BALK volkstelling 1829, formulieren 1 t/m 124
 
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V

burgerlijke staat

godsdienst beroep
                 
Meerweg
                 
1   blad ontbreekt            
2   blad ontbreekt            
3   blad ontbreekt            
4   blad ontbreekt            
5 Balk 9 Pieter Pieters Delfstra 60 Lemmer M gehuwd ? schipper
    Antje Sakes de Vries (Andringa) 60 Lemmer V gehuwd ? winkeliersche
    Jacob Pieters Delfstra 26 Balk M ongehuwd ? zonder beroep
    ?? Lyklema 13 ? V ongehuwd ? dienstmeid
6 Balk 10 Antje Johannes Koning 58 Balk V weduwe Roomsch werkvrouw
    Manus Jans Mous 26 Balk M ongehuwd Roomsch werkman
7 Balk 11 Jan Douwes Huistra 44 Idskenhuizen M gehuwd Gereformeerd boer
    Rijkjen Jelles van der Hoek 42 Balk V gehuwd Gereformeerd boerin
    Grietjen Arjens Huistra 12 Oosterzee V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jelle Minnes van der Hoek 6 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
8 Balk 12 Sipke Siemons Kiep 60 Balk M weduwnaar Gereformeerd schoenmakersknecht
    Siemon Sipkes Kiep 31 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmakersknecht
    Jantjen Berents Wenning 26 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstbode
9 Balk ? Ygram Jarigs Vermeulen 40 Balk M weduwnaar Gereformeerd schoenmaker
    Eelkje Ygrams Vermeulen 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Franke Ygrams Vermeulen 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
10 Balk ? Hendrik Jelles van der Schuit 55 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Tjitske Wopkes de Boer 41 Balk V ongehuwd Gereformeerd werkvrouw
11 Balk ? Hendrik Caspers Betz 32 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Froukjen Koenraads Feenstra 28 Sloten V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Casper Hendriks Betz 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Hartman Caspers Betz 29 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
12 Balk ? Pieter Hendriks de Vries 42 Wyckel M gehuwd Gereformeerd voerman
    Bregtje Gerrits de Vries 29 Tjerkgaast V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Gerrit Pieters de Vries 9 Wyckel M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
13 Balk ? Minne Cornelis van der Meer 27 Harich M gehuwd Gereformeerd werkman
    Foppjen Wanders Tuinier 23 Balk V gehuwd Gereformeerd naaister
14 Balk 14 Johannes Harmens Visser 34 Sloten M gehuwd Protestant koopman en schipper
    Ypkjen Sibles Wildschut 32 Balk V gehuwd Protestant zonder beroep
    Sible Johannes Visser 9 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Harmen Johannes Visser 6 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Jan Johannes Visser 3 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Detje Johannes Visser 1/2 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
15 Balk 15 Jan Pieters Wildeboer 73 Balk M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Pieter Rinkes Wildeboer 39 Balk V ongehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Hylkjen Rinkes Wildeboer 34 Balk V ongehuwd Gereformeerd winkeliersche
16 Balk 16 Tjeerd Haitjes Haitjema 53 Balk M gehuwd Doopsgezind visser
    Sibbeltje Hinnes Hinnema 51 Balk V gehuwd Doopsgezind winkeliersche
    Jan Tjeerds Haitjema 20 Balk M ongehuwd Doopsgezind visser
    Gatsche Tjeerds Haitjema 13 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder beroep
17 Balk 17 Aldert Lukas Jonker 58 bij Warpsterveen M gehuwd Hervormd koopman
    Reinou K. Goedkoop 58 Workum V gehuwd Mennoniet koopman
    Rinske Alderts Jonker 28 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Alida Horstman 31 Amsterdam V ongehuwd Hervormd dienstmeid
18 Balk 19 Gerrit Berents Wenning 35 Balk M gehuwd Rooms kuiper
    Cecilia Joannes Marinus 35 Woudsend V gehuwd Rooms naaister
    Sientje Gerrits Wenning 9 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Baukjen Gerrits Wenning 8 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Berent Gerrits Wenning 6 Balk M ongehuwd Rooms zonder beroep
    Johanna Gerrits Wenning 4 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Riemke Gerrits Wenning 1 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
19 Balk 21 Jelle Meinesz 58 Nijehorne M gehuwd Gereformeerd Rijksontvanger
    Eelkjen Baukes Poppes 47 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Tjeerd Jelles Meinesz 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Catharina Jelles Meinesz 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Wybe Tietema 20 Oldeberkoop M ongehuwd Gereformeerd kantoorbediende
    Eeke Oedses Wouwenaar 31 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienst- en werkbode
20 Balk ? Antje Baukes Feenstra 36 Woudsend V weduwe Gereformeerd winkeliersche
    Alle Klazes van Wielen 14 Workum M ongehuwd Gereformeerd horlogemakersknecht
    Berber Klazes van Wielen 13 Workum V ongehuwd Gereformeerd kindermeid
    Klaaske Klazes Postma van Wielen 12 Workum V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
21 Balk 21? Sjoukjen Reinders Jellema 57 Sneek V weduwe Gereformeerd winkeliersche
    Haitje Jans Visser 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd visser
    Sytske Jans Visser 19 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Johanna Betzes Betzema 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
22 Balk 21? Hantje Jans Visser 24 Balk M gehuwd Gereformeerd visser
    Ottje Wopkes de Jong 25 Woudsend V gehuwd Gereformeerd  
23 Balk 24 Stoffel Jans Doornspleet 33 Balk M gehuwd Gereformeerd kastelein
    Grietje Edes Frankena 33 Molkwerum V gehuwd Gereformeerd kasteleinsche
    Jan Stoffels Doornspleet 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Sijbrig Stoffels Doornspleet 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Pietje Stoffels Doornspleet 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Harmen Jans Monkelbaan 22 Harich M ongehuwd Rooms werkman
    Oeke Douwes Bosma 26 Harich V ongehuwd Rooms naaister
24 Balk 25 Rintje Hendriks van der Goot 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd meester bakker
    Katarina Hendriks van der Goot 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Pieter Rintjes Binkes 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Harmen Boukes Landman 17 Sloten M ongehuwd Rooms bakkersknecht
    Geeske Lubberts Hofstra 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
                 
van Swinderenstraat
                 
25 Balk 28 Sietze Adams Hofstra 31 Sneek M gehuwd Gereformeerd wever
    Idskjen Sipkes Kiep 27 Balk V gehuwd Gereformeerd  
    Adam Sietzes Hofstra 5 Balk M      
    Durkjen Sietzes Hofstra 3 Balk V      
    Sipke Sietzes Hofstra 1/2 Balk M      
26 Balk 27 Frederik Franks Diepenbos 37 Wommels M gehuwd Gereformeerd kleermaker
    Beitske Hessels de Boer 32 Bolsward V gehuwd Gereformeerd naaister
    Sjouke Frederiks Diepenbos 11 Schraard M   Gereformeerd zonder bedrijf
    Antje Frederiks Diepenbos 9 Schraard V   Gereformeerd zonder bedrijf
    Frank Frederiks Diepenbos 5 Balk M   Gereformeerd zonder bedrijf
    Aaltje Frederiks Diepenbos 1 Balk M   Gereformeerd zonder bedrijf
    Klaas Wiebes Pelsma 24 Nijemirdum M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Gerrit Alberts de Ree 18 Sint Nicolaasga M ongehuwd Rooms kleermaker
27 Balk ? Trijntje Fongers Groen (Damhuis) 45 Balk V weduwe Rooms werkvrouw
    Fonger Sybrens Steenstra 21 Joure M ongehuwd Rooms timmerman
    Janke Sybrens Steenstra 15 Joure V ongehuwd Rooms dienstbode
28 Balk 28 Halbe Hanzes Drijfhout 46 Balk M weduwnaar Gereformeerd wagenmaker
    Pieter Halbes Drijfhout 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmaker
    Johanna Halbes Drijfhout 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd huishoudster
    Tjettje Halbes Drijfhout 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Martjen Halbes Drijfhout 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
29 Balk 29 Willem Ottes de Jong 34 Bakhuizen M gehuwd Protestant bakker
    Eelkjen Uilkes van der Wal 30 Amsterdam V gehuwd Protestant  
    Otte Willems de Jong 8 Balk M ongehuwd Protestant  
    Uilke Willems de Jong 6 Balk M ongehuwd Protestant  
    Hylkje Willems de Jong 4 Balk V ongehuwd Protestant  
    Siebrigje Willems de Jong 1 Balk V ongehuwd Protestant  
    Jan Hylkes Hoeksma 20 Lemer M ongehuwd   bakkersknecht
30 Balk 30 Anna Josina Kruisinga 43 Tjamsweer V weduwe Hervormd zonder bedrijf
    Petrina Franciska ter Haar 18 Freepsum V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Nicolamina Margaretha ter Haar 6 Freepsum V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
31 Balk 32 Poppe Idskes Poppes 66 Balk M gehuwd Hervormd landbouwer
    Trijntje Cornelis Sleeswijk 64 Lemmer V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Tettje Poppes 33 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jan Poppes 27 Balk M ongehuwd Hervormd koopman
    Sikke Poppes 25 Balk M ongehuwd Hervormd koopman
    Frederika Poppes 19 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
32 Balk 33 Harmen Baukes Poppes 34 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman en schipper
    Grietje Uilkes Wierstra 33 Harich V gehuwd Gereformeerd  
    Baukjen Harmens Poppes 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Lolkjen Harmens Poppes 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Uilkjen Harmens Poppes 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Bauke Harmens Poppes 4 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Uilke Harmens Poppes 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Pieter Harmens Poppes 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Wilhelmina Hendriks ten Horst 32 Harlingen V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
33 Balk 34 Jantjen Gerrits Vellinga 32 Balk V weduwe Gereformeerd winkeliersche
    Wypkjen Jans Poppes 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Baukjen Jans Poppes 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Gerrit Jans Poppes 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Idskjen Jans Poppes 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Jan Jans Poppes 3/4 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Idskjen Jans Bos 66 Beetsterzwaag V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf
    Rinske Jelles Hornstra 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
34 Balk 34a Marten Baukes Zwanenburg 36 Holwerd M gehuwd Hervormd glazenmaker en verversknecht
    Klaaske Siemons Rienks 42 Wester Nijkerk V gehuwd Mennoniet  
    Siemon Martens Zwanenburg 10 Holwerd M ongehuwd Mennoniet  
    Sijke Martens Zwanenburg 7 Holwerd V ongehuwd Hervormd  
    ?? Fokke 25 Balk M ongehuwd Luthers glazenmaker en verversknecht
35 Balk ? Piebe Petrus Sipma 43 Woudsend M gehuwd Gereformeerd stuurman in Rijksdienst
    Johanna Hendrika de Bock 43 Woudsend V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Petrus Piebes Sipma 18 Stavoren M ongehuwd Gereformeerd 3e stuurman ter koopvaardij
    Aagje Piebes Sipma 16 Stavoren V ongehuwd Gereformeerd naaister
    Sietske Piebes Sipma 15 Workum V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Geertje Piebes Sipma 12 Woudsend V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
36 Balk 35 Hendrik Wiepkes Wiepkema 37 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Sjoukje Martens Martena 31 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Jantje Hendriks Wiepkema 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Hylckjen Hendriks Wiepkema 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
37 Balk 35 Sjoerd Tijsses Tijsma 31 Koudum M gehuwd Gereformeerd schipper
    Evertje Jans Piersma 29 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Tjamke Sjoerds Tijsma 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Lijsbert Sjoerds Tijsma 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Jantje Sjoerds Tijsma 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
38 Balk 37 Gerard Willem Reinking 38 Sneek M gehuwd Gereformeerd goud- en zilversmid
    Ulrica Jans Bloemendaal 35 Leeuwarden V gehuwd Gereformeerd  
    Petertje Gerard Reinking 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Akke Gerards Reinking 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
39 Balk 38 Idskjen Hotzes Top 48 Balk V weduwe Hervormd winkeliersche
    Rinze Hendriks Rinzema 20 Balk M ongehuwd Hervormd beurtschipper
    Jaike Hendriks Rinzema 19 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Rinze Hendriks Rinzema 13 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
40 Balk 39 Hendrik Brants van der Goot 52 Balk M gehuwd Protestant koopman
    Hantje Rintjes Binkes 50 Balk V gehuwd Protestant  
    Jaitje Hendriks van der Goot 18 Balk M ongehuwd Protestant bij het Cadaster te ?
    Aukje Hendriks van der Goot 16 Balk V ongehuwd Protestant geene
41 Balk 40 Sijtze Arends Arends 40 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman
    Jantje Sibbles Pietersma 29 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Pietje Sijtzes Arends 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Arend Sijtzes Arends 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jacob Sijtzes Arends 11 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Aukje Sijtzes Arends 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jan Sijtzes Arends 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Pietje Aales Pasveer 22 Nijehaske V ongehuwd Gereformeerd werkmeid
42 Balk 41 Ymkjen Tjerks van der Feer 25 Balk V ongehuwd Hervormd winkeliersche
    Neltje Piebe ????? 56 Woudsend V ongehuwd Hervormd dienstmeid
43 Balk 42 Cornelis Poppes 36 Balk M gehuwd Hervormd koopman
    Eelkje Annes Visser 33 Heeg V gehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Hinke Cornelis Poppes 11 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Poppe Cornelis Poppes 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Lammigjen Zeilstra 27 Lemmer V ongehuwd Hervormd dienstmeid
44 Balk 43 Wieger Jelkes van Eijk 34 Stavoren M gehuwd Hervormd griffier bij 't Vredegeregt
    Janna Aukes van der Werf 34 Sneek V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Rigtje Wiegers van Eijk 13 Sneek V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Antje Wiegers van Eijk 11 Sneek V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Beeuw Job Haga 23 Woudsend V ongehuwd Hervormd dienstbode
45 Balk 44 Poppe Tjerks van der Feer 32 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper & koopman
    Anneke Pieters Teekens 32 Heeg V gehuwd Gereformeerd niets
    Tjerk Poppes van der Feer 7 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets
    Pieter Poppes van der Feer 5 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets
    Froukjen Poppes van der Feer 4 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets
    Pietje Poppes van der Feer 2 Balk   ongehuwd Gereformeerd niets
    Age Poppes van der Feer 2dgn Balk   ongehuwd Gereformeerd niets
    Betje 24 Schiedam V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
46 Balk 44 Johannes Hendriks de Jong 30 Wijckel M gehuwd Gereformeerd werkman
    ?? 27? Wijckel V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
47 Balk 45 Sibrandus van Kessel 30 Dokkum M gehuwd Rooms koperslager
    Jantje van der Meer 30 Leeuwarden V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Engalina van Kessel 4 Leeuwarden V ongehuwd Rooms zonder beroep
48 Balk 45 Baukje Pieters Cramer 65 Franeker V weduwe Gereformeerd naaister
    Anna de Jongh 24 Tacozijl V ongehuwd Gereformeerd naaister
49 Balk 45 Jan Jacobs Janstra 29 Hemelum M gehuwd Gereformeerd werkman
    Martjen Jurjens Hermanides 27 Stavoren V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Baukjen Jans Janstra 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
50 Balk 46 Anne Piers van der Molen 48 Heerenveen M gehuwd Rooms kuipers baas
    Geeske Douwes de Boer 43 Woudsend V gehuwd Rooms zonder beroep
    Afke Annes van der Molen 18 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Akke Annes van der Molen 17 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Rinsche Annes van der Molen 14 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Janke Annes van der Molen 11 Balk V ongehuwd Rooms zonder beroep
    Ruurd Jentjes Beekema 23 Woudsend M ongehuwd Rooms kuipersknecht
    Jan Hendriks Doele 21 Drachten M ongehuwd Gereformeerd kuipersknecht
51 Balk 47 Rink Rinzes Rinzema 71 Balk V weduwe Hervormd winkeliersche
    Sijtske Hendricus Rinzema 22 Balk V ongehuwd Hervormd dienstmeid
52 Balk 48 Hendrik Pieters Reekers 31 Balk M ongehuwd Rooms meester grofsmid
    Geeske Franses Bouma 56 Ferwoude V weduwe Rooms zonder bedrijf
    Dieuwke Pieters Rekers 15 Balk V ongehuwd Rooms zonder bedrijf
    Johannes Jans Mous 22 Balk M ongehuwd Rooms smidsknecht
53 Balk 49 Hans Halbes Drijfhout 25 Balk M gehuwd Gereformeerd goud- en zilversmid
    Grietje Alberts Stuurhaan 36 Joure V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Tjipkjen Gerrits Fellinga 36 Balk V weduwe Gereformeerd naaister
    Jan Alberts Ekkers 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Annigje Alberts Ekkers 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
54 Balk 50 Hendrik Rintjes van der Goot 29 Wijckel M gehuwd Gereformeerd boer
    Geeltje Willems Albada 27 Oudemirdum V     boerin
    Rintje Hendriks van der Goot 4 Nijemirdum M     zonder bedrijf
    Marijke Hendriks van der Goot 2 Balk V     zonder bedrijf
    Geeske Hendriks van der Goot 1/2 Nijemirdum V     zonder bedrijf
55 Balk 51 Fredrik Hendriks van Os 60 Balk M weduwnaar Rooms verwer
    Hendrik Hendriks van Os 52 Balk M ongehuwd Rooms verwer
    Jantje Jans de Jong 45 Oudemirdum V ongehuwd Rooms huishoudster
56 Balk 52 Ymmetje Jans Schilstra 82 Nijega V weduwe Protestant zonder beroep
    Liesbeth Foekes Visser 22 Balk V ongehuwd Protestant werkmeid
    Rinkjen Rinkes Wildeboer 21 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
57 Balk 53 Klaas Sakes Haanstra 38 Ruigahuizen M gehuwd Gereformeerd  
    Aaltje Gerrits Fellinga 39 Balk V gehuwd Gereformeerd  
    Gerritje Klazes Haanstra 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Sake Klazes Haanstra 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Jitske Klazes Haanstra 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Vrouwkjen Klazes Haanstra 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
58 Balk 54 Tjeerd Harmens Visser 45 Langweer M gehuwd Protestant bakker
    Aaltje Hendriks Kramer 41 Amsterdam V gehuwd Protestant zonder beroep
    Hendrik Tjeerds Visser 19 Balk M ongehuwd Protestant bakkersknecht
    Neeltje Tjeerds Visser 17 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Antje Tjeerds Visser 15 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Grietje Tjeerds Visser 13 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Harmke Tjeerds Visser 12 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Klaske Tjeerds Visser 9 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Harmen Tjeerds Visser 7 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Rinse Tjeerds Visser 4 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Ybeltje Tjeerds Visser 2 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
59 Balk 55 Wybren Doedes van Os 53 Balk M weduwnaar Rooms Katholiek koopman en winkelier
    Jouke Wybrens van Os 27 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zilversmidsknecht
    Doedtje Wybrens van Os 24 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf
    Tjepkje Wybrens van Os 17 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf
60 Balk 56 Pieter Johannes de Winter 44 Eesterga M gehuwd Rooms Katholiek slager
    Antje Eelkes de Boer 48 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    Akke Pieters de Winter 15 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    Johanneske Pieters de Winter 14 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    Johannes Pieters de Winter 12 Nijega (HON) M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    Eelke Pieters de Winter 8 Nijega (HON) V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
61 Balk 57 Otte Jans de Jong 62 Hemelum M gehuwd Gereformeerd koopman en winkelier
    Hylk Willems Jongsma 60 Koudum V gehuwd Gereformeerd  
    Trijntje Ottes de Jong 24 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Gerben Ottes de Jong 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Corneliske Ottes de Jong 15 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
62 Balk 58 Jaike Hendriks van der Goot 61 Balk V weduwe Protestant wagenmaker
    Hendrik Jans Kuiper 24 Balk M ongehuwd Protestant  
    Geeske Jans Kuiper 21 Balk V ongehuwd Protestant  
    Evertje Jans Kuiper 18 Balk V ongehuwd Protestant  
                 
 
Klaas
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V

burgerlijke staat

godsdienst beroep
                 
van Swinderenstraat (vervolg)
                 
63 Balk 59 Gerrit Johannes Westendorp 33 Balk M weduwnaar Rooms Katholiek gortmaker
    Jan Johannes Westendorp 37 Balk M gehuwd Rooms Katholiek koopman
    Damstra 24 Bolsward M ongehuwd Rooms Katholiek knecht
    Westendorp 3 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    Maria Inses Wheda 25 Kuinre V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
    ??? 17   V ongehuwd Gereformeerd meid
    Westendorp 1 Dronrijp V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep
64 Balk 60 Hidde Jacobs Koornstra 49 Balk M gehuwd Protestant politie diender
    Akke Willems de Wilde 43 Harich V gehuwd Protestant zonder beroep
    Jacob Hiddes Koornstra 24? Balk M ongehuwd Protestant timmerman
    Rinse Hiddes Koornstra 15 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Klaas Hiddes Koornstra 13 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Jantjen Hiddes Koornstra 11 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Hendrikjen Hiddes Koornstra 9 Balk V ongehuwd Protestant zonder beroep
    Jelle Hiddes Koornstra 5 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
    Sjoerd Hiddes Koornstra 4 Balk M ongehuwd Protestant zonder beroep
65 Balk 60 Klaas Piers Jongsma 26 Mirns M gehuwd Protestant werkman
    Liesbeth Hiddes Koornstra 25 Balk V gehuwd Protestant naaister
66 Balk 61 Jolle Wybrens Landman 31 Wijckel M gehuwd Gereformeerd boer
    Meintjen Meinzes Eppens 36 Balk V gehuwd Gereformeerd  
    Piertje Jolles Landman 12 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd  
   

Geeske Jolles Landman

9 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Meine Jolles Landman 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Rink Jolles Landman 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Wiebrig Jolles Landman 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
67 Balk 62 Jouke Huberts Boertje 40 Balk M gehuwd Rooms Katholiek koopman
    Anna Johannes Marinus 37 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek winkeliersche
    Wilhelmina Joukes Boertje 8 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek  
    Boukjen Joukes Boertje 7 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek  
    Helena Joukes Boertje 6 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek  
    Hubert Joukes Boertje 2 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek  
    Johanna Joukes Boertje / Balk V ongehuwd Rooms Katholiek  
68 Balk 62 Joseph Hermanus Marks 38 Sneek M gehuwd Rooms Katholiek kleermaker
    Alijda Jans Albrink 47 Denekamp V gehuwd Rooms Katholiek  
    Hermanus Josephs Marks 8 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek  
69 Balk 63 Jurjen Harmens Hermanides 52 Workum M gehuwd Hervormd kledermaker
    Baukjen Hendriks van der Goot 63 Wijckel V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Teake Johannes Huisman 22 Sloten M gehuwd Hervormd werkman
    Harmke Jurjens Hermanides 22 Stavoren V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Johannes Foekes Huisman 9wkn Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
70 Balk 64 Gooitzen Harmens Meiboom 26 Lemmer M gehuwd Gereformeerd bakker
    Antje Scholtes Sietsma 25 Wijckel V gehuwd Gereformeerd  
    Grietje Gooitzens Meiboom 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Mary Lubberts Hofstra 17 Balk V ongehuwd Gereformeerd werkmeid
    Joseph Karel Zeiys 16 Arnhem M ongehuwd Rooms Katholiek werkman
71 Balk 65 Obe Meines Smid 26 Langweer M ongehuwd Doopsgezind grofsmid
    Johannes R Smid 22 Sint Johannesga M ongehuwd Gereformeerd smidsknecht
    Grietje Meines Smid 23 Langweer V ongehuwd Doopsgezind werkmeid
72 Balk 65 Meine Obes Smid 64 Rijs M weduwnaar Doopsgezind zonder bedrijf
73 Balk 66 Ruurd Klazes Visser 30 Balk M gehuwd Doopsgezind visser
    Afke Johannes Smid 32 Balk V gehuwd Doopsgezind winkeliersche
    Antje Ruurds Visser 6 Balk V ongehuwd Doopsgezind  
    Jitske Ruurds Visser 3 Balk V ongehuwd Doopsgezind  
    Akke Ruurds Visser 1 Balk V ongehuwd Doopsgezind  
74 Balk 67 Jan Stoffels Dorenspleet 68 Nijemirdum M gehuwd Doopsgezind koopman
    Sijbrig Antkes Schots 65 Balk V gehuwd   winkeliersche
    Hendrik Jans Dorenspleet 23 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Cornelis Fortuin 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkjongen
    Geertruij Jans de Lange 21 Harich V ongehuwd Rooms Katholiek ? dienstbode
75 Balk 68 Hendrik Lippes van der Veer 36 Sloten M gehuwd Gereformeerd timmerman
    Itskje Gradus Eppinga 32 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Grietje Hendriks van der Veer 5 Sloten V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Tapke Hendriks van der Veer 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Grietje Gradus Eppinga 19 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
76 Balk 69 Aaltje Luitjens van der Meulen 41 Gorredijk V weduwe Gereformeerd wagenmakersche
    Jurjen Johannes ten Brink 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd wagenmakrsknecht
77 Balk 71 Jurjen Dooitjes Schram 29 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider
    Trijntje Johannes ten Brink 28 Balk V gehuwd Gereformeerd  
    Aaltje Jurjens Schram 4 Balk V      
    Johannes Jurjens Schram 3 Balk M      
    Dooitje Jurjens Schram 2wkn Balk M      
    Popke Dooitjes Schram 33 Balk M weduwnaar Gereformeerd arbeider
    Aaltje Popkes Schram 4 Balk V      
78 Balk 72 Grietje Klazes Visser 27 Balk V ongehuwd Doopsgezind winkeliersche
79 Balk 72 Rein Lykles Bosma 39 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Grietje Teunes Beekhof 35 Joure V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Rigtje Reins Bosma 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Uilkjen Reins Bosma 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Sjoukjen Reins Bosma 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Lykle Reins Bosma 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Grietje Reins Bosma 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Teunes Reins Bosma 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Iemkjen Reins Bosma 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Rigtje Annes Hoekstra 64 Joure V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf
80 Balk 72 Jelle Klazes Hornstra 53 Nijehorne M gehuwd Gereformeerd schatter van vee
    Maria Elisabeth Stroband 58 Workum V gehuwd Gereformeerd  
    Roelofke Hendriks Hoekstra 23 Sondel V weduwe Gereformeerd winkeliersche
    Maria Elisabeth Hornstra 1 Sondel V ongehuwd Gereformeerd  
81 Balk 73? Hindrikjen Willems de Groen 64 Workum V weduwe Rooms Katholiek zonder bedrijf
    Douwe Jans Rekers 29 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek werkman
    Aagjen Jacobs Damstra 27 Bolsward V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf
82 Balk 74 Harmen Jelles van der Schuit 55 Balk M gehuwd Gereformeerd timmerman
    Petronella Frederiks Dilling 54 Balk V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Tapke Harmens van der Schuit 23 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Jantjen Harmens van der Schuit 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Frederik Harmens van der Schuit 19 Balk M ongehuwd Gereformeerd timmerman
    Hein Hendriks Hofman 4 Oudega M kind Gereformeerd  
    Anna Maria Dilling 23 Balk V ongehuwd Gereformeerd naaister
83 Balk 75 Sjoerd Sybrens de Jong 42 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman
    Geeske Jacobs Koorenstra 47 Balk V gehuwd Gereformeerd tappersche
    Egbert Rinzes Hoekstra 25 Balk M gehuwd Gereformeerd slager
    Trijntje Sjerps van der Meulen 28 Bakhuizen V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Beense Egberts Hoekstra 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Attje Egberts Hoekstra 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Rink Koops Rinkema 16 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
84 Balk ? Siebe Jans Bandstra 56 Terband M gehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Hinke Ykes van der Waard 52 In de Woude V gehuwd Gereformeerd  
    Yke Siebes Bandstra 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Lubbert Siebes Bandstra 15 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
85 Balk 75 Popkjen Johannes de Vries 39 Nijemirdum V weduwe Hervormd bolloopster
    Aaltje Pieters Velzen 11 Balk V ongehuwd   zonder beroep
    Aukje Pieters Velzen 8 Balk V ongehuwd   zonder beroep
86 Balk ? Hendrik Rients Ronner 47 Balk M gehuwd Gereformeerd wolkammersknecht
    Lijsbert Fredriks Homings 36 Stavoren V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Rient Hendriks Ronner 10 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Marijke Hendriks Ronner 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Sible Yges Lijklema 13 Nieuwebrug M ongehuwd Gereformeerd wolkammersleerling
                 
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V burgerlijke staat godsdienst beroep
                 
Gaaikemastraat
                 
87 Balk 78 Inne Johannes Betzema 29 Balk M gehuwd Gereformeerd bakker
    Baukjen Wabes Wierenga 21 Terzool V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Tetje Innes Betzema 1 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Durk Johannes van der Wal 16 Elahuizen M ongehuwd Gereformeerd bakkersknecht
88 Balk 79 Jarig Betzes Schram 70 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Hylckje Eelkes Jongsma 61 Harich V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Hylke Jarigs Schram 27 Balk M ongehuwd Gereformeerd varensgezel
    Foppe Jarigs Schram 24 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
89 Balk 79 Uilkje Reins Ottema 66 Idskenhuizen V weduwe Hervormd zonder beroep
    Boukjen Lykles Bosma 28 Balk V ongehuwd Hervormd winkeliersche
    Pieter Lykles Bosma 22 Balk M ongehuwd Hervormd werkman
    Antje Gerrits Bouma 6 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
90 Balk 80 Hitje Hindriks van Egten 60 Balk V weduwe Rooms Katholiek winkeliersche
    Aaltje Annes Folmer 28 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf
91 Balk 81 Jan Siebes Bandstra 23 Balk M gehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Anna Pieters Wildeboer 22 Woudsend V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Roelof Jans Kiep 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Siebe Jans Bandstra 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
92 Balk 81 Sjoerd Klazes Koornstra 55 Balk M gehuwd Gereformeerd omroeper
    Akke Willems Postma 36 Workum V gehuwd Gereformeerd  
    Berber Sjoerds Koorenstra 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
93 Balk 81? Hiltje Willems Ruiter 62 Lemmer V weduwe Hervormd turftonder
    Willem Martena 14 Balk M ongehuwd Hervormd werkman
94 Balk 81 Willem Hendriks de Jong 33 Wijckel M gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Geeske Sibles Pietersma 33 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Trijntje Willems de Jong 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
95 Balk ? Pier Reintjes Haringsma 52 Harich M gehuwd Gereformeerd kastelein
    Janneke Thijsses Tijsma 35 Koudum V gehuwd Gereformeerd  
    Rein Piers Haringsma 16 Harich M ongehuwd Gereformeerd  
96 Balk 84 Johannes Jeeps Tuinman 26 Wijckel M gehuwd Gereformeerd schipper
    Baukje Alderts Stuurman 22 Drachten V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Klaaske Johannes Tuinman 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Aldert Johannes Tuinman 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Aldert Jurjens Stuurman 57 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper
    Ymkjen Meinderts Dijkstra 57 Bolsward V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Jurjen Alderts Stuurman 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
97 Balk 86 Sjirk Jans Haga 51 Makkum M gehuwd Gereformeerd brievenbode
    Gettje Gosses Gossema 46 Woudsend V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Gosse Sjirks Haga 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jan Sjirks Haga 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Eelkjen Sjirks Haga 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Beeuw Sjirks Haga 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Bottje Sjirks Haga 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
98 Balk ? Geiske Ulbes Wijnja 36 Oudega W V weduwe Hervormd werkvrouw
    Jakob Geerts de Graaf 8 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Kornelia Geerts de Graaf 7 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Maayke Geerts de Graaf 6 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
99 Balk 86a Jurjen Bontes de Jager 39 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Sjoerdje Aukes Visser 38 Woudsend V gehuwd Gereformeerd  
    Hoitskie Jurjens de Jager 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Auke Jurjens de Jager 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Bonte Jurjens de Jager 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Baukjen Jurjens de Jager 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Eelkjen Jurjens de Jager 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
100 Balk 86b Thee Thees Rijpsma 46 Balk M gehuwd Gereformeerd slachter
    Sierd Thijsses Tijsma 41 Koudum V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Douwe Thees Rijpsma 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Thee Thees Rijpsma 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Lysbert Thees Rijpsma 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Sybrig Thees Rijpsma 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
101 Balk 87 Hendrik Annes Folmer 31 Balk M gehuwd Rooms katholiek werkman
    Yke Jentjes Beekema 31 Woudsend V gehuwd Rooms katholiek  
    Jentje Hendriks Folmer 3 Balk M ongehuwd Rooms katholiek  
102 Balk 87 Yttjen Lyckles de Vos 38 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider
    Idskjen Alberts Zeldenrust 33 Warns V gehuwd Gereformeerd  
    Baukjen Ytjens de Vos 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Anne Annes 4 Warns M ongehuwd Gereformeerd  
103 Balk 87 Broer Joostes van der Hol 66 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider
    Trijntje Berents Berentsma 55 Koudum V gehuwd Gereformeerd  
104 Balk 88 Gerrit Jans Jansma 42 Balk M gehuwd Hervormd werkman
    Aukjen Tijsses Tijsma 36 Koudum V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Jan Gerrits Jansma 14 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Lijsbert Gerrits Jansma 11 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Thijs Gerrits Jansma 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Hendrikje Gerrits Jansma 7 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jakob Gerrits Jansma 2 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
105 Balk ? Johannes Bontes de Jager 24 Balk M gehuwd Hervormd timmerknecht
    Harmentje Anskes Schotanus 27 Woudsend V gehuwd Hervormd zonder bedrijf
106 Balk ? Inne Rimmers Ottema 33 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Elske Broers van der Holl 30 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Judik Alderts Ottema 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
107 Balk 88 Margaretha Lolkes Wildschut 41 Heeg V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Johanna Ekisabeth Jans (Chevallier) 16 Lemmer V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
    Ymkje Bontes Jans 12 Heeg V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Lolke Bontes Ottema 9 Heeg M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Jacobjen Cornelis Ottema 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
108 Balk 86? Rienk Gerbens Kooistra 47 Ee M gehuwd Gereformeerd veearts
    Ietje Klazes Klaver 42 Nijawier V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Klaaske Rienks Kooistra 15 Nijawier V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Gerben Rienks Kooistra 12 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jan Rienks Kooistra 10 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Gertje Rienks Kooistra 6 Nijawier V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Klaas Rienks Kooistra 4 Nijawier M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
109 Balk 89 Pieter Sybrens de Jong 52 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper
    Ymkjen Kerstes Dijkstra 42 Harich V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Sybren Pieters de Jong 20 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Kerst Pieters de Jong 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Anne Pieters de Jong 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd kleermakersknecht
    Tjetske Pieters de Jong 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
110 Balk ? Klaaske Annekes Schots 52 Balk V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf
    Stoffel Hendriks Dorenspleet 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Harmen Hendriks Dorenspleet 16 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman
    Jan Hendriks Dorenspleet 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Lijsbert Hendriks Dorenspleet 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
111 Balk 90 Lammert Jacobs de Graaf 29 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider
    An Hendriks Dorenspleet 28 Balk V gehuwd Gereformeerd werkster
    Jacob Lammerts de Graaf 3 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Hendrikjen Lammerts de Graaf 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
112 Balk 91 Bouke Lykeles Bosma 36 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Rienk Johannes Betzema 32 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Lykele Boukes Bosma 8 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Antje Boukes Bosma 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Uilkjen Boukes Bosma 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Mijntie Lyckles Bosma 43 Balk M weduwnaar Gereformeerd werkman
    Uilkje Mijnties Bosma 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
113 Balk ? Otje Hotses 54 Lemmer V weduwe Hervromd werkvrouw
    Rimkjen Sybrens Oosterhout 21 Wijckel V ongehuwd Hervormd dienstmeid
    Pieter Sybrens Oosterhout 14 Wijckel M ongehuwd Hervormd schoenmakersknecht
114 Balk ? Marieke Harmens de Vries 36 Woudsend V weduwe Rooms katholiek werkvrouw
    Henderina Douwes Draaijer 16 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek  
    Harmen Douwes Draaijer 13 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek  
    Gettje Douwes Draaijer 12 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek  
    Antje Douwes Draaijer 10 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek  
    Gatsche Douwes Draaijer 7 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek  
115 Balk ? Antke Jans Doorenspleet 27 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Antje Sjoerds Visser 20 Woudsend V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
116 Balk 91 Rein Lyckles Lyklema 23 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider
    Jeltje Hendriks Doorenspleet 25 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Jantje Reins Lyklema 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
117 Balk 91 Geert Ikes Ikema 43 Nijega M gehuwd Gereformeerd praamschipper?
    Hiltje Sjoerds Bakker 43 Harich V gehuwd Gereformeerd  
    Hotske Geerts Ikema 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd  
    Ike Geerts Ikema 9 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd  
    Sjoerd Geerts Ikema 6 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd  
118 Balk ? Johannes Mulder 68 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Trijntje Hendriks Spoelstra 56 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
119 Balk 92 Roelof Pekes de Vries 32 Koudum M gehuwd Hervormd werkman
    Foekje Wiebes 31 Balk V gehuwd Hervormd winkeliersche
    Teke Roelofs de Vries 7 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Wiebe Roelofs de Vries 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jan Roelofs de Vries 1/2 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
120 Balk 92 Nanne Martens van der Goot 46 Nijemirdum M gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Korneliske Ykes Woudstra 46 Nijega V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Ieke Nannes van der Goot 17 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Wobbigje Nannes van der Goot 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Ferdinand Nannes van der Goot 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Lijsbert Nannes van der Goot 10 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
121 Balk 92 Fokke Symens de Boer 46 Balk M gehuwd Hervormd werkman
    Akke Intes Kingma 43 Bolsward V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Symen Fokkes de Boer 12 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Baukjen Fokkes de Boer 9 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
122 Balk 93 Wobbe Ferdinants de Vries 51 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman
    Jetske Rients Zeldenthuis 44 Sybrandahuizen V gehuwd Gereformeerd ?
    Ferdinant Wobbes de Vries 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
123 Balk 94 Rinze Teunes de Jong 35 Ureterp M gehuwd Hervormd schippersknecht
    Rinske Piers Delstra 30 Sloten V gehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Theunes Rinzes de Jong 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Marten Rinzes de Jong 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
124 Balk ? Geert Bontes de Jager 34 Balk M gehuwd Gereformeerd timmerknecht
    Sybrig Thijsses Tijsma 28 Koudum V gehuwd Gereformeerd arbeidster
    Tijs Geerts de Jager 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    Bonte Geerts de Jager 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd  
    ?? Johannes Westendorp 35 Balk M ongehuwd Rooms katholiek rentenier
    Lammert Sjoerds de Koe 44 Koudum M weduwnaar Gereformeerd werman
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 18-10-2021