Bauke Klazes Betsema Register hypotheken 69: 96 / 120
Bauke Klazes Betsema, geboren op 12 februari 1841 op nummer 53 te Balk, als zoon van Klaas Baukes Betsema, kuiper te Balk, en Sjoukjen Theunis Beekhof. Overleden op 31 augustus 1922 te Balk, 81 jaar oud.
kuiper te Balk
aangifte geboorte op 13 februari 1841 blad 11; getuigen:
Willem Jan Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Bauke Pieters Poppes grossier 26jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 september 1922 aktenummer 42, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Jan van der Weg ambtenaar ter secretarie 21 jaar wonende te Balk
1. ) Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Pieters Drijfhout, geboren op 6 januari 1844 op nummer 28 te Balk, als dochter van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 18 april 1873 te Balk, 29 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 januari 1844 blad 4; getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 48 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 april 1873 aktenummer 35, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 36 jaar wonende te Balk
Andries Willems Martena kleermaker 28 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Klaas (Betsema), geboren op 26 juni 1868 te Balk. Overleden op 3 mei 1889 te Balk, 20 jaar oud.
2. Pieter (Betzema), geboren op 20 maart 1870 te Balk. Overleden op 2 augustus 1870 te Balk, 4 maanden oud.
3. Pieter (Betzema), geboren op 8 mei 1871 te Balk. Overleden op 24 juli 1948 te Oudemirdum/Balk, 77 jaar oud. Op 24 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikjen Kuiper, 23 jaar oud te Balk, als dochter van Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker te Balk, en Trijntje Arjens Duijff.
4. Bregtje (Betzema) geboren op 15 januari 1873 te Balk. Overleden op 10 februari 1873 te Balk, 1 maand oud.
 
2. ) Op 22 april 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkje Willems Wierda, geboren op 20 maart 1848 te Sloten, als dochter van Willem Sjerps Wierda, werkman te Sloten, en Symentje Harmens de Jong. Overleden op 19 november 1904 te Balk, 56 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukjen (Betzema), geboren op 26 januari 1878 te Balk. Op 26 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Peeke Hoekstra, werkman te Harich, 31 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Lute Peekes Hoekstra, arbeider te Harich, en Sjetske Gijsberts Roskam.
2. Siementje (Betzema), geboren op 26 april 1880 te Balk. Op 22 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk de Boer, bakker te Balk, 24 jaar oud, geboren te Koudum, als zoon van Pieter Thysses de Boer en Jeltje Pieters Visser.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bauke Klazes Betzema 1841-1922 Pieter Baukes Betzema 1871-1948
Pieter Halbes Drijdhout 1808-1863    
woonadressen familie Betzema
periode adres bron
1867 - 1869 van Swinderenstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 46 kad. gem. Balk sectie A nr. 238; volgnr. 208/195
1869 - 1879 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kad. gem. Balk sectie A nummer 238
1880 - 1890 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Balk 80
1890 - 1900 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 93; huisnummer Balk 80 / 101
1900 - 1910 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 93; huisnummer Balk 80 / 101
1910 - 1920 van Swinderenstraat 61 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 101
1921 - 1922 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 97; huisnummer Balk 101
eigendommen van Bauke Klazes Betzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
I
17ged   publ. verkoop 1450,- 21 apr 1884        
Balk
I
333ged          
Balk
I
375   koopbrief 1500,- 10 mrt 1885        
Balk A 199   koopacte 560,- 8 feb 1892        
Balk A 198ged          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1101, folio 96, nummer 120
notariële acten
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. 29/35 deel van een huis te Balk, koopsom fl 2900,-
- Jacob Egberts Hoekstra wonende te Balk, verkoper
- Jan Simons wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd; gehuwd met Tjettje Pieters Drijfhout, verkoper
- Hans Pieters Drijfhout wonende te Heeg, verkoper
- Sjirk Haga wonende te Balk, gehuwd met Sybrigje Pieters Drijfhout, verkoper
- Bauke Klazes Betzema wonende te Balk; gehuwd met Antje Pieters Drijfhout, verkoper
- Scholte Pieters Drijfhout wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007046 Aktenr.: 12 d.d. 4 maart 1873
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. Weiland te Ruigahuizen, koopsom fl. 1500,-
- Freerk Jans Beuckens wonende te Nijemirdum, verkoper
- Bauke Klazes Betzema wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007058 Aktenr.: 18 d.d. 26 februari 1885

 

1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen
- Arend Sikkes te Balk, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Catharina Sikkes (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Johanna Elisabeth Sikkes te Lemmer, verkoper (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Joseph Franken te Steenwijk als toeziend voogd (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Albert Bosma te Lemmer, gehuwd met Sietske Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antonius van Dal te Heusden, gehuwd met Eeuw Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Anne Pelsma te Hoofddorp, gehuwd met Dieuwke Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antoon Bijlhout te Lemmer, gehuwd met Baukje Frankena,  verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Bauke Betzema te Balk, verkoper (Westein 20)
- Durk de Boer te Balk, gehuwd met Siementje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Peeke Hoekstra te Harich, gehuwd met Sjoukje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper (van Swinderenstraat 52)
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper ( 3 woningen achter van Swinderenstraat 52)
- Seferinus Haarsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Johannes Kuperus te Balk, koper (Gaaikemastraat 35 en 36)
- Albert van Randen te Balk, koper (Westein 20)
- Kerkeraad der D.G. Gemeente te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 16 en 17 d.d. 15 januari 1917
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-07-2019