persoonlijke gegevens van Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk
Tjietje Douwes Albada, geboren in 1765 te Harich, gedoopt op 3 deember 1765 te Harich (Hervormd), als zoon van Douwe Reintjes, werkman te Wijckel, en Jenne Tjietjes. Overleden op 23 januari 1840 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 januari 1840 aktenummer B3, getuigen:
Jurjen harmens Harmanides kledermaker 63 jaar wonende te Balk, geburen
Aldert Zacharias Voetman niet leesbaar 37 jaar wonende te Balk, geburen
Op 21 augustus 1791 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Rink Attes Eppens, geboren op 12 februari 1761 te Balk, gedoopt op 15 februari 1761 te Balk (Hervormd) als dochter van Atte Ippes en Meintjen Meines. Overleden op 29 november 1824 op nummer 134 te Balk, 56 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 november 1824 aktenummer B42, getuigen:
Anne Pieters Kramer schoenmakersknecht 59 jaar wonende te Balk op nummer 133
Anne IJkes Bouma schipper 30 jaar wonende te Balk op nummer 135
Uit dit huwelijk:
1. Meintje, geboren op 1 december 1791 te Balk. Gedoopt op 18 december 1791 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 april 1818 op nummer 293 te Joure, 26 jaar oud. Getrouwd met Jolle Wybrens Landman.
2. Jenne, geboren op 30 januari 1794 te Balk. Gedoopt op 16 februari 1794 te Balk (Hervormd).
 
 
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant 28 januari 1840
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant 28 februari 1840
 
 
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant 5 augustus 1825
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant 23 januari 1927
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant 22 juni 1838
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjietje Douwes Albada 1765-1840  
     
woonadressen familie Albadas
periode adres bron
1792 - 1804 Raadhuisstraat 20 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 173, nummer 127
1812 Raadhuisstraat 20 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 134
1829 Raadhuisstraat 20  
1840 Raadhuisstraat 20 volkstelling 1840; huisnummer
     
eigendommen van Tjietje Douwes Albada, assessor
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
150
00 03 40
huis en erf
A 5
Balk
B
87
01 16 50
weiland
B 1
Balk
B
82
00 07 30
huis en erf
B 1
 
Balk
B
88
01 26 50
weiland
B 1
Balk
B
83
00 68 70
weiland
B 1
 
Balk
B
89
00 92 60
weiland
B 1
Balk
B
84
01 44 10
weiland
B 1
 
Balk
B
269
01 23 20
bouwland
B 2
Balk
B
85
01 87 40
weiland
B 1
 
Balk
B
270
00 08 40
huis en erf
B 2
Balk
B
86
01 36 60
weiland
B 1
             
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 1 Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk
notariële acten
 
Tjietje Douwes Albada
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1840
 
Perceel 1 en 2 liggen aan de Wijckelerdijk in Balk ter hoogte van de afslag naar de Jelle Meineszleane. Van Landlust rest alleen nog een deel van het toegangshek waarop de naam van dit huis staat.
Perceel 3 ligt te Harich, de Terp, genoemd. Huidige plaats onbekend.
Perceel 4 ligt te Balk aan de Wijckelerzijde, waarschijnlijk het woonhuis van de familie Albada.
Perceel 5 ligt in de kom van Wijckel aan de weg naar Sondel.
 
Inschrijving Memorie van successie te Lemmer, 1840, fimnummer 242
76 jr (geboren Harich); assessor GAA; wednr. Rink Attes Eppens (overleden 29/11/1824: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 8.167,42 vervalt nu aan haar erfgenamen: zie bijgevoegde memorie 12012/235); geen kinderen; broer van wijlen Bauke, in leven huisman Harich (vdv: zie ad a) en wijlen Grietje Douwes Albada (mdv: zie ad b); enige testamentair erfgenaam is neefje Hendrik Baukes Albada, voorheen boer Harich thans werkman Wyckel (ab intestato gerechtigd tot 1/16); legaten voor Aafke Hermanus Swering (wed. Dirk Alberts Duif), winkeliersche (fl. 2.000,-), Saapke Johannes Kort (wed. Bart Sytzes Sytzema), molenaarsche (fl. 500,-), z'n schoonzoon Brant Peters Keverling, leerlooier/schoenmaker Joure (fl. 500,-), z'n dienstmeid Roelofje Annes (fl. 150,-) en aan enkele hier na te noemen bloedverwanten. Saldo fl. 9.133,66. # ad a (Bauke Douwes Albada, vdv): Douwe, huisman Hemelum, genoemde enige erfgenaam Hendrik, Feike, huisman Rijs, Tjietje, idem Harich, Janke (vrouw van Krijn Bottes Schotanus, boer Mirns/Bakhuizen), Grietje, te Harich, Tjalke, boerenknecht aldaar en Feikje Baukes Albada, aldaar. # ad b (Grietje Douwes Albada, mdv): Jentje, huisman Koudum, Pieter, idem aldaar, wijlen Douwe, in leven boer Koudum (vader van Kornelis, Frans en Grietje Douwes Smid: samen legaat fl. 250,-) en wijlen Annigje Franzes Smids (vrouw van Arjen de Roos, arbeider Hemelum; moeder van minderjarige Frans Arjens de Roos: legaat fl. 250,-).
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 januari 2015 laatste wijziging: 25-02-2022