Harmen Obbes Bosma Register Hyotheken 69: 12 / 89
Harmen Obbes Bosma, geboren circa 1795, gedoopt op 11 december 1795 te Balk (Rooms Katholiek), als zoon van Obbe Harmens Bosma, arbeider te Balk, en Tjerkje Iepkes. Overleden op 18 maart 1862 te Balk, 66 jaar oud. Boerenknecht (1817), werkman (1818, 1819), agent van politie (1840). Ridder in de militaire Willemsorde.
veldwachter te Balk
aangifte overlijden op 19 maart 1862 aktenummer 32, getuigen:
Sybren Aukes Dooper voerman 66 jaar wonende te Balk
Hieltje Sjoerdfs Ypma logementhouder 30 jaar wonende te Balk
1. ) Op 13 juni 1817 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Pietertje Wiebes Troelstra, geboren op te Teroele, als dochter van Wobbigjen Wiebes Troelstra. Overleden op 18 december 1840 op nummer 169 te Balk, 47 jaar oud. Dienstmeid (1817)
aangifte overlijden op 19 december 1840 blad 17 / 1-1, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 57 jaar wonende te Balk
Anne Pieters de Jong kleermaker 26 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wobbigien, geboren op 8 maart 1818 te St. Nicolaasga. Op 2 september 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen Willems Asma, oud 21 jaar, geboren te Sloten als zoon van Willem Harmens Asma en Hinke Joltjes Landman.
2. Tjerkjen, geboren op 25 november 1819 te St. Nicolaasga. Overleden op 11 januari 1820 te St. Nicolaasga, 5 weken oud.

3. Andersjen, geboren op 25 november 1819 te St. Nicolaasga. Overleden op 6 december 1819 te St. Nicolaasga, 11 dagen oud.

 
2. ) Op 6 april 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinke Pieters Jongstra, geboren op 27 december 1812 te Sloten, als dochter van Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, en Dieuwke Fockes Landman. Overleden op 25 april 1883 te Sloten, 70 jaar oud.
4. Dieuwke, geboren op 4 mei 1843 te Balk.
5. Tjerkje, geboren op 10 mei 1845 te Balk. Overleden op 17 februari 1874 te Sloten, 28 jaar oud, ongehuwd.
6. Obbe, geboren op 25 april 1847 te Balk. Op 15 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Matthijs Starkenburg, oud 28 jaar, geboren te Luinjeberd als zoon van Matthijs Johannes Starkenburg en Trijntje Jippes de Jong.
7. Hinke, geboren op 29 oktober 1849 te Balk. Overleden op 9 april 1881, Franekeradeel, 31 jaar oud. Op 6 juni 1880 getrouwd in de gemeente Franeker met Gerardus de Wit, oud 31 jaar, geboren te Franeker als zoon van Rinse Martens de Wit en Marijke Gerrits van Luik.
8. Dottje, geboren op 30 mei 1853 te Balk. Overleden op 11 augustus 1859 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 augustus 1859 aktenummer 66, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 63 jaar wonende te Balk
Lippe Harmens van der Veer winkelier 26 jaar wonende te Balk
 
 
 
Harmen Obbes Bosma was bij de tiendaagse veldtocht in augustus 1831 als sergeant bij het corps Koninklijke Jagers, hij kreeg voor ridder Militaire Willems Orde 4e klasse; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
bron: www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl
De orde wordt verleend voor daden die getuigen van "Moed, Beleid en Trouw"; bij de instelling in 1815 geformuleerd als "tot belooning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het Vaderland dienen. Deze Orde zal echter in bijzondere gevallen ook kunnen worden gegeven aan vreemde militairen, niet in Nederlandschen dienst zijnde."
bron: www.wikpedia.org
 
Harmen Obbes Bosma
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1862
 
Harmen Obbes Bosma
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1862
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Obbe Harmens Bosma 1768-1822 Harmen Obbes Bosma 1795-1862  
     
 
periode adres bron
1840 Dubbelstraat 7 volkstelling 1840; huisnummer 169
1849 - 1859 Dubbelstraat 7 woningregister 1849 - 1859 blad 321; huisnummer Balk 169 / 227
1859 - 1864 Dubbelstraat 7 woningregister 1859 - 1869 blad 106; kad. gem. Balk sectie A nr. 375; huisnr Balk 227
1864 - 1883 Sloten (frl) woningregister Sloten 1816 - 1926 blad 219; huisnummer 139 / 130a
     
eigendommen van Harmen Obbes Bosma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
107
       
f 300,-
25 aug 1843
   
             
f 200,-
27 dec 1855
   
             
f 300,-
24 aug 1858
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 89
notariële acten
 
1836 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 395
- Nicolaas Habbema van Noord, leerlooier te Workum,  verkoper, tevens als voogd over de kinderen van wijlen Dieuwke Jans van Noord en Jouke Jans Sterkenburg
- Karst Hendriks Conradi, smid te Workum, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Harmen Obbes Bosma, agent van politie te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97025 Repertoirenr.: 69 en 71 d.d. 6 juli 1836
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing   Verhuring  Betreft de verhuur van een praam
- Harmen Obbes Bosma, veldwachter te Balk, verhuurder
- Thijs Piers Piersma, schipper en koopman te Balk, huurder
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 5 d.d. 24 januari 1843
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van hooi (land?) te Balk, koopsom fl. 60
- Harmen Obbes Bosma, veldwachter te Balk, verkoper
- Sikke Poppes, rentenier te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 ,Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 19 d.d. 5 maart 1850
 
1855 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 200
- Harmen Obbes Bosma te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 93 d.d. 17 december 1855
 
1858 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 300
- Harmen Obbes Bosma te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 77 d.d. 18 augustus 1858
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Harmen Obbes de Bosma te Balk, verkoper
- Harmen Willems Asma te Sondel, gehuwd met Wobbigjen  Harmens Bosma, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  koper
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 169 d.d. 14 november 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 augustus 2016 laatste wijziging: 27-10-2020