1785 planten lindenbomen langs de Luts
 
akkoordverklaring
 
Wij ondergeteekenden Eijgenaaren van Huijsen en grondt tot aan de Luts in deze vlekke Balk
Staande toe aan de Buur Voogden van gesegde Vlekke met Naemen Ygram Hanses en
Jakle Jans Poppes; en na Sum die geenen Welke! in derselve post koomen te treden
Omme op ijder onder Wallen, welke wij besitten te moogen planten 2 a 3 (Zegge) Twee a Drie
Lindenboomen; of te Zoo veel meer of min als genoemde Voogden Zullen goedvinden en
geplaatst moeten worden om deselve boomen op een egale afstandt van elkander te heb-
ben de geheel Buurt langs.
Ten welken zijnde Wij afstaan van de Eygendom; welke wij aan zoodaanige boomen
zonder hebben en belooven deselve zooveel in onses in standt te houden voor Schaade
te houden; Mits dat het planten en onderhouden niet ten onsen laste coome En alwaar
??? Linden boomen geplant Zijn, staan wij Eijgenaren meede de eijgendom van deselve
af; mits dat gelijk booven gesegdt is, het onderhoudt aan de buurt coomen en belooven wij
meede deselve boomen zooveel in ons is in standt te houden, voor schade te hoeden.
In kennise onse handen, Actum Balk den 25 maart 1785
 
namen van eigenaren die toestemming geven hun perceel langs de Luts af te staan voor het planten van lindebomen
 
Jan Poppes   Rieuwert Rieuwerts !
Jakkle Jans Poppes Tomas Rinkes Sijtske Sibbeles ?
Hendrik Jans Reekers ! Wybe Repkes ? Abe Geldersma
Rigt Klaases ! Jan Bruin? = Jan Binnes? Wijtz Harmens !
Sije Hendriks Wildeboer ? Minne Martens ! Hendrik Maggeels !
p.o. mijn man Rinske Hollander Meindert Ygrams Harmen Hendriks Damhuis
Imk Rintje ! Agge Obbes ! Baukje Anders
Atte Ippes, wagenmaker Pieter Sikkes ! Rutger Ages ?
Grieti G v Y Innesletteren ? Idske Poppes en mede voor mijn p.o. mijn moeder Aaltje Hiddes !
Brant Hendriks van der Goot schoonvader Petrus de Blij Murks Jans ?
Saggerius Voetmans ? Ygram Hanses & Hans Ygrams W. Durks
Hantje Haitjes ? p.o. de weduwe P. Harmens en ! Hans Sybolts!
Wimk Hindriks ! de weduwe Paulus Symens ! Meine Tjeerds
Syger Yges !   Teunis Hendriks ?Wispelwey?
Tjerk C Wildeboer ? T. Ages p.o. vader Age Sjoerds ! Rintje Binkes
Jan Beerends ! Jarig Symens Vermeulen Beent Beente !
Bauke Rinkes !   Pytter Wildeboer !
 
Waar woonden de ondertekenaars?
 
Harichsterzijde
 
Pieter Sikkes - Meerweg 10
Rintje Binkes - Meerweg 3
Hans Sybolt - van Swinderenstraat 2
Syger Yges - van Swinderenstraat 3
Jan Poppes - van Swinderenstraat 8
Jackle Jans Poppes - van Swinderenstraat 9
Minne Martens - van Swinderenstraat 16
Age Sjoerds - van Swinderenstraat 17
Petrus de Blij - van Swinderenstraat 20
Idske Poppes - van Swinderenstraat 20
Jarig Symens Vermeulen - van Swinderenstraat 22
Rieuwert Rieuwerts - van Swinderenstraat 24&25
Hendrik Jans Reekers - van Swinderenstraat 27
Rigt Klaazes - van Swinderenstraat 29
Rinske Hollander - van Swinderenstraat ?
Bauke Rinkes - van Swinderenstraat 41
Ink Rintje - van Swinderenstraat 42
Atte Ippes - van Swinderenstraat 43
Harmen Hendriks Damhuis - van Swinderenstraat 45
Abe Geldersma - van Swinderenstraat 51
Wytze Harmens - van Swinderenstraat 52
Hendrik Maggeels (Knuyssen) - van Swinderenstraat 54
Jan Berends - van Swinderenstraat 58
Aaltje Hiddes (Hinnes) - van Swinderenstraat 69
Beent Beente - Gaaikemastraat 9 en 10
Wijckelerzijde
 
Wimk Hendriks - Raadhuisstraat 4
Meijne Tjeerds - Raadhuisstraat 6
weduwe Paulus Symens - Raadhuisstraat 8
weduwe Pieter Harmens - Raadhuisstraat 9
Ygram Hanses - Raadhuisstraat 10
Hans Ygrams - Raadhuisstraat 11
Wybe Repkes - Raadhuisstraat 20 eigenaar / geen bewoner
Age Obbes - Raadhuisstraat 26
Meinders Ygrams - Raadhuisstraat 37
Brant Hendriks - Raadhuisstraat 43
 
Pytter Wildeboer - Raadhuisstraat 47
 
 
 
Tomas Rinkes ???
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-06-2019