BALK volkstelling 1829, formulieren 1 t/m 109, Harichsterzijde
 
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V

burgerlijke staat

godsdienst beroep formulier ingevuld / ondertekend door
                   
Meerweg
                   
1   blad ontbreekt              
2   blad ontbreekt              
3   blad ontbreekt              
4   blad ontbreekt              
5 Balk 9 Pieter Pieters Delfstra 60 Lemmer M gehuwd ? schipper ? / bewoner
    Antje Sakes de Vries (Andringa) 60 Lemmer V gehuwd ? winkeliersche  
    Jacob Pieters Delfstra 26 Balk M ongehuwd ? zonder beroep  
    ?? Lyklema 13 ? V ongehuwd ? dienstmeid  
6 Balk 10 Antje Johannes Koning 58 Balk V weduwe Roomsch werkvrouw J. Bom Vermooten
    Manus Jans Mous 26 Balk M ongehuwd Roomsch werkman  
7 Balk 11 Jan Douwes Huistra 44 Idskenhuizen M gehuwd Gereformeerd boer bewoner / idem
    Rijkjen Jelles van der Hoek 42 Balk V gehuwd Gereformeerd boerin  
    Grietjen Arjens Huistra 12 Oosterzee V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Jelle Minnes van der Hoek 6 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
8 Balk 12 Sipke Siemons Kiep 60 Balk M weduwnaar Gereformeerd schoenmakersknecht bewoner
    Siemon Sipkes Kiep 31 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmakersknecht  
    Jantjen Berents Wenning 26 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstbode  
9 Balk ? Ygram Jarigs Vermeulen 40 Balk M weduwnaar Gereformeerd schoenmaker bewoner
    Eelkje Ygrams Vermeulen 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Franke Ygrams Vermeulen 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
10 Balk ? Hendrik Jelles van der Schuit 55 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Tjitske Wopkes de Boer 41 Balk V ongehuwd Gereformeerd werkvrouw  
11 Balk ? Hendrik Caspers Betz 32 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Froukjen Koenraads Feenstra 28 Sloten V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Casper Hendriks Betz 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hartman Caspers Betz 29 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
12 Balk ? Pieter Hendriks de Vries 42 Wyckel M gehuwd Gereformeerd voerman bewoner
    Bregtje Gerrits de Vries 29 Tjerkgaast V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Gerrit Pieters de Vries 9 Wyckel M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
13 Balk ? Minne Cornelis van der Meer 27 Harich M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Foppjen Wanders Tuinier 23 Balk V gehuwd Gereformeerd naaister  
14 Balk 14 Johannes Harmens Visser 34 Sloten M gehuwd Protestant koopman en schipper bewoner
    Ypkjen Sibles Wildschut 32 Balk V gehuwd Protestant zonder beroep  
    Sible Johannes Visser 9 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Harmen Johannes Visser 6 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Jan Johannes Visser 3 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Detje Johannes Visser 1/2 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
15 Balk 15 Jan Pieters Wildeboer 73 Balk M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker bewoner
    Pieter Rinkes Wildeboer 39 Balk V ongehuwd Gereformeerd schoenmaker  
    Hylkjen Rinkes Wildeboer 34 Balk V ongehuwd Gereformeerd winkeliersche  
16 Balk 16 Tjeerd Haitjes Haitjema 53 Balk M gehuwd Doopsgezind visser bewoner
    Sibbeltje Hinnes Hinnema 51 Balk V gehuwd Doopsgezind winkeliersche  
    Jan Tjeerds Haitjema 20 Balk M ongehuwd Doopsgezind visser  
    Gatsche Tjeerds Haitjema 13 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
17 Balk 17 Aldert Lukas Jonker 58 bij Warpsterveen M gehuwd Hervormd koopman bewoner
    Reinou K. Goedkoop 58 Workum V gehuwd Mennoniet koopman  
    Rinske Alderts Jonker 28 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Alida Horstman 31 Amsterdam V ongehuwd Hervormd dienstmeid  
18 Balk 19 Gerrit Berents Wenning 35 Balk M gehuwd Rooms kuiper bewoner
    Cecilia Joannes Marinus 35 Woudsend V gehuwd Rooms naaister  
    Sientje Gerrits Wenning 9 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Baukjen Gerrits Wenning 8 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Berent Gerrits Wenning 6 Balk M ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Johanna Gerrits Wenning 4 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Riemke Gerrits Wenning 1 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
19 Balk 21 Jelle Meinesz 58 Nijehorne M gehuwd Gereformeerd Rijksontvanger bewoner
    Eelkjen Baukes Poppes 47 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Tjeerd Jelles Meinesz 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Catharina Jelles Meinesz 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Wybe Tietema 20 Oldeberkoop M ongehuwd Gereformeerd kantoorbediende  
    Eeke Oedses Wouwenaar 31 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienst- en werkbode  
20 Balk ? Antje Baukes Feenstra 36 Woudsend V weduwe Gereformeerd winkeliersche bewoner
    Alle Klazes van Wielen 14 Workum M ongehuwd Gereformeerd horlogemakersknecht  
    Berber Klazes van Wielen 13 Workum V ongehuwd Gereformeerd kindermeid  
    Klaaske Klazes Postma van Wielen 12 Workum V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
21 Balk 21? Sjoukjen Reinders Jellema 57 Sneek V weduwe Gereformeerd winkeliersche bewoner
    Haitje Jans Visser 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd visser  
    Sytske Jans Visser 19 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Johanna Betzes Betzema 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
22 Balk 21? Hantje Jans Visser 24 Balk M gehuwd Gereformeerd visser bewoner
    Ottje Wopkes de Jong 25 Woudsend V gehuwd Gereformeerd    
23 Balk 24 Stoffel Jans Doornspleet 33 Balk M gehuwd Gereformeerd kastelein bewoner
    Grietje Edes Frankena 33 Molkwerum V gehuwd Gereformeerd kasteleinsche  
    Jan Stoffels Doornspleet 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Sijbrig Stoffels Doornspleet 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Pietje Stoffels Doornspleet 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Harmen Jans Monkelbaan 22 Harich M ongehuwd Rooms werkman  
    Oeke Douwes Bosma 26 Harich V ongehuwd Rooms naaister  
24 Balk 25 Rintje Hendriks van der Goot 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd meester bakker bewoner
    Katarina Hendriks van der Goot 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Pieter Rintjes Binkes 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Harmen Boukes Landman 17 Sloten M ongehuwd Rooms bakkersknecht  
    Geeske Lubberts Hofstra 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
                   
van Swinderenstraat
                   
25 Balk 28 Sietze Adams Hofstra 31 Sneek M gehuwd Gereformeerd wever bewoner
    Idskjen Sipkes Kiep 27 Balk V gehuwd Gereformeerd    
    Adam Sietzes Hofstra 5 Balk M        
    Durkjen Sietzes Hofstra 3 Balk V        
    Sipke Sietzes Hofstra 1/2 Balk M        
26 Balk 27 Frederik Franks Diepenbos 37 Wommels M gehuwd Gereformeerd kleermaker bewoner
    Beitske Hessels de Boer 32 Bolsward V gehuwd Gereformeerd naaister  
    Sjouke Frederiks Diepenbos 11 Schraard M   Gereformeerd zonder bedrijf  
    Antje Frederiks Diepenbos 9 Schraard V   Gereformeerd zonder bedrijf  
    Frank Frederiks Diepenbos 5 Balk M   Gereformeerd zonder bedrijf  
    Aaltje Frederiks Diepenbos 1 Balk M   Gereformeerd zonder bedrijf  
    Klaas Wiebes Pelsma 24 Nijemirdum M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker  
    Gerrit Alberts de Ree 18 Sint Nicolaasga M ongehuwd Rooms kleermaker  
27 Balk ? Trijntje Fongers Groen (Damhuis) 45 Balk V weduwe Rooms werkvrouw bewoner
    Fonger Sybrens Steenstra 21 Joure M ongehuwd Rooms timmerman  
    Janke Sybrens Steenstra 15 Joure V ongehuwd Rooms dienstbode  
28 Balk 28 Halbe Hanzes Drijfhout 46 Balk M weduwnaar Gereformeerd wagenmaker bewoner
    Pieter Halbes Drijfhout 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmaker  
    Johanna Halbes Drijfhout 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd huishoudster  
    Tjettje Halbes Drijfhout 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Martjen Halbes Drijfhout 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
29 Balk 29 Willem Ottes de Jong 34 Bakhuizen M gehuwd Protestant bakker bewoner
    Eelkjen Uilkes van der Wal 30 Amsterdam V gehuwd Protestant    
    Otte Willems de Jong 8 Balk M ongehuwd Protestant    
    Uilke Willems de Jong 6 Balk M ongehuwd Protestant    
    Hylkje Willems de Jong 4 Balk V ongehuwd Protestant    
    Siebrigje Willems de Jong 1 Balk V ongehuwd Protestant    
    Jan Hylkes Hoeksma 20 Lemer M ongehuwd   bakkersknecht  
30 Balk 30 Anna Josina Kruisinga 43 Tjamsweer V weduwe Hervormd zonder bedrijf bewoner
    Petrina Franciska ter Haar 18 Freepsum V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Nicolamina Margaretha ter Haar 6 Freepsum V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
31 Balk 32 Poppe Idskes Poppes 66 Balk M gehuwd Hervormd landbouwer bewoner
    Trijntje Cornelis Sleeswijk 64 Lemmer V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Tettje Poppes 33 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Poppes 27 Balk M ongehuwd Hervormd koopman  
    Sikke Poppes 25 Balk M ongehuwd Hervormd koopman  
    Frederika Poppes 19 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
32 Balk 33 Harmen Baukes Poppes 34 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman en schipper bewoner
    Grietje Uilkes Wierstra 33 Harich V gehuwd Gereformeerd    
    Baukjen Harmens Poppes 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Lolkjen Harmens Poppes 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Uilkjen Harmens Poppes 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Bauke Harmens Poppes 4 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Uilke Harmens Poppes 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Pieter Harmens Poppes 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Wilhelmina Hendriks ten Horst 32 Harlingen V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
33 Balk 34 Jantjen Gerrits Vellinga 32 Balk V weduwe Gereformeerd winkeliersche bewoner
    Wypkjen Jans Poppes 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Baukjen Jans Poppes 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Gerrit Jans Poppes 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Idskjen Jans Poppes 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Jans Poppes 3/4 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Idskjen Jans Bos 66 Beetsterzwaag V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rinske Jelles Hornstra 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
34 Balk 34a Marten Baukes Zwanenburg 36 Holwerd M gehuwd Hervormd glazenmaker en verversknecht bewoner
    Klaaske Siemons Rienks 42 Wester Nijkerk V gehuwd Mennoniet    
    Siemon Martens Zwanenburg 10 Holwerd M ongehuwd Mennoniet    
    Sijke Martens Zwanenburg 7 Holwerd V ongehuwd Hervormd    
    ?? Fokke 25 Balk M ongehuwd Luthers glazenmaker en verversknecht  
35 Balk ? Piebe Petrus Sipma 43 Woudsend M gehuwd Gereformeerd stuurman in Rijksdienst  
    Johanna Hendrika de Bock 43 Woudsend V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf bewoner
    Petrus Piebes Sipma 18 Stavoren M ongehuwd Gereformeerd 3e stuurman ter koopvaardij  
    Aagje Piebes Sipma 16 Stavoren V ongehuwd Gereformeerd naaister  
    Sietske Piebes Sipma 15 Workum V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Geertje Piebes Sipma 12 Woudsend V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
36 Balk 35 Hendrik Wiepkes Wiepkema 37 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Sjoukje Martens Martena 31 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Jantje Hendriks Wiepkema 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hylckjen Hendriks Wiepkema 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
37 Balk 35 Sjoerd Tijsses Tijsma 31 Koudum M gehuwd Gereformeerd schipper J.Bom Vermooten
    Evertje Jans Piersma 29 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Tjamke Sjoerds Tijsma 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Sjoerds Tijsma 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jantje Sjoerds Tijsma 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
38 Balk 37 Gerard Willem Reinking 38 Sneek M gehuwd Gereformeerd goud- en zilversmid bewoner
    Ulrica Jans Bloemendaal 35 Leeuwarden V gehuwd Gereformeerd    
    Petertje Gerard Reinking 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Akke Gerards Reinking 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
39 Balk 38 Idskjen Hotzes Top 48 Balk V weduwe Hervormd winkeliersche bewoner
    Rinze Hendriks Rinzema 20 Balk M ongehuwd Hervormd beurtschipper  
    Jaike Hendriks Rinzema 19 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Rinze Hendriks Rinzema 13 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
40 Balk 39 Hendrik Brants van der Goot 52 Balk M gehuwd Protestant koopman bewoner
    Hantje Rintjes Binkes 50 Balk V gehuwd Protestant    
    Jaitje Hendriks van der Goot 18 Balk M ongehuwd Protestant bij het Cadaster te ?  
    Aukje Hendriks van der Goot 16 Balk V ongehuwd Protestant geene  
41 Balk 40 Sijtze Arends Arends 40 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Jantje Sibbles Pietersma 29 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Pietje Sijtzes Arends 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Arend Sijtzes Arends 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Jacob Sijtzes Arends 11 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Aukje Sijtzes Arends 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Jan Sijtzes Arends 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Pietje Aales Pasveer 22 Nijehaske V ongehuwd Gereformeerd werkmeid  
42 Balk 41 Ymkjen Tjerks van der Feer 25 Balk V ongehuwd Hervormd winkeliersche bewoner
    Neltje Piebe ????? 56 Woudsend V ongehuwd Hervormd dienstmeid  
43 Balk 42 Cornelis Poppes 36 Balk M gehuwd Hervormd koopman bewoner
    Eelkje Annes Visser 33 Heeg V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Hinke Cornelis Poppes 11 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Poppe Cornelis Poppes 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Lammigjen Zeilstra 27 Lemmer V ongehuwd Hervormd dienstmeid  
44 Balk 43 Wieger Jelkes van Eijk 34 Stavoren M gehuwd Hervormd griffier bij 't Vredegeregt bewoner
    Janna Aukes van der Werf 34 Sneek V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Rigtje Wiegers van Eijk 13 Sneek V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Antje Wiegers van Eijk 11 Sneek V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Beeuw Job Haga 23 Woudsend V ongehuwd Hervormd dienstbode  
45 Balk 44 Poppe Tjerks van der Feer 32 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper & koopman bewoner
    Anneke Pieters Teekens 32 Heeg V gehuwd Gereformeerd niets  
    Tjerk Poppes van der Feer 7 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets  
    Pieter Poppes van der Feer 5 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets  
    Froukjen Poppes van der Feer 4 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets  
    Pietje Poppes van der Feer 2 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets  
    Age Poppes van der Feer 2dgn Balk   ongehuwd Gereformeerd niets  
    Betje 24 Schiedam V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
46 Balk 44 Johannes Hendriks de Jong 30 Wijckel M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    ?? 27? Wijckel V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
47 Balk 45 Sibrandus van Kessel 30 Dokkum M gehuwd Rooms koperslager bewoner
    Jantje van der Meer 30 Leeuwarden V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Engalina van Kessel 4 Leeuwarden V ongehuwd Rooms zonder beroep  
48 Balk 45 Baukje Pieters Cramer 65 Franeker V weduwe Gereformeerd naaister bewoner
    Anna de Jongh 24 Tacozijl V ongehuwd Gereformeerd naaister  
49 Balk 45 Jan Jacobs Janstra 29 Hemelum M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Martjen Jurjens Hermanides 27 Stavoren V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Baukjen Jans Janstra 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
50 Balk 46 Anne Piers van der Molen 48 Heerenveen M gehuwd Rooms kuipers baas bewoner
    Geeske Douwes de Boer 43 Woudsend V gehuwd Rooms zonder beroep  
    Afke Annes van der Molen 18 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Akke Annes van der Molen 17 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Rinsche Annes van der Molen 14 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Janke Annes van der Molen 11 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep  
    Ruurd Jentjes Beekema 23 Woudsend M ongehuwd Rooms kuipersknecht  
    Jan Hendriks Doele 21 Drachten M ongehuwd Gereformeerd kuipersknecht  
51 Balk 47 Rink Rinzes Rinzema 71 Balk V weduwe Hervormd winkeliersche bewoner
    Sijtske Hendricus Rinzema 22 Balk V ongehuwd Hervormd dienstmeid  
52 Balk 48 Hendrik Pieters Reekers 31 Balk M ongehuwd Rooms meester grofsmid bewoner
    Geeske Franses Bouma 56 Ferwoude V weduwe Rooms zonder bedrijf  
    Dieuwke Pieters Rekers 15 Balk V ongehuwd Rooms zonder bedrijf  
    Johannes Jans Mous 22 Balk M ongehuwd Rooms smidsknecht  
53 Balk 49 Hans Halbes Drijfhout 25 Balk M gehuwd Gereformeerd goud- en zilversmid bewoner
    Grietje Alberts Stuurhaan 36 Joure V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Tjipkjen Gerrits Fellinga 36 Balk V weduwe Gereformeerd naaister  
    Jan Alberts Ekkers 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Annigje Alberts Ekkers 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
54 Balk 50 Hendrik Rintjes van der Goot 29 Wijckel M gehuwd Gereformeerd boer bewoner
    Geeltje Willems Albada 27 Oudemirdum V     boerin  
    Rintje Hendriks van der Goot 4 Nijemirdum M     zonder bedrijf  
    Marijke Hendriks van der Goot 2 Balk V     zonder bedrijf  
    Geeske Hendriks van der Goot 1/2 Nijemirdum V     zonder bedrijf  
55 Balk 51 Fredrik Hendriks van Os 60 Balk M weduwnaar Rooms verwer bewoner
    Hendrik Hendriks van Os 52 Balk M ongehuwd Rooms verwer  
    Jantje Jans de Jong 45 Oudemirdum V ongehuwd Rooms huishoudster  
56 Balk 52 Ymmetje Jans Schilstra 82 Nijega V weduwe Protestant zonder beroep J.J. Sterkenburg
    Liesbeth Foekes Visser 22 Balk V ongehuwd Protestant werkmeid  
    Rinkjen Rinkes Wildeboer 21 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
57 Balk 53 Klaas Sakes Haanstra 38 Ruigahuizen M gehuwd Gereformeerd   bewoner
    Aaltje Gerrits Fellinga 39 Balk V gehuwd Gereformeerd    
    Gerritje Klazes Haanstra 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Sake Klazes Haanstra 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Jitske Klazes Haanstra 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Vrouwkjen Klazes Haanstra 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
58 Balk 54 Tjeerd Harmens Visser 45 Langweer M gehuwd Protestant bakker bewoner
    Aaltje Hendriks Kramer 41 Amsterdam V gehuwd Protestant zonder beroep  
    Hendrik Tjeerds Visser 19 Balk M ongehuwd Protestant bakkersknecht  
    Neeltje Tjeerds Visser 17 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Antje Tjeerds Visser 15 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Grietje Tjeerds Visser 13 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Harmke Tjeerds Visser 12 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Klaske Tjeerds Visser 9 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Harmen Tjeerds Visser 7 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Rinse Tjeerds Visser 4 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Ybeltje Tjeerds Visser 2 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
59 Balk 55 Wybren Doedes van Os 53 Balk M weduwnaar Rooms Katholiek koopman en winkelier bewoner
    Jouke Wybrens van Os 27 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zilversmidsknecht  
    Doedtje Wybrens van Os 24 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Tjepkje Wybrens van Os 17 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
60 Balk 56 Pieter Johannes de Winter 44 Eesterga M gehuwd Rooms Katholiek slager bewoner
    Antje Eelkes de Boer 48 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Akke Pieters de Winter 15 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Johanneske Pieters de Winter 14 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Johannes Pieters de Winter 12 Nijega (HON) M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Eelke Pieters de Winter 8 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
61 Balk 57 Otte Jans de Jong 62 Hemelum M gehuwd Gereformeerd koopman en winkelier bewoner
    Hylk Willems Jongsma 60 Koudum V gehuwd Gereformeerd    
    Trijntje Ottes de Jong 24 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Gerben Ottes de Jong 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Corneliske Ottes de Jong 15 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
62 Balk 58 Jaike Hendriks van der Goot 61 Balk V weduwe Protestant wagenmaker bewoner
    Hendrik Jans Kuiper 24 Balk M ongehuwd Protestant    
    Geeske Jans Kuiper 21 Balk V ongehuwd Protestant    
    Evertje Jans Kuiper 18 Balk V ongehuwd Protestant    
                   
 
Klaas
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V

burgerlijke staat

godsdienst beroep formulier ingevuld / ondertekend door
                   
van Swinderenstraat (vervolg)
                   
63 Balk 59 Gerrit Johannes Westendorp 33 Balk M weduwnaar Rooms Katholiek gortmaker bewoner
    Jan Johannes Westendorp 37 Balk M gehuwd Rooms Katholiek koopman  
    Damstra 24 Bolsward M ongehuwd Rooms Katholiek knecht  
    Westendorp 3 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Maria Inses Wheda 25 Kuinre V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    ??? 17   V ongehuwd Gereformeerd meid  
    Westendorp 1 Dronrijp V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
64 Balk 60 Hidde Jacobs Koornstra 49 Balk M gehuwd Protestant politie diender bewoner
    Akke Willems de Wilde 43 Harich V gehuwd Protestant zonder beroep  
    Jacob Hiddes Koornstra 24? Balk M ongehuwd Protestant timmerman  
    Rinse Hiddes Koornstra 15 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Klaas Hiddes Koornstra 13 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Jantjen Hiddes Koornstra 11 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Hendrikjen Hiddes Koornstra 9 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Jelle Hiddes Koornstra 5 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
    Sjoerd Hiddes Koornstra 4 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep  
65 Balk 60 Klaas Piers Jongsma 26 Mirns M gehuwd Protestant werkman bewoner
    Liesbeth Hiddes Koornstra 25 Balk V gehuwd Protestant naaister  
66 Balk 61 Jolle Wybrens Landman 31 Wijckel M gehuwd Gereformeerd boer bewoner
    Meintjen Meinzes Eppens 36 Balk V gehuwd Gereformeerd    
    Piertje Jolles Landman 12 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd    
   

Geeske Jolles Landman

9 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Meine Jolles Landman 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Rink Jolles Landman 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Wiebrig Jolles Landman 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
67 Balk 62 Jouke Huberts Boertje 40 Balk M gehuwd Rooms Katholiek koopman bewoner
    Anna Johannes Marinus 37 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek winkeliersche  
    Wilhelmina Joukes Boertje 8 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Boukjen Joukes Boertje 7 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Helena Joukes Boertje 6 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Hubert Joukes Boertje 2 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek    
    Johanna Joukes Boertje / Balk V ongehuwd Rooms Katholiek    
68 Balk 62 Joseph Hermanus Marks 38 Sneek M gehuwd Rooms Katholiek kleermaker bewoner
    Alijda Jans Albrink 47 Denekamp V gehuwd Rooms Katholiek    
    Hermanus Josephs Marks 8 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek    
69 Balk 63 Jurjen Harmens Hermanides 52 Workum M gehuwd Hervormd kledermaker bewoner
    Baukjen Hendriks van der Goot 63 Wijckel V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Teake Johannes Huisman 22 Sloten M gehuwd Hervormd werkman  
    Harmke Jurjens Hermanides 22 Stavoren V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Johannes Foekes Huisman 9wkn Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
70 Balk 64 Gooitzen Harmens Meiboom 26 Lemmer M gehuwd Gereformeerd bakker bewoner
    Antje Scholtes Sietsma 25 Wijckel V gehuwd Gereformeerd    
    Grietje Gooitzens Meiboom 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Mary Lubberts Hofstra 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd werkmeid  
    Joseph Karel Zeiys 16 Arnhem M ongehuwd Rooms Katholiek werkman  
71 Balk 65 Obe Meines Smid 26 Langweer M ongehuwd Doopsgezind grofsmid bewoner
    Johannes R Smid 22 Sint Johannesga M ongehuwd Gereformeerd smidsknecht  
    Grietje Meines Smid 23 Langweer V ongehuwd Doopsgezind werkmeid  
72 Balk 65 Meine Obes Smid 64 Rijs M weduwnaar Doopsgezind zonder bedrijf bewoner
73 Balk 66 Ruurd Klazes Visser 30 Balk M gehuwd Doopsgezind visser bewoner
    Afke Johannes Smid 32 Balk V gehuwd Doopsgezind winkeliersche  
    Antje Ruurds Visser 6 Balk V ongehuwd Doopsgezind    
    Jitske Ruurds Visser 3 Balk V ongehuwd Doopsgezind    
    Akke Ruurds Visser 1 Balk V ongehuwd Doopsgezind    
74 Balk 67 Jan Stoffels Dorenspleet 68 Nijemirdum M gehuwd Doopsgezind koopman bewoner
    Sijbrig Antkes Schots 65 Balk V gehuwd   winkeliersche  
    Hendrik Jans Dorenspleet 23 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Cornelis Fortuin 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkjongen  
    Geertruij Jans de Lange 21 Harich V ongehuwd Rooms Katholiek ? dienstbode  
75 Balk 68 Hendrik Lippes van der Veer 36 Sloten M gehuwd Gereformeerd timmerman bewoner
    Itskje Gradus Eppinga 32 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Grietje Hendriks van der Veer 5 Sloten V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Tapke Hendriks van der Veer 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Grietje Gradus Eppinga 19 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
76 Balk 69 Aaltje Luitjens van der Meulen 41 Gorredijk V weduwe Gereformeerd wagenmakersche bewoner
    Jurjen Johannes ten Brink 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmakrsknecht  
77 Balk 71 Jurjen Dooitjes Schram 29 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider bewoner
    Trijntje Johannes ten Brink 28 Balk V gehuwd Gereformeerd    
    Aaltje Jurjens Schram 4 Balk V        
    Johannes Jurjens Schram 3 Balk M        
    Dooitje Jurjens Schram 2wkn Balk M        
    Popke Dooitjes Schram 33 Balk M weduwnaar Gereformeerd arbeider  
    Aaltje Popkes Schram 4 Balk V        
78 Balk 72 Grietje Klazes Visser 27 Balk V ongehuwd Doopsgezind winkeliersche bewoner
79 Balk 72 Rein Lykles Bosma 39 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Grietje Teunes Beekhof 35 Joure V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rigtje Reins Bosma 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Uilkjen Reins Bosma 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Sjoukjen Reins Bosma 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Lykle Reins Bosma 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Grietje Reins Bosma 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Teunes Reins Bosma 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Iemkjen Reins Bosma 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Rigtje Annes Hoekstra 64 Joure V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf  
80 Balk 72 Jelle Klazes Hornstra 53 Nijehorne M gehuwd Gereformeerd schatter van vee bewoner
    Maria Elisabeth Stroband 58 Workum V gehuwd Gereformeerd    
    Roelofke Hendriks Hoekstra 23 Sondel V weduwe Gereformeerd winkeliersche  
    Maria Elisabeth Hornstra 1 Sondel V ongehuwd Gereformeerd    
81 Balk 73? Hindrikjen Willems de Groen 64 Workum V weduwe Rooms Katholiek zonder bedrijf bewoner
    Douwe Jans Rekers 29 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek werkman  
    Aagjen Jacobs Damstra 27 Bolsward V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
82 Balk 74 Harmen Jelles van der Schuit 55 Balk M gehuwd Gereformeerd timmerman bewoner
    Petronella Frederiks Dilling 54 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Tapke Harmens van der Schuit 23 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Jantjen Harmens van der Schuit 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Frederik Harmens van der Schuit 19 Balk M ongehuwd Gereformeerd timmerman  
    Hein Hendriks Hofman 4 Oudega M kind Gereformeerd    
    Anna Maria Dilling 23 Balk V ongehuwd Gereformeerd naaister  
83 Balk 75 Sjoerd Sybrens de Jong 42 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman S.S. Kiep
    Geeske Jacobs Koorenstra 47 Balk V gehuwd Gereformeerd tappersche  
    Egbert Rinzes Hoekstra 25 Balk M gehuwd Gereformeerd slager  
    Trijntje Sjerps van der Meulen 28 Bakhuizen V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Beense Egberts Hoekstra 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Attje Egberts Hoekstra 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rink Koops Rinkema 16 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
84 Balk ? Siebe Jans Bandstra 56 Terband M gehuwd Gereformeerd schoenmaker bewoner
    Hinke Ykes van der Waard 52 In de Woude V gehuwd Gereformeerd    
    Yke Siebes Bandstra 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Lubbert Siebes Bandstra 15 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
85 Balk 75 Popkjen Johannes de Vries 39 Nijemirdum V weduwe Hervormd bolloopster bewoner
    Aaltje Pieters Velzen 11 Balk V ongehuwd   zonder beroep  
    Aukje Pieters Velzen 8 Balk V ongehuwd   zonder beroep  
86 Balk ? Hendrik Rients Ronner 47 Balk M gehuwd Gereformeerd wolkammersknecht bewoner
    Lijsbert Fredriks Homings 36 Stavoren V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rient Hendriks Ronner 10 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Marijke Hendriks Ronner 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sible Yges Lijklema 13 Nieuwebrug M ongehuwd Gereformeerd wolkammersleerling  
                   
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V burgerlijke staat godsdienst beroep  
                   
Gaaikemastraat
                   
87 Balk 78 Inne Johannes Betzema 29 Balk M gehuwd Gereformeerd bakker bewoner
    Baukjen Wabes Wierenga 21 Terzool V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Tetje Innes Betzema 1 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Durk Johannes van der Wal 16 Elahuizen M ongehuwd Gereformeerd bakkersknecht  
88 Balk 79 Jarig Betzes Schram 70 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman J.Bom Vermooten
    Hylckje Eelkes Jongsma 61 Harich V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hylke Jarigs Schram 27 Balk M ongehuwd Gereformeerd varensgezel  
    Foppe Jarigs Schram 24 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
89 Balk 79 Uilkje Reins Ottema 66 Idskenhuizen V weduwe Hervormd zonder beroep bewoner
    Boukjen Lykles Bosma 28 Balk V ongehuwd Hervormd winkeliersche  
    Pieter Lykles Bosma 22 Balk M ongehuwd Hervormd werkman  
    Antje Gerrits Bouma 6 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
90 Balk 80 Hitje Hindriks van Egten 60 Balk V weduwe Rooms Katholiek winkeliersche bewoner
    Aaltje Annes Folmer 28 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
91 Balk 81 Jan Siebes Bandstra 23 Balk M gehuwd Gereformeerd schoenmaker bewoner
    Anna Pieters Wildeboer 22 Woudsend V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Roelof Jans Kiep 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Siebe Jans Bandstra 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
92 Balk 81 Sjoerd Klazes Koornstra 55 Balk M gehuwd Gereformeerd omroeper bewoner
    Akke Willems Postma 36 Workum V gehuwd Gereformeerd    
    Berber Sjoerds Koorenstra 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
93 Balk 81? Hiltje Willems Ruiter 62 Lemmer V weduwe Hervormd turftonder J.J. Sterkenburg
    Willem Martena 14 Balk M ongehuwd Hervormd werkman  
94 Balk 81 Willem Hendriks de Jong 33 Wijckel M gehuwd Gereformeerd zonder beroep bewoner
    Geeske Sibles Pietersma 33 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Trijntje Willems de Jong 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
95 Balk ? Pier Reintjes Haringsma 52 Harich M gehuwd Gereformeerd kastelein --
    Janneke Thijsses Tijsma 35 Koudum V gehuwd Gereformeerd    
    Rein Piers Haringsma 16 Harich M ongehuwd Gereformeerd    
96 Balk 84 Johannes Jeeps Tuinman 26 Wijckel M gehuwd Gereformeerd schipper  
    Baukje Alderts Stuurman 22 Drachten V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Klaaske Johannes Tuinman 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Aldert Johannes Tuinman 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Aldert Jurjens Stuurman 57 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper  
    Ymkjen Meinderts Dijkstra 57 Bolsward V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jurjen Alderts Stuurman 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
97 Balk 86 Sjirk Jans Haga 51 Makkum M gehuwd Gereformeerd brievenbode bewoner
    Gettje Gosses Gossema 46 Woudsend V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Gosse Sjirks Haga 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Jan Sjirks Haga 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Eelkjen Sjirks Haga 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Beeuw Sjirks Haga 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Bottje Sjirks Haga 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
98 Balk ? Geiske Ulbes Wijnja 36 Oudega W V weduwe Hervormd werkvrouw bewoner
    Jakob Geerts de Graaf 8 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Kornelia Geerts de Graaf 7 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Maayke Geerts de Graaf 6 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
99 Balk 86a Jurjen Bontes de Jager 39 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman  
    Sjoerdje Aukes Visser 38 Woudsend V gehuwd Gereformeerd    
    Hoitskie Jurjens de Jager 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Auke Jurjens de Jager 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Bonte Jurjens de Jager 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Baukjen Jurjens de Jager 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Eelkjen Jurjens de Jager 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
100 Balk 86b Thee Thees Rijpsma 46 Balk M gehuwd Gereformeerd slachter J.Bom Vermooten
    Sierd Thijsses Tijsma 41 Koudum V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Douwe Thees Rijpsma 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Thee Thees Rijpsma 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lysbert Thees Rijpsma 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sybrig Thees Rijpsma 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
101 Balk 87 Hendrik Annes Folmer 31 Balk M gehuwd Rooms katholiek werkman bewoner
    Yke Jentjes Beekema 31 Woudsend V gehuwd Rooms katholiek    
    Jentje Hendriks Folmer 3 Balk M ongehuwd Rooms katholiek    
102 Balk 87 Yttjen Lyckles de Vos 38 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider  
    Idskjen Alberts Zeldenrust 33 Warns V gehuwd Gereformeerd    
    Baukjen Ytjens de Vos 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Anne Annes 4 Warns M ongehuwd Gereformeerd    
103 Balk 87 Broer Joostes van der Hol 66 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider J.J. ten Brink
    Trijntje Berents Berentsma 55 Koudum V gehuwd Gereformeerd    
104 Balk 88 Gerrit Jans Jansma 42 Balk M gehuwd Hervormd werkman J.J. Sterkenburg
    Aukjen Tijsses Tijsma 36 Koudum V gehuwd Hervormd werkvrouw  
    Jan Gerrits Jansma 14 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Lijsbert Gerrits Jansma 11 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Thijs Gerrits Jansma 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Hendrikje Gerrits Jansma 7 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jakob Gerrits Jansma 2 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
105 Balk ? Johannes Bontes de Jager 24 Balk M gehuwd Hervormd timmerknecht bewoner
    Harmentje Anskes Schotanus 27 Woudsend V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
106 Balk ? Inne Rimmers Ottema 33 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Elske Broers van der Holl 30 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Judik Alderts Ottema 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
107 Balk 88 Margaretha Lolkes Wildschut 41 Heeg V gehuwd Gereformeerd werkvrouw J.Bom Vermooten
    Johanna Ekisabeth Jans (Chevallier) 16 Lemmer V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
    Ymkje Bontes Jans 12 Heeg V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lolke Bontes Ottema 9 Heeg M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jacobjen Cornelis Ottema 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
108 Balk 86? Rienk Gerbens Kooistra 47 Ee M gehuwd Gereformeerd veearts bewoner
    Ietje Klazes Klaver 42 Nijawier V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Klaaske Rienks Kooistra 15 Nijawier V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Gerben Rienks Kooistra 12 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Jan Rienks Kooistra 10 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Gertje Rienks Kooistra 6 Nijawier V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Klaas Rienks Kooistra 4 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
109 Balk 89 Pieter Sybrens de Jong 52 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper J.Bom Vermooten
    Ymkjen Kerstes Dijkstra 42 Harich V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sybren Pieters de Jong 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Kerst Pieters de Jong 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Anne Pieters de Jong 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd kleermakersknecht  
    Tjetske Pieters de Jong 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
110 Balk ? Klaaske Annekes Schots 52 Balk V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf J.Bom Vermooten
    Stoffel Hendriks Dorenspleet 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Harmen Hendriks Dorenspleet 16 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Jan Hendriks Dorenspleet 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Hendriks Dorenspleet 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
111 Balk 90 Lammert Jacobs de Graaf 29 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider J.J.Sterkenburg
    An Hendriks Dorenspleet 28 Balk V gehuwd Gereformeerd werkster  
    Jacob Lammerts de Graaf 3 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hendrikjen Lammerts de Graaf 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
112 Balk 91 Bouke Lykeles Bosma 36 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Rienk Johannes Betzema 32 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Lykele Boukes Bosma 8 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Antje Boukes Bosma 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Uilkjen Boukes Bosma 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Mijntie Lyckles Bosma 43 Balk M weduwnaar Gereformeerd werkman  
    Uilkje Mijnties Bosma 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
113 Balk ? Otje Hotses 54 Lemmer V weduwe Hervromd werkvrouw J.Bom Vermooten
    Rimkjen Sybrens Oosterhout 21 Wijckel V ongehuwd Hervormd dienstmeid J.J.Sterkenburg
    Pieter Sybrens Oosterhout 14 Wijckel M ongehuwd Hervormd schoenmakersknecht  
114 Balk ? Marieke Harmens de Vries 36 Woudsend V weduwe Rooms katholiek werkvrouw bewoner
    Henderina Douwes Draaijer 16 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Harmen Douwes Draaijer 13 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek    
    Gettje Douwes Draaijer 12 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Antje Douwes Draaijer 10 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Gatsche Douwes Draaijer 7 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
115 Balk ? Antke Jans Doorenspleet 27 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Antje Sjoerds Visser 20 Woudsend V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
116 Balk 91 Rein Lyckles Lyklema 23 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider --
    Jeltje Hendriks Doorenspleet 25 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Jantje Reins Lyklema 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
117 Balk 91 Geert Ikes Ikema 43 Nijega M gehuwd Gereformeerd praamschipper? bewoner
    Hiltje Sjoerds Bakker 43 Harich V gehuwd Gereformeerd    
    Hotske Geerts Ikema 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Ike Geerts Ikema 9 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd    
    Sjoerd Geerts Ikema 6 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd    
118 Balk ? Johannes Mulder 68 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Trijntje Hendriks Spoelstra 56 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
119 Balk 92 Roelof Pekes de Vries 32 Koudum M gehuwd Hervormd werkman J.J.Sterkenburg
    Foekje Wiebes 31 Balk V gehuwd Hervormd winkeliersche  
    Teke Roelofs de Vries 7 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Wiebe Roelofs de Vries 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Roelofs de Vries 1/2 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
120 Balk 92 Nanne Martens van der Goot 46 Nijemirdum M gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf bewoner
    Korneliske Ykes Woudstra 46 Nijega V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Ieke Nannes van der Goot 17 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Wobbigje Nannes van der Goot 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Ferdinand Nannes van der Goot 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Nannes van der Goot 10 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
121 Balk 92 Fokke Symens de Boer 46 Balk M gehuwd Hervormd werkman bewoner
    Akke Intes Kingma 43 Bolsward V gehuwd Hervormd werkvrouw  
    Symen Fokkes de Boer 12 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Baukjen Fokkes de Boer 9 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
122 Balk 93 Wobbe Ferdinants de Vries 51 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Jetske Rients Zeldenthuis 44 Sybrandahuizen V gehuwd Gereformeerd ?  
    Ferdinant Wobbes de Vries 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
123 Balk 94 Rinze Teunes de Jong 35 Ureterp M gehuwd Hervormd schippersknecht J.J. Sterkenburg
    Rinske Piers Delstra 30 Sloten V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Theunes Rinzes de Jong 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Marten Rinzes de Jong 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
  Balk ? Geert Bontes de Jager 34 Balk M gehuwd Gereformeerd timmerknecht --
    Sybrig Thijsses Tijsma 28 Koudum V gehuwd Gereformeerd arbeidster  
    Tijs Geerts de Jager 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Bonte Geerts de Jager 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    ?? Johannes Westendorp 35 Balk M ongehuwd Rooms katholiek rentenier  
    Lammert Sjoerds de Koe 44 Koudum M weduwnaar Gereformeerd werman  
                   

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 15-01-2023