Gaaikemastraat 21-28 doorlopend (1953), Frederiksbuurt
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 88  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 216 pakhuis  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 217 huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 21-28 doorlopend  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 8 hisgiscode: 1001 en 1002
eigenaren
  waarschijnlijk gebouwd rond 1760
eigenaar in 1762: Jan Binnes
   
eigenaar in 1832 OAT: Hendrik Brants van der Goot, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1851 aan: Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, Cornelia Sybrands de Vries echtelieden en Haitje Hendriks van der Goot, rijksontvanger te Oosterend
verkoop in 1851 aan: Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk
verkoop in 1910 aan: gesplitst in 7 percelen:
   
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
gesloopt in 19??  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
Gaaikemastraat 8
2006
Balk A 216; A 535; A 871 Balk A 216; A 536; A 872
verkoop in 1910 aan: Herre Schilstra, boerenknecht te Het Heidenskip verkoop in 1910 aan: Fokke Roorda koopman te Balk
verkoop in 1917 aan: Willem Bosma, verver te Balk    
 
Balk A 216; A 537; A 873 Balk A 217; A 494; A 874
verkoop in 1910 aan: Fokke Roorda koopman te Balk verkoop in 1910 aan: Hans Willems vd Veer koopman te Balk
 
Balk A 409: A 889 Balk A 410: A 889
verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
   
Balk A 400; A 890 Balk A 401; A 891
verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
   
Balk A 402; A 892 Balk A 402; A 893
verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1910 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk verkoop in 1919 aan: Siebe Visser timmerman te Balk
       
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

216 vernummerd in 1877 naar 535, 536, 537
217 vernummerd in 1854 naar 400, 401, 402, 403, 404
404 vernummerd in 1855 naar 409, 410, 411
411 vernummerd in 1872 naar 493, 494
493 vernummerd in 1911 naar 870, 871, 872, 873, 874
494 vernummerd in 1911 naar 874
535 vernummerd in 1911 naar 871
536 vernummerd in 1911 naar 872
537 vernummerd in 1911 naar 873
871 komt uit 535 en 493; 872 komt uit 536 en 493
873 komt uit 537 en 493
872 in 1913 naar 897; 873 in 1913 naar 897
870 vernummerd in 1913 naar 889, 890, 891, 892, 893
889 komt uit 409, 410, 870; 890 komt uit 400, 410, 470
891 komt uit 401, 402, 870; 892 komt uit 402, 403, 870
893 komt uit 403, 870
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 216 in 1973
foto 036-002 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
de voorgevel van de voorste 3 woningen in 1973

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant 26 september 1851
a. van Swinderenstraat 14, b. Gaaikemastraat 8, c. ??
 
verkoop Frederiksbuurt
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 26 februari 1910
 

Frederiksbuurt 1910

situatie van de Frederiksbuurt ten tijde van de verkoop in 1910 volgens een tekening uit 1887

Omschrijving van de elf woningen, waarvan zeven onbewoonbaar zijn verklaard, met erf en verder toebehoren aan de Frederiksbuurt te Balk volgens provisionele en finale toewijzing voor notaris Johannes Hieronimus Noordenbos op 14 februari 1910 te Balk

perceel 1 Eene woning, met erf, aan den publieken weg bekend onder het kadastraal nommer 494, groot twee en twintig centiare, en van het kadastraal nommer 493 het voor en ten zuidoosten van de woning gelegen straatje aan den weg, groot ongeveer drie centiare.

perceel 2 Eene woning met erf, aan den publieken weg, uitmakende het gehele kadastraal nommer 537, groot twee en dertig centiare en de zuidoostelijke steeg begrepen in het kadastraal nommer 493, voorzover deze steeg langs de woning loopt, voor dit gedeelte ter grootte van ongeveer zes centiare.

perceel 3 Eene woning met erf, achter het vorige perceel, uitmakende het gehele kadastrale nommer 536, groot drie en twintig centiare en van het kadastraal nommer 493 het voor en ten zuidoosten van de in het perceel begrepene woning gedeelte ter grootte van 10 centiare.
perceel 4 Eene woning met erf, achter het vorige perceel uitmakende het gehele kadastraal nommer 535, groot drie en twintig centiare en van het kadastraal nommer 493 het voor en ten zuidoosten van de in dit perceel begrepen woning gelegen gedeelte, ter grootte van ongeveer vijftien centiare. Het hok op het erf behoort aan de huurder en blijft buiten verkoop
perceel 5 Twee afgekeurde woningen met erf, achter het vorige perceel; uitmakende het geheele kadastraal nommer 403, groot zeventien centiare en van het kadastraal nommer 493: a. het bebouwd gedeelte, gelegen tusschen de nommers 403 en 535 en b. het erf gelegen voor en ten zuidoosten van dit bebouwd gedeelte en van de woning, bekend onder het kadastraal nommer 403, voor deze gedeelten groot ongeveer vijftig centiare.
perceel 6 Twee afgekeurde woningen, met erf achter het vorige perceel; uitmakende de geheele kadastrale nommers 401 en 402, tezamen ter grootte van vier en dertig centiare en van het kadastraal nommer 493 het voor en ten zuidoosten van aangemelde kadastrale nommers 401 en 402 gelegen gedeelte ter grootte van ongeveer dertig centiare.
perceel 7 Drie afgekeurde woningen, met erf, achter het vorige perceel; uitmakende de gehele kadastrale nommers 400, 409 en 410 tezamen ter grootte van vijftig centiare, en van het kadastraal nommer 493, het voor en ten zuidwesten en ten noordwesten der in dit perceel begrepene woningen gelegen gedeelte ter grootte van ongeveer drie en vijftig centiare.
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1938 bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1938
 
verbouwingen
 
Fredriksbuurt
Op 31 augustus 1910 wordt vergunning verleend voor het bouwen van 5 woningen op het terrein van de erven Frederik Harmens van der Schuit op het westeind van de Harichsterzijde te Balk. Zo luidt de aanhef van de 2 bladzijden tellende werkomschrijving opgesteld door Siebe Machiels Visser, timmerman te Balk.
In 1911 zijn alle 7 bouwvallige woningen afgebroken en vervangen door bovenstaande woningen die weer rond 1970 zijn afgebroken.
tekeningen: voorgevel, plattegrond, doorsnede, situatie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Balk A 216 titel
De twee percelen 872 en 873 zijn bij deze verbouwing samengevoegd tot één perceel 897. De voorste woning is omgebouwd tot een winkel met een kamertje en portaal. De achterste perceel is woning gebleven. De gehele voorgevel is vernieuwd. De verbouwing is uitgevoerd door Lucas Bouwman, timmerman te Balk.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: bouwvergunnning gemeente Gaasterland 1 februari 1911
 
Piet Weerman
In 1938 laat Piet Weerman de bergplaats aan de straatzijde verbouwen tot werkplaats.
tekeningen: situatie bestaand, voorgevel, zijgevel, plattegrond, voorstel Friesche Schoonheidscommissie
bron: bouwvergunnning gemeente Gaasterland 12 september 1938
 
reconstructie huisnummering 1839 - 1890 / 1890 - 1953
bewoners
Balk A 216: huisnummers: 1812 - 1859 Balk 88; 1859 - 1890 Balk 102; 1890 - 1910 Balk 101; 1910 - 1914 Balk 140; 1914 - 1920 Balk 160; 1920 - 1930 Balk 188; 1930 - 1953 Balk 189; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 21
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1758 niet genoemd in reëelcohieren
1762 - 1764 Jan Binnes / zelfs en Gerardus Hendriks; blad 112, nummer 83
1765 - 1774 Jan Binnes / zelfs; blad 112, nummer 83
1775 Jan Binnes / zelfs; blad 165, nummer 85, te voren 83
1777 - 1785 Jan Binnes / zelfs; blad 165, nummer 85, huizinge met twee kampen land
1786 - 1804 Jan Binnes / zelfs; blad 166, nummer 85, huizinge met twee kampen land
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 88
1812 Jelle Meinesz, volgnummer 138
1812 pakhuis, volgnummer 138
periode 1812 - 1829
1827 Jakob, zoon van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 88
1828 Jacobje, dochter van Bonte Rimmers Ottema en Grietje Lolkes Wildschut geboren op huisnummer 88
volkstelling 1829, blad 104 huisnummer Balk 88
1829 Gerrit Jans Jansma
volkstelling 1829, blad 107 huisnummer Balk 88
1829 Grietje Lolkes Wildschut
periode 1830 - 1840
1832 Aaltje, dochter van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 88
1833 Jakobjen, dochter van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 88
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88
1840 Hendrik Abes Bijma, schipper
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88a
1840 Hendrik Wijpkes Wijpkema, werkman
1840 Hiltje Willems de Ruiter, turfmeetster
1840 Willem Andries Martena, schippersknecht
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88a
1840 Jurjen Dooitjes Schram, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88a
1840 Gerrit Jans Jansma, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88b
1840 Manes Jans Mous, werkman
1840 Jouke Josephs Gersjes, werkman
1840 Michiel Josephs Gersjes, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88c
1840 Willem Jeeps Tuinman, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Balk 88d
1840 Joseph Michiels Gersjes, werkman ( *
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 129; huisnummer Balk 88 / 103
1849 - 185? Jacob de Beer, werkman ( * 1795 te Balk)
185? - 185? Johanneske Klazes van der Wijk, weduwe Sytse Johannes Samplonius ( * 1815 te Sloten Frl.)
185? - 185? Cornelis Jans Kuperus, werkman ( * 1806 te Idskenhuizen); hoofd
185? - 1859 Tjebbe Jans Kuperus, werkman ( * 27 januari 1817 te Idskenhuizen); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 130; huisnummer Balk 88 / 104
1849 - 185? Tjeerd Pietersma, werkman ( * 1821 te Balk); hoofd
185? - 185? Durk Slot, werkman ( 8 1814 te Oldeberkoop); hoofd
185? - 185? Berend Smid, werkman ( * 1808 te Harich); hoofd
185? - 1859 Wouter Jonkman, werkman ( * 6 april 1817 te Wolvega); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 131; huisnummer Balk 88 / 105
1849 - 185? Jan Feenstra, werkman ( * 1810 te Sondel)
185? - 185? Jacob de Beer, werkman ( * 1795 te Balk)
185? - 1859 Anne Rosenberg, werkman ( * 1813 te Lippenhuizen)
woningregister 1849 - 1859 blad 128; huisnummer Balk 88 / 102
1849 - 185? Jan van Vugt, schoenmaker
185? - 1859 Johannes Huisman
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 216, huisnummer Balk 102
1859 - 186? Johannes Teakes Huisman
186? - 1869 Hartog Philippus Noordwal
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 216, huisnrs. 172 / 159
1869 - 1879 Hartog Philippus Noordwal
woningregister 1869 - 1879 blad 39 nr. 159
1869 - 1879 Geertje Tijsses de Vries
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 144; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 537
1880 - 1890 Geertje de Vries (weduwe Jaitje Dijkstra)
1880 - 1890 Jelle Jaitjes Dijkstra
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 120; huisnummer Balk 101
1890 - 189? Geertje de Vries
189? - 1900 Lijkle Tjeerds Pietersma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 129; huisnummer Balk 101 / 140
1900 - 1910 Lijkle Tjeerds Pietersma, arbeider
register van huisnummering 1910-1920 blad 12 huisnummer Balk 140 / 160
1910 - 1920 Fokke Roorda
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 171; huisnummer Balk 141 / 160
1911 - 1920 Fokke Roorda, koopman ( * 25 januari 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 174; huisnummer Balk 188
1921 - 1926 Fokke Roorda, venter manufacturen ( * 25 januari 1857 te Balk); hoofd
1926 - 1930 Eetske Miedema, weduwe Fokke Roorda, winkelierster ( * 7 januari 1861 te Cornwerd); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 164; huisnummer 189
1931 - 1939 Eetske Miedema, weduwe Fokke Roorda, winkelierster ( * 7 januari 1861 te Cornwerd); hoofd
 
1939 - 19??  
     
bewoners
Balk A 216: huisnrs: ???? - (1839) Balk 88; (1859) - 1910 Balk 102; 1910 - 1914 Balk 141; vervallen
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 216, volgnummer. 171 / 158
1869 - 1879 Bonte Geerts de Jager
1869 - 1879 Wabe Willems Schaper
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 144 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 536
1880 - 1890 Lijkle Tjeerds Pietersma
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 121; huisnummer Balk 102
1890 - 189? Lijkle Tjeerds Pietersma, werkman ( * 19 september 1850 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Johannes Betzes van der Wal, werkman ( * 2 oktober 1861 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 130; huisnummer Balk 102 / 141
1900 - 190? Johannes Betzes van der Wal, arbeider ( * 2 oktober 1861 te Oudega HON); hoofd
190? - 190? Marten Bandstra, arbeider ( * 30 oktober 1833 te Balk); hoofd
190? - 1910 Gerrit Schotanus, arbeider ( * 22 september 1845 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 141
1910 - 1910 Janke Durkstra (weduwe Roorda)
  samengevoegd met 140 / 160
 
   
     
bewoners
Balk A 216: huisnrs: 1813 - 1859 Balk 88; 1859 - 1910 Balk 103; 1910 - 1914 Balk 142; 1914 - 1920 Balk 161; 1920 - 1930 Balk 189; 1930 - 1953 Balk 190; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 22;
     
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 216, volgnummer 170 / 158
1869 - 1879 Sietske Visser
1869 - 1879 Hendrik Jans Doorenspleet
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 143; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 535
1880 - 1890 Hendrik Jans Doorenspleet
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122; huisnummer Balk 103
1890 - 1891 Hendrik Jans Doorenspleet, werkman ( * 13 juni 1840 te Balk); hoofd
1891 - 1899 Yke Sytzes van der Wal, ?? in kruiden? ( * 19 november 1847 te Kolderwolde)
1899 - 1900 Willem Bosma, verversknecht ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 131; huisnummer 103 / 142
1900 - 1910 Willem Bosma, verversknecht ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 142 / 161
1910 - 1920 Willem Bosma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 149; huisnummer Balk 142 / Balk 161
1911 - 1920 Willem Bosma, verver ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 175; huisnummer Balk 189
1921 - 1930 Willem Bosma, schilder ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 165; huisnummer Balk 190
1931 - 1937 Willem Bosma, huisschilder ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
1937 - 1938 Jacob Dijkstra, venter ( * 9 augustus 1877 te Vrouwenparochie); hoofd
1938 - 1939 Willem Bosma, weduwnaar van Gerritje Schilstra, huisschilder ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 - 19??  
     

Frederiksbuurt van circa 1855 tot 1910

Gebouwd rond 1855 door timmerman Frederik Harmens van der Schuit. De 7 woningen zijn in 1910 gesloopt.
 
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 103; 1890 - 1910 Balk 104; vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 411, huisnummer Balk 103
1859 - 1860 Jan Gerrits Jansma
1860 - 1869 Klaaske W Tuinman, weduwe Jan Gerrits Jansma
woningregister 1869 - 1879 blad 39; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 411, volgnummer 169 / 157
1869 - 1879 Jakob Annes Bremer
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 124 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 493
1880 - 1890 Jacob Anes Bremer
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 123; huisnummer Balk 104
1890 - 1890 Hendrik Roorda, werkman ( * 6 augustus 1824 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda, zonder beroep ( * 24 april 1837 te Terzool); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 132; huinummer Balk 104 / vervallen
1900 - 190? Nanne Rijpsma, koopman ( * 21 juli 1842 te Balk); hoofd
190? - 190? Tjibbe Kuperus, arbeider ( * 25 november 1868 te Balk); hoofd
190? - 190? Rein van Wijngaarden, arbeider ( * 16 maart 1879 te Harich); hoofd
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 104; 1890 - 1910 Balk 105; vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 403, huisnummer Balk 104
1859 - 1869 Sietske B Visser, weduwe Eppinga
1859 - 1869 Jacob Bremer
woningregister 1869-1879 blad 39 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 403, volgnummer 168 / 156
1869 - 1890 Willem Berends Smid
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 403
1880 - 1890 Jan Johannes Wagenaar
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Balk 105
1890 - 1900 Eelkje ten Wolde ( * 24 april 1846 te Oudemirdum); hoofd
1891 - 1900 Jan Wagenaar, arbeider ( * 31 december 1843 te Makkum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 133; huisnummer Balk 105 / vervallen
1900 - 190? Jan Wagenaar, koopman ( * 31 december 1843 te Makkum); hoofd
190? - 190? Linke Piersma, ( * 4 december 1825 te Balk); hoofd
190? - 1909 Johannes de Vries, arbeider ( * 9 september 1880 te Harich); hoofd, 21 mei 1909 naar Oudega HON
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 105/106; 1890 - 1910 Balk 106; vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 402, huisnummer Balk 105
1859 - 1869 Anne Eizes Rozenberg
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 402, huisnummer Balk 106
1859 - 1863 kamer onbewoond
18?? - 1863 Roelof J Kooiman
1863 - 1869 Gerrit de Koe
woningregister 1869 - 1879 blad 39; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 402, volgnummer 155
1869 - 1879 Jantje Gosses Peekema, weduwe Tjebbe Kuperus ( * 25 april 1817 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 92 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 402
1880 - 1890 Dooitje Jurjens Schram
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 125; huisnummer Balk 106
1890 - 1893 Dooitje Jurjens Schram, werkman ( * 28 oktober 1829 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Gosse Tjebbes Kuperus, arbeider ( * 12 november 1842 te Sint Nicolaasga); hoofd
1893 - 1898 Jantje Gosses Pekema, weduwe Tjebbe Kuperus, zonder beroep (25 april 1816 te Idskenhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 134; huisnummer Balk 106 / vervallen
1900 - 190? Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 107; 1890 - 1910 Balk 107; vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 401, huisnummer Balk 107
1859 - 1869 Jantje Gosses Peekema, weduwe Tjebbe Kuperus, zonder beroep (25 april 1816 te Idskenhuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 39 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 401, volgnummer 167 / 154
1869 - 1879 Meine Klazes Bosma
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 92 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 401
1880 - 1890 Pier Klazes Kok
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 126 huisnummer Balk 107
1890 - 1891 Harmke Johannes Huisman, zonder beroep ( * 20 augustus 1852 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Willem Weerman, arbeider ( * 29 oktober 1868 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 135; huisnummer Balk 107 / vervallen
1900 - 190? Willem Weerman, arbeider ( * 29 oktober 1868 te Sondel); hoofd, naar Balk 143/ 206
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk ??; 1890 - 1910 Balk 108; vervallen
     
woningregister 1869-1879 blad 39 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 400, volgnummer 166 / 153
1869 - 1879 Durk Antonius Sloot
  Jantje Ymes Haarsma
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 91; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 400
1880 - 1890 Geert Tjibbes Kuperus,( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 125a; huisnummer Balk 108
1890 - 1895 Evertje Piersma, werkster ( * 1 februari 1835 te balk); hoofd
1895 - 1898 Dooitje Schram, arbeier ( *26 oktober 1829 te Balk); hoofd
1895 - 1900 Romkjen Luinenburg, wed. Dooitje Schram, zonder beroep ( * 14 sep. 1833 te Wijckel); hoofd vanaf 1898
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 136; huisnummer Balk 108 / vervallen
1900 - 190? Romkjen Luinenburg, zonder beroep ( * 14 september 1833 te Wijckel); hoofd
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 108; 1890 - 1910 Balk 109; vervallen
     
woningregister 1859 - 1869 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 410, huisnummer Balk 108
1859 - 1869 Meine Klazes Bosma
woningregister 1869 - 1879 blad 39; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 410, volgnummer 165 / 152
1869 - 1879 Liekeltje Jacobs Bremer
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 95; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 410
1880 - 1890 Hendrik Jans Bremer, arbeider ( * 13 juni 1842 te Sloten (Frl); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 126a; huisnummer Balk 109
1890 - 1890 Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
1891 - 1900 Klara Jansma, zonder beroep ( * 21 januari 1845 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 137; huisnummer Balk 109 / vervallen
1900 - 1910 Tjebbe Kuperus, arbeider ( * 25 november 1868 te Balk); hoofd
 
1910 woning gesloopt  
bewoners
huisnummers: circa 1855 - 1890 Balk 109; 1890 - 1910 Balk 110; vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 409, huisnummer Balk 109
1859 - 1869 Durk Theunis Sloot
1859 - 1866 Popkjen Johannes de Vries, weduwe Pieter Pieters Velzen,
woningregister 1859 - 1869 blad 46; kadastarle gemeente Balk sectie A nummer 409, huisnummer Balk 109
1859 - 1869 Willem B Smid
woningregister 1869 - 1879 blad 39; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 409, volgnummer 164 / 151
1869 - 1879 Pier Gosses Kok, bosarbeider
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 94; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 409
1880 - 1890 Harmen L de Jong
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 127; huisnummer Balk 110
1890 - 1891 Jantjen Haarsma, ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1891 - 189? Auke Smit, werkman ( * 16 juli 1850 te Wijckel); hoofd
189? - 1900 Age Pietersma, arbeider ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 138; huisnummer Balk 110 / vervallen
1900 - 190? Age Pietersma, arbeider ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
 
1910 woning gesloopt
     

Frederiksbuurt van circa 1910 - 1970

 
panorama
De Gaaikemastraat en het Westeinde gezien vanuit de toren van Rooms Katholieke kerk in de Raadhuisstraat.

Klik op bovenstaande afbeelding voor de exacte locatie van de Frederiksbuurt

 
Frederiksbuurt
foto 200-093 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Rechts de vijf woningen van de Frederiksbuurt rond 1955. Links de schuur van brandstoffen- en fouragehandel de Vreeze.
De eenvoudige woningen hadden een gang achter de voordeur waarin een stookplaats en een kast tegen de achtergevel. Een kamer met twee bedsteden boven een kelder en op de verdieping een open zolder. Op de beide eindgevels elk een regenwaterput en 2 privaten.
 
bewoners
Balk A 217; huisnummers: 1910 - 1914 Balk 143; 1914 - 1920 Balk 162; 1920 - 1930 Balk 190; 1930 - 1953 Balk 191; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 23
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 143 / 162
1911 - 1919 Roelof de Jong,
1919 - 1920 Marten de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 223; huisnummer Balk 143 / Balk 162
1911 - 1919 Roelof de Jong, kapitein ( * 4 september 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 242; huisnummer Balk 143 / Balk 162
1919 - 1920 Marten de Jong, kaasmaker ( * 8 oktober 1889 te Oosterlittens); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 176; huisnummer Balk 190
1921 - 1921 Marten de Jong, kaasmaker ( * 8 oktober 1889 te Oosterlittens); hoofd
1921 - 1922 Sijbren Sijtsma, machinist ( * 3 november 1896 te Wommels); hoofd
1922 - 1929 Jan Karemaker, touwslager ( * 14 juli 1881 te Enkhuizen); hoofd
1929 - 1930 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 166; huisnummer Balk 191
1931 - 1932 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk); hoofd
1932 - 1937 Hendrik Haantjes, stoombootondernemer ( * 18 januari 1906 te Harich); hoofd
1937 - 1939 Immertje Boelsma, weduwe Hendrik Stegenga, zonder beroep ( * 3 september 1877 te Wijckel); hoofd
 
     
bewoners
Balk A 217; huisnummers: 1910 - 1914 Balk 143a; 1914 - 1920 Balk 163; 1920 - 1930 Balk 191; 1930 - 1953 Balk 192; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 24
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12: huisnummer Balk 143a / 163
1911 - 1920 Sake de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 174; huisnummer Balk 143a / Balk 163
1911 - 1920 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 177; huisnummer Balk 191
1921 - 1930 Sake de Vries, boswerker ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 167; huisnummer Balk 192
1931 - 1933 Sake de Vries, houthakker ( * 11 september 1857 te Balk)
1934 - 1939 Matthijas Beekema, los werkman ( * 8 januari 1906 te Harich)
 
     
bewoners
Balk A 217; huisnummers: 1910 - 1914 Balk 143b; 1914 - 1920 Balk 164; 1920 - 1930 Balk 192; 1930 - 1953 Balk 193; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 25
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 143b / 164
1911 - 1915 Sjoerdje Zandstra
1915 - 1916 Age Visser
1916 - 1920 Sietze van der Wal
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 141; huisnummer Balk 143b / Balk 164
1911 - 1915 Sjoerdje Zandstra, weduwe Jouke Haringsma, zonder beroep ( * 3 april 1842 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 189; huisnummer Balk 164
1915 - 1916 Age Visser, beurtschipper ( * 13 juni 1883 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 95; huisnummer Balk 164
1916 - 1920 Sietze van der Wal, arbeider ( * 21 november 1884 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 178; huisnummer Balk 192
1921 - 1924 Sietze van der Wal, los werkman ( * 21 november 1884 te Nijemirdum); hoofd
1924 - 1925 Hendrik Luyckx, letterzetter ( * 14 februari 1891 te Moll, België)
1925 - 1926 Jacobus de Vries, landarbeider ( * 17 april 1899 te Oudega HON)
1926 - 1930 Hielkjen Visser, werkster ( * 16 februari 1865 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 168; huisnummer Balk 193
1931 - 1939 Hielkjen Visser, zonder beroep ( * 16 februari 1865 te Balk)
 
     
bewoners
Balk A 217; huisnummers: 1910 - 1914 Balk 143c; 1914 - 1920 Balk 165; 1920 - 1930 Balk 193; 1930 - 1953 Balk 194; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 26
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 143c / 165
1911 - 1912 Michiel Visser
1911 - 1920 Hielkjen Visser
1920 - 1920 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 101; huisnummer Balk 143c / Balk 165
1911 - 1912 Michiel Visser, zonder beroep ( * 1 december 1824 te Sloten Frl.); hoofd
1911 - 1920 Hielkjen Visser, zonder beroep ( * 16 februari 1865 te Balk); inwonend, dochter; hoofd vanaf 1912
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 165; huisnummer Balk 165
1920 - 1920 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, zonder beroep ( * 30 oktober 1872 te Berlikum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 179; huisnummer Balk 193
1920 - 1922 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, zonder beroep ( * 30 oktober 1872 te Berlikum)
1922 - 1930 Albert de Vos, olieslager ( * 17 april 1885 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 169; huisnummer Balk 194
1930 - 1938 Albert de Vos, los arbeider ( * 17 april 1885 te Balk)
 
     
bewoners
Balk A 217; huisnummer: 1910 - 1914 Balk 143d; 1914 - 1920 Balk 166; 1920 - 1930 Balk 194; 1930 - 1953 Balk 195; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 27
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 143d / 166
1911 - 1920 Albert de Vos
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 121; huisnummer Balk 143d / Balk 166
1911 - 1920 Albert de Vos, olieslagersknecht ( * 17 april 1885 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 180; huisnummer Balk 194
1920 - 1923 Albert de Vos, olieslager ( * 17 april 1885 te Balk)
1923 - 1924 Douwe Melcherts, fabrieksarbeider ( * 12 mei 1895 te Hemelum)
1924 - 1925 Jacob Louwsma, los werkman ( * 17 december 1900 te Harich)
1925 - 1930 Pieter de Jong, fabrieksarbeider ( * 10 december 1888 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 170; huisnummer Balk 195
1930 - 1931 Pieter de Jong, fabrieksarbeider ( * 10 december 1888 te Balk)
1931 - 1935 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong, zonder beroep ( * 27 december 1854 te Westerbork)
1935 - 1937 Aalk Visser, weduwe Roelof Groenewold, zonder beroep ( * 6 december 1864 te Molkwerum)
1937 - 1939 Steven Gerlofs, zonder beroep ( * 11 februari 1872 te Oppenhuizen)
 
     
voormalige snackbar Gerrit de Vos
Balk A 217; huisnummers 1910 - 1914 Balk 144; 1914 - 1920 Balk 167; 1920 - 1930 Balk 195; 1930 - 1953 Balk 196; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 28
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 125; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 494
1880 - 1890 Jantje Gosses Pekema, weduwe Tjebbe Jans Kuperus, zonder beroep ( * 25 april 1817 te Idskenhuizen); hoofd
1880 - 1890 Gosse Kuperus, zoon, arbeider ( * 2 november 1841 te Idskenhuizen)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 128; huisnummer Balk 111
1890 - 1891 Harmen van der Schuit, timmerknecht ( * 12 mei 1847 te Balk)
1891 - 1898 Jan Annes Bremer, werkman ( * 27 juli 1814 te Oudemirdum)
1898 - 1900 Willemke Kamminga, weduwe Jan Annes Bremer ( * 12 juli 1812 te Franeker)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 139; huisnummer Balk 111 / 144
1900 - 1910 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda, zonder beroep, ( * 24 april 1837 te Terzool)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 144 / 167
1910 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 18; huisnummer Balk 195
1921 - 1930 bergplaats
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 16; huisnummer Balk 196
1931 - 1939 bergplaats
 
1939 - 195? kapsalon Piet Weerman
195? - 196? snackbar - cafetaria Gerrit de Vos
     
snackbar van Gerrit de Vos
 
optocht
foto 218-032 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Een optocht in 1956 door de Gaaikemastraat ter hoogte van de snackbar van Gerrit de Vos. Op het uithangbord rechts staat "snackbar, ijs en patat"
 
  Gerrit de Vos
Gerrit de Vos
bron: Balkster Courant van 29 december 1956
 
Ben op zoek naar een foto van de snackbar van Gerrit de Vos aan de Gaaikemastraat.
bron: Balkster Courant van 6 mei 1961 >>>
 
Gerrit de Vos luchroom de Vos
bron: Balkster Courant van 23 mei 1961
 
Gerrit de Vos
bron: Balkster Courant van 1 december 1962
 
Eind april 1971 onstaat er brand in de patat kraam van Gerrit de Vos op Rijs.
bron: Balkster Courant van 1 mei 1971
bron: uit onbekende krant 9 november 1975 >>>
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-09-2022