kadatrale legger Balk
 
zoeken op deze pagina met Ctrl F
 
OAT, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, van Balk sectie A, deze vormt samen met de minuutplans het uitgangspunt voor de kadastrale administratie in 1832 - bron: Tresoar; toegang 38 of www.hisgis.nl
 
achternaam voornaam / patroniem beroep / woonplaats legger
     
Albada Tjietje Douwes (1765-1840) assessor Balk 1 OAT
Alsniet Louw Annekes (1745-1832) schipper Balk 3 OAT
Arents erven Jan (1795-1823) te Balk Balk 4 OAT
Arents Sijtse (1789-1862) koopman te Balk Balk 5
Armvoogdij Algemene   Balk 6
Bakhuis Otte Jans (1767-1850) koopman te Balk Balk 11a
Het Vlek Balk     Balk 15
Binkes erven Rintje (1748-1828) bakker te Balk Balk 16
Betzema (Betsema) Inne Johannes (1799-1875) bakker te Balk Balk 19
Betsema (Betzema) Johannes Baukes (1785-1849) te Balk Balk 21
Boer Fokke Simons de (1783-????) te Balk Balk 26
Boertje Jouke Huiberts (1788-1847) koopman te Balk Balk 31
Bosch Gelkje Jans van den (1803-1854)   Balk 32
Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) te Balk Balk 34
Brink erven Johannes Jurjens ten te Balk Balk 47
Coldeweijer Sjouke Franks landbouwer te Mirns Balk 55
Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Dooper Sybren Aukes (1795-1876) herbergier Balk 64
Doornspleet erven Hendrik Stoffels (1773-1827) te Balk Balk 65
Doornspleet Jan Stoffels (1768-1831) landbouwer te Balk Balk 66
Drijfhout Halbe Hanses (1783-1844) wagenmaker te Balk Balk 67
Drijfhout Hans Halbes (1804-1849) zilversmid te Balk Balk 68
Duif Durk Alberts (1777-1817) schipper Balk 69
Duisterhout weduwe en erven Paulus Klazes (1777-1829) te Balk Balk 70
Elselo weduwe Jacob Frankes van Balk 77
Fokke Frederik Wilhelm (1771-1843) dokter Balk 83
Gaasterland De Grietenij   Balk 84
Mennonite Gemeente   te Balk Balk 86
Rooms Gemeente   te Balk Balk 87
Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Goot Hendrik Brands van der (1776-) koopman te Balk Balk 94
Goot Marten Brands van der (1788-) grossier te Balk Balk 96
Goot Rintje Hendriks van der te Nieuwemirdum Balk 97
Het Dorp Harich     Balk 99
Haitjema Hinne Tjeerds (1803-1828)   Balk 100
Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman Balk 102
Haitjema Tjeerd Haitjes (1776-1847) visser te Balk Balk 104
Heide Wopke Tjeerds (1773-1839) verver Balk 105
Hemsing Willem Jan (1795 - 1871) notaris en gemeentesecretaris Balk 106
Hendriks erven Wouter te Leeuwarden Balk 107
Hoekstra Eibert Rinzes (1804-1962) tapper te Balk Balk 108
Hofstra Jacob Geerts (1783-1847) schipper Balk 112
Jager Bonte Lammerts de (1766-1849)   Balk 120
Jong Jan Ottes de (1793-1847) schipper Balk 125
Jong Otte Jans de (1767-1850) koopman te Balk Balk 128
Jong Sjoerd Sybrens de (1782-1859) koopman te Balk Balk 129
Jong Willem Ottes de (1795-1875) bakker te Balk Balk 131
Jongersma Pieter Roelofs (1786-1849) slager te Balk Balk 135
Jonker Aldert Lukas (1771-1838) koopman te Balk Balk 136
Hervormde Kerkvoogdij   te Balk Balk 141
Kiep Sipke Sijmons (1769-1831) te Balk Balk 146
Kolde erven Olphaert Frederik van (1740-1817) te Wijckel Balk 153
Koornstra Sjoerd Klazes (1777-1847) omroeper te Balk Balk 157
Koornstra Geeske Jacobs (1782-1849) winkeliersche te Balk Balk 154
Koornstra Hidde Jacobs (1780-1848) vleeshouwer te Balk Balk 155
Korenstra Klaas Hiddes (1798-????) timmerman te Sloten Balk 156
Kortemile erven Johannes Theodoris (1771-1826) te Balk Balk 158
Kramer erven Arjen Pieters te Balk Balk 159
Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Kuiper erven Jan Willems te Balk Balk 161
Meiboom Gooitzen Harmens (1803-1840) bakker te Balk Balk 170
Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Meinesz Jelle (1771-1848) ontvanger te Balk Balk 172
Meinesz Jelle en mede eigenaren ontvanger te Balk Balk 173
Meinesz Jolle Jelles (1799-1851) landbouwer Balk 174
Meulen Aaltje Luitjens van der (1788-1859) te Balk Balk 175
Meulen Anne Piers van der (1781-1859) kuiper te Balk Balk 179
Mulder Luitjen Johannes (1799-1849) tapper te Balk Balk 181
Mulder Pieter Johannes (1802-1881) kuiper Balk 182
Neyts Theodorus (1783-1856) koperslager Balk 185
Os Frederik Hendriks van (1769-1843) verver te Balk Balk 188
Os Wijbren Doedes van (1776-1846) winkelier te Balk Balk 189
De Pastorij   te Balk Balk 192
Piersma Pier Durks (1786-1841) tapper te Balk Balk 196
Poppes erven Bouke Pieters (1753-1827) te Balk Balk 200
Poppes Harm Baukes (1795-1854) koopman te Balk Balk 201
Poppes Idske koopman te Balk Balk 202
Poppes erven Jan Jans te Sloten Balk 203
Poppes Jan en cons. koopman te Balk Balk 204
Poppes Pieter Baukes koopman te Balk Balk 205
Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Postema Gellof Jans (1764-1839) wieldraaijer te Balk Balk 208
Reekers erven Jan Hendriks (1753-1823) smid Balk 210
Rekers erven Pieter Hendriks (1759-1826) te Balk Balk 211
Rengers Constantia Johanna (1795-1859) te Rijs Balk 215
Rinkema Tomas Jans en medeëigenaren   Balk 217
Rinzema weduwe Hendrik Rinzes schippersche te Balk Balk 218
Rinkema Thomas Jans (1778-1846) koopman te Balk Balk 219
Schaafsma Johannes Annes (1795-1861) logementhouder Balk 224
School te Balk     Balk 226
Schuit Harmen Jelles van der (1774-1831) timmerman te Balk Balk 232
Sloterdijk Sipke Jans (1774-1859) timmerman, kastelein Balk 233
Smit weduwe Auke Obes winkeliersche te Balk Balk 237
Smit Grietje Meines (1806-1875) winkeliersche te Balk Balk 238
Smit erven Johannes Obes smid Balk 239
Smit Meine Obes te Balk Balk 241
Sterkenburg Joeke Jans (1791-1831) politiedienaar Balk 246
Stoffelsma Jan Stoffels (1755-1840) landbouwer te Harich Balk 248
Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824) te Balk Balk 254
Trinks Johannes Thomas (1796-1863) wolkammer Balk 258
Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Tromp Age Michiels (1787-1856) en mede eigenaren Balk 260
Veer Hendrik Lippes van der (1791-1874) timmerman te Balk Balk 265
Veer Poppe Tjerks van der (1797-1877) schipper te Balk Balk 266
Veer IJmkje Tjerks van der (1804-1831) winkeliersche te Balk Balk 267
Veldkamp erven Jan   Balk 268
Velde Johannes Martheus van der (1780-1861) dokter te Balk Balk 270
Verf Jan Ypes (1772-1831) zwartverver Balk 271
Visser erven Auke Hinnes te Balk Balk 272
Visser Grietje Klazes (1803-1867) winkeliersche te Balk Balk 274
Visser Johannes Harmens (1795-1863) koopman te Balk Balk 278
Visser Lieuwe Klazens (1804-1872) visser te Balk Balk 281
Visser Ruurt Klazens (1799-18??) visser te Balk Balk 285
Visser Tjeerd Harmens (1785-1864) bakker te Balk Balk 286
Voetman erven Zacharias Alderts (1802-1870) te Balk Balk 289
Wind erven Kornelis Johannes voor de te Balk Balk 291
Vries Roelof Pekes de (1798-1867) te Balk Balk 300
Vries Wobbe Ferdinands de (1778-1849) te Balk Balk 301
Westendorp Gerrit Johannes (1796-1856) koopman te Balk Balk 306
Wielen Hendrik Alles van (1774-1848) uurwerkmaker te Balk Balk 309
Wilde weduwe Eibert Willems de te Harich Balk 315
Wildeboer Pieter Rinkes (1790-1857) schoenmaker te Balk Balk 316
Wildeboer erven Pieter Arends (1784-????) te Balk Balk 317
Wildeboer erven Rinke Pieters (1765-1819) te Balk Balk 318
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2024 laatste wijziging: 9-02-2024