Lyklamawei 30
 
Lyklamawei 30
foto 291-002 beschikbaar gesteld door de familie de Jong
Bij het hek voor de boerderij staat Teatske de Jong-van der Veer (*1859). Op het paard zit Roelof de Jong (*1898) en Egge de Jong (*1887) houdt de teugels van het paard vast. Inne de Jong (*1894) staat met de fiets in de hand. De tweede van links is Harmen van der Veer (*1872) de broer van Teatske. Derde van links is waarschijnlijk Yke de Jong (*1885)
kadastrale gegevens: minuutplan 1832, netteplan 1887
bron: Tresoar
Het is niet helemaal duidelijk of er in / bij de boerderij van Roelof Ykes de Jong in Nijemirdum een winkel aanwezig was. Zijn moeder, Foekje de Vries had in Oudemirdum een winkeltje. Roelof was koopman van beroep volgens de trouwacte in 1884. Na zijn huwelijk in 1884 met Teatske Egges van der Veer vestigen ze zich in Nijemirdum waar de boerderij van Kornelis Baukes Bouma wordt gekocht. Op de hoek van de huidige Lyklamawei met Heaburgen.
 
Op de boerderij worden de 5 kinderen, alle jongens, geboren. Bij de geboorte van hun jongste zoon Roelof in maart 1898 was Roelof de Jong sr. al ernstig ziek. Dr. Hattink uit Wijckel deed aangifte van de geboorte op het gemeentehuis in Balk. In september overleed Roelof Ykes de jong op de leeftijd van 42 jaar. Zijn vrouw bleef achter met vijf jonge kinderen.
De zonen Yke en Jan de Jong emigreerden naar de Verenigde Staten. Inne de Jong gaat het onderwijs in en wordt schrijver. Het boek "Jonges fen Gaasterlân" is van zijn hand. Egge en Roelof jr. komen op de boerderij.
Onduidelijk is of Roelof Ykes de Jong naast zijn winkel ook nog het boerenbedrijf in stand hield. Waarschijnlijk wel want zijn vrouw Teatske van de Veer staat in 1912 ingeschreven als veehoudersche en zoon Egge komt bij zijn huwelijk in 1912 van het boerenbedrijf aldus de trouwacte.
 
Roelof Ykes de Jong
envelope met brief van 10 oktober 1892
 
De bewaard gebleven condoleanceberichten ontvangen na het overlijden van Roelof Ykes de Jong in september 1898 geven een goed beeld van de kennissenkring en de bedrijven waar zaken mee gedaan werd. In het overzicht hieronder de briefhoofden en kaartjes van een deel van de condoleanceberichten aangevuld met foto's van de bedrijven.
 
     
  Wouda Sneek  
     
  Wouda Sneek Wouda Sneek  
     
  Bouma en Zoon Sneek  
  het hoge gebouw is de grutterij van Bouma aan de Singel / Achterom in Sneek  
     
  de Groot Bolsward  
  De firma De Groot & Zn fabriek van wollen garens, sajetten, wollen dekens aan de Hoogstraat in Bolsward. Het pand liep door tot aan de Wortelhaven (thans 't Laag geheten). Het bedrijf werd in 1882 gesticht.  
  Onder deze link een rekening van de firma De Groot uit 1905 beschikbaar gesteld door Peter Mulder uit Dronrijp.  
  De gegevens zijn beschikbaar gesteld door Jan Keuvelaar van het Magazine Historisch Bolsward.  
     
  Veen en Zoon  
     
  Veen en Zonen Veen en Zoon  
  links: winkel op de Leeuwenburg etalagekaart  
  rechts: Pakhuis in Bakkerswaren op de Leeuwenburg    
     
  Stockmann Sneek  
     
  Stockmann   Stockmann Sneek  
Rechts de winkel van Carl Stockmann aan de Kruizebroederstraat in Sneek.
 
 
 
     
  Gaastra Workum  
     
  Zeijle maker Sneek  
     
  Zeylemaker Sneek Stockmann  
Kantoor, werkplaats en magazijnen klompenhandel Zeylemaker aan de Badhuisgracht in Sneek.
     
  Meine Meinesz Volharding te Balk  
  Meine Meinersz wonende te Harich, directeur van olieslagerij De Volharding in Balk  
     
  Douwe Egberts Jonkheer van Swinderen  
  koffiebranderij Douwe Egberts te Joure jhr. van Swinderen, burgemeester van Gaasterland  
     
  Verder nog kaartjes van: Gebr. Suren te Leeuwarden, Gebr. Lampe te Sneek, fam. Homan-Lampe, fam. van Slooten  
     
  de foto's binnen dit kader komen uit het archief van: www.friesscheepvaartmuseum.nl  
  de briefhoofden komen uit de nalatenschap van Teatske de Jong - van der Veer (1859-1934)  
  beschikbaar gesteld door de familie de Jong  
     
 
Nijemirdum
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze prentbriefkaart zal rond 1900 gemaakt zijn. Uiterst rechts zien we nog een klein deel van de boerderij van de familie de Jong. In de twee woningen aan de linkerzijde vestigen zich later bakker Rienstra en kruidenier Muizelaar. Naast de boerderij de kerk en pastorie van de Gereformeerde gemeente Hersteld Verband
 
Lyklamawei 30
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1959
 
Lyklamawei 30
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op dezelfde locatie wordt een nieuwe boerderij gebouwd.
 
bewoners Lyklamawei 30
 
   
   
woningregister 1880 - 1890 blad 341; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 702
1880 - 1884 Kornelis Baukes Bouma, ( * 7 maart 1843 te Hemelum); hoofd
1884 - 1890 Roelof Ykes de Jong, winkelier in kruiden ( * 9 januari 1856 te Oudemirdum); hoofd
188? - 1890 Yke Ykes de Jong, arbeider ( * 7 augustus 1851 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Nijemirdum 12
1890 - 1898 Roelof Ykes de Jong, winkelier in kruiden ( * 9 januari 1856 te Oudemirdum); hoofd
1898 - 1900 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, winkeliersche ( * 5 augustus 1859 te Sloten); hoofd
1890 - 189? Eeltje Spoelstra, ( * 26 september 1867 te Sondel)
1890 - 189? Stijntje Sietzes Betzema, werkmeid ( * 28 april 1867 te Balk)
1890 - 189? Dutje L van Midlum, werkmeid ( * 4 augustus 1875 te Nijemridum)
1893 - 1900 Iepkjen van der Veer, zuster van Teatske van der Veer ( * 16 oktober 1876 te Sondel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 165; huisnummer Nijemirdum 12 / 66
1900 - 1910 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, winkeliersche ( * 5 augustus 1859 te Sloten)
  Trijntje Otter, dienstbode (
   
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 66
1911 - 1912 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, ( * 5 augustus 1859 te Sloten)
1912 - 1920 Egge de Jong, ( * 17 september 1887 te Nijemirdum)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 72
1921 - 1924 Egge de Jong, ( * 17 september 1887 te Nijemirdum)
1924 - 1930 Roelof de Jong, ( * 16 maart 1898 te Nijemirdum)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 82
1931 - 1939 Roelof de Jong, ( * 16 maart 1898 te Nijemirdum)
 
1939 - 1953  
 
???? - heden  
bewoners Lyklamawei 32
huisnummers: 1911 - 1920 Nijemirdum 66a; 1921 - 1930 Nijemirdum 73; 1931- 1953 Nijemirdum 83; 1953 - heden Lyklamawei 32
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 66a
1912 - 1920 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, ( * 5 augustus 1859 te Sloten)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 73
1921 - 1930 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, ( * 5 augustus 1859 te Sloten)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 83
1931 - 1934 Teatske van der Veer, weduwe Roelof Ykes de Jong, ( * 5 augustus 1859 te Sloten)
1935 - 1939 Hendrik Leenstra,
 
1939 - 1953  
 
???? - heden  

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019