Raadhuisstraat 25 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 114, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 130  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 153, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 25  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 25 hisgiscode: 1168
eigenaren
eigenaar in:
1715 Lykle Sickes
1739 Wopke Jans, meester kuiper te Balk
1782 Jan Beerents
1802 Rein Jentjes Houwma
1803 Durk Alberts
verkoop in .... aan:
???? Thomas Rinkes,
???? Koop Jans Rinkema, schipper te Balk
1817 Gerrit Tijsses Bosman, logementhouder te Balk (3/283)
bij boedelscheiding in .... aan:
1843 Lykeltje Gerrits Bosman, winkelierster te Balk (14/56)
verkoop in .... aan:
1844 Johannes Thomas Trinks, werkman te Balk (15/166)
1863 Doopsgezinde Gemeente te Balk, strookje grond (24/155)
1875 Geert Trinks, bakker te Koudum en (83/132)
  Auke Stevens Velds bakker te Makkum (65/25)
1879 Antoon Bernardus Eiling; huifschilder te Balk (91/46)
1916 Wilhelmina de Jong, zonder beroep te Harich (117/738)
1919 Jelle Tjietjes Albada, rentenier te Balk (120/200)
1931 Auke Albada
???? familie de Winter
???? familie Kramer
Balk A 154
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

154 vernummerd in 1865 naar 450, 451
450 komt uit 154 en 439
451 komt uit 154
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 154 toegang 35-03 inventaris 1156:
3/283 , 14/56 , 15/166 , 24/155
A 451 toegang 35-03 inventaris 1156:
3/283 , 14/56 , 15/166 , 24/155 , 83/132 , 65/25 , 91/46
A 451 toegang 35-03 inventaris 1157:
117/738 , 120/200
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
foto beschikbaar gesteld door mevr W. Ruiter
het pand in 1956
Door de brede dubbele voordeur werden de koetsen naar binnen gebracht om ze te laten schilderen.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 130; 1859 - 1910 Balk 184; 1910 -1914 Balk 286; 1914 - 1920 Balk 322; 1920 - 1930 Balk 345; 1930 - 1953 Balk 334, 1953 - heden Raadhuisstraat 25
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Lykle Sickes / zelfs; blad 86, nummer 114
1717 - 1718 Lykle Sickes / zelfs; blad 88, nummer 114
1721 - 1725 Lykle Sickes / zelfs; blad 118, nummer 114
1729 Lykle Sickes / ????, ????, Berend Gerrits; blad 118, nummer 114
1730 Lykle Sickes / Mont Cleysma; blad 118, nummer 114
1733 Lykle Sickes / Luitzen Jelles; blad 118, nummer 114
1739 - 1750 Wopke Jans / zelfs; blad 118, nummer 114
1758 - 1774 Wopke Jans / zelfs; blad 118, nummer 116
1775 Wopke Jans / zelfs; blad 171, nummer 123, te voren 116
1777 - 1780 Wopke Jans / zelfs; blad 171, nummer 123
1782 - 1785 Jan Beerents / zelfs; blad 171, nummer 123
1786 - 1799 Jan Beerents / zelfs; blad 172, nummer 123
1800 - 1801 Jan Beerents erven; blad 172, nummer 123
1802 Rein Jentjes Houwma; blad 172, nummer 123
1803 - 1804 Durk Alberts; blad 172, nummer 123
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1800 Jan Beerents, weduwe Aldert Voetman bij in; blad 57, volgnummer 97
1801 Jan Beerents, Rein Jentjes Houwsema van Stavoren, weduwe Aldert Voetman bij in; blad 57, volgnr. 97
1802 Jan Beerents overleden, Rein Jentjes Houwsema vertrokken, weduwe Aldert Voetman overleden;
  Durk Alberts van Stavoren blad 57, volgnummer 97
1803 Rein Jentjes Houwsema vertrokken, Durk Alberts van Stavoren; blad 57, volgnummer 97
1804 - 1805 Durk Alberts; blad 57, volgnummer 97
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 130
1812 heretiers de Jan Beerents, volgnummer 17
periode 1813 - 1828
1813 Rink, dochter van Koop Jans Rinkema, en ? geboren op huisnummer Balk 130
1818 Berber, dochter van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietske Willems Visser geboren op huisnummer Bak 130
1820 Rigtje, dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op huinummer Balk 130
1821 Willem, zoon van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietske Willems Visser geboren op huisnummer Bak 130
1822 Uilkje, dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op huinummer Balk 130
1823 Sjoukje, dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op huinummer Balk 130
1823 Volkert, zoon van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietske Willems Visser geboren op huisnummer Bak 130
1824 Lykle, zoon van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op huinummer Balk 130
1826 Grietje, dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op huinummer Balk 130
1826 Sybren, zoon van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietske Willems Visser geboren op huisnummer Bak 130
   
volkstelling 1829, blad 186
1829 Gerrit Hanzes van der Veer, sjouwerman
volkstelling 1829, blad 187
1829 Klaas Baukes Betzema, kuipersknecht
periode 1830 - 1839
1830 Bauke, zoon van Klaas Baukes Betzema en Sjoukje Teunis Beekhof geboren op huisnummer 130
volkstelling 1840; huisnummer Balk 130
1840 Frederik Frankes van Diepenbos, kleermaker ( *
1840 Marijke Wiegers Steenbeek, naaister ( *
1840 Kakob Jans Kiep, timmermansknecht ( *
1840 Geeske Sjoerd Pelsma, werkster ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 257; huisnummer Balk 130 / 184
1849 - 1859 Frederik Frankes van Diepenbos, kleermaker ( * 28 mei 1792 te Wommels)
1849 - 1849 Jurjen van Rijn, kleermakersknecht ( * 1811 te Amsterdam)
woningregister 1859 - 1869 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 154, huisnummer Balk 184
1859 - 1869 Frederik Frankes van Diepenbos, kleermaker ( * 28 mei 1792 te Wommels)
1859 - 1860 Marten Pieters Troelstra, hulponderwijzer ( * 27 juli 1839 te Lemmer); oom van Pieter Jelles Troelstra
1866 - 1867 Jurjen Pieters Nanninga ( * 22 april 1845 te Bozum)
1866 - 1866 Jan Sijtzes Sytsma ( * 5 april 1846 te Bozum)
woningregister 1869 - 1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 451, volgnummer 43 / 30
1869 - 1870 Frederik Frankes van Diepenbos, kleermaker ( * 28 mei 1792 te Wommels)
187? - 1879 Johannes Tjeerds Wagenaar, ?? ( * 25 maart 1817 te Makkum)
187? - 1880 Tjeerd Johannes Wagenaar, ?? ( * 16 november 1841 te Makkum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ?
  ?
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 260; huisnummer Balk 184
1890 - 1900 Anthonius Eiling, huisverver ( * 9 juli 1853 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Clara Carolina Wolthuis, ? ( * 25 december 1830 te Harlingen)
1895 - 1900 Bernardus Eiling, neef ( * 18 juni 1878 te Balk); inwonendanthonius
1895 - 1896 Jouke Eiling, neef, koopman ( * 15 juni 1879 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 265; huisnummer Balk 184 / 286
1900 - 1910 Anthonius Eiling, huisverver ( * 9 juli 1853 te Balk); hoofd
1905 - 1906 Tjalling Bandstra, klerk postkantoor ( * 25 juli 1881 te Rauwerd)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 286 / 320
1910 - 1912 Wimkjen van der Leest, weduwe Anthonius Eiling,
1912 - 1914 Jouke Boersma,
1914 - 1916 Wimkjen van der Leest, weduwe Anthonius Eiling ( *
1916 - 1919 Wilhelmina de Jong
1919 - 1920 Kornelis Meijer
1920 - 1920 Jelle Tjietjes Albada
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 286
1911 - 1911 Anthonius Eiling, verver ( * 9 juli 1853 te Balk); hoofd
1911 - 1912 Wimkjen van der Leest, wed. Anthonius Eiling, zonder beroep ( * 28 juli 1847 te Joure); hoofd vanaf 1911
1914 - 1916  
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 120; huisnummer Balk 286 / Balk 320
1912 - 1914 Jouke Boersma, huisschilder ( * 16 april 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 229; huisnummer Balk 320
1916 - 1919 Wilhelmina de Jong, zonder beroep ( * 24 december 1871 te ??); hoofd
1916 - 1919 Grietje Kanninga, nicht ( * 7 november 1892 te Balk)
1916 - 1918 Pieter Kornelis Walda, onderwijzer CLS ( * 24 januari 1892 te Scharnegoutum); commencaal
1916 - 1917 Anna Margaretha Roeles, onderwijzeres ( * 31 mei 1896 te Steenwijk); commencaal
1918 - 1918 Evert Hempenius, onderwijzer ( * 9 november 1897 te Bolsward); commencaal
1918 - 1918 Jaring Couperus,onderwijzer ( * 13 augustus 1899 te Gaaster); commencaal
1918 - 1919 Evert Hempenius, onderwijzer ( * 9 november 1897 te Bolsward); commencaal
1919 - 1919 Rigte Wiegman, kommies belastingen ( * 4 februari 1890 te Midwolda); commencaal
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 211; huisnummer Balk 320
1919 - 1920 Kornelis Meijer, kantoorbediende ( * 20 oktober 1895 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 5; huisnummer Balk 320
1920 - 1920 Jelle Tjietjes Albada, veehouder ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 306; huisnummer Balk 345
1920 - 1925 Jelle Tjietjes Albada, zonder beroep ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
1920 - 1925 Auke Tjietjes Albada, broer ( * 2 maart 1864 te Harich)
1925 - 1925 Dieuwke Albada, nicht, dienstbode ( * 29 april 1907 te Oudega HON)
1925 - 1930 Abe Keuning, zonder beroep ( * 23 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 282; huisnummer Balk 334
1930 - 1931 Abe Keuning, zonder beroep ( * 23 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1931 - 1939 Auke Albada, zonder beroep ( * 3 maart 1864 te Harich); hoofd
1939 - 1939 Trijntje Jonker, huishoudster ( * 24 maart 1913 te Oudehorne)
1939 - 1939 Bauke Schotanus, chauffeur ( * 16 december 1904 te Harich)
 
1939 - 1942 Auke Albada ( 1868-1942)
  familie de Winter
  familie Kramer
  mevrouw Jansen
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 184a; 1910 -1914 Balk 287; 1914 - 1920 Balk 321
   
woningregister 1849 - 1859 blad 258; huisnummer Balk 130 / 184
   
woningregister 1859 - 1869 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 154, huisnummer Balk 184
1859 - 1869 Jouke Reins Haringsma, bosarbeider ( * 8 februari 1844 te Balk)
woningregister 1869-1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 451; volgnummer 42 / 29
1869 - 1879 Jouke Reins Haringsma, bosarbeider ( * 8 februari 1844 te Balk)
187? - 1879 Pieter Tjeerds Pietersma, ?? ( * 26 oktober 1847 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890
1879 - 1890 niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 261; huisnummer Balk 184a
1890 - 1892 Stoffel Schram, werkman ( * 24 september 1841 te Balk)
1892 - 1900 Wobbigje Hanzes Wiersma, weduwe Koendert Nutterts Gouma ( * 20 oktober 1828 te St. Johannesga)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 266; huisnummer Balk 184a / 287
1900 - 190? Wobbigje Hanzes Wiersma, weduwe Koendert Nutterts Gouma ( * 20 oktober 1828 te St. Johannesga)
190? - 190? Johannes Hettinga, koperslager ( * 7 december 1872 te Balk)
190? - 190? Jan Doele, timmerknecht ( * 13 november 1875 te Balk)
190? - 1910 Sikke Doele, timmerknecht ( * 16 maart 1880 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 287 / 321
1910 - 1912 Sikke Doele,
1912 - 1914 Wimkje van der Leest
1914 - 191? Lijkele Swart
191? - 1920 onbewoond
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 33; huisnummer Balk 287
1911 - 1912 Sikke Doele, timmerman ( * 16 maart 1880 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 287 / Balk 321
1912 - 1914 Wimkje van der Leest, weduwe Anthonius Bernardus Eiling ( * 28 juli 1847 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 104; huisnummer Balk 321
1914 - 191? Lijkele Swart, doktersknecht ( * 15 februari 1872 te Joure) hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 288 / 322
1910 - 1920 verfwinkel
     
mr. kuiper Wopke Jans
 
Wopke Jans
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1781
 
huifschilder Antoon Eiling
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1879
 
Raadhuisstraat 25
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
dames- en kinderhoeden Agaat Hettinga-Rampion
 
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1901
 
 
 
Auke Albada  
Raadhuisstraat 25
huisnummer Balk 334
 

Auke Tjietjes Albada (1864-1942) zit op de stoep van Balk 334, dat is nu Raadhuisstraat 25. Rechts zien we nog net een paal van het hek van de naastgelegen Doopsgezinde Kerk.

Auke bleef ongehuwd. Hij woonde een groot deel van zijn leven bij zijn broer Jelle Tjietjes Albada. Vanaf 1931 zelfstandig op dit adres.
 
Trijntje Jonker, huishoudster, en Bauke Schotanus woonden vanaf 1939 in bij Auke Albada. Na zijn overlijden in 1942 bleef de familie Schotanus wonen op dit adres.
 
<<< foto beschikbaar gesteld door Tiny Schotanus
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-04-2023