Lyklamawei 26, Nijemirdum
 
Lyklamawei 26
google streetview 2016
 
café Lieuwe van Campen
prentbriefkaart 127-002 beschikbaar gesteld door Marianne Planting
De prentbriefkaart van het café Lieuwe van Campen te Nijemirdum is op 25 oktober 1905 verstuurd door Jacob Hendriks Hospes aan Jantje Breimer te Wijckel, de grootmoeder van Marianne Planting.
 
eigenaren
 
D 235 in 1832: Algemene Armen te Nijemirdum, legger Balk 7
 
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie D 235 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 235 vernummerd in 1868 naar D 567 - 571
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 567, 568 en 569 vernummerd in 1877 naar E 683
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 683 komt uit D 567, 568 en 569
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 683 vernummerd in 1900 naar D 1059
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 1059 vernummerd in ? naar D 1317 en 1318
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 1317 ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 1318 vernummerd in 1923 naar D 1346 en 1347
kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 1346 en 1347 ongewijzigd tot 1929
 
Lyklamawei 26 Lyklamawei 26
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
D 235 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 18 / 15
D 567, 568, 569 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 18 / 15 , 81 / 288
D 683 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 18 / 15 , 81 / 288 , 93 / 301
D 683 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 107 / 108
D 1059 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 117 / 566 , 123 / 497
D 1317 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
D 1318 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 124 / 492 , 104 / 39
D 1346 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
D 1347 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 121 / 757
bron: www.tresoar.nl
 
Lyklamawei 26
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lyklamawei 26 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering:
   
woningregister 1859 - 1869 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer ?, huisnummer Nijemirdum
1866 - 1869 Lucas Kramer, ? ( * 21 augustus 1818 te Weener); hoofd, van Hommerts
1867 - 1868 Jan Kraak, ( * 4 mei 1837 te Sloten); hoofd, vaan Wolvega, naar Sloten
1868 - 1869 Durk Durks Gatsonides, grofsmid ( * 1830 te Sneek); hoofd, van Balk 193
  Hans Harmens Boersma, ? ( * 1839 te Nijemirdum); hoofd
woningregister 1859 - 1879 blad ? ; volgnummer ?
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 117; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 567, volgnummer 571
1869 - 1876 Durk Durks Gatsonides, grofsmid ( * 1830 te Sneek); hoofd, naar Snakkerburen
1876 - 1878 Durk Jarigs Kuipers, grofsmid ( * 23 februari 1837 te Tjerkwerd
1878 - 1879 Obbe Ynzes Faber, smid ( * 25 september 1852 te Sloten); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 118; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 568, volgnummer 572
1869 - 1874 Lucas Lucas Cramer, wagenmaker ( * ?); hoofd, naar Workum
1874 - 1879 Petrus Baukes Kuperus, ? ( 3 mei 1845 te Wieuwerd); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 118; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 568, volgnummer 572
1869 - 187? Hans Harmens Boersma, landarbeider
   
woningregister 1880 - 1890 blad 337; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 683
1880 - 1881 Obbe Ynzes Faber, smid ( * 25 september 1852 te Sloten); hoofd, naar Oldeholtpa
1881 - 1890 Ale Jorrits Jorritsa, smid ( * 14 mei 1854 t Exmorra); hoofd, van Vrouwen Parochie
   
1880 - 1882 Sikke Jans Visser, timmerman ( * 5 mei 1842 te Akkrum); hoofd, naar Amsterdam
   
woningregister 1880 - 1890 blad 338; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 683
1880 - 1882 Taede Harmens Visser, wagenmakersknecht ( * 19 oktober 1830 te Lemmer); hoofd, naar Lemmer
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ?, huisnummer Nijemirdum
   
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ? , huisnummer Nijemirdum
   
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Nijemirdum
   
bevolkingsregister 1921 - 1930, huisnummer Nijemirdum
   
   
   
bevolkingsregister 1931 - 1939; huisnummer Nijemirdum
   
 
     
 
 
café Lieuwe van Campen
prentbriefkaart 127-002 beschikbaar gesteld door Marianne Planting
De prentbriefkaart van het café Lieuwe van Campen te Nijemirdum is op 25 oktober 1905 verstuurd door Jacob Hendriks Hospes aan Jantje Breimer te Wijckel, de grootmoeder van Marianne Planting.
Links is de smederij van Lieuwe van Campen. Hij was ook kastelein in het café in het midden op de foto. Rechts zien we de wagenmakerij van Petrus en Getjen Cuperus. Zij woonden achter de wagenmakerij. Pieter Peterson was knecht bij Cuperus en nam later de wagenmakerij over. In 1919 kwam Eelke Regeling in de smederij. Het café werd opgeheven.
 
De oorspronkelijk uit Oost-Friesland (Duitsland) afkomstige wagenmaker Lucas Jans Cramer laat in 1867 een wagenmakerij, woonhuis en smederij bouwen onder de Nijemirdumer toren. Het stuk weiland was in eigendom bij de gemeente Gaasterland (in 1832 het armbestuur van de gemeente) welke de grond op 15 mei 1867 aan Cramer verkoopt voor f 500,- Lucas Jans Cramer was van circa 1841 tot 1845 wagenmaker te Wirdum en daarna in Hommerts. Grietje Douwes van der Wal, waarmee Cramer in 1841 getrouwd is, overlijdt op 18 april 1874 te Nijemirdum. In april van datzelfde jaar verkoopt hij het pand aan Sikke Jans Visser voor f 5500,- en gaat rentenieren in Workum.
 
Lyklamawei 26
bron: www.hisgis.nl
Op de Timemachine HISGIS Friese steden het netteplan van 1887 met Balk D 683. Het rood omrande perceel is het oorspronkelijke weiland uit 1832 met in het venster links boven de eigenaar uit 1832. Links onder de situatie volgens google streetview in 2016
 
Sikke Jans Visser was timmerman te Sondel. Na zijn aankoop in Nijemirdum begint hij een herberg in de woning tussen de smederij en de wagenmakerij, waar hij achter de tap gaat staan. Naast zijn taak als herbergier hersteld en maakt hij wagens en is tevens nog timmerman. Bij een groot boelgoed in 1882 verkoopt hij de inboedel van de herberg en zijn timmermans- en wagenmakersgereedschap. Het pand verkoopt hij in 1881 aan smid Ale Jorrits Jorritsma te Nijemirdum.
Van 1876 - 1878 was D.J. Kuipers hier smid en Obbe Ynzes Faber van 1878 - 1881.
De vijfentwintig jarige Ale Jorrits Jorritsma trouwt in 1879 met de uit Oudemirdum afkomstige 21 jaar oude Tietje Klazes Tromp. Ale was grofsmid te Lieve Vrouwenparochie. In Nijemirdum was hij ook de kastelein in de herberg. Na het overlijden van Ale Jorritsma in 1896 hertrouwt Tietje Tromp in 1899 met de smidsknecht Hendrik Jacobs Hospes uit Oudemirdum. Hij zal tot 1901 de smederij en waarschijnlijk ook de herberg beheren.
Lieuwe van Campen is de opvolger in 1901. Hij zal tot 1919 de smid en de herbergier zijn in Nijemirdum.
 
Vanaf 1881 runt Joost Folkerts Faber de wagenmakerij. In 1882 probeert hij zijn geluk in Balk. Petrus Baukes Cuperus is zijn opvolger. Samen met zijn vrouw Gettjen Schilstra blijven ze hier tot 1912 wonen. Door het kordate optreden van brandmeester Petrus Cuperus kon bij een brand in de nacht van 2 april 1894 bij een bult takkenbossen van Wessel Harmens Kouwenhoven aan de Wissebuurt erger worden voorkomen.
 
Nijemirdum
foto 094-014 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
Hjier is dúdlik te sjen dat de klinkerdyk der noch net leit. Links de âlde smidderij en kafee fan L. van Campen en de weinmakkerij fan Petrus en Getsje Couperus, alles ûnder ien kap. De man op 'e fyts is Hindrik Hospes. Van Campen wenne neist de smidte en tsjin de weinmakkerij oan hiene hje it kafee. Couperus wenne achter de weinmakkerij. Pieter Peterson wie dêr feint, hy hat letter de weinmakkerij oernommen. Yn 1919 kaam Regeling yn 'e smidderij en waard it kafee opdoekt. Nei Regeling wie Hindrik Faber hjir smid; Faber wie ek strykjildskruwer.
Achter de smidte is noch krekt in hûs te sjen, dêr moat in Anne of Durk Schaper yn wenne ha. Oan 'e oare kant fan 'e dyk 't Haesje, dat syn namme faaks ûntliend hat oan it feit dat der op it skoarstienboard in waaier stie, yn 'e foarm fan in hazze. Dat is op dizze foto lykwols net te sjen. Hjir wennen Durk en Tryntsje Bakker. Letter hie Johannes Veltman der syn slachterij yn. Syn soan Rintsje wennet der no (1985) noch.
bron: Nijemardum sa 't it wie
 
Nijemirdum
foto 094-022 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
De toren van Nijemirdum met links de wagenmakerij van Petrus Kuperus gezien vanaf de Wissebuurt. Pieter Baukes Peterson was knecht bij Kuperus en nam in 1912 de wagenmakerij over. Tot 1960 zal hij voor Nijemirdum en omgeving “bolderweinen” maken en onderhouden. Na het overlijden van Ale Jorritsma  in 1896, smid en herbergier in het deel links naast de wagenmakerij, trouwt Hendrik Jacobs Hospes in 1899 met Tietje Tromp, de weduwe van Ale Jorritsma. Voor een paar jaar is hij de smid en herbergier in Nijemirdum. Lieuwe van Campen huurt de smederij en de herberg vanaf 1901 tot 1919. Eelke Regeling is zijn opvolger. De aanbesteding voor de bouw van twee dubbele woningen voor de woningstichting “Nijemirdum”  is op 14 april 1920 in het café van Regeling.  Een oververhitte motor in de wagenmakerij van Peterson was er de oorzaak van dat het hele pand in april 1933 tot de grond toe afbrandde. Ook de smederij van buurman Age Faber, vanaf 1922 actief als smid op deze locatie, onderging hetzelfde lot.
 
Nijemirdum
foto 094-015 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
Rjochts sjogge wy Rintsje Veltman yn 'e doar fan syn nije slachterij, dy't no (1985) fan Johannes en Hitsje Veltman is. Links it hûs dat Hindrik faber neeist de smidderij boude. Letter wennen hjir: Jelle Visser, Age van der Meer en Boate Schotanus. Oan de oare kant fan de âlde weinmakkerij sjogge we noch krekt it nije hûs fan Pieter Peterson. Syn soan Bauke hie dêr letter ek noch in smidderij achter syn nije weinmakkerij, mar beide bedriuwen binne der net mear. Jan en Peekje Groenhof wenje no yn it hûs.
bron: Nijemardum sa 't it wie
 
Homme Hoekstra
foto 094-012 beschikbaar gesteld door Jaap Hoekstra

Na de brand in april 1933 werden de smederij en de wagenmakerij apart herbouwd. Op de foto de smederij van Homme Hoekstra aan de Lyklemawei in Nijemirdum. In de jaren vijftig van de vorige eeuw nam hij de smederij over van Age Faber. Nu woont de familie Bosma op dit adres. Rechts van de smederij kwam de wagenmakerij van Pieter Peterson. Net niet te zien op de foto. Nu woont de familie Groenhof naast de voormalige wagenmakerij.

 
bronnen: Piet Rienstra te Nijemirdum; boek: Nijemardum sa 't it wie
 
smederij
 
1867 - 1874 Lucas Jans Cramer (*1819 te Weener - 1896 te Sondel)
 
Lucas Jans Cramer
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1867
 
1874 - 1882 Sikke Jans Visser ( * 1842 te Akkrum - ?? )
 
Sikke Jans Visser
bron: Leeuwarder Courant van 18 februari 1876
 
1876 - 1878 D. J. Kuipers
 
D.J. Kuipers  
Kuipers
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1878
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1876
 
 
1878 - 1881 Obbe Ynzes Faber (*1852 te Sloten - 1937 te Hindeloopen)
 
Obbe Faber  
Obbe Faber
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1879
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 24 november1878
 
1881 - 1899 Ale Jorritsma (* 1854 te Exmorra - 1896 te Nijemirdum)
 
Ale Jorritsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1881
 
Ale Jorritsma weduwe Jorritsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1881 bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1899
 
1899 - 1901 Hendrik Jacobs Hospes (* 1859 te Oudemirdum - 1929 te Nijemirdum)
 
Hendrik Hospes Hendrik Hospes
bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1899
 
Hendrik Hospes
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1900
 
foto 127-003 beschikbaar gesteld door Marianne Planting
Hendrik Hospes >>>
 
1901 - 1919 Lieuwe Aukes van Campen (* 1856 te Bolsward - 1935 te Hallum)
 
Lieuwe van Campen
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1902
 
1919 - 1922 Eelke Regeling ( * 1890 St. Nicolaasga - ? )
 
  Eelke Regeling
Eelke Regeling
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1919
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 maart 1920 >>>
 
Eelke Regeling
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1922
 
1922 - 1955 Age Faber ( * 1893 Sondel - 1952 Sondel)
 
Age Faber brand weduwe Age Faber
bron: De Banier 21 juli 1933 bron: Leeuwarder Courant 17 december 1955
 
1955 - 1974 Homme Hoekstra ( * 1907 Jutrijp - 1992 Balk)
 
Homme Hoekstra
foto 094-023 beschikbaar gesteld door Jaap Hoekstra
Homme Hoekstra in de smidse
 
herberg
 
1874 - 1882 Sikke Jans Visser ( * 1842 te Akkrum - ?? )
Sikke Jans Visser
bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1875
 
Sikke Visser
bron: Leeuwarder Courant van 2 augustus 1882
 
1881 - 1899 Ale Jorritsma (* 1854 te Exmorra - 1896 te Nijemirdum)
 
Ale Jorritsma Ale Jorritsma
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1884 bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1894
 
1901 - Lieuwe Aukes van Campen (* 1856 te Bolsward - 1935 te Hallum)
 
Liuewe van Campen
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 4 januari 1902
 
 
 
Eelke Regeling
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1920
 
Na het vertrek van Eelke Regeling in 1922 sluit de herberg?
 
brand Peterson
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 juli 1933
 
wagenmakerij
 
1867 - 1875 Lucas Jans Cramer (*1819 te Weener - 1896 te Sondel)
 
Lucas Jans Cramer
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1867
 
1874-1882 Sikke Jans Visser ( * 1842 te Akkrum - ?? )
 
Sikke Jans Visser
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1875
 
wagenmakerij Nijemirdum wagenmakerij
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1880 bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1881
 
1881 - 1882 Joost (F)Volkerts Faber ( * 1857 te Nijland - 1942 te Wolsum)
 
Joost Faber Joost Faber
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1881 bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1882
 
Joost Folkerts Faber, wagenmaker
 
1882 - 1912 Petrus Cuperus ( * 1843 te Wieuwerd - 1920 te Nijemirdum)
 
  Petrus Cuperus
Petrus Cuperus
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1889
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1894 >>>
 
1912 - 1960 Pieter Peterson
 
Pieter Peterson Peterson
bron: Nieuwsblad van Friesland 27 oktober 1916
 
brand
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1933 bron: Balkster Courant van 2 juli 1960
 
vertrek Pieter Peterson
bron: onbekende krant van 2 juli 1960
 
 
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019