persoonlijke gegevens van Stoffel Jans Door(e)nspleet,
Stoffel Jans Doornspleet, geboren op 8 september 1796 te Balk, gedoopt op 25 september 1796 te Balk, als zoon van Jan Stoffels Doorenspleet en Sybrig Annekes Schots. Overleden op 18 december 1889 te Ruigahuizen, 93 jaar oud.
werkman te Balk (1820, 1823), kastelein te Balk (1831), logementhouder te Balk (1838), boer te Balk, boer te Harich
aangifte overlijden op 18 december 1889 aktenummer 132, getuigen:
Sjoerd Ykema arbeider 66 jaar wonende te Ruigahuizen
Bartle de Wal arbeider 58 jaar wonende te Ruigahuizen
Op 4 mei 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Ydes Frankena, geboren op 28 april 1796 onder Molkwerum, gedoopt op 19 juni 1796 te Koudum (Ned. Hervormd) als dochter van Yde Frankes Frankena en Piertjen Sikkes. Overleden op 14 januari 1876, Gaasterland, 79 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 januari 1876 aktenummer 5, getuigen:
Klaas Cornelis Steginga zonder beroep 59 jaar wonende te Harich
Meine Sienes Eizema landbouwer 28 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Sybrig (Doorenspleet), geboren op 23 december 1820 op nummer 67 te Balk. Overleden op 21 april 1886 te Amsterdam, 65 jaar oud. Op 9 mei 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lammert Tjeerds Blessinga, oud 35 jaar, geboren te Oosterzee als Tjeerd Lammerts Blessinga en Corneliske Annes van der Zee.
aangifte geboorte op 23 december 1820 aktenummer 98, getuigen:
Hylke Wijtses Geldersma meester timmerman 44 jaar wonende te Balk op nummer 66
Jan Stoffels Doorenspleet koopman en grootvader 53 jaar wonende te Balk op nummer 67
2. Jan (Dorenspleet), geboren op 11 maart 1823 op nummer 67 te Balk. Overleden op 1 april 1891, Gaasterland, 68 jaar oud. Op 2 mei 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lolkjen Piers Zandstra, oud 31 jaar, geboren te Sandfirden als dochter van Pier Taedes Zandstra en Pietertje Meinderts van Durksen.
aangifte geboorte op 11 maart 1823 aktenummer 23, getuigen:
Bauke Wijbrandus Feenstra goud- en zilversmid 62 jaar wonende te Balk op nummer 68
Jan Stoffels Dorenspleet koopman en grootvader 55 jaar wonende te Balk op nummer 67
3. Piertje (Dorenspleet), geboren op 11 juni 1828 op nummer 67 te Balk. Op 26 juni 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerlof Tjittes Boonstra, oud 25 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Tjitte Gerlofs Boonstra en Aukjen Teeuwes de Jong.
aangifte geboorte op 12 juni 1828 aktenummer 46, getuigen:
Jan Stoffels Dorenspleet koopman 61 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 36 jaar wonende te Balk op nummer 68
4. Korneliske (Doornspleet), geboren op 3 juli 1831 op nummer 24 te Balk. Overleden op 8 januari 1892 te Sondel, 59 jaar oud. Op 8 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Tjeerds Koopmans, oud 26 jaar, geboren te Kolderwolde als zoon van Tjeerd Jacobs Koopmans en Gijsbertje Tjittes Stoffelsma.
aangifte geboorte op 4 juli 1831 aktenummer 44, getuigen:
Haantje Jans Visser schippersknecht 26 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 22 jaar wonende te Balk
5. Sikke (Doornspleet), geboren op 10 januari 1838 op nummer 24 te Balk. Overleden op 25 december 1838, Gaasterland, 11 maanden oud.
aangifte geboorte op 10 januari 1838 blad 2, getuigen:
Klaas Hendriks Mulder winkelier 38 jaar wonende te Balk
Alle Klazes van Wielen horlogemakersknecht 21 jaar wonende te Balk
 
 
 
Stoffel Jans Doorenspleet
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 23 - huisnummer Balk 24
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Stoffel Jans Doorenspleet
 
Stoffel Jans Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1831
 
Stoffel jans Doornspleet
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1840
 
Stoffel Jans Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1869
 
Stoffel Jans Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1869
 
Stoffel Jans Doorenspleet  
Stoffel Jans Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1873
 
= Frisbuorren 3
1859 - 1869 G 102 huisnummer 18
1869 - 1879 G 102 volgnummer 882
 
 
Stoffel Jans Doorenspleet Stoffel Jans Doorenspleet
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1881
 
 
H 642 (=Welgelegen 5) zathe in 1881 bewoond door:
Anne Anes Hilverda, landbouwer
H 711 (= voor Welgelegen 15) woning in 1881 bewoond door:
Lammert Blessinga, arbeider
H 799 (= voor Welgelegen 15) zathe in 1881 bewoond door :
Jan Stoffels Doorenspleet, landbouwer
H 849 (= voor Welgelegen 15 )woning in 1881 bewoont door:
Stoffel Jans Doorenspleet, zonder beroep
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1881
 
 
Stoffel Jans Doornspleet
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1889

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Stoffels Doornspleet 1768-1831 Stoffel Jans Doornspleet 1796-1889  
  Hendrik Jans Doornspleet 1806-1883  
woonadressen familie Doorenspleet
periode adres bron
1820 - 1828 van Swinderenstraat 57 huisnummer Balk 67
1829 Meerweg 4 volkstelling 1829 blad; huisnummer Balk 24
1831 Meerweg 4 huisnummer Balk 24
1838 Meerweg 4 huisnummer Balk 24
1840 Meerweg 4 volkstelling 1840; huisnummer Balk 24
? ?  
1849 - 1859 Welgelegen 5? bevolkingsregister 1849-1859 blad 472; huisnummer Harich 37 / 52
1859 - 1869 Welgelegen 5? bevolkingsregister 1859-1869 blad 21; kad. gem. Balk H 642 huisnr.Harich 52
1869 - 1879 Welgelegen 5? H 642 volgnummer 933
  ? H 774 volgnummer 939
1880 - 1889 ? woningregister 1880 - 1890 blad 612, kad. gem. Balk sectie H nummer 849
     
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Stoffel Jans Doornspleet, kastelein te Balk, debiteur
- jonkvrouwe Constantia Johann Rengers, rentenier te Rijs,  crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 4 d.d. 10 januari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Grietje Kornelis Fortuin te Balk, gehuwd met Auke  Johannes van der Werf
- Stoffel Jans Doornspleet, kastelein te Balk
- An Jans Doornspleet te Sloten, gehuwd met Linze Johannes  Pool
- Hendrik Jans Doornspleet, schutter te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 53 d.d. 22 mei 1834
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte en cessie en hypotheek Betreft grasland te Harich, koopsom fl. 1600
- Pier Reintjes Haringsma, melktapper te Balk, gehuwd met  Janneke Tijsses Tijsma, verkoper en cedent
- Stoffel Jans Doornspleet, tapper te Balk, gehuwd met  Grietje Ydes Frankena, koper
Betreft grasland, kapitaal fl. 1600
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen te Rijs,  cessionaris
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 25 d.d. 21 maart 1838
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 3500
- Stoffel Jans Doornspleet, tapper te Balk, gehuwd met   Grietje Iedes Frankena, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 82 d.d. 3 december 1840
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk, Ruigahuizen,  Har, koopsom fl. 7311
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, weduwnaar van   Dieuwke Foekes Landman, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Foeke, Jan en Dottje Jongstra
- Jeltje Pieters Jongstra, boerin te Oudemirdum, gehuwd met  Sjouke Hanzes Bergsma, verkoper
- Hinke Pieters Jongstra te Balk, verkoper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, verkoper
- Broer Sjoerds Bouma, huisman en veenbaas te Oudega,  gehuwd met Jacobje Pieters Jongstra, verkoper, tevens als   toeziend voogd
- Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk, koper
- Hendrik Jans Doornspleet, koopman te Balk, koper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, koper
- Poppe Idskes Poppes, erflater
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 28 en 33 d.d. 23 maart 1842
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 2600
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, gehuwd met  Grietje Iedes Frankena, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 42 d.d. 22 mei 1843
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van zathe en landen te Harich, koopsom fl. 6916
- Grietje Jans Wispelwey, boerin te Harich, weduwe van  Nanne Tjeerds de Vries, verkoper
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 85 en 89 d.d. 8 november 1843
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek  Betreft een kapitaal van fl. 7000
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, gehuwd met  Grietje Iedes Frankena, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 21 d.d. 11 mei 1844
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing  Overeenkomst
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs
- jonkheer Onco van Swinderen, kamerlid te Groningen
- Rintje Hendriks van der Goot, assessor te Nijemirdum
- Jacob Uilkes Wierstra, huisman en landeigenaar te Harich
- Pieter Reins Huisman, koopman en landeigenaar te Balk
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman en landeigenaar te  Harich
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 72 d.d. 2 september 1846
 
1863 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Testament
- Stoffel Jans Doornspleet te Harich
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72043 Repertoirenr.: 10 d.d. 23 februari 1863
 
1863 Koudum, notaris H. J. de Carpentier  Testament
- Grietje Ydes Franckena te Harich, gehuwd met Stoffel Jans  Doornspleet
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72043 Repertoirenr.: 11 d.d. 23 februari 1863
 
1869 Balk, notaris L. H. Potma  Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Stoffel Jans Doornspleet te Harich, gehuwd met Grietje  Iedes Frankena
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 33 d.d. 16 april 1869
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 januari 2009 laatste wijziging: 6-05-2020