Raadhuisstraat 8 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 127, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 143  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 140, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 8  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 8 hisgiscode: 1154

eigenaren

  naam, beroep, woonplaats, register 69, kadastrale legger Balk
eigenaar in:
1715 Hidde Rommerts
1717 Jolke Hanses
1739 Jolke Hanses erven
1790 Jan Herkes
1797 Hans Ygrams
verkoop in .... aan:
1828 Gerrit Tijsses Bosman, Balk 3 / 283 34
eigenaar in 1832 OAT:
  Gerrit Thijsses Bosma, Balk   34
bij boedelscheiding in .... aan:
1843 Lykeltje Gerrits Bosman, winkelierster, Balk 14 / 56 574
verkoop in .... aan:
1853 Wybe Luitjens Tietema, gemeentesecretaris, Balk 36 / 174 744
1886 Cornelis Ottes Bouwstra, landbouwer, Hemelum   1676
Johannes Tjietjes Albada, boer, Kolderwolde 98 / 169
Stoffel Cornelis Bouwstra, boer, Harich 98 / 170  
1899 Johannes Tjietjes Albada, boer, Kolderwolde 98 / 169  
verkoop in .... aan:
1919 Jelle Tjietjes Albada, rentenier, Balk 120 / 200 3120
1925 Sjoerd Jelles Burggraaff, timmerman te Lollum 112 / 263 3819
1935 Maria Alta (*1882), zonder beroep, Amsterdam -- / -- 4290
1939 Cornelis de Vries, grossier, Balk -- / -- 4495
1963 Jeltje Bremer, veehoudster, Harich -- / -- 5282
1972 Jacob Lootsma, gemeente ambtenaar, Balk -- / -- 6811
       
   
Balk A 140
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

A 140 vernummerd in .... naar A
A 336 vernummerd in .... naar A 1266
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
te huur verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 april 1883
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1884 >>>
 
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 juni 1963
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 143; 1859 - 1910 Balk 198; 1910 - 1914 Balk 313; 1914 - 1920 Balk 340; 1920 - 1930 Balk 363; 1930 - 1953 Balk 350; 1953 - heden Raadhuisstraat 8
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hidde Rommerts / Johannes Betses; blad 88, nummer 127
1717 - 1718 Jolke Hanses / zelfs; blad 90, nummer 127
1721 - 1733 Jolke Hanses / zelfs; blad 120, nummer 127
  % nedergerechten 5 december 1736 Jolke Hanses mr. snijder onlangs overleden
1739 - 1750 Jolke Hanses erven / zelfs; blad 120, nummer 127
1758 - 1762 Jolke Hanses erven / Symen Boues; blad 120, nummer 129
1764 - 1774 Jolke Hanses erven / Paulus Symens; blad 120, nummer 129
  % Paulus Symens was mr. lijnslager te Balk in 1774
1775 Jolke Hanses erven / Paulus Symens weduwe; blad 173, nummer 136, te voren 129
1777 Jolke Hanses erven / Paulus Symens weduwe; blad 173, nummer 136, een kamer aan Hans Coenraads
1779 Jolke Hanses erven / Paulus Symens weduwe; blad 173, nummer 136, een kamer ledigh
1780 - 1785 Jolke Hanses erven / Paulus Symens weduwe; blad 173, nummer 136
1786 Jolke Hanses erven / Paulus Symens weduwe; blad 174, nummer 136
1787 Jolke Hanses erven / zelfs en Freerk Harmens en Paulus Symens weduwe; blad 174, nummer 136
1788 - 1789 Jolke Hanses erven / zelfs; blad 174, nummer 136
1790 - 1791 Jan Herkes / zelfs; blad 174, nummer 136
1792 - 1795 Frederik Dillingh / zelfs; blad 174, nummer 136
1797 - 1799 Hans Ygrams / Jan Willems; blad 174, nummer 136
1800 - 1802 Hans Ygrams / Wybren Sjoerds; blad 174, nummer 136
1803 - 1804 Hans Ygrams / Freerk Harmens weduwe; blad 174, nummer 136
  % Freerk Harmens (de Roos), weduwe (Klaaske Ygrams van der Werf)
speciekohieren 1748 - 1806
1804 Pieter Hepkes en Freerk Harmens weduwe; blad 58, volgnummer 109
1805 Pieter Hepkes (Hoornstra?); blad 58, volgnummer 109
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 143
1812 weduwe Freerk Harmens, volgnummer 76
1812 Haije Tjerks, volgnummer 209
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 143
   
volkstelling 1829; huisnummer Balk 143
1829 Gerrit Thijsses Bosman, zonder beroep
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 143
1837 Aaltje Damhuis overleden op huisnummer Balk 143
volkstelling 1840; huisnummer Balk 143
1840 Gerrit Thijsses Bosman, zonder beroep
periode 1841 - 1849: huisnummer Balk 143
1842 Gerrit Thijsses Bosman overleden op huisnummer Balk 143
woningregister 1849 - 1859 blad 282; huisnummer Balk 143 / 198
1849 - 1851 Lykeltje Gerrits Bosman, winkelierster ( * 1798 te Balk); hoofd
1851 - 1854 Solco Tromp, medicinael docter ( * 1823 te Woudsend)
1854 - 1859 Wybe Tietema, klerk ( * 1809 te Oldeberkoop)
woningregister 1859 - 1869 blad 94; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 140, huisnummer Balk 198
1859 - 1869 Wybe Luitjens Tietema, ( * 11 januari 1809 te Oldeberkoop); hoofd
1865 - 1869 Geeske Jans Tolman, dienstbode? ( * 18 november 1830 te Oosterzee)
woningregister 1869 - 1879 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 140, volgnummer 22 / 9
1869 - 1879 Wybe Luitjens Tietema, klerk ( * 11 januari 1809 te Oldeberkoop); hoofd
1871 - 1880 ??? Veenstra, dienstbode ? ( * Wolvega)
1875 - 1876 Trijntje Lieuwes van der Meer, dienstbode ? ( * 31 juli 1829 te Heeenveen)
1877 - 1878 Rinske Bleeker, dienstbode ? ( * 17 december 1854 te Harlingen)
1878 - 1880 Foekje Douwes Huistra, dienstbode ? ( * 23 januari 1840 te Iudega HON)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 140
1879 - 1885 Wybe Luitjens Tietema, gemeentesecretaris ( * 11 januari 1809 te Oldeberkoop); hoofd
1879 - 1880 Foekje Douwes ??? , dienstbode ( * 26 januari 1844 te Oudega); hoofd
1885 - 1886 Cornelis Ottes Boustra, ( * 1 april 1814 te Hemelum); hoofd
1886 - 1890 Roelof Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek); hoofd
1886 - 1890 Johannes Groenewold, olieslagersknecht; ( * 6 februari 1825 te Zuidbroek); hoofd
1886 - 1890 Jan Groenewoud, olieslagersknecht ( * 25 april 1861 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 292; huisnummer Balk 198
1890 - 1891 Eibert Rinzes Hoekstra, ambtenaar ter secretarie ( * 16 juni 1859 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Jetske Aukes Lemstra, winkel in kruiden ( * 9 mei 1835 te Lutjegast); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 287; huisnummer Balk 198 / 313
1900 - 1904 Jetske Aukes Lemstra, winkeliersche ( * 9 mei 1835 te Lutjegast); hoofd
1904 - 1906 Pieter Beekman, commies der belastingen ( * 30 oktober 1871 te Leeuwarden); hoofd
1906 - 1910 Otte Kornelis Bouwstra, zonder beroep ( * 12 november 1844 te Hemelum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 313 / 340
1910 - 1911 Jouke Boersma
1912 - 191? Johannes Albada
191? - 191? Wieberen Boersma
191? - 1919 Hendrik Stoffelsma
1919 - 1920 Abe Keuning
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 173, huisnummer Balk 313
1910 - 1910 Otte Kornelis Bouwstra, zonder beroep ( * 12 november 1844 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 6, huisnummer Balk 313
1911 - 1912 Jouke Boersma, huischilder ( * 16 april 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 120, huisnummer Balk 313 / Balk 340
1912 - 191? Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( 22 februari 1862 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 119, huisnummer Balk 340
191? - 191? Wijberen Boersma, verver ( * 21 november 1840 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 172, huisnummer Balk 340
191? - 1919 Hendrik Stoffelsma, notaris klerk ( * 18 januari 1882 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 6, huisnummer Balk 340
1919 - 1920 Abe Keuning, zonder beroep ( * 23 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 324; huisnummer Balk 363
1921 - 1925 Abe Keuning, zonder beroep ( * 23 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1925 - 1926 Sino Johan van Dijk, graanhandelaar ( * 29 december 1899 te Anjum); hoofd
1926 - 1930 Jacob Strikwerda, fouragehandelaar ( * 13 september 1901 te Waaxens); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 297; huisnummer Balk 350
1931 - 1935 Jacob Strikwerda, fouragehandelaar ( * 13 september 1901 te Waaxens); hoofd
1935 - 1939 Cornelis de Vries, grossier in koloniale waren ( * 23 februari 1904 te IJlst); hoofd
 
  familie Betsema
  familie
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 198a; 1910 - 1914 Balk 314; 1914 - 1920 Balk 340
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 293; huisnummer Balk 198a
1890 - 1890 Jan Hessels Boersma, timmerknecht ( * 12 mei 1863 te Woudsend)
1890 - 1896 Ettje van Essen, weduwe Johannes Groenewold ( * 9 februari 1821 te Meden); hoofd
1896 - 1900 Foppe Kok, werkman ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 288; huisnummer Balk 198a / 314
1900 - 1901 Foppe Kok, arbeider ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
1901 - 1904 Pieter Beekman, ??? ( * 30 oktober 1871 te Leeyuwarden); hoofd
1904 - 1910 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, zonder beroep ( * 14 april 1832 te Stavoren); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 314 / 340
1910 - 1920 geen bewoners
     
Jetske Lemstra, kruidenierswaren
 
Jetske Lemstra Jetske Lemstra
bron: programmaboekje kroningsfeesten 1898
 
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1898 >>>
De beschuitmaker uit Workum was Gerben Johannes Zuiderbaan, Hij verkocht op 2 april 1912 zijn goed beklante brood-, klein en beschuitbakkerij aan Bernardus de Boer uit Dokkum.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-02-2024