kadastrale gemeente Balk hoofdzakelijk sectie A bebouwde kom van Balk
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
bron: Zeeuwsarchief.nl
 
Waarom heb ik deze hypotheekregisters geraadpleegd voor het achterhalen van de eigenaar van een perceel?
Bij de start van mijn onderzoek in 2006 was het raadplegen van het kadastraal archief nog een omslachtig en een nogal prijzig gebeuren. Vooral wanneer er van ruim 200 woningen de gegevens moeten worden opgevraagd.
Bij Tresoar was toen nog niet de mogelijkheid om het kadastraal onderzoek uit te (laten) voeren. Nu (2023) is dat wel het geval.
Bij het kadaster zijn de eigenaarsgegevens vastgelegd. In het hypothekenregister de overdracht van het eigendom.
In het hypothekenregister kan op twee manieren gezocht worden. 1. Op naam van de eigenaar. 2. Of op overdracht van perceelsnummers.
Aangezien er bij mij geen eigenaren bekend waren moest ik wel voor mogelijkheid twee gaan.
Gelukkig was www.hisgis.nl al in lucht in 2007. Dus het startpunt was redelijk gemakkelijk. Het kadastrale nummer uit het minuutplan halen en koppelen aan het huidige adres.
Vervolgens de kadastrale vernummeringen over de periode 1832 - 1929 verwerken in een excell bestand.
Deze vernummering is vastgelegd over twee periodes bij de hypotheekbewaarder Sneek toegang 35-03 bestaande uit de kadastrale gemeenten:
Arum, Balk, Bolsward, Burgwerd, Gaast, Heeg, Hindeloopen, Koudum, Langweer, Lemmer, Makkum, Nieuwland, Oosterend, Oosterzee, Oppenhuisen, Scharnegoutum, Sloten, Sneek, Staveren, Tjerkwerd, Witmarsum, Wommels, Workum, Woudsend, IJlst
kadastrale gemeente Balk periode 1832 - 1887 toegang 1156
kadastrale gemeente Balk periode 1887 - 1929 toegang 1157
Van elke overdrachtsakte (lees koopacte) werden de eerste regels overgeschreven in het hypotheken register. (Hyp 4) Dat zijn ongeveer 700 delen (boeken)
De datum van overschrijving met kadastraal perceelsnummer en type overdracht werden bijgeschreven in het namenregister per eigenaar. Binnen het rayon van het belastingkantoor Sneek waar Balk onder viel zijn dat 130 delen met elk zo'n 600 namen (Algemeen Register Hyp 2) Bij de eerste overschrijving kreeg de nieuwe eigenaar het eerstvolgende vrije nummer. De verwijzing naar deze nummers zijn weer te vinden in de delen met de kadastrale vernummering. Toegang 1156 en 1157.
 
84 / 15 = nummers met deze kleur nog op te zoeken in de archieven van Tresoar
85 / 15 = nummers met deze kleur nog een persoonlijke pagina maken
2 / 20 = nummers met deze kleur persoonlijk pagina aanwezig maar nog verder uitwerken en controleren
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1006, deel 1
1 / 69 Jelle Meinesz te Balk
1 / 122 Lucas Tjerks IJsbrandy te Gorredijk
1 / 183 Janke Aukes de Haan te Joure, lening A 107
1 / 184 Johannes Annes Schaafsma te Balk
1 / 185 Auke Sijntje en Hendrikje Johannes Schaafsma te Balk, lening A 107
1 / 186 Lammert Lammerts van Eyck te Oudehaske, lening A 107
1 / 315 Poppe Tjerks van Feer te Balk
1 / 423 Anne Annes Visser te Heeg
1 / 425 Jan Annes Visser te Heeg
1 / 426 Bauke Annes Vsser te Heeg
1 / 427 Popke Dooitjes Schram te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1007, deel 2
2 / 18 Johannes Harmens Visser te Balk
2 / 20 Otte Jans de Jong te Balk
2 / 21 Jolle Meinesz te Oudega
2 / 134 Hendrik Meinesz te Amsterdam
2 / 200 Hendrik Brants van der Goot te Balk
2 / 318 Rintje Hendriks van der Goot te Balk
2 / 376 Aaltje Alderts Jonker te Kolderveen
2 / 377 Rinske Alderts Jonker te Balk
2 / 381 Johan Frederik Christoffel Sluiter te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1008, deel 3
3 / 116 Jetze Jacobs van Dijk te Sneek
3 / 141 Pieter Thibaudier te Balk
3 / 283 Gerrit Tijsses Bosman te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1009, deel 4
4 / 13 Jan Ages Tromp te Woudsend
4 / 125 Trijntje Cornelis Sleeswijk te Balk
4 / 234 Hendrik Lippes van der Veer te Balk
4 / 235 Hans Sybrens van der Bank te Harich
4 / 262 Hidde Jacobs Koornstra te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1010, deel 5
5/ 80 Jacob Pieters Delfstra te Balk
5 /82 Jan Poppe Poppes te Balk
5 / 97a Piebe Durks Duif te Balk
5 / 97 Jolle Meinesz te Oudega
5 / 155 Idske Poppes te Harich; Trijntje Idskes en Poppe Idskes
5 / 275 Gerrit Foekes van der Wal te Sloten
5 / 276 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1011, deel 6
6 / 232 Johannes Focke te Balk
6 / 260 Pieter Roelofs Jongstra te Balk
6 / 274 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
6 / 283 Jouke Huberts Boertje te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1012, deel 7
7 / 108 Pieter Reins Huisman te Balk
7 / 181 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
7 / 184 Hans Jelles de Vries te Wijckel
7 / 240 Frederik Theekes Hoogendorp te Balk
7 / 269 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
7 / 288 Sytse Barts Sytsema te Balk
7 / 289 Truike Barts Sytsema te Balk
7 / 346 Hendrik Jans Doorenspleet te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1013, deel 8
8 / 12 Bauke Pieters Poppes te Balk
8 / 40 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
8 / 165 Lieuwe Hylkes Potma te Workum
8 / 228 Thomas Jans Rinkema te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1014, deel 9
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1015, deel 10
10 / 15 Inne Johannes Betsema te Balk
10 / 82 Hendrik Pieters Rekers te Balk
10 / 110 Arend Arends te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1016, deel 11
11 / 93? ?? /Raadhuisstraat 5, Balk
11 / 96 Geert Jacobs te Balk
11 / 98 Sybrandus van Kessel te Balk
11 / 99 Sipke Jans Sloterdijk te Balk
Sipke Joukes Sloterdijk te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1017, deel 12
12 / 19 Hendrik Alles van Wielen te Balk
12 / 21 Bauke Jans van der Goot te Balk
12 / 60 Sybren Aukes Dooper te Hommerts
12 / 69 Sjoerd Harmens en Aaltje Hendriks te Balk
12 / 70 Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
12 / 72 Anne Piers van der Meulen te Balk
12 / 86 Willem Jan Hemsing te Balk
12 / 89 Harmen Obbes Bosma te Balk
12 / 107 Jan Ottes de Jong te Balk
12 / 108 Gooitzen Harmens Meiboom te Lemmer
12 / 110 Johannes Martinus van der Velde te Balk
12 / 144 Sjoerd Sybrens de Jong te Balk
12 / 145 Pier Durks Piersma te Balk
12 / 158 Harmen Jelles van der Schuit te Balk
12 / 159 Teeke Harmens Visser te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1018, deel 13
13 / 97 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
13 / 99 Jelle Meinesz te Balk
13 / 101 Sjoerd Klazes Koornstra te Balk
13 / 110 Jan Wybes Brandsma te Balk
13 / 187 Age Michiels Tromp te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1019, deel 14
14 / 21 Hans Ages Tromp te Balk
14 / 24 ?? /
14 / 25 Eelkjen Annes Visser te Balk
14 / 26 Eelkjen Wigles Visser, zonder beroep te Woudsend
14 / 27 Harmen Baukes Poppes te Balk
14 / 39 Dirk Wouter Rookmaker te Balk
14 / 45 jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
14 / 56 Lykeltje Gerrits Bosman te Balk
14 / 104 Hans Jacobs Dijkstra te Balk
14 / 123 Wiebren Doede van Os te Balk
14 / 124 Jouke Wiebrens van Os te Balk
14 / 125 Tjepkje Wiebren van Os te Balk
14 / 126 Doedje Wybrens van Os te Balk
14 / 145 ?? /
14 / 159 Cornelis Jan van Broekhuizen te Balk
14 / 188 Luitjen Johannes Mulder te Balk
14 / 191 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1020, deel 15
15 / 21 ?? / Lutswal 3 Ruigahuizen
15 / 159 ?? /
15 / 160 ?? /
15 / 161 Sikke Poppe Poppes te Balk
15 / 166 Johannes Thomas Trinks te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1021, deel 16
16 / 105 ?? /
16 / 152 Betze Johannes Betzema te Balk
16 / 165 Ymkje Tjerks van der Veer te Balk
16 / 166 Theodoris Neyts te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1022, deel 17
17 / 24 Fredrik Zacharias Reneman te Wijckel
17 / 67 ?? /
17 / 89 Tjeerd Jelles Meinesz te Balk
17 / 114 Pieter Halbes Drijfhout te Balk
17 / 165 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
17 / 211 ?? /
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1023, deel 18
18 / 1 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
18 / 35 Sjoerd Durks Pelsma te Balk
18 / 37 Frederik Harmens van der Schuit te Balk
18 / 57 ?? /
18 / 65 Herre Aukes Visser
18 / 66 Grietje Aukes Visser
18 / 67 Ruurdtje Aukes Visser
18 / 157 Christiaan Epkes Koersveld te Slijkenburg
18 / 158 Jan Thomas Rinkema te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1024, deel 19
19 / 102 ?? /
19 / 130 Elizabeth Arjens Draysma te Balk
19 / 131 Marijke Johannes Kortemolen te ?
19 / 140 Douwe Thees Rijpsma te Balk
19 / 142 Pieter Rinkes Wildeboer te Balk
19 / 143 Gerben Pieters Theekens te Balk
19 / 147 Klaaske Fekkes van der Goot te Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1025, deel 20
20 / 57 Pieter Gosses Pakker te Balk
20 / 96 ??
20 / 138 Johannes Andries Hulscher Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1026, deel 21
21 / 131 Jacobus Hendriks van der Goot te Balk
21 / 132 Roelof Jeltes Kooiman te Idskenhuizen
21 / 133  
21 / 134 Rinze Hiddes Koornstra te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1027, deel 22
22 / 51 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1028, deel 23
23 / 12 Cornelia Sybrands de Vries, te Balk
23 / 13 Jaitje Hendriks van der Goot rijksontvanger te Oosterend
23 / 45 ??
23 / 149 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1029, deel 24
24 / 47 ??
24 / 54 ??
24 / 55 ??
24 / 57 ??
24 / 155 Doopsgezinde Gemeente te Balk
24 / 156 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1030, deel 25
25 / 135 ??
25 / 153 ??
25 / 154 ??
25 / 155 ??
25 / 181 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1031, deel 26
26 / 1 ??
26 / 4 Idske Poppes te Harich
26 / 5 Cornelia Poppes
26 / 6 Cornelis Poppes te Balk
26 / 7 Fettje Poppes te Balk
26 / 8 Frederica Poppes
26 / 79 Gatske Klazes Visser
26 / 147 Hinke Meinesz te Balk
26 / 150 Fenne Sjoerds Meinesz
26 / 151 Jelle Sjoerds Meinesz
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1032, deel 27
27 / 13 ??
27 / 17 Grietje Wiggeles Jongsma te Balk
27 / 77 ??
27 / 78 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
27 / 111 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1033, deel 28
28 / 88 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
28 / 90 ??
28 / 96 Grietenij Gaasterland
28 / 103 ??
28 / 104 ??
28 / 105 ??
28 / 175 ??
28 / 184 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1034, deel 29
29 / 130 ?? / Wikelerdyk 20, 24, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1035, deel 30
30 / 14 ??
30 / 39 Johannes Klazes van Hout te Workum
30 / 102 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1036, deel 31
31 / 39 ??
31 / 53 ??
31 / 54 ??
31 / 118 ??
31 / 149 ??
31 / 184 ??
31 / 186 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1037, deel 32
32 / 38 ??
32 / 39 ??
32 / 48 ??
32 / 99 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1038, deel 33
33 / 51 ??
33 / 53 ?? ? Wikelerdyk 42, Balk
33 / 55 ?? / Wikelerdyk 6, 16, 18 Balk
33 / 56 ?? / Wikelerdyk 6, 16, 18 Balk
33 / 192 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1039, deel 34
34 / 141 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1040, deel 35
35 / 70 Popke Joukes van der Weij te Nijhuizum / Balk
35 / 140 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 141 Jelle Tjeerdsz Meinesz, houthandelaar te Balk
35 / 142 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 143 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 144 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 145 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 146 ?? / Pypsterstikke 3
35 / 147 ?? / Pypsterstikke 3
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1041, deel 36
36 / 19 Anne Berends Coldeweijer te Wijckel
36 / 20 ?? / Wikelerdyk 40, Balk
36 / 30 David Mozes Mello te Sneek
36 / 48 Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk
36 / 101 Marten Ykes Feenstra te Hemelum
36 / 102 Andries Ykes Feenstra te Harich
36 / 116 Machel Sybes Visser te Sloten
36 / 145 Jan Jans Wind te Lemmer
36 / 174 Wybe Tietema te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1042, deel 37
37 / 84 Hervormde Diaconie te Balk
37 / 97 Siemen Martens Zwanenburg te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1043, deel 38
38 / 2 Fetje Pieters Poppes te Balk
38 / 19 Jurjen Alderts Stuurman te Balk
38 / 42 Willem Jans Kuiper te Balk
38 / 53 Eeltje Sjoerds Ypma te Balk
38 / 79 Marten Stoffels van der Goot te Wijckel
38 / 80 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
38 / 174 Tietje Harmens Drost te Balk
38 / 175 Bernard Heinrich Nieuwenhuis te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1044, deel 39
39 / 76 Alyda Johanna Nibbelink te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1045, deel 40
40 / 19 Tjeerd Harmens Visser te Balk
40 / 20 Hylkje Willems Jongsma te Balk
40 / 91 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
40 / 115 Jan de Vries senior te Balk / van Swinderenstraat 42
40 / 116 Trijntje Ottes de Jong te Balk
40 / 144 Harmen Gerlofs Postma te Balk
40 / 145 Sipkje Jacobs Hofstra te Balk
40 / 174 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1046, deel 41
41 / 129 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
41 / 134 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
   
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1047, deel 42
42 / 121 Joachim Ages Tromp te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1048, deel 43
43 / 156 Lykle Franzes Haarsma te Wijckel
43 / 157 Hetske Sierks Kempe te Balk
43 / 169 Johannes Antonius Neyts te Balk
43 / 170 Grietje Cornelis van de Bosch te Balk
43 / 171 Halbe Hanzes Drijfhout te Balk
43 / 172 Sybrichje Willems de Jong te Balk
43 / 180 Hermanus Salomon de Vries te Sneek
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1049, deel 44
44 / 17 Hermanus Dirks Duijf te Balk
44 / 75 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
44 / 76 Bregtje Hanzes Drijfhout te Balk
44 / 111 Reinold Wensel ten Brink te Balk
44 / 136 Arnout Daniël Reneman te Balk
44 / 165 Tjitske Ages Tromp te Balk
44 / 166 Wiebe Jans Brandsma te Balk
44 / 167 Age Jans Brandsma te Balk
44 / 168 Trijntje Ages Tromp te Balk
44 / 169 Anna Maria Goedkoop te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1050, deel 45
45 / 46 Marten Brants van der Goot te Balk
45 / 47 Hylke Brants van der Goot te Balk
45 / 48 Petrus Martens van der Goot te Balk
45 / 49 Trijntje Martens van der Goot te Lemmer
45 / 50 Neeltje Poppes van der Goot te Balk
45 / 83 Geeske Douwes de Boer te Balk
45 / 102 Bregtje Pieters Drijfhout te Balk
45 / 103 Scholte Pieters Drijfhout t Balk
45 / 117 vervolg van 47
45 / 118 Jan Jans de Vries junior te Balk
45 / 140 Cornelis Pieters Wildeboer te Balk
45 / 141 Tjalke Johannes Wassenaar te Balk
45 / 167 Wiebe Jans Brouwer te Lemmer
45 / 170 ?? / Wikelerdyk 2, 16, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1051, deel 46
46 / 34 ??
46 / 99 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1052, deel 47
47 / 184 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1053, deel 48
48 / 124 ??
48 / 160 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1054, deel 49
49 / 27 ??
49 / 44 ?? Hylke Fokkes Brouwer??
49 / 105 ??
49 / 123 ??
49 / 174 ??
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1055, deel 50
50 / 89 Greetje Jelles Hornstra te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1056, deel 51
51 / 6 Marten Sipkes Boonstra te Balk
51 / 23 Maria Margaretha van Broekhuizen te Balk
51 / 24 Joachinma Jellina Catharina Sjoerdina van Broekhuizen te Sneek
51 / 73 Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk
51 / 129 Johanna te Bruggenkate te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1057, deel 52
52 / 45 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
52 / 73 Wijtske Lieuwes Overmeer te Harich
52 / 74 Jakkele Johannes Hulshof te Harich
52 / 75 Aafke Johannes Hulshof te Harich
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1058, deel 53
53 / 60 Gerrijt Zandstra te Balk
53 / 102 Pieter Wisses van der Meulen te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1059, deel 54
54 / 62 ?? / achter Lynbaen 24, Wijckel
54 / 138 Leopold Christiaan Ledel te Bakhuizen
54 / 148 Hinke Martens Wispelweij
54 / 149 ?? / Lutswâl 14, Ruigahuizen
54 / 150 Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen
54 / 151 Katarina Baukes van der Goot te Wijckel
54 / 179 ?? / Jeen Hornstraweg 9, Wijckel
54 / 180 Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Mirns
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1060, deel 55
55 / 93 Arend Pieters Wildeboer te Balk
55 / 120 Hieltje Sjoerds IJpma te Balk
55 / 170 Haitje Lieuwes Visser te Harich
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1061, deel 56
56 / 63 Geertje Klazes Tromp te Langweer
56 / 92 Jan de Rochefort te Balk
56 / 107 Thijs Piers Piersma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1062, deel 57
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1063, deel 58
58 / 70 Tijs Sjoerds Tijsma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1064, deel 59
59 / 55 Rinze Hendriks Rinzema te Balk
59 / 56 Jaike Hendriks Rinzema te Balk
59 / 57 Hotske Hendriks Rinzema te Balk
59 / 61 Otte Jans de Vries te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1065, deel 60
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1066, deel 61
61 / 75 Harmen Johannes Visser te Balk
61 / 81 Het dorp balk
61 / 112 Fekke Johannes Boelsma te Balk
61 / 120 Marten Foekes Gorter te Woudsend
61 / 121 Bernard Hendriks ten Brink te Sloten
61 / 146 Siemen Ages Wierstra te Harich
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1067, deel 62
62 / 7 Hinke Cornelis Poppes te Balk
62 / 8 Poppe Cornelis Poppes te Balk
62 / 30 Kornelis Gerlofs Postma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1068, deel 63
63 / 92 Maria Jacoba Iddekinge te Harich
63 / 126 Cornelis Willems de Jong te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1069, deel 64
64 / 172 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
64 / 173 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
64 / 174 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
64 / 175 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
64 / 176 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
64 / 177 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
   
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1070, deel 65
65 / 25 Auke Stevens Velds te Makkum
65 / 37 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
65 / 83 Frederik Zacharias Reneman te Harich
65 / 138 Pier Thijsses Piersma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1071, deel 66
66 / 94 Mathijs Durks Eerdmans te Woudsend
66 / 103 Gerben Jacobs Hettinga te Balk
66 / 104 Akke Folkerts Wagenaar te Balk
66 / 179 Evert Jansen Schoonhoven te Goudriaan
   
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1072, deel 67
67 / 53 ?? / Gaaikemastraat 30 en 31
67 / 168 Pieter Hendriks Reekers te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1073, deel 68
68 / 5 Goslik Minnema Stellingwerf te Sneek
68 / 21 Sybrandus van der Feer
68 / 79 Trijntje Sjerps van der Meulen te Harich
68 / 106 Hendrik Arends Nijmeijer te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1074, deel 69
69 / 52 Siemen Sipkes Kiep te Balk
69 / 58 Theunis Klazes Betzema te Balk
69 / 160 Rein Gaukes Kuiken te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1075, deel 70
70 / 143 Siemen Fokkes de Boer te Balk
70 / 187 Elisabeth Schuiling te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1076, deel 71
71 / 42 Roelof Egberts Hoekstra te Harich
71 / 43 Uilke Egberts Hoekstra te Harich
71 / 175 Petronella Jacoba van de Oever
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1077, deel 72
72 / 9 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
72 / 11 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
72 / 13 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
72 / 99 Dirk Jurjens ten Brink te Balk
72 / 143 Obe Haitjes Visser te Balk
72 / 144 Jacob Egberts Hoekstra te Balk
72 / 156 Gerlof Kornelis Postma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1078, deel 73
73 / 101 Arend Miedema te Sneek
73 / 142 Peeke Roelofs de Vries te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1079, deel 74
74 / 34 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
74 / 80 Peter Frumm te Balk
74 / 81 Aaltje Tijsses Tijsma te Balk
74 / 82 Pieter Hendriks Doorenspleet te Harich
74 / 83 Siebrig Hendriks Doorenspleet te Balk
74 / 84 Antje Hendriks Doorenspleet te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1080, deel 75
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1081, deel 76
76 / 84 Johannes Cornelis van den Bosch te Balk
76 / 86 Jan Harmens Poppes te Balk
76 / 120 ?? / Jachtlustweg 55, 57, Wijckel
76 / 171 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1082, deel 77
-- / --  
77 / 127 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
77 / 177 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1083, deel 78
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1084, deel 79
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1085 deel 80
80 / 111 Meine Lieuwes Visser
80 / 182 ?? Wikelerdyk 42, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1086, deel 81
81 / 125 Rooms Katholieke Kerk te Balk
81 / 207 ?? Mathias Johannes Asma
81 / 225 ?? / Jachtlustweg 40, 51, 55, 57, Wijckel
81 / 225 ?? / Wikelerdyk 40. Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1087, deel 82
82 / 62 ?? / Wikelerdyk 14, Balk
82 / 103 Bonte Geerts de Jager te Balk
82 / 187 Foppe Eelkes Schram te Balk
82 / 295 Pieter van der Vliet te Balk
 
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1088, deel 83
83 / 84 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
83 / 88 ?? / Wikelerdyk 40, 42, Balk
83 / 89 ?? / Wikelerdyk 40, 42, Balk
83 / 90 ?? / Wikelerdyk 40, 42, Balk
83 / 91 ?? / Wikelerdyk 40, 42, Balk
83 / 110 Johannes Postma te Balk
83 / 132 Geert Trinks te Koudum
83 / 134 Otte Cornelis Boustra te Harich
83 / 135 Ids Jans de Vries te Balk
83 / 206 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel
83 / 335 Age Annes Schrale te Warns
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1089, deel 84
84 / 15 ?? / Gaaikemastraat 30 en 31
84 / 34 Hendrik Jeltes de Jong te Balk
84 / 162 Watze Tjebbes Hepkema te Dijken
84 / 273 Douwe Jans Lam te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1090, deel 85
85 / 3 ?? /
85 / 44 Willem Piers Piersma te Balk
85 / 45 Lijsbert Rijkholts de Wilde te Harich
85 / 46 Jan Piers Piersma te Balk
85 / 47 Hisse Baukes Lyklema te Balk
85 / 58 Durk Gerrits van der Wal te Sloten
85 / 62 Gerben Gerrits van der Wal te Sloten
85 / 75 Jan Hermans Steinhorst te Balk
85 / 225 ??, Wikelerdyk 40, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1091 deel 86
86 / 189 Sietze Bernardus Eiling te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1092, deel 87
-- / --  
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1093, deel 88
88 / 8 Jeltje Ages Tromp, zonder beroep te Balk
88 / 9 Age Hijlkes Tromp, zonder beroep te Woudsend
88 / 39 Pieter Pieters ten Woude te Oudemirdum
88 / 148 Yke Tjittes Stoffelsma te Kolderwolde
88 / 217 Luitjen Siebrens Dooper te Balk
88 / 218 Johannes Siebrens Dooper te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1094, deel 89
89 / 28 ?? / Wikelerdyk 40, 42, Balk
89 / 125 Izaak Arnoud Daniël Hemsing te Balk
89 / 237 de firma Nijmeijer en van der Wal
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1095 deel 90
90 / 58 Oege Jans Felsen te Bolsward
90 / 277 Gerben Hendriks Blaauw te Balk
90 / 324 Cornelia Jans de Jong te Balk
90 / 326 Harmen Jans de Jong te Sloten
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1096, deel 91
91 / 46 Antoon Bernardus Eiling te Balk
91 / 156 Siebren Gerrits van der Feer te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1097, deel 92
92 / 48 Tetje Innes Betzema te Balk
92 / 49 Wabe Innes Betzema te Balk
92 / 76 Jan Hulscher te Balk
92 / 158 Sietse Piers Jongsma te Wijckel
92 / 171 Wiebren Hanzes Boersma te Balk
92 / 220 Wiebren Jans de Boer te Wijckel
92 / 244 Trijntje Frederiks Wiersma te Balk
92 / 279 Arend Berends Sikkes te Balk
92 / 314 Arend Dooitjes Schram te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1098, deel 93
93 / 14 Gatske Tjeerds Haitjema te Balk
93 / 25 Tjerk Poppes van der Feer te Balk
93 / 240 Tjitske Noordenbos te Oudkerk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1099, deel 94
94 / 181 ?? / De Brink 3, Oudemirdum
94 / 204 Jan Rinzes Hoekstra te Balk
94 / 205 Hendrika Wilhelmina van der Meulen te Joure
94 / 214 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
94 / 244 Aukje Meines Rinkema te Balk
94 / 287 Harmen Hendriks Visser te Oudemirdum
94 / 318 mr. Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1100, deel 95
95 / 12 Dirk Tjebbes Hepkema te Dijken
95 / 42 Brant Martens van der Goot te Wijckel
95 / 87 Jouke Sibbeles Haarsma te Balk
95 / 196 Hendrik Baukes Roest te Wijckel
95 / 242 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
95 / 243 ?? / Wikelerdyk 42, Balk
95 / 295 Jelle Pieters de Vries te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1101, deel 96
96 / 75 Jaitje Willems Kuiper te Balk
96 / 120 Bauke Klazes Betzema te Balk
96 / 125 Hielke Klazes Hielkema te Harich
96 / 169 Watze Philippus de Wolf te Balk
96 / 178 Jentje Pieters Larooy te Hommerts
96 / 256 Grietje Drijfhout te Balk
96 / 257 Willem Drijfhout te Balk
96 / 256 Jan Drijfhout te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1102, deel 97
97 / 79 Meine Annes Meinesz, fabrikant te Harich
97 / 174 Dieuwke Joukes Sloterdijk te Balk
97 / 175 Jantje Joukes Sloterdijk te Balk
97 / 176 Tjibbe Joukes Sloterdijk te Balk
97 / 177 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
97 / 261 Pieter Johannes Albertus de Bruine te Dordrecht
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1103, deel 98
98 / 49 Gerrit Klazes Pelsma te Balk
98 / 169 Johannes Tjietjes Albada te Kolderwolde
98 / 170 Stoffel Cornelis Bouwstra te Hemelum
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1104, deel 99
99 / 385 Pier Sijbrens de Jong te Balk
99 / 436 Jelle Frederiks van der Schuit te Balk
99 / 437 Jan Joghums Porte te Balk
99 / 477 Sijbrichje Meiboom te Lemmer
99 / 486 Uilke de Haan te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1105, deel 100
100 / 30 Sijbrichje Willems de Jong te Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1106, deel 101
101 / 1 Gerben Meinderts Frankena te Harich
101 /16 Johannes Hijronimus Noordenbos te Sneek
101 / 29 Adolphus van Kleffens te Balk
101 / 205 Sied Ykes de Jong te Balk
101 / 243 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
101 / 269 Haring Klazes Pelsma te Balk
101 / 288 Hendrik Kanninga te Balk
101 / 352 ?? / Jachtlustweg 40, 51, 55, 57, Wijckel
101 / 352 ?? / Wikelerdyk 40, Balk
101 / 353 ?? / Jachtlustweg 40, 51, 55, 57, Wijckel
101 / 353 ?? / Wikelerdyk 40, Balk
101 / 354 ?? / Jachtlustweg 40, 51, 55, 57, Wijckel
101 / 354 ?? / Wikelerdyk 40, Balk
101 / 356 Johannes Baptist Coevoet te Balk
101 / 363 ?? / De Vinkebuorren 1, Wijckel
101 / 381 Pieter Gosses Haga te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1107, deel 102
102 / 97 Anna Meinzes Bosma te Balk
102 / 98 Ittje Meinzes Bosma te Nijega
102 / 130 Maaike Reins Lycklema te Balk
102 / 131 Hilbrand Kroon te Balk
102 / 132 Ane Alberts de Vos te Balk
102 / 198 Klaas Rozenberg te Balk
102 / 199 Dootje Popkes Schram
102 / 205 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
102 / 305 Antje Tromp te Balk
102 / 307 Pietje Tromp te Bennekom
102 / 344 Philippus Noordwal te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1108, deel 103
103 / 76 Halbe Jans Doele te Balk
103 / 160 Age Jacobs Jongsma te Sloten
103 / 161 Jan Jacobs Jongsma te Nijega
103 / 162 Jan Johannes Reekers te Balk
103 / 233 ?? / Wikelerdyk 10, Balk
103 / 267 Meije Freerks Smink te Harich
103 / 297 Siemen Jacobs de Jong te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1109, deel 104
104 / 171 Amerentia Gijsen te Balk
104 / 172 Johannes Baukes Betsema te Balk / Akkrum
104 / 212 Brant Hylkes van der Goot te Harich
104 / 213 Idske Poppe van der Goot te Harich
104 / 215 Cornelia Hylkes van der Goot te Balk
104 / 217 Age Hylkes van der Goot te Harich
104 / 218 Trijntje Hylkes van der Goot te Harich
104 / 247 Doede Bleeker te Balk
104 / 393 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1110, deel 105
105 / 35 Gereformeerde Kerk te Balk
105 / 150 Anne Reins Baearda te Sneek
105 / 495 ?? / Jachtlustweg 40, 51, 55, 57, Wijckel
105 / 495 ?? / Wikelerdyk 40, Balk
105 / 527 Wiebe Tjeerds Wijnstra te Wijckel
105 / 630 Tjitse van den Bosch te IJlst
105 / 653 dr. Jan Cornelis Tromp te Balk
105 / 654 Eelkje Anna Tromp te Balk
105 / 655 mr. Cornelis Jan Tromp advocaat te Balk
105 / 680 Johannes de Boer te Makkum
105 / 743 ?? / Jachtlustweg 51, Wijckel
105 / 764 Hendrikjen van der Gaast te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1111 deel 106
106 / 83 Pier Boorsma te Balk
106 / 84 Rein Bets te Balk, Harich
106 / 98 Jurjen Durks Pelsma te Balk
106 / 430 Yme Jans de Boer te Oudega
106 / 507 Lieuwe Johannes Dooper te Balk
106 / 611 Maatschappij Gaasterland te Den Haag
106 / 625 Poppe Tjerks van der Feer te Balk
106 / 639 Wiepkje Potma te Balk
106 / 640 Alberta Potam te Balk
106 / 684 Bernardus Nieuwenhuis te Balk
106 / 762 Berend Schoon te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1112, deel 107
107 / 172 Ferdinant Berends Keulen te Balk
107 / 230 Tjitte de Haan te Balk
107 / 237 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
107 / 239 Sjoerd Tijsses Tijsma te Balk
107 / 248 Jacob Sijmens de Jong te Balk
107 / 260 Theresia Angela ten Brink te Balk
107 / 261 Angela Wilhelmina ten Brink te Sloten
107 / 274 ?? / Wikelerdyk 20, 24, Balk
107 / 299 Douwe Fongers Hilarides te Harich
107 / 314 Simon Meinesz te Harich, Wijckel
107 / 315 ?? / Wikelerdyk 6, Balk
107 / 335 NV De Volharding te Balk
107 / 344 Jurjen Teernstra te Balk
107 / 385 ?? / Wikelerdyk 8, Balk
107 / 468 Jan Jolles Smit te Wijckel
107 / 469 Hendrik Boonstra te Langweer
107 / 533 Anne Klazes Rozenberg te Balk
107 / 631 Roelof Peekes de Vries te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1113, deel 108
108 / 43 Meine Annes Bosma, te Balk
108 / 78 Jan Jelte Kok te Wijckel
108 / 111 Jan Wijbes Brouwer te Sloten
108 / 215 Hittje van der Goot te Balk
108 / 216 Zwaantje van der Goot te Balk
108 / 608 Hittje van der Goot te Balk
108 / 609 Johannes Lukas zadelmaker te Balk
108 / 611 Evert Hofstra te Balk
108 / 765 Eeltje Pieters Spoelstra te Sondel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1114, deel 109
109 / 10 Wiebe Harmens de Jong te Balk
109 / 11 Balk cunameris NV Gasfabriek te Balk (Anne Meinesz)
109 / 73 Durk Pieters de Boer te Balk
109 / 117 Douwe van der Meer te Balk
109 / 213 Hendrik Gijsberts Koelstra te Balk
109 / 214 Jan Hessel Dölle te Balk
109 / 223 ?? / Jachtlustweg 40, Wijckel
109 / 236 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
109 / 280 ?? / Jachtlustweg 51, 55, 57, Wijckel
109 / 281 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
109 / 282 Tjibbe Durks van der Molen te Balk
109 / 339 Jelle Jaitzes Dijkstra te Balk
109 / 475 ?? / De Vinkebuorren 1, Wijckel
109 / 516 ?? / Gaaikemastraat 30 en 31
109 / 536 Tobias Jellema te Leeuwarden
109 / 537 ?? / Wikelerdyk 2, Balk
109 / 538 Pieter Boersma te Balk
109 / 545 ? Douwes Wijckelsma te
109 / 586 Hendrik Kortekamp te Balk
109 / 669 Grietje Egges van der Goot te Oudega
109 / 681 Yke van der Wal te Balk
109 / 735 Siebe Machiels Visser te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1115, deel 110
110 / 125 ?? / Jachtlustweg 49, Wijckel
110 / 127 Simon Martens Zwanenburg te Amsterdam
110 / 128 Jacob Martens Zwanenburg te Oldeboorn
110 / 173 Wiebren Jouke Pelsma te Balk
110 / 186 Durk Pieters Reekers te Balk
110 / 187 Marijke Reekers te Balk
110 / 273 ?? / De Vinkebuorren 1, Wijckel
110 / 274 Meindert Jacobs Bosman te Balk
110 / 443 Fokke Simons de Boer te Bolsward
110 / 494 ?? / Wikelerdyk 6, Balk
110 / 514 Jelte Douwes Dijkstra te Harich
110 / 542 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
110 / 597 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
110 / 620 Trijntje Eisma te Scheveningen
110 / 621 Anna Eisma te Scheveningen
110 / 622 Hans Age Eisma te Scheveningen
110 / 630 firma Koelstra & Dölle te Balk
110 / 632 Popkje de Boer te Tjalleberd
110 / 743 Eibert Jacobs Hoekstra te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1116, deel 111
111 / 54 Bauke Hisses Lyklema te Balk
111 / 78 Douwe Rinkes Dijkstra te Harich
111 / 153 Hylke Jans Banning te Balk
111 / 223 CAF te Balk
111 / 279 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
111 / 292 Idskjen de Vos te Balk
111 / 345 ?? / Jachtlustweg 51, 55, 57, Wijckel
111 / 350 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
111 / 448 Kornelis Johannes van den Bosch te Balk
111 / 454 Algemene Armvoogdij te Balk
111 / 474 Sjoukje de Kroon te Balk
111 / 608 Hans Willems van der Veer te Balk
111 / 652 Anne Meinesz te Balk
111 / 662 firma gebroeders Meinesz te Balk
111 / 685 firma Herman Oosterbaan te Bolsward
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1117, deel 112
112 / 14 Jan Wybes Brandsma te Balk
112 / 55 André Wegener Sleeswijk te Lemmer
112 / 79 Harmen Wietzes Bosma te Balk
112 / 128 Lukas Bouwman te Balk
112 / 129 Jacob Breimer te Wijckel
112 / 130 Johannes Thijsses van Hout te Balk
112 / 159 Sjirk van der Land te Wijckel
112 / 263 Sjoerd Jelles Burggraaf te Lollum
112 / 321 Akke Schootstra te Balk
112 / 468 Age Durks Groenhof te Balk
112 / 492 Johannes Geerts Kuperus te Balk
112 / 628 Albert Douwes van Randen te Balk
112 / 657 Marten Tjalkes de Boer te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1118, deel 113
113 / 32 Luitjen Hendriks Mulder te Wijckel
113 / 39 ?? / Wikelerdyk 6, Balk
113 / 51 Hidde de Jong te Balk
113 / 53 Yke Martens Swart te Wijckel
113 / 252 Taco Engelbertus Salverda te Lemmer, Balk
113 / 273 Minne Jeltes Overdiep te Balk
113 / 310 Attje van Dijk te Balk
113 / 434 Roelof Johannes Groenewold te Balk
113 / 435 Thijs Jacobs Kuiper te Balk
113 / 479 Betze Piekes de Vries te Harich, Balk
113 / 485 Sino Johan van Dijk te Warns, Goutum
113 / 743 Gijsbert Franzes Haarsma te Koudum, Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1119, deel 114
114 / 74 Klaaske Schram te Balk
114 / 126 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
114 / 174 Jacob Dijkstra te Balk
114 / 175 Wybren Jacobs Klijnsma te Balk, Wijckel
114 / 176 Otte Schilstra te Balk
114 / 177 Hendrikus Lykles Haarsma te Balk
114 / 178 Wietze Jacobs Dijkstra te Balk
114 / 271 Cornelis Jacobus Cannegieter te Balk
114 / 273 Fokke Roorda te Balk
114 / 274 Herre Schilstra te Heidenskip, Workum
114 / 275 Wijtze Gesines Poelstra te Balk
114 / 303 Wieger Smits te Balk
114 / 355 Bokjen Hendriks de Vries te Wijckel
114 / 413 Karst Keuning te Nijemirdum
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1120, deel 115
115 / 74 Ids Fopma te Bolsward, Balk
115 / 185 Hendrik de Winter te Balk
115 / 225 Kerst Hendriks Huisman te Balk
115 / 315 Pieter Jelles de Vries te Balk
115 / 368 Grietje van der Zee te Harich
115 / 384 ?? / Wikelerdyk 6, Balk
115 / 435 Rein van der Werf te Balk
115 / 459 Boake Hisses Lyklema te Balk
115 / 460 Janke Lyklema te Balk
115 / 498 Coöperatie De Volharding te Balk
115 / 499 ?? / Jeen Hornstraweg 9, Wijckel
115 / 527 Pieter Hendriks Doorenspleet te Balk
115 / 528 Hinne Baukes Huitema te Balk
115 / 629 dr. Maurits Pieter Margarethus Moesman te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1121, deel 116
116 / 85 Jan Michiels de Jong te Balk
116 / 106 Johannes Franzen te Bolsward, Balk
116 / 252 Albert Strampel te Wijckel, Ruigahuizen.
116 / 278 Sijtse Aukes Sonsma te Harich
116 / 346 ?? / Raadhuisstraat 32
116 / 447 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
116 / 471 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
116 / 491 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
116 / 535 Freerk Hoekema te Balk
116 / 604 Pieter Hendriks Weerman te Balk
116 / 678 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
116 / 720 ?? / Lutswal 3, Ruigahuizen
116 / 722 Roelof Lourens Wildschut te Wijckel
116 / 768 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1122, deel 117
117 / 118 Rein Joukes Haringsma te Balk
117 / 119 Annigje Arends Schram te Balk
117 / 120 Marten van der Meer te Leeuwarden
117 / 225 Eeuwe Willems van der Wal te Woudsend
117 / 334 Johannes Steenbeek te Balk
117 / 335 Marten Zwanenburg te Balk
117 / 340 Jan de Vries te Balk
117 / 368 Trijntje Martens van der Goot te New Haven
117 / 496 Jeltje Jelles Asma te Oldeouwer
117 / 498 Hendrik Sietzes Jongsma te Balk
117 / 500 Hendrik Baukes Albada te Balk
117 / 505 Johannes Wagenmakers te Balk
117 / 538 Harmen Gabes Grouwstra te Balk
117 / 576 Anne Piers Piersma te Balk
117 / 577 Durk Piers Piersma te Balk
117 / 738 Wilhelmina de Jong te Harich
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1123, deel 118
118 / 3 Marcus Siebrens Bouwman te Balk
118 / 80 Willem Hylkes Hylkema te Harich
118 / 115 Hendrik Boonstra te Balk
118 / 181 waterschap "De Luts"
118 / 195 Jan Aukes de Groot te Balk
118 / 239 ?? / Wikelerdyk 2, Balk
118 / 361 Jacob Johannes Herman te Balk
118 / 396 Gerardus Tobiaszoon Jellema te Leeuwarden
118 / 451 Jannneke Jans Piersma te Balk
118 / 542 ?? / achter Lynbaen 24, Wijckel
118 / 608 ?? / Jachtlustweg 55, 57, Wijckel
118 / 666 Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk
118 / 724 Jan Kornelis Bijlsma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1124, deel 119
119 / 12 Klaas Johannes Huizinga te Balk
119 / 13 ?? /
119 / 184 Willem Gerrits Bosma te Balk
119 / 383 Jan Gijsberts Koelstra te Balk
119 / 420 Jacob Gerbens Hettinga te Balk
119 / 421 Johannes Gerbens Hettinga te Balk
119 / 664 Roelof Piers Piersma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1125, deel 120
120 / 17 Hendrik Bontes de Jager te Balk
120 / 99 Jacobje Visser te Gorredijk
120 / 122 ?? / Jachtlustweg 15, Wijckel
120 / 158 Gerrit Foekes van der Wal te Sloten
120 / 188 Hendrik Stoffels Schram te Wijckel
120 / 189 Frederik Schram te Wijckel
120 / 200 Jelle Tjietjes Albada te Balk
120 / 255 Age Sipkes Hofstra te Balk
120 / 452 Sietze Sipkes Hofstra te Balk
120 / 453 Sijtske Jeltes Kok te Balk
120 / 619 ?? / Wikelerdyk 14 Balk
120 / 694 Luitzen Onnes de Vries te Balk
120 / 695 Andries Bijlhout te Lemmer, foutieve vermelding
120 / 696 Anthoon Wienkes Bijlhout te Lemmer
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1126, deel 121
121 / 6 Jan Smit te balk, waarschijnlijk ook Jan Jolles Smit
121 / 8 Jouke Tjibbes Sloterdijk te Balk
121 / 162 Auke Ynzes Taconis te Balk
121 / 238 Dirk Lykles Haarsma schipper te Balk
121 / 254 Johannes Jans Groenewoud te Balk
121 / 256 Bouwe Jacobs Faber te Balk
121 / 257 Jacoba Meijer, weduwe Willem F. Beukens te Balk
121 / 258 Lammert Annes Reekers te Balk
121 / 302 Johannes Joukes Haringsma te Balk
121 / 336 Lieuwe Franzes Brameijer te Balk
121 / 383 Hendrik Sjoerds Tuininga te Joure
121 / 541 ?? / Oude Balksterweg, Oudemirdum
121 / 543 Jouke Ykes Schaap te Balk
121 / 589 ?? / Wikelerdyk 8, Balk
121 / 656 Evert Jurjens Teernstra te Balk
121 / 710 Johannes van der Bijlaart te 's Gravenhage
121 / 728 Jacob Jans Groenewoud te Balk
121 / 770 Bernardus Jelles Eerdmans te Witmarsum
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1127, deel 122
122 / 39 Thijs Johannes van Hout te Balk
122 / 144 Bokke Gerbens van der Wal te Balk
122 / 218 Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel
122 / 286 Sjoerd Hendriks Haantjes te Balk
122 / 374 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
122 / 377 Het Groene Kruis voor Gaasterland te balk
122 / 477 Albert Willems Weerman te Balk
122 / 562 Jacob Durks Mous te Balk
122 / 579 Doede Germens Jaarsma te Wijckel
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1128, deel 123
123 / 2 ?? Wikelerdyk 42, Balk
123 / 14 Jurjen Dirks ten Brink te Balk
123 / 40 Stoffel Hendriks Doorenspleet te Ruigahuizen
123 / 45 Johannes Jans Schotanus te Balk
122 / 51 Maurens Obes Veltman te Harich
122 / 144 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
122 / 145 ?? / Lynbaen 24, Wijckel
123 / 161 Johannes Feikes Hoekstra te Koudum
123 / 162 ?? /
123 / 193 Gooitzen van der Bijl te Balk
123 / 269 Gosse Gosses Leenstra te Sint Nicolaasga
123 / 270 Johannes Everts Hofstra te Balk
123 / 422 Jacob Tjipkes Vermooten te Balk
123 / 453 Wigle Piers Piersma te Balk
123 / 507 Hendrik Johannes Huisman te Balk
123 / 511 ?? / Lutswâl 14, Ruigahuizen
123 / 678 Jan Jacobs de Graaf te Balk
123 / 679 Pier Sjoerds te Balk ???
123 / 705 Ane Hendriks Huisman te Harich
123 / 706 Bonne Johannes Dijkstra te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1129, deel 124
124 / 37 Geele Klazes Kuperus te Balk
124 / 93 Jan Pieters de Vries te Wijckel
124 / 196 Age Annes Schrale te Leeuwarden
124 / 290 Reinder Sjoerds te Wijckel
124 / 291 ??, De Brink 3, Oudemirdum
124 / 375 Meindert Schotanus te Balk
124 / 399 Hendrik Sakes Hemstra te Wijckel
124 / 653 Trijntje Uilkes Stoffelsma te Balk
124 / 654 Catharina Uilkes Stoffelsma te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1130, deel 125
125 / 15 Jan Imkes Wagenmakers te Balk
125 / 252 Baukje Osinga te Balk
125 / 253 Tjalling van der Zee te Pingjum
125 / 372 Yntzen Bergsma te Bakhuizen
125 / 459 Jentje Ruurds Bekema houtkoopman te Ruigahuizen
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1131, deel 126
126 / 157 Jan Bokkes van der Wal te Balk
126 / 229 Aldert Noordwal te Balk
126 / 274 Geertje Sijtzes Wijma te Balk
126 / 275 Baukje Sijtzes Wijma te Balk
126 / 276 Sikke Halbes Doele te Balk
126 / 301 Klaas Johannes van Hout te Balk
126 / 411 Annigje Smit te Balk
126 / 542 dr. Jan Reinders Westra te Balk
126 / 544 Siebren Hendriks Woudstra te Balk
126 / 690 ?? / Jachtlustweg achter Meerzicht
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1132, deel 127
127 / 16 Johannes Jacobs Bakker te Balk
127 / 102 Sijtse Douwes Sijtsma te Balk
127 / 154 Lambertus Klaas van Giffen te Balk
127 / 155 Wieberen van der Heide te Balk
127 / 199 Frans Nieuwenhuis te Balk
127 / 348 Theake Bijlsma te Balk
127 / 350 Jantje Harmens Asma te Balk
127 / 394 Hendrikus Durks Haarsma te Balk
127 / 395 Catrinus Durks Haarsma te Balk
127 / 413 Coöperatieve Boerenleenbank te Balk
127 / 462 Meindert Jacobs Kuipers te Bakhuizen
127 / 580 Bauke Pieters Boersma te Balk
127 / 651 Vereeniging tot Stichting en instandhouding van een lokaal voor Christelijke belangen te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1133, deel 128
128 / 81 Jacob Annes Strikwerda te Waaxens, Balk
128 / 218 Gijsbert Hendriks Koelstra re Balk
128 / 519 ?? / Jachtlustweg 51, 55, 57, Wijckel
128 / 543 ?? / Jachtlustweg 51, 55, 57, Wijckel
128 / 562 Jan Iemkes Meinsma te Wijnjeterp
128 / 647 Instelling van Weldadigheid
128 / 739 Otto de Goede te Hemelum
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1134, deel 129
129 / 255 ?? / Jachtlustweg 40, Wijckel
129 / 308 firma Marten de Boer & Zn te Balk
129 / 350 Antje Weerman te Balk
129 / 377 Harmen Harmens Piersma te Balk
129 / 452 ?? / Gaaikemastraat 30, Balk
129 / 485 ?? / Gaaikemastraat 34, Balk
129 / 490 ?? / Jachtlustweg 49, Wijckel
129 / 498 Pieter Sjirks Haga te Balk
129 / 509 Lykele Jacobs Bremer te Balk
129 / 663 Jan Jurjens Teernstra te Balk
129 / 664 Bontje Sikkes de Jong te Balk
 
Tresoar: toegang 35-03, inventaris 1135, deel 130
130 / 299 ?? / Jachtlustweg 47, Wijckel
130 / 328 Jacobus Cornelis de Vries te Balk
130 / 329 Hendrik Jans Visser te Balk
130 / 347 Ate Jans Kooistra te Lippenhuizen
130 / 455 Hendrik Jongsma te Balk
130 / 499 firma de Vries & van der Wal te Balk

 

 

 

 

 

 

   

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 oktober 2023 laatste wijziging: 17-02-2024