Hans Jacobs Dijkstra inschrijving register hypotheken 69: 14 / 104
Hans Jacobs Dijkstra, geboren op 1 november 1815 op nummer 44 te Balk als zoon van Jakob Everts Dijkstra, winkelier te Balk, en Gettie Hanzes van der Werf. Overleden op 24 mei 1855 te Balk op nummer 62, 39 jaar oud.
huisschilder en glazenmaker te Balk
aangifte geboorte op 2 november 1815 aktenummer A 57, koopman te Balk, getuigen:
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmaker 25 jaar wonende te Balk op nr. 45
Jan Hantjes Visser visser 42 jaar wonende te Balk op nr. 42
aangifte overlijden op 24 mei 1855 aktenummer B 9, huisschilder te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 42 jaar wonende te Balk
Jacob ? hulponderwijzer 36 jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepkjen (Baukjen) Jans Poppes, geboren op 9 maart 1816 te Balk op nummer B 152, als dochter van Jan Baukes Poppes, boterkoper te Balk, Wypke Wytzes de Jong. Overleden op 21 januari 1891 te Balk, 73 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 maart 1816 aktenummer A 26, boterkoper te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 63 jaar wonende te Balk op nr. 149
Hendrik Rothof timmerman 61 jaar wonende te Balk op nr. 153
rectificatie aangifte geboorte op 22 maart 1816 aktenummer A 33, boterkoper te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 63 jaar wonende te Balk op nr. 149
Hendrik Rothof timmerman 61 jaar wonende te Balk op nr. 153
aangifte overlijden op 22 januari 1892 aktenummer 13, zonder beroep te Balk, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 67 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jakob, geboren op geboren 24 januari 1837 te Balk op nr 138. Overleden op 7 maart 1840, Gaasterland, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 januari 1837 aktenummer B 8, huisschilder en glazenmaker te Balk, getuigen:
Marten Brands van der Goot grossier in sterke dranken 48 jaar wonende te Balk
Johannes Andries Hulscher kledermaker 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 maart 1840 aktenummer B 5, zonder beroep te Balk, getuigen:
Otto Jans de Jong koopman 72 jaar wonende te Balk
Bernardus Eiling meester schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
2. Jan, geboren op 27 januari 1839 te Balk op nummer 58.
aangifte geboorte op 28 januari 1839 aktenummer B 8, huisschilder en glazenmaker te Balk, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs van Elselo bakkersknecht 23 jaar wonende te Balk
3. Geertje, geboren op 22 juli 1841 te Balk op nummer 58. Overleden op 14 augustus 1880 te Balk, 39 jaar oud, ongehuwd
aangifte geboorte op 23 juli 1841 aktenummer B 35, huisschilder te Balk, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 augustus 1880 aktenummer 67, zonder beroep te Balk, getuigen:
Wietze Betzes Betzema werkman 59 jaar wonende te Balk
Uilke Willems de Jong winkelier 57 jaar wonende te Balk
4. Wiepkje, geboren op 30 april 1843 te Balk. Overleden op 11 juni 1843 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboorte op ? aktenummer B 35, huisschilder te Balk, getuigen:
    jaar wonende te Balk
    jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 juni 1843 aktenummer B 7, zonder beroep te Balk, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 40 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk
5. Jacob, geboren op 13 november 1844 te Balk op nummer 62.. Overleden op 6 januari 1917 te Balk, 72 jaar oud. Op 6 juni 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Betzema, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Wytse Betzes Betzema en Idskjen Jacobs van Elselo.
aangifte geboorte op 14 november 1844 aktenummer B 60, huisschilder te Balk, getuigen:
Sytse Arends winkelier 56 jaar wonende te Balk
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 januari 1917 aktenummer 6, huis- en rijtuigschilder te Balk, getuigen:
Pieter de Vries koperslager 43 jaar wonende te Balk
Marten Sikkes boscharbeider 32 jaar wonende te Balk
6. Tjebbe, geboren op 9 februari 1847 te Balk. Overleden op 5 januari 1857 te Balk op nr. 62 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 februiari 1847 aktenummer B 10, huisschilder te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 34 jaar wonende te Balk
Hans Ages van der Veer koopman 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 januari 1857 aktenummer B 1, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 45 jaar wonende te Balk
Jan de Vries kramer 23 jaar wonende te Balk
7. Wiepkjen, geboren op 28 augustus 1849 te Balk. Overleden op 14 januari 1907 te Sloten, 57 jaar oud. Op 19 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Verbeek, oud 25 jaar, geboren te Heeg als zoon van Folkert Johannes Verbeek en Fokjen Sytzes van der Meulen.
aangifte geboorte op 30 augustus 1849 aktenummer B 41, huisschilder te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 37 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra schoenmaker 26 jaar wonende te Balk
8. Klaas, geboren op 27 augustus 1853 te Balk.
aangifte geboorte op 30 augustus 1849 aktenummer B 42, huisschilder te Balk, getuigen:
Yge Sieger Lyklema kramer 69 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 31 jaar wonende te Balk
9. Hansje, geboren op 27 oktober 1855 te Balk. Op 13 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Breimer, oud 24 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Jelle Jans Breimer en Tettje Jans Haven.
aangifte geboorte op 27 oktober 1855 aktenummer B 56 door Solco Tromp,(vader in mei overleden), getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 43 jaar wonende te Balk
Tjerk van der Feer winkelier 32 jaar wonende te Balk
 
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1837 Raadhuisstraat 13 Balk 138, geboorte zoon Jakob Dijkstra
1839 van Swinderenstraat 43 Balk 58, geboorte zoon Jan Dijkstra
1840 van Swinderenstraat 43 volkstelling 1840, huisnummer Balk 58
1841 van Swinderenstraat 43 Balk 58, geboorte dochter Geertje Dijkstra
1849 - 1859 van Swinderenstraat 51 woningregister 1849 - 1859 blad 81; huisnummer Balk 62 / 72
1859 - 1869 Dubbelstraat 21-23 woningregister 1859 - 1869 blad 103; kad. gem. Balk sectie A nr. 114, huisnr. 221
1869 - 1879 van Swinderenstraat 8 woningregister 1869 - 1879 blad 55; kad. gemeente Balk sectie A nummer 459
1880 - 1890 van Swinderenstraat 8 woningregister 1880 - 1890 blad 111; kad. gemeente Balk sectie A nummer 459
1890 - 1894 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 35; huisnummer Balk 39
     
eigendommen van Hans Jacobs Dijkstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
330
 
koopbrief
1600,-
24 okt 1843
f 1200,-
6 feb 1844
17 jul 1857
geheel
             
f 500,-
17 okt 1845
17 jul 1857
geheel
             
f 500,-
23 sep 1853
17 jul 1857
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 104
notariële acten
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk
- Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk,  koper
bron Tresoar : Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 67 d.d. 9 augustus 1843
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk,  debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 108 d.d. 13 december 1843
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk,  debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 93 d.d. 7 augustus 1845
 
1853 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hans Jacobs Dijkstra te Balk, debiteur
- Roelof Joannes Gorter te Sneek, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 14 d.d. 21 september 1853
 
1855 Balk, notaris G. Zandstra Boedelbeschrijving
- Wypkje Jans Poppes te Balk, weduwe van Hans Jacobs  Dijkstra als moeder van en voogd over Jan, Geertje, Jacob,  Tjebbe, Wypkje en Klaas Hanzes Dijkstra
- Johannes van Hout te Balk, toeziend voogd, tevens als  curator over het ongeboren kind
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 55 d.d. 19 juli 1855
 
Hans Jacobs Dijkstra
bron: Leeuwarder Courant 3 juli 1855
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis en bleek en erf te Balk,koopsom fl. 1966
- Wypkje Jans Poppes te Balk, weduwe van Hans Jacobs  Dijkstra, verkoper, tevens als moeder van en voogd over  Jan, Geertje, Jacob, Tjebbe, Wypkje, Klaas en Hansje Hanzes  Dijkstra
- Johannes Klazes van Hout te Balk, toeziend voogd
- Reinold Wenzel ten Brink te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 87 en 91 d.d. 19 november 1856
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- Roelof Joannes Gorter te Sneek
- Hans Jacobs Dijkstra te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 61 d.d. 3 juni 1857
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Hans Jacobs Dijkstra, erflater
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 67 d.d. 9 juli 1857
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 april 2015 laatste wijziging: 8-01-2024