9. Jan Zijlstra (machinist bij de marine, broer van 55, 80 en 106),
 
10. Siemen Albada (uit Rijs, woont nu in Canada, broer van 77 en 82), 11. Siemen Jongsma, 12. Rinke Dijkstra, 13. Inne Zeldenrust, 14. Sjoerd de Jong, 15. Geert Bremer, 16. Piet van der Wal (broer van 109; zoon van de gemeentesecretaris; woonden naast de school), 17. Thijs Kuiper, 18. Jan de Jong (van Jelle Wisses van Lorbuoren), 19. Anne Bremer,
 
20. Tjeerd de Jong (broer van 73; van smid de Jong), 21. Wietse Bokma, 22. Jelle Dijkstra (Ruigahuizen) , 23. Sjoerd Sierdsma (van Harich, woont vanaf 1968 in Dunnville,(Ont) Canada), 24. Jan Albada (van de Meerweg), 25. Jan van der Wal (broer van 65, 114 en 129; zoon van Bouke van der Wal), 26. Durk Gouma, 27. Hendrik Jongsma (Ruigahuizen), 28. Klaas de Blaauw, 29. Nolle Albada
 
30. Jot Smit, 31. Piet Smit, 32. Anne Strikwerda (van het fouragebedrijf), 33. Herre Steegena (broer van 40, 84 en 99), 34. Jaap Bre(e)mer (van de Meerweg), 35. Hylke Tromp (van Hilbert Tromp?), 36. ?, 36a. Tjirkje van Dijk (Harich), 36b. Jacoba Smink (van Lorbuoren), 37. Grietje de Jong (zus van 18), 38. Laura de Jong, 39. Siep Meinsma
 
40. Lies Steegenga (zus van 33, 84 en 99), 41. juffrouw Simentje van der Weide, 42. Hiltje Breemer, 43. Dora Strikwerda (zus van 32), 44. Martha Gouma? (Harich), 45. Anneke de Vries, 46. Hiltje Kuiper (zus van 6, 62 en 95), 47. meester Tijs Dijkstra, 48. Foekje Wagenaar (zus van 4), 49. ?
 
50. Hinke Dijkstra, 51. Janke Herresma, 52. Fokje Lyklema, 53. Akke Wierda (van koster Wierda), 54. ?Hiltje de Jong, 55. Truida Zijlstra (zus van 9, 106 en 80), 56. hoofdmeester Meindert Dijkstra, 57. Afke Elgersma, 58. Iemkje van Rijs, 59. Anneke Koopmans
 
60. Joke Stegenga, 61. Aukje de Jong (zus van 140; van Jan de Jong), 62. Nellie Kuiper (zus van 6, 46 en 95), 63. Hetty de Jong, 64. ? , 65. Marijke van der Wal (zus van 25, 114 en 129), 66. Jeltje Kuiper, 67. Akke de Vries, 68. Sietske Schram, 69. meester Metske Steffen Kramer
 
70. Hieke de Jong, 71. Anne Visser, 72. Sjoukje Lootsma (Immermoed Harich), 73. Nely de Jong (zus van 20), 74. Fopje Klijnsma, 75. evacué (bij de Jong op Eigen Haard), 76. Martje Roskam, 77. Joltje Albada (Rijs, zus van 10 en 82), 78. Jo van der Goot (zus van 105), 79. Foekje de Jong (zus van 160)
 
80. Corrie Zijlstra (zus van 9, 55 en 106), 81. Aaltje Tromp, 82. Marie Albada (zus van 10 en 77), 83. ? (zus van 35 links), 84. Wieb Steegenga (zus van 33, 40 en 99), 85. Sietske Koopman (Lytse Side) , 86. Lieuwkje de Jong (zus van 1) , 87. Geertje Groenewoud (zus van 3 en 110) 88. Klaske de Vos (zus van 2), 89. Grietje Elgersma
 
90. Janke de Wilde , 91. ? Jetske Keulen (zus van 102 en Age), 92. Betty Haantjes, 93. Annie Jongsma, 94. Klaske de Jong (Meerweg, achter chinees) , 95. Jaap Kuiper (wagenmaker te Balk, broer van 6, 46 en 62), 96. Jeen van der Meer (Trophorne) , 97. Stoffel van der Goot, 98. Jan de Vries, 99. Marten Steegenga (broer van 33, 40 en 84)
 
100. Willem Stegenga (Harich), 101. Albert de Graaf (broer van 146), 102. Sjouke Keulen (broer van 91 en Age), 103. Hendrik Schram (broer van 120; zoon van Marten Schram), 104. ? , 105. Berber van der Goot (zus van 78 en 121), 106. Aukje Zijlstra (zus van 9, 55,en 80), 107. Itte Roskam (zus van 76), 108. Hiltje Elgersma, 109. Sip(kje) van der Wal (zus van 16),
 
110. Annie Groenewoud (zus van 3 en 87), 111. Johanna de Vries (zus van 113;van de grossier), 112. Annie Hettinga (Ruigahuizen), 113. Geertje de Vries (zus van 111; van de grossier), 114. Weltje van der Wal (zus van 25, 65 en 129), 115. Saakje Meinsma, 116. Betty Jelsma, 117. Berber van der Goot ?, 118. Rinske Schram (zus van Sietske), 119. Annemientje thoe Swartzenberg en Hohenlandsberg,
 
120. Eke Schram (broer van 103), 121. Age ? van der Goot ? (broer van 78 en 105), 122. Rein de Jong, 123. Kees Gerding, 124. Ulbe Plantinga, 125. ? , 126. Herre Roelevink (van Eigen Haard), 127. Haring Tuinier Harich) , 128. ? , 129. Okke van der Wal (broer van 25, 65 en 114)
 
130. Wagenaar (richting Rijs) , 131. ? , 132. ? , 133. ? Albada, 134. Symen Hoogeveen (van het constructiebedrijf Lytse Side), 135. Otto Hoekstra, 136. Pieter Weerman, 137. Joost thoe Swartzenberg en Hohenlandsberg, 138. Feike de Jong (van de Coendersingel), 139. Pier Jongsma (van Hendrik Jongsma)
 
140. Joop de Jong (broer van 61), 141. Johannes Stegenga (van de Houtdyk), 142. Jelle Jelsma, 143. ? , 144. Durk Groenhof (Dubbelstraat), 145. Ytzen (Frits) Bergsma, 146. Hette de Graaf (broer van 101), 147. Eeuwe Hoekstra (Harich), 148. ? , 149. Haring van der Goot (De Bels)
 
150. Gerrit van der Goot (Ruigahuizen) , 151. Pé Harkema (Harich), 152. Hisse Breemer (van de boerderij achter RK kerk), 153. Jappie Weerman, 154. Sjoerd Haantjes (van Hendrik Haantjes), 155. Albada (witte brug), 156. Bokko Lyklema (van 't Lokaal van Chr. Belangen), 157. ? , 158. Frans Smits , 159. ?
 
160. Fedde de Jong (van schoenwinkel), 161. Wim de Boer (van de bakker), 162. ?tweeling van bakker de Boer, 163. Koen Louwsma (Harich)
 

 

laatste wijziging: 22 februari 2013