Fan Gaast en Greide
 
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw schreef gepensioneerd apotheker Watze Tjebbe Beetstra wekelijks in de Balkster Courant over historische gebeurtenissen in de zuidwesthoek van Friesland.
 
Watze Tjebbe Beetstra (Rotterdam, 24 novimber 1916 - Grou, 14 augustus 2007) wie in Warkumer apteker mei in grutte belangstelling en fertsjinsten op it mêd fan histoarje en nammekunde. Leafst die er dat yn syn memmetaal, it Frysk.
De famylje neamde him yn de rou-adfertinsje 'in sneuper yn ieren en sinen', hy wie dan ek tige sekuer. Nei syn pensjoen wenne Beetstra yn Ljouwert. Hy socht in soad út oer de histoarje fan Warkum. Ek wie hy ien fan de inisjatyfnimmers fan de no ta âldheidskeamer promovearre feriening "Museum Warkums Erfskip" (1951). Yn rjochte hy mei oaren de pleatslike VVV op en wie yn 1956 ien fan de oprjochters fan de Stifting Sudergoa. Hy makke ek in ynventarisaasje fan alle streekblêden dy't der yn Fryslân ferskynd binne.
bron: www.wikipedia.org
 
 
6 december 1979: introductie
13 december 1979; âlde krantenijtsjes 1871/1872
20 december 1979; âlde krantenijtsjes 1872/1873
3 januari 1980; âlde krantenijtsjes 1873
10 januari 1980; âlde krantenijtsjes 1874 /1876
17 januari 1980; âlde krantenijtsjes 1877 / 1878
24 januari 1980; âlde krantenijtsjes 1878 / 1879
31 januari 1980; âlde krantenijtsjes 1879 / 1880
7 februari 1980; âlde krantenijtsjes 1880 / 1881
14 februari 1980; âlde krantenijtsjes 1882 / 1884
21 februari 1980; âlde krantenijtsjes 1884
28 februari 1980; âlde krantenijtsjes 1887 / 1888
6 maart 1980; âlde krantenijtsjes 1888 / 1889
13 maart 1980; âlde krantenijtsjes 1890 / 1891
20 maart 1980; âlde krantenijtsjes 1891 / 1892
27 maart 1980; âlde krantenijtsjes 1892
3 april 1980; âlde krantenijtsjes 1893
10 april 1980; âlde krantenijtsjes 1893 / 1894
17 april 1980; âlde krantenijtsjes 1894
24 april 1980; âlde krantenijtsjes 1894
1 mei 1980; âlde krantenijtsjes 1894 / 1895
15 mei 1980; âlde krantenijtsjes 1895
22 mei 1980; âlde krantenijtsjes 1895
29 mei 1980; âlde krantenijtsjes 1896
5 juni 1980; âlde krantenijtsjes 1896
12 juni 1980; âlde krantenijtsjes 1896
19 juni 1980; âlde krantenijtsjes 1896 / 1897
3 juli 1980; âlde krantenijtsjes 1897
10 juli 1980; âlde krantenijtsjes 1897
17 juli 1980; âlde krantenijtsjes 1897
24 juli 1980; âlde krantenijtsjes 1897 / 1898
31 juli 1980; âlde krantenijtsjes 1898
14 augutus 1980; âlde krantenijtsjes 1898
21 augustus 1980; âlde krantenijtsjes 1898
28 augustus 1980; âlde krantenijtsjes 1898
4 september 1980; âlde krantenijtsjes 1899
11 september 1980; âlde krantenijtsjes 1899
18 september 1980; âlde krantenijtsjes 1899
25 september 1980; âlde krantenijtsjes 1899
2 oktober 1980; âlde krantenijtsjes 1900
9 oktober 1980; âlde krantenijtsjes 1900
16 oktober 1980; âlde krantenijtsjes 1900 / 1901
23 oktober 1980; âlde krantenijtsjes 1901
30 oktober 1980; âlde krantenijtsjes 1901
6 november 1980; âlde krantenijtsjes 1902
13 november 1980; Us bosken (1)
20 november 1980; Us Bosken (2)
27 november 1980; Us bosken (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina nog in bewerking
 

 

laatste wijziging: 13 augustus 2016