Huishoudschool LHNO 11 mei 1957
 
reisje schiphol
 
reisje schiphol
foto beschikbaar gesteld door Lenie Schilstra uit Oudemirdum
 

1. juffrouw Eskens, 2. Hoatske Ottema, 3. Baukje Riemersma, 4. Tineke Smits, 5. Tjamke Schotanus, 6. Akke Schilstra, 7. Liskje Bayema, 8. Hinke Stoffelsma, 9. Dieuwer Tjalma, 10. Bettie Haringsma, 11. Trijntje Bergsma, 12 Idskje de Boer, 13. Marijke Folkertsma, 14. Beppie van Steijn, 15. Djoeke Rusticus

 
16. juffrouw Renema, 17. juffrouw Wijbrands, 18. Sjoukje Faber, 19. Eppie Koopmans, 20. Ike Schaap, 21. Geertje Betsema, 22. Lenie Boomsma, 23. Wiep Schilstra, 24. Geertje de Jong, 25. Jantje Hielkema, 26. Sjoukje Landman, 27. Antje Dijkstra, 28. Sjoukje de Groot, 29. Uilkje Zwart, 30. Foke Boukes
 
31. Jannie Knossen, 32. Jantje Wijnia, 33.Wieke Woudstra, 34. Alie wagenaar, 35. Sjoukje Hoekstra, 36. Eppie Hoekstra, 37. Dutsina de Jong, 38. Hennie Walstra, 39. Willie Betsema, 40. Baukje Tuinier, 41. Leneke Muurling, 42. Hennie Roskam, 43. juffrouw de Jong, 44. Wiepkje van der Wal, 45. ???, 46. Afke Boonstra
 
reisje naar Schiphol met alle leerlingen van de huishoudschool op 11 mei 1957
 

 

laatste wijziging: 4 december 2013