Gerrit Tijsses Bosman register hypotheken 69: 3 / 283
Gerrit Tijsses Bosman, geboren circa 1762 te Balk, als zoon van Tijs Martens Bosman en Lykeltje Gerrits Kingma, herbergiers te Balk. Overleden op 17 oktober 1842 op nummer 143 te Balk, 80 jaar oud.
kastelein te Balk
aangifte overlijden op 17 oktober 1842 blad 13 getuigen:
Jujren Hermanides kleermaker 65 jaar wonende te Balk
Pieter Hepkes Koorenstra schoenmakersknecht 66 jaar wonende te Balk
Op 3 oktober 1795 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Aaltjen Harmens Damhuis, geboren circa 1764 te Balk, als dochter van Harmen Hendriks Damhuis en Wiepkjen Martens Wenning. Overleden op 1 december 1837 te Balk op nr. 143, 73 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 december 1837 blad 16, getuigen:
Pieter Baukes Poppes koopman 52 jaar wonende te Balk, geburen
Jan Jans de Vries   28 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Lykeltje, gedoopt op 17 juli 1798 in de Rooms Katholieke kerk te Balk. Overleden op 19 mei 1885 te Balk, 86 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 20 mei 1885 aktenummer 46, getuigen:
Rinze Hendriks Rinzema winkelier 76 jaar wonende te Balk
Machiel Siebes Visser timmerman 60 jaar wonende te Balk
2. Wimkjen, gedoopt op 22 juli 1803 in de Rooms Katholieke kerk te Balk. Overleden op 9 juni 1889 te Workum, 85 jaar oud. Op 24 juli 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hylke Meinses de Vries, oud 25 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Meinze Limmes de Vries en Brikjen Wibes Molenaar.
 
 
 
Aaltje Damhuis
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1837
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Tijsses Bosman 1762-1842  
     
 
periode adres bron
1798 - 1804 Dubbelstraat 1 reëelkohieren 1715 - 1805
1812 Lytse Side 3a taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 174
1837 Raadhuisstraat 8 Aaltje Damhuis overleden op dit adres
1840 Raadhuisstraat 8 volkstelling 1840; huisnummer Balk 143
1842 Raadhuisstraat 8 Gerrit Bosman overleden op dit adres
eigendommen van Gerrit Tijsses Bosman
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
140
00 02 30
huis en erf
A 5
Balk
A
158
00 03 00
huis en erf
A 5
Balk
A
154
00 03 14
huis en erf
A 5
Balk
A
294
00 04 10
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 34 Gerrit Thijsses Bosman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
140
 
scheiding
3800,-
26 nov 1839
       
Balk
A
154
         
Balk
A
158
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 3, nummer 283
notariële acten
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Verkoop Betreft de verkoop van een huis te Balk
- Hendrik Berends Spoelstra, visser te Balk, verkoper
- Theodorus Neyts, koperslager te Balk, koper
- Gerrit Tijsses Bosman te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 72 d.d. 15 oktober 1814
 
1817 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Koop Jans Rinkema, gewezen schipper te Balk, verkoper
- Gerrit Thijsses Bosman, kastelein te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 149 d.d. 28 februari 1817
 
1818 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 1200
- Gerrit Thijsses Bosman te Balk, verkoper
- Gerrit van der Veer, winkelier te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 175 d.d. 5 januari 1818
 
1825 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1000
- Beerent Gerryts Wenning te Balk, verkoper
- Gerryt Tijsses Bosman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118008 Repertoirenr.: 379 d.d. 19 februari 1825
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte
Betreft de verkoop van huis of logement en stalling te Balk, koopsom fl. 4000
- Gerrit Tijsses Bosman, rentenier te Balk, gehuwd met Aaltje Harmens Damhuis,  verkoper
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, gehuwd met Baukjen  Johannes   Marinus, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 67 d.d. 24 mei 1828
 
1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juli 2009 laatste wijziging: 27-10-2020