persoonlijke gegevens van Tjerk Ages van der Feer
Tjerk Ages van der F(V)eer, geboren op 3 juni 1762 te Balk, gedoopt op 6 juni 1762 te Balk (Hervormd), als zoon van Age Sjoerds en Sijts Tjeerds (winkeliers te Balk). Overleden op 17 april 1828 op nummer 41 te Balk, 65 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 18 april 1828 pagina B 10, getuigen:
Sytze Arends koopman 39 jaar wonende te Balk op nummer 40
Cornelis Poppes koopman 36 jaar wonende te Balk op nummer 42
1. ) Op 3 mei 1787 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Marijke Rinses, geboren op ? te ?, als dochter van ?, en ?. Overleden voor 1794.
Uit dit huwelijk:
1. Age, geboren op 6 februari 1788 te Balk, gedoopt op 17 februari 1788 te Balk (Hervormd) Overleden op 25 juni 1818 op nummer 143 te Balk. Op 15 december 1811 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gelkje Hanzes van der Werf, oud 26 jaar, geboren te Balk, als dochter van Hans Ygrams en Idskien Jans Poppes.
aangifte overlijden op 25 juni 1818 pagina B 10, getuigen:
Jan Hendriks Reekers grofsmid 64 jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Alles van Wielen horlogemaker 43 jaar wonende te Balk, geburen
2. Rinse, geboren op 23 maart 1790 te Balk, gedoopt op 28 maart 1790 te Balk (Hervormd) Overleden op 6 februari 1792 te ?
3. Sytske, geboren op 18 mei 1792 te Balk, gedoopt op 3 juni 1792 te Balk (Hervormd). Overleden op 13 maart 1874 op nummer 75 te Joure, 81 jaar oud. Op 8 juni 1823 getrouwd in de gemeente Haskerland met Rienk Symons Geerts, oud 27 jaar, geboren te Joure als zoon van Symon Geerts en Baukje Jans Bakker.
 
2. ) Op 5 januari 1794 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Froukje Sjerps de Groen, geboren op 16 mei 1771 te Tjerkgaast, gedoopt op 19 mei 1771 als dochter van Sierp Piers en Ymkjen Gerrits. Overleden op 18 oktober 1828 op nummer 41 te Balk, 57 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
4. Sjerp, geboren op 8 juli 1796 te Balk, gedoopt op 31 juli 1796 te Balk (Hervormd)
5. Poppe, geboren op 22 oktober 1797 te Balk, gedoopt op 12 november 1797 te Balk (Hervormd). Overleden op 4 februari 1877 te Balk, 79 jaar oud. Op 15 september 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anneke Pieters Teekens, oud 24 jaar, geboren te Idzega, gemeente Wymbritseradeel als dochter van Pieter Teekes Teekens en Pietje Gerbens Groenhof.
6. Sjerp, geboren op 28 februari 1801 te Balk, gedoopt op 29 maart 1801 te Balk (Hervormd)
7. IJmkje, geboren op 1 april 1804 te Balk, gedoopt op 28 april 1804 te Balk (Hervormd). Op 1 augustus 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Beerend Fokke, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Fredrik Wilhelm Fokke en Gerbregt Beerents Fokke.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Age Sjoerds 17??-1786 Tjerk Ages van der Feer 1762-1828  
    Poppe Tjerks van der Feer 1797-1877
    Beerend Fokke 1804-1834
woonadressen familie van der Feer
periode adres bron
1786 - 1804 van Swinderenstraat 17 reeelcohieren 1715-1804 blad 159, nummer 39
1818 van Swinderenstraat 17 geboorteakte buurjongen Jacob Arents
1828 van Swinderenstraat 17 overlijdensakte Tjerk Ages van Feer en Froukje Sjerps de Groen
     
eigendommen van Tjerk Ages van der Feer
periode adres bron
1786 - 1828 van Swinderenstraat 17  
1799 - 1828 van Swinderenstraat 38 pakhuis
notariële acten
 

1815 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Royement
- Tjerk Ages van der Veer te Balk
- Daniel Bonifacius van der Haan te Koudum

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 101 d.d. 24 juli 1815
 

1816 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Plaatsverwisseling
- Poppe Tjerks van der Veer te Balk, zoon van Tjerk Ages van der Veer, schipper te Balk
- Jan Boukes Betsema te Balk, zoon van Bouke Betzes Betzema te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 120 d.d. 5 februari 1816
 

1818 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van een veerschip, koopsom fl. 3000
- Tjerk Ages van der Veer, schipper en koopman te Balk, verkoper
- Tjeerd Haitjes Haitjema, visser te Balk, koper

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 177 d.d. 27 maart 1818
 

1820 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland  Koopakte
Betreft de verkoop van een veerschip, koopsom fl. 2800
- Klaas Piers Visser, koopman en gortmaker te Workum, verkoper
- Tjerk Ages van der Veer, koopman en schipper te Balk, koper
- Poppe Tjerks van der Veer, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7002  Repertoirenr.: 245 d.d. 19 augustus 1820
 

1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 2900
- Tjerk Ages van der Feer, koopman als voogd over Hans van der Feer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met Gelk Hanzes, erflaters
- Leffert Reins Reinsma, huisman te Oudemirdum

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 8 d.d. 23 mei 1827
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland  Inventaris
- Froukjen Sjerps de Groen, weduwe van Tjerk Ages van der Feer
- Lutske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk Symons Geerts
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman als voogd over Hans Ages van der Feer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met wijlen Gelk Hanzes van der Werf,vader van Hans van der Feer
- Iemkjen Tjerks van der Feer te Balk
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum als toeziend voogd
- Hantje Rintjes Binkes te Balk, gehuwd met Hendrik Brants van der Goot
- Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer te Balk als voogd over Pieter Rintjes
  Binkes, kind van wijlen Rintje Binkes Binkes
- Brant Hendriks van der Goot, boer te Wijckel als toeziend voogd

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004  Repertoirenr.: 85 en 86 d.d. 31 juli 1828
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland  Boedelscheiding
- Tjerk Ages van der Feer, erflater
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk Symons Geerts
- Poppe Tjerks van der Feer, beurtschipper en koopman te Balk als voogd over Hans Ages van der Veer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met Gelk Hanzes van der Werf,  erflaters
- Iemkje Tjerks van der Feer, winkelier te Balk
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum als toeziend voogd

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 60 d.d. 18 mei 1829
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland  Boedelscheiding
- Tjerk Ages van der Feer, erflater
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk Symons Geerts
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman te Balk als voogd over Hans Ages van der Feer
- Hans Ages van der Feer
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum als toeziend voogd
- Ymkje Tjerks van der Feer, winkelier te Balk

Bron : Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 110 d.d. 29 oktober 1829
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 november 2014 laatste wijziging: 26-09-2020