speciecohier Gaasterland / Balk 1805
 
In de speciekohieren worden "de vijf speciën", een bundeling van vijf verschillende belastingen geregistreerd. Aanvankelijk werd de inning uitbesteed aan de hoogstbiedende, maar na het zogenaamde pachtersoproer in 1748 werd de belasting door daartoe aangestelde ontvangers inge-vorderd. Vanaf dat jaar dateren dan ook de speciekohieren. De belasting werd in 1805 afgeschaft
De speciekohieren werden jaarlijks vernieuwd. Voor de genealoog zijn ze interessant, niet alleen om inzicht te krijgen in de welstand en middelen van bestaan van de voorouders, maar vooral omdat de kohieren vanaf 1751 melden, waarheen of waarvandaan de inwoners verhuisden. In verband met het hoofdgeld (in 1797 afgeschaft) treft men ook regelmatig kanttekeningen aan als: “de vrouw overleden”, of “een dochter getrouwd” (soms staat er bij met wie), enz. In tegenstelling tot de meeste kohieren bevatten de speciekohieren gegevens van het overgrote deel van de inwoners.
De vijf verschillende belastingen zijn:
Sch = schoorsteengeld = ook wel haardstedengeld genoemd, was verschuldigd over iedere schoorsteen die in gebruik was. Zoals bij de tegenwoordige onroerendezaakbelasting bestond deze belasting uit twee delen: de eigenaar en de gebruiker betaalden ieder de helft. Er waren vrijstellingen voor armen en schippers die op hun schip woonden en instellingen als kerken en gasthuizen.
H = hoofdgeld = een belasting was voor welgestelden. Dit was een ingezetenenbelasting voor iedereen van 12 jaar of ouder en met een bezit van meer dan 600 Carolusgulden. Mensen met een lager bezit betaalden, afhankelijk van de situatie, de helft of niets. Het hoofdgeld, ook wel familiegeld genoemd, werd in 1795 deels afgeschaft en in 1797 geheel.
HH = halve hoofden Minder gegoeden betaalden half hoofdgeld
K = koe = hoorngeld = een belasting voor eigenaren van koeien. Voor koeien van drie jaar en ouder gold volle tarief, voor vaarzen de helft. Voor ossen, stieren en kalveren hoefde men niet te betalen. Het tarief hing af van de vruchtbaarheid van de grond waarop de koeien graasden.
R = Rier (jong vee) = hoorngeld
G = het middel op de bezaaide landen = een belasting voor bebouwde landbouwgrond. Men betaalde een tarief per pondemaat, het tarief hing verder af van de kwaliteit van de grond.
P = paard = paardengeld = een belasting voor het bezit van paarden ouder dan een jaar.
 
blad 43 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  = reëelnummer in 1804 = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953
  - 1 - Sake Clases 1 -- -- -- --  
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
1 / 9 / 6   Poppe Idskes (2de post) 1 19 -- -- 2 17 / 14
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
    Hortze Tjalling ( 3de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 1 in 1811 = Meerweg ?            
  - 2 - Harmen Jelles (Schuitje) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
    Hendrik Jans (2de post) 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk ? in 1811 = Meerweg 18            
  - 3 - Tjeerd Haytjes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 7 in 1811 = Meerweg 16            
- / 4 / 4   Hinne Heerts (2de post) 1 3 -- -- -- 5 / 2 / --
  = Balk 8 in 1811 = Meerweg 15            
  - 4 - Pieter Pieters (Delfstra) 1 1/2 -- -- -- -- 4/ 10 / --
  = Balk 9 in 1811 = Meerweg 14            
  - 5 - ledig -- -- -- -- --  
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
  - 6 - onder 4 -- -- -- -- --  
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
blad 44 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 7 - Auke Hinnes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 10 in 1811 = Meerweg 13            
1 / 9 / 6 - 8 - Jan Ages (van der Meer?) 1 1/2 20 -- -- 1 19 / 4 / --
  = Balk ? in 1811 = Meerweg 12            
  - 9 - Sipke Symens 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Meerweg 12            
    Johannes Os ( 2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk ? in 1811 = Meerweg ?            
-- / 12 / 10 - 10 - Hein Luitjens 1 8 -- -- 1 9 / 6 / --
  = Pypsterstikke (1)            
  - 11 - Pieter Wildeboer 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    Sible Wildeboer ( 2de post) 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 15 in 1811 = Meerweg 11            
  - 12 - Hendrik Graddus 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 16 in 1811 = Meerweg 10            
blad 45 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 13 - Aaldert Jonker 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 17 in 1811 = Meerweg 9            
  - 14 - Berent Gerryts 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 19 in 1811 = Meerweg 8            
  - 15 - Klaas Ates, gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Gerardus Eppinga ( 2de Post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Hinke Tjeerds ( 3de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 22 in 1811 = Meerweg 6            
  - 16 - Bart Sytses 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 23 in 1811 = Meerweg 5            
  - 17 - Tjerk Wildeboer 2 1/2 -- -- -- -- 7 / 10 / --
  = Balk 24 in 1811 = Meerweg 4            
  - 18 - Rintje Binkes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 25 in 1811 = Meerweg 3            
blad 46 Balk
      Sch K R G P  
  - 19 - Obbe Harmens 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 26 in 1811 = Meerweg 2            
  - 20 - Gerrit Fellinga 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    D.F. de Graad (2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 27 in 1811 = van Swinderenstraat 1            
  - 21 - Tjeerd Pieters 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    Halbe Hanzes (2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 28 in 1811 = van Swinderenstraat 2            
  - 22 - Oedse Egberts 2 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 29 in 1811 = van Swinderenstraat 3            
  - 23 - ds. Kramer 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 30 in 1811 = van Swinderenstraat 4            
  - 24 - Poppe Idskes 3 1/2 -- -- -- -- 10 / 10 / --
  = Balk 32 in 1811 = van Swinderenstraat 7            
blad 47 Balk
verhoging     Sch K R G P  
-- / 5 / 10 - 25 - Bauke Pieters 2 1/2 3 -- -- 1 6 / -- / --
  = Balk 33 in 1811 = van Swinderenstraat 8            
  - 26 - Jakle Poppes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 34 in 1811 = van Swinderenstraat 9            
  - 27 - Jakle Poppes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 34a in 1811 = van Swinderenstraat 10?????            
    Arend Pieters ( 2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Willem Mulder (3de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Obbe Jacobs, gealimiteerd ( 4de post) 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
-- / 2 / 12   Dr. Koopmans, (5de post) 2 1/2 -- -- -- 2 8 / 10 / --
  = Balk 35 in 1811 = van Swinderenstraat 11?????            
  - 28 - Hendrik Jans 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 37 in 1811 = van Swinderenstraat 12????            
  - 29 - Rinze Hendriks 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 38 in 1811 = van Swinderenstraat 13            
-- / 1 / 6 - 30 - Jan Binnes 2 -- -- -- 1 6 / 14 / --
  = Balk 39 in 1811 = van Swinderenstraat 14            
-- / 1 / 6 - 31 - A.J. Vening 2 1/2 -- -- -- 1 8 / 4 / --
  = Balk 40 in 1811 = van Swinderenstraat 16            
  - 32 - Tjerk Ages 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 41 in 1811 = van Swinderenstraat 17            
blad 48 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 33 - Jan Haitjes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Antje Jelles (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    wed. Berent Berents (3de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 42 in 1811 = van Swinderenstraat 19            
  - 34 - Idske Poppes 2 1/2 -- -- -- -- 7 / 10 / --
  = Balk 43 in 1811 = van Swinderenstraat 20            
  - 35 - Jacob Everts 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 44 in 1811 = van Swinderenstraat 21            
  - 36 - weduwe Jarig Vermeulen 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    wed. Coenraad Harings (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 45 in 1811 = van Swinderenstraat 22            
  - 37 - Fonger Jentjes 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 46 in 1811 = van Swinderenstraat 24            
  - 38 - Jacob Pieters 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 47 in 1811 = van Swinderenstraat 26            
blad 49 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 39 - Hendrik Rekers 3 1/2 -- -- -- -- 10 / 10 / --
  = Balk 48 in 1811 = van Swinderenstraat 27            
-- / 5 / 10 - 40 - Janke Jelles 1 1/2 3 -- -- 1 7 / 6 / --
  = Balk 49 in 1811 = van Swinderenstraat 29            
-- / 16 / 12 - 41 - Jan Eelkes 1 11 -- -- 1 11 / 8 / --
  = Balk 50 in 1811 = van Swinderenstraat 30            
  - 42 - Frederik Os 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 51 in 1811 = van Swinderenstraat 31            
  - 43 - Geert Jacobs 11/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 52 in 1811 = van Swinderenstraat 32            
  - 44 - Eibert Wierds 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 53 in 1811 = van Swinderenstraat 38            
  - 45 - Tjeerd Lolkes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 54 in 1811 = van Swinderenstraat 39            
blad 50 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
-- / 5 / 10 - 46 - Wijbren Doedes 2 2 -- -- 2 8 / 16 / --
  = Balk 55 in 1811 = van Swinderenstraat 40            
-- / 1 / 6 - 47 - Johannes Hylkes 1 -- -- -- 1 3 / 14 / --
  = Balk 56 in 1811 = van Swinderenstraat 41            
  - 48 - Otte Jans 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 57 in 1811 = van Swinderenstraat 42            
  - 49 - Jan Willems 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    schoorsteen dicht (2de post)            
  = Balk 58 in 1811 = van Swinderenstraat 43            
  - 50 - Johannes Westendorp 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 59 in 1811 = van Swinderenstraat 44            
  - 51 - Arjen Pieters 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Jacob Obbes (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 60 in 1811 = van Swinderenstraat 45            
  - 52 - Emilius Alles 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Lijsbert Hoytes (2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 61 in 1811 = van Swinderenstraat 50            
  - 53 - Jan (Aukes) Hollander, vrouw van 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    Mink Jansz, weduwe 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    weduwe A Gerlsma (3de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 62 in 1811 = van Swinderenstraat 51            
blad 51 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 54 - Aant Sytses 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 63 in 1811 = van Swinderenstraat 52            
  - 55 - Hendrik Michiels 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    Tjepke Douwes (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 64 in 1811 = van Swinderenstraat 54            
  - 56 - Harmen Damhuis 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 65 in 1811 = van Swinderenstraat 55            
-- / 7 / -- - 57 - Roelf Pieters 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 66 in 1811 = van Swinderenstraat 56            
  - 58 - Jan Stoffels, gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 67 in 1811 = van Swinderenstraat 57            
    Kerst Jacobs (2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Mattius Tiggelaar 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 68 in 1811 = van Swinderenstraat 58            
  - 59 - Jan Snijder, gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Klaas Abes (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 69 in 1811 = van Swinderenstraat 59            
1 / 1 / -- - 60 - Ruurd Symens 1 1/2 12 4 -- 1 15 / -- / --
  = Balk 71 in 1811 = van Swinderenstraat 62            
               
blad 52 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 61 - Klaas Haytjes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 72 in 1811 = van Swinderenstraat 63            
  - 62 - Pier Willems 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 73 in 1811 = van Swinderenstraat 64            
  - 63 - Jan Douwes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 74 in 1811 = van Swinderenstraat 66            
-- / 1 / 6 - 64 - Jacob Hiddes 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 75 in 1811 = van Swinderenstraat 69            
  - 65 - Sipke Jacobs 1 -- -- -- 1 3 / 14 / --
  = Balk 78 in 1812 = Gaaikemastraat 1            
    Sjoerd Klaases (2de post) in een armenhuis 1/2 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 81 in 1812 = Gaaikemastraat 5            
  - 66 - Anneke Hendriks, weduwe gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Andries Annekes, gealimiteerd 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
               
  - 67 - Johannes Jurjens 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    ledig (2de post) schoorsteen dicht            
               
  - 68 - schoorsteen dicht            
    Wouter Hendriks (2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
               
blad 53 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
                 
  - 69 - een armenhuisje            
    weduwe Hendrik Hendriks, gealimiteerd -- -- -- -- -- -- / -- / --
                 
  - 70 - Gerlof Pieters 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 87 in 1811 = Gaaikemastraat 9 en 10            
Wijckelerzijde
                 
-- / 2 / 12 - 71 - Johannes Pieters 1 -- -- -- 2 4 / 8 / --
    Herre Ruurds (2de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Jarig Betses ( 3de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Hendrik Stoffels (4de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Een diaconiehuisje (5de post) -- -- -- -- --  
    Dooitje Betses, gealimiteerd -- -- -- -- --  
    Jan Gerrits, weduwe, gealimiteerd -- -- -- -- --  
    Broer Joostens, gealimiteerd -- -- -- -- --  
    Bouke Betses (6de post) gealimiteerd 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Johannes Alberts (7de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Eelk Joostes (8de post) gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
                 
  - 72 - weduwe Klaas Hiddes -- -- -- -- --  
    in een armen huis            
               
  - 73 - een Roomsch Armenhuis -- -- -- -- --  
               
  - 74 - Symen Ruurds 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Rinse Eiberts 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
                 
blad 54 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 75 - Een armen kamer, wed. Hendrik Jans, geali. -- -- -- -- --  
               
  - 76 - Meindert Abes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
               
  - 77 - Lubbert Jacobs 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    2de post Hendrik van Wielen 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    3de post Douwe Johannes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
               
  - 78 - Gerlof Jans 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
               
  - 79 - Bauke Feenstra 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
                 
  - 80 - erven Gerrit Martens 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
                 
  - 81 - wed. Eelke Sijtses 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
                 
blad 55 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  = reëelnummer in 1804 = huisnummer in 1812 = kadasternummer in 1832 = adres in 1953
-- / 8 / 6 - 82 - Anne Obbes 2 6 -- -- -- 10 / 4 / --
               
  - 83 - Rinke Pieters 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  2e post Harmen Gerrits 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
   
  - 84 - Jacob Jans 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = 108 = Balk 114 = Balk A 173 = Raadhuisstraat 45 en 46
  2e post Willem Symens, weduwe 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  3e post Willem Dillingh 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = 109 = Balk 115 = Balk A 172 = Raadhuisstraat 44
2 / -- / 30 - 85 - Brant Hendriks 3 1/2 19 6 8 6 30 / 16 / 10
  = 110 = Balk 116 = Balk A 169, A 170 en A 171 = Raadhuisstraat 42, Raadhuisstraat 43,
  - 86 - De Priester P van Naarden 2 1/2 -- -- -- -- 7 / 10 / --
  = 111 = Balk 117 in 1811 = Balk A 168 = Raadhuisstraat 42+
  - 87 - Anne Anes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = 112 = Balk 118 = Balk A 167 = Raadhuisstraat 42-
  - 88 - een pakhuis -- -- -- -- --  
  = 113 = Balk 119 = Balk A 166 = Raadhuisstraat 40, 41
  - 89 - Jan Willems Schaper 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = 114 = Balk 120 = Balk A 165 = Raadhuisstraat 39
blad 56 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
   
-- / 11 / 4 - 90 - Boake Thees 1 1/2 6 -- -- 2 10 / 2 / --
  = 115 = Balk 121 in 1811 = Raadhuisstraat 38            
-- / 7 / -- - 91 - Meindert Ygrams 1 1/2 3 -- -- 2 8 / -- / --
  = Balk 122 in 1811 = Raadhuisstraat 37            
  - 92 - Hubert Hendriks (Boertje / de Boer) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 123 in 1811 = Raadhuisstraat 36            
  - 93 - 2de post, een armenhuisje, -- -- -- -- --  
  Poppe Inkes wed, Jan Lammerts, Epke Rimmers wed.            
  = Balk 124 in 1811 = Raadhuisstraat 34 en 35            
  - 93 - Jan Pieter Weever 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 125 in 1811 = Raadhuisstraat 32 en 33            
  - 94 - de weduwe (F) Dilling, gealimiteerd 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    = Anna Maria Dähmen            
  = Balk 126 in 1811 = Raadhuisstraat 31            
  - 95 - weduwe Tijs Martens 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 127 in 1811 = Raadhuisstraat 30            
  - 96 - Age Obbes weduwe 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    leedig, schoorsteen digt (2de post)            
  = Balk 129 in 1811 = Raadhuisstraat 26,27            
blad 57 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 97 - Dirk Alberts 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 130 in 1811 = Raadhuisstraat 25            
  - 98 - Jurjens Rijckolts vrouw 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 131 in 1811 = Raadhuisstraat 24            
  - 99 - Tomas Rinkes weduwe 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 132 in 1811 = Raadhuisstraat 22,23            
  - 100 - Anne Pieters 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
    weduwe Riewert Riewerts (=Grietje Fransen) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 133 in 1811 = Raadhuisstraat 21            
-- / 11 / 4 - 101 - Tietje Douwes 1 1/2 7 -- -- 1 10 / 2 / --
  = Balk 134 in 1811 = Raadhuisstraat 20            
    Sacharias Aalderts (2e post) 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 135 in 1811 = Raadhuisstraat 18            
-- / 2 / 12 - 102 - Pieter Jans 1 1/2 -- -- -- 2 5 / 18 / --
  = Balk 136 in 1811 = Raadhuisstraat 17            
-- / 11 / 4 - 103 - Hendrik Brants van der Goot 1 1/2 8 -- -- -- 10 / 2 / --
  = Balk 137 in 1811 = Raadhuisstraat 14,15,16            
                 
blad 58 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
                 
  - 104 - Sjoerd Ages 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 138 in 1811 = Raadhuistraat 13            
  - 105 - Theunis Eerdes 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
  = Balk 139 in 1811 = Raadhuisstraat 12            
  - 106 - Hans Ygrams 1 1/2 -- -- -- 1 5 / 4 / --
  = Balk 140 in 1811 = Raadhuisstraat 11            
  - 107 - Jacob Frankes van Elzelo 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 141 in 1811 = Raadhuisstraat 10            
  - 108 - Wytze Harms weduwe 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
    Douwe Geerts ( 2de post) 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
-- / 2 / 12   Wybren Sjoerds (3de post) 1 -- -- -- 2 4 / 8 / --
  = Balk 142 in 1811 = Raadhuisstraat 9            
  - 109 - Pieter Hepkes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 143 in 1811 = Raadhuisstraat 8            
  - 110 - Jan Rekers 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
    Ate Jorritsma ( 2de post) 1/2 -- -- -- -- 1 / 10 / --
  = Balk 144 in 1811 = Raadhuisstraat 7            
  - 111 - Jan Ypes 1 1/2 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 145 in 1811 = Raadhuisstraat 6            
  - 112 - Tjeerd Wopkes 1 1/2 -- -- -- -- 4 / 10 / --
  = Balk 146 in 1811 = Raadhuisstraat 5            
                 
blad 59 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 113 - Krijn Eppinga 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 147 in 1811 = Raadhuisstraat 4            
  - 114 - Ruurd Klazes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  = Balk 148 in 1811 = Raadhuisstraat 3            
-- / 4 / 4 - 115 - Jan Veldkamp 1 1/2 1 -- -- 2 6 / 12 / --
  = Balk 149 in 1811 = Raadhuisstraat 2            
  - 116 - leedig, schoorsteen dicht            
  = Balk 150 in 1811 = Raadhuisstraat 1            
  - 117 - Harke Jans 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
-- / 2 / 12   Jan Harkes bij in -- -- -- -- 2 1 / 8 / --
  = Balk 151 in 1811 = Dubbelstraat 4            
  - 118 - Willem Tjietjes 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  Dubbelstraat 6            
  - 119 - Jelle Klaases 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
    Klaas Klaases ( 2de post)            
                 
  - 120 - Pieter Harings weduwe 2 -- -- -- -- 6 / -- / --
                 
  - 121 - Klaas Tjeerds 1 -- -- -- -- 3 / -- / --
  Dubbelstraat            
blad 60 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 122 - Pieter Taekes 1         3 / -- / --
    2de post, Hendrik Berents 1         3 / -- / --
                 
-- / 1 / 6 - 123 - J(elle) Meines 1       1 3 / 14 / --
    2de post, Doede Jans 1 1/2         4 / 10 / --
                 
  - 124 - Johannes Willems 1         3 / -- / --
    2de post, een armenhuis            
    Willem Ages            
    Durk Pieters            
                 
  - 125 - Johannes Obbes 2         6 / -- / --
  = Balk 166 in 1811 = Dubbelstraat 13            
  - 126 - Sjerk Ypes 1         3 / -- / --
  = Balk 167 in 1811 =            
-- / 4 / 4 - 127 - H.J. Polder 3       3 11 / 2 / --
  = Balk 170 in 1811 = Dubbelstraat 5            
    2de post, Hendrik Vos 1         3 / -- / --
  = Balk 169 in 1811 = Dubbelstraat 7            
  - 128 - Johannes Betses 1 1/2         4 / 10 / --
  = Balk 171 in 1811 = Dubbelstraat 3            
                 
blad 61 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 129 - Gerryt Thijsses            
  = Balk 172 in 1812 = Dubbelstraat 1            
    Geert Knelle (2de post)            
    Jan Willems Noorman (3de post), cumtor            
                 
  - 130 - Gettje Lykleles, gealimiteerd            
    Jan Piers (2de post), gealimiteerd            
                 
  - 131 - een slachthuis zonder schoorsteen            
                 
  - 132 - Louw Annekes            
                 
  - 133 - Albert Jans            
                 
  - 134 - een landhuis            
    Jelle Kneë, opzichter            
                 
  - 135 - een landhuis            
    Gerrit Johannes, opzichter            
                 
  - 136 - twee armen huisjes:            
    Roelof Fokkes, weduwe, gealimiteerd            
    Ymke Rens (2de post) gealimiteerd            
    Lykle Hinks (3de post) gealimiteerd            
    Pieter Sybrens (4de post) gealimiteerd            
                 
blad 62 Balk
verhoging nummer naam Sch K R G P  
  - 137 - Haye Jacobs, weduwe            
                 
  - 138 - Hendrik Pothof            
                 
  - 139 - Kornelis Baukes            
                 
  - 140 - Frederik Wilhelm Fokke            
  = Balk 167 in 1811 = Dubbelstraat 11            
  - 141 -              
                 
  - 142 - Pieter Geerts, weduwe            
                 
  - 143 - En diacony huisje; Douwe Tjepkes            
                 
  - 144 - Cornelis Johannes            
    kamer ledig            
                 
  - 145 - Pier Jacobs, gealimiteerd            
    Hindrik Jans (2de post) gealimiteerd            
                 
  - 146 - Auke Jotjes            
                 
  - 147 - Rimmer Reins, gealimiteerd            
    Harmen Kristiaans (2de post) gealimiteerd            
                 
  - 148 - Ferdinant Willems            
                 
 
laatste wijziging: 6 november 2015