Meerweg 29 - hoeve Oostenburg (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 1, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 1  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 316, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 29  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 23 hisgiscode: 1104

eigenaren

eigenaar in 1715: Tjamcke Hanses
eigenaar in 1725: Haring Harings van Harich
eigenaar in 1739: Cornelis Jans, brouwer te Balk (1749)
eigenaar in 1768: Bauke Dirks
eigenaar in 1769: de heer Rengers, grietman
eigenaar in 1797: Poppe Idskes
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
bij boedelscheidng in 1882 aan: mr. Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk
verkoop in 19?? aan: familie Dijkstra
   
Meerweg 23
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

316 vernummerd in 1874 naar nrs. 509, 510
509 vernummerd in 1886 naar nrs. 636, 637, 638 (zie Meerweg 22)
510 vernummerd in 1886 naar nrs. 638, 639
638 vernummerd in 1916 naar nr. 955, H 1368
638 vernummerd in 1916 naar nr. 956, 957 (is perceel aan de Luts)
639 vernummerd in 1916 naar nr. 957 (is perceel in de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar

Meerweg 23

foto 012-030042 Tresoar ; R. Terpstra
de boerderij rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1944 Balk 1; 1944 - 1953 Balk 1f; 1953 - 1976 Meerweg 29; 1977 - heden Meerweg 23
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Tjamcke Hanzes / zelfs; blad 69, nummer 1
1717 - 1718 Tjamcke Hanzes / zelfs; blad 70, nummer 1
1721 - 1722 Tjamcke Hanzes / zelfs; blad 99, nummer 1
1725 Haring Harings / IJsbrant Freerks; blad 99, nummer 1
1729 - 1730 Haring Harings / Albert Johannes; blad 99, nummer 1
1733 Haring Harings / Griet ???; blad 99, nummer 1
1739 - 1742 Cornelis Jans Brouer, zelfs; blad 99, nummer 1
1745 - 1758 Cornelis Jans / zelfs; blad 99, nummer 1
1762 - 1766 Cornelis Jans weduwe erven / zelfs; blad 99, nummer 1
1767 Cornelis Jans weduwe erven, Bauke Dirks / zelfs; blad 99, nummer 1
1768 Bauke Dirks / zelfs; blad 99, nummer 1
1769 - 1770 De heer Rengers / Hendrik Jans; blad 99, nummer 1
1771 - 1774 De heer Rengers / Berent Reijnts; blad 99, nummer 1
1775 - 1777 De erven heer Rengers / Berent Reijnts; blad 152, nummer 1
1779 - 1782 De Old Gr grietman Rengers erven / Fedde Teeuwes; blad 153, nummer 1
1784 - 1795 De Old Gr grietman Rengers erven / Jelle Rijkholts; blad 153, nummer 1
1797 - 1804 Poppe Idskes / zelfs; blad 153, nummer 1
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 1
1812 Sake Klaazes, volgnummer 121
1812 Poppe Idskes Poppes, volgnummer 163
periode 1813 - 1828
   
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 1
1840 Murk Lijkles Lijklema, zetmeijer
woningregister 1849 - 1859 blad 1; huisnummer Balk 1
1849 - 1859 Klaas Hylkema, werkman
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 1; huisnummer Balk 1; volgnummer 294
1859 - 1879 Klaas Hylkes Hylkema, zetmeijer ( * 20 februari 1817 te Sint Nicolaasga); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 316; volgnummer 307 / 294
1869 - 1879 Klaas Hylkes Hylkema, zetboer ( * 20 februari 1817 te Sint Nicolaasga); hoofd
1869 - 1879 Hylke Klazes Hylkema, boerenknecht ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast)
1872 - 1879 Hylkjen Willems Koornstra, huwelijk met Hylke Hylkema ( * 15 januari 1850 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 132; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 509
1879 - 1889 Klaas Hylkes Hylkema, landbouwer ( * 20 februari 1817 te Sint Nicolaasga); hoofd
1879 - 1890 Geeltje de Jong, weduwe Klaas Hylkes Hylkema ( * 6 oktober 1813 te Harich); hoofd vanaf 1889
18?? - 1888 Hendrik Ages van der Zee, ? ( * 12 maart 1852 te Sondel); hoofd
18?? - 1890 Trijntje Siegers Falkena, veehoudersche ( * 28 mei 1844 te Sondel); hoofd vanaf 1888
18?? - 1890 Hidde Ages van der Zee, ? ( * 17 januari 1854 te Sondel)
1884 - 1884 Johannes Doorenspleet, dienstbode ( * 30 oktober 1865 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 1; huisnummer Balk 1
1890 - 1900 Trijntje Siegers Falkena, weduwe Hendrik Ages van der Zee, veehoudersche ( * 28 mei 1844 te Sondel); hoofd
1890 - 1896 Hidde Ages van der Zee, schoonbroeder, veehouderij ( * 17 januari 1854 te Sondel)
1890 - 1900 Johannes Hendriks Betsema, veehouderij ( * 21 juni 1857 te Balk)
1891 - 189? Hendrikjen Brinksma, veehouderij ( * 18 juni 1870 te Ruigahuizen)
1893 - 189? Anke de Wilde, veehouderij ( * 20 oktober 1873 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 1; huisnummer Balk 1 / 1
1900 - 1909 Trijntje Siegers Falkena, weduwe Hendrik Ages van der Zee, veehoudersche ( * 28 mei 1844 te Sondel); hoofd
1900 - 1909 Johannes Hendriks Betzema, veehouderij ( * 21 juni 1857 te Balk)
1900 - 1909 Yke de Boer, veehouderij ( * 20 juni 1878 te Oosterzee)
1909 - 1910 Sieger Hornstra, veehouder ( * 27 september 1880 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 1
1911 - 1920 Sieger Hornstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 90; huisnummer Balk 1 / 1
1910 - 1920 Sieger Hornstra, veehouder ( * 27 september 1880 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 1; huisnummer Balk 1
1921 - 1930 Sieger Hornstra, veehouder ( * 27 september 1880 te Harich); hoofd
1922 - 1930 Hittje Hiemstra, nicht ( * 6 juni 1922 te Avereest)
1923 - 1928 Jacoba Bremer, dienstbode ( * 9 januari 1907 te Wijckel)
1924 - 1926 Johannes de Vlugt, boerenknecht ( * 25 december 1905 te Wijckel)
1926 - 1928 Willem Spoelstra, boerenknecht ( * 19 oktober 1906 te Wijckel)
1928 - 1930 Kornelis van Houten, boerenknecht ( * 25 december 1910 te Wijckel)
1928 - 1930 Johanneske Roelevink, dientbode ( * 9 september 1907 te Oudemirdum)
1930 - 1930 Eke Rollema, dienstbode ( * 14 mei 1914 te Koudum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 1; huisnummer Balk 1
1931 - 1938 Sieger Hornstra, veehouder ( * 27 september 1880 te Harich); hoofd
1931 - 1939 Hitje Hiemstra, weduwe Sieger Hornstra ( * 13 augustus 1885 te Koudum); hoofd vanaf 1938
1931 - 1939 Hittje Hiemstra, nicht ( * 6 juni 1922 te Avereest)
1932 - 193? Eke Rollema, dienstbode ( * 14 mei 1914 te Koudum)
1932 - 1935 Cornelia Geertje Beukens, dienstbode ( * 27 april 1910 te Lutkewierum)
 
1938 - 1972 familie Hornstra
1972 - heden zeilschool "De Stipe"  
     
verkopen
 
26 april 1724 verkoop aan Haring Harings

Haring Harings, huisman te Harich, bbc op de koop van een huisinge en steede met zijn onderhorige landerijen, op het Oosteind van Balk, tegenwoordig bij Pytter Willems c.s. gebruikt, zoals het Tjamke Hanses heeft toebehoord. Bezwaard met 13 florenen, zowel zwaar als licht, aan diverse registers, en met 2 ggl grondpacht aan de gemeen armen te Balk. Bij decreet gekocht van Burgemeester Jelle Douwes c.s. als curatoren over de nagelaten weeskinderen van Jouke Jacobs, voor 2/4, Auk Jollis, als bestemoeder en voorstanderse over Gelk Tjallings, nagelaten weeskind van wijlen Tjalling Doytses bij zijn eerste vrouw Tryntie Janties, voor ¼, en de vroedsman Jelle Hendriks, als man en voogd over zijn huisvrouw Joukjen Janties, voor de resterende ¼, voor 380 ggl 7 st. Protest van Tjerk Uilkes die recht op kooppenningen pretendeert te hebben wegens huurpenningen die wijlen Tjallingh Doytses schuldig was.

bron: GAA S11, folio 478, 26 apr 1724
 
6 april 1735 verkoop aan Cornelis Jans Brouer

Cornelis Jans Brouer, op Rijs, bbc op een huis, stede en hovinge, op het Oosteinde van Balk, zijnde het hoekhuis, door Griet Wobbes bewoond, Klaas Caspers huis ten ZW en verkopers land ten N, strekkende van de Luts aan de Binge. De landerijen bestaan uit een fenne groot 8 à 9 koegang, strekkende van de Luts aan de dwarssloot, voorts ruim 24 pm maadland aan verscheidene stukken: 10,5 pm in de Harigster warren, 9 pm achter de fenne, 4 pm in Nijega, en een kleine 2 pm over de Fluessen. Belast met 8 -23-0 zware florenen te Harich, 1-12-0 lichte florenen te Wijckel, 18 st. lichte floreen te Nijega en 0-6-8 zware florenen te Oudega. Gekocht van Haring Harings, molenaar te Oudemirdum, voor 500 cgl.

bron: GAA S12, folio 100, 6 april 1735.
 
19 april 1769 verkoop aan Ulbo Aylva Rengers

Ulbo Aylva Rengers, grietman over Gaasterland, etc. bbc op de koop van een huis, schuur, stede, tuin, met de brouwersgereedschappen, exempt de vaten, gelegen op het oosteind van de Harichsterzijde te Balk, het huis voor van de Luts tot achter aan de Binge, de gemene armen van Balk ten ZW. Tevens worden er landen meeverkocht, uitgebreid in de acte beschreven. Gekocht van Geertie Cornelis, gesterkt met haar man Bauke Durx, mr.brouwer en huisman, woonachtig te Balk, voor 3500 cgl, en daarboven nog 300 cgl voor de “meubile” goederen.

bron: GAA S13, folio 63, 19 april 1769
 
25 januari 1796 verkoop aan Poppe Idskes Poppes

L.A.AE. Rengers, dijkgraaf der zeven districten en stad Sloten, voor de ene helft, en H. van Burmania, gesterkt met haar man J.L. Doys van Burmania, te Leeuwarden, voor de andere helft, verkocht aan Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk, een huis, schuur en hornleger, op het Oosteind van Balk, strekkende voor van de Luts, tot achter aan de Binge, de beurtman van Balk op Amsterdam en vice versa heeft de vrije legplaats en opslag van lossen en laden voor de op de wal voor gemelde huizinge, het verkochte bewoond door Jelle Rijkholts. Verder nog landerijen te Harich verkocht, die tot deze zate behoren: 9 pm weidland achter verkochte, aan de NO-kant; een stuk grasland "de Fok" genaamd, terstond achter het huis, en nog drie andere percelen (in de acte beschreven). Verkocht voor 2467 cgl 6 st. 10 penn.`

bron: GAA V1, folio 256, 25 jan 1796
 
gegevens koopakten beschikbaar gesteld door Andries Koornstra
 
 
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat, reëelcohieren 1715-1805, toegang 96
Uit het reëelcohier van 1716 met als eigenaar en gebruiker Tiamcke Hanses ook wel geschreven als Tjamcke Hanses.
 
hoeve Oostenburg
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1856
 
bron: Opreghte Haarlemsche Courant van 10 maart 1856
 
kasboek schilder Boersma
kasboek 042-000 beschikbaar gesteld door Wigle Haringsma
Uit het kasboek over 1892 van schilder Wijbren Hanses Boersma uit Balk voor de toenmalige eigenaren de familie Tromp.
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat, diadozen Klaas de Groot
Waarschijnlijk is deze foto zo rond 1950 genomen?
 
boerenhulp
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1970
 
zeilschool "De Stipe"
 
zeilschool De Stipe
 
opening de Stipe
bron: Balkster Courant van 1 juli 1972
 
zeilschool De Stipe
bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1973
 
bron: Balkster Courant van 23 juni 1973
 
bron: NRC = Nieuwe Rotterdamse Couirant van 28 juni 1975
 
De Stipe
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2-08-2022