Gerben Meinderts Frankena inschrijving register hypotheken 69: 101 / 1
Gerben Meinderts Frankena, geboren op 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Meindert Frankes Frankena en Eeuw Doedes van der Zee. Overleden op 21 december 1916 te Balk, 79 jaar oud.
arbeider te Balk (1863), arbeider te Sondel (1864, 1865), arbeider te Balk (1866, 1868, 1870, 1872), veehandelkaar te Balk (1894), veekoopman te Harich (1898), koopman te Harich (1899), zonder beroep te Balk (1916)
aangifte overlijden op 23 december 1916 aktenummer 79, getuigen:
Pieter Boersma timmerman 57 jaar wonende te Balk
Broer de Vreeze schipper 35 jaar wonende te Balk
1. ) Op 31 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Dieuwke Aukes van der Meer, geboren op 5 augustus 1838 te Bolsward, als dochter van Auke Obes van der Meer, arbeider te Bolsward (1863), en Sytske Hessels Hessling. Overleden op 22 september 1868 te Balk, 30 jaar oud.
aangifte overlijden op 22 september 1868 aktenummer 71, getuigen:
Albert de Vos arbeider 36 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 60 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Meindert, geboren op 26 februari 1864 te Sondel. Overleden op 25 maart 1864 te Sondel, 4 weken oud
aangifte geboorte op 26 februari 1864 aktenummer 27, getuigen:
Hilbrand Hilbrands de Kroon timmerman 29 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 56 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 maart 1864 aktenummer 26, getuigen:
Pieter Martens Spoelstra arbeider 31 jaar wonende te Sondel
Wieger Tuinier arbeider 49 jaar wonende te Sondel
2. Meindert, geboren op 7 mei 1865 te Sondel. Overleden op 26 september 1865 te Balk, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 8 mei 1865 aktenummer 70, getuigen:
Jan Antkes Doorenspleet arbeider 29 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 57 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 27 september 1865 aktenummer 74, getuigen:
Johannes Jans Rekers timmerman 64 jaar wonende te Balk
Folkert Martens Homma arbeider 26 jaar wonende te Balk
3. Sietske, geboren op 28 juli 1866 te Balk. Op 19 juni 1891 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Albert Bosma, 23 jaar oud, geboren te Lemmer als zoon van Meye Tjebbes Bosma en Sjoukjen Vogelvanger.
aangifte geboorte op 29 juli 1866 aktenummer 91, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 57 jaar wonende te Balk
4. Eeuw, geboren op 19 juli 1868 te Balk. Overleden op 22 juni 1940 te Heusden, 71 jaar oud. Op 14 april 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antonius van Dal, klompmaker te Oudheusden, oud 25 jaar, geboren te Oudheusden als zoon van Martinus van Dal, landbouwer te Oudheusden (1894), en Maria Kuipers.
aangifte geboorte op 19 juli 1868 aktenummer 94, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 60 jaar wonende te Balk
Klaas Feikes Haringsma arbeider 35 jaar wonende te Harich
 
2. ) Op 16 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Yntema, geboren op 13 juli 1832 te Bolsward, als dochter van Dirk Gerben Yntema en Baukje Klazes Ketelaar. Overleden op 6 juli 1908 te Harich, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 7 juli 1908 aktenummer 54, getuigen:
Betze de Vries schipper 56 jaar wonende te Harich
Pieter Bouwhuis rijtuigverhuurder 32 jaar wonende te Harich
5. Meindert, geboren op 13 februari 1870 te Balk. Overleden op 14 december 1870 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 15 februari 1870 aktenummer 23, getuigen:
Jan Sikkes Tekstra slager 26 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 december 1870 aktenummer 121, getuigen:
Albert Ytjens de Vos arbeider 38 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Reekers arbeider 27 jaar wonende te Balk
6. Baukje, geboren op 3 februari 1872 te Balk. Op 16 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anthoon Bijlholt, koperslagersknecht te Lemmer, 28 jaar oud, geboren te Lemmer als zoon van Harmanus Bijlholt, leerlooiersknecht te Waalwijk (1899), en Minke Jans Bosma.
aangifte geboorte op 2 februari 1872 aktenummer 7, getuigen:
Gerrit Kleizes de Lange arbeider 36 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Huisman arbeider 33 jaar wonende te Balk
7. Pier, geboren op 9 juli 1873 te Balk. Overleden op 31 juli 1873 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 10 juli 1873 aktenummer 105, getuigen:
Wisse Piekes van der Meulen bakkersknecht 29 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Reekers arbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 juli 1873 aktenummer 56, getuigen:
Meindert Jakobs Bosma koperslagersknecht 23 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
8. Dieuwke, geboren op 23 oktober 1874 te Balk (Harich). Op 14 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne Pelsma, slagersknecht te Sneek, 23 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Wiebren Jouke Pelsma, grofsmidsknecht te Balk, en Antje Johannes Mous.
aangifte geboorte op 24 oktober 1874 aktenummer 131, getuigen:
Pieter de la Rie gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Harich
Jan Hendriks Doele aanspreker 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
Gerben Frankena en Trijntje Yntema
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1899
 
Gerben Frankena  
Gerben Frankena
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1917
 
perceel B 1:
Gaaikemastraat 37 en 38 (adres in 1953)
 
perceel B 2:
Gaaikemastraat 35 en 36 (adres in 1953)
 
perceel B 3:
Wilhelminastraat 11a (adres is 2019)
timmerfabriek Sijtsma
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1917
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerben Meinderts Frankena 1837-1916  
  Franke Meinderts Frankena 1835-1883  
woonadressen familie Frankena
periode adres bron
1863 - 1865 Sondel woningregister 1859 - 1869 blad 60; kad. gem. Balk sectie A 358; huisnr. Sondel 5
1865 - 1868 Westein 10-13 woningregister 1859 - 1869 blad 60; kad. gem. Balk sectie B 802; huisnr. Balk 138
  ? 5 / 490?
1869 - 1879 Westein 10-13 woningregister 1869 - 1879 blad 31; kad. gemeente Balk sectie A 358; volgnr. 118 / 105
1880 - 1890 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kad. gemeente Balk sectie H nummer 648
1890 - 1900 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 121; huisnummer Harich 103
1900 - 1910 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Harich 103 / 157
1911 - 1916 Gaaikemastraat 37 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 149; huisnummer Harich 157 / Balk 176
eigendommen van Gerben Meinderts Frankena
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1164   koopbrief 1125,- 12 aug 1889        
Balk
B
926          
Balk B 1165ged          
Balk B 1344   publ. verkoop 578,- 25 okt 1889        
Balk B 1345          
Balk B 1346          
Balk A 589   publ. verkoop 720,- 29 okt 1892        
Balk B 1250   koopacte 2000,- 27 sep 1898        
Balk B 1251          
Balk H 926   koopacte 2500,- 6 juni 1899        
Balk H 927          
Balk H 1081          
Balk H 1082          
Balk H 1083          
Balk H 645   ? ? 11 dec 1901        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 1
notariële acten
 
1889 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing, vastgoed te Balk (Wijckel) koopsom fl. 10.980,-
- Gerrit Yntes Kingma wonende te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Marten Brants van der Goot wonende te Wijckel, koper
- Gerben Frankena wonende te Harich, koper
- Stoffel Stoffels Boersma wonende te Nijemirdum, koper
- Otte Jans Luinenburg wonende te Rijs, koper
- Age Thees Aukema wonende te Wijckel, koper
- Roelof Ykes de Jong wonende te Nijemirdum, koper
- Luitjen Hendriks Prins wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 7071 Aktenr.: 74, 65 d.d. 18 september 1889
 
1889 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte, een huis en erf en bouwland te Wijckel, koopsom fl. 475,-
- Gerben Frankena wonende te Harich, verkoper
- Hendrik Jacobs Luinenburg wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 7071 Aktenr.: 68 d.d. 24 september 1889
 
1892 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing, een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 720,-
-  Durk Wijma wonende te Balk, verkoper
-  Gerben Frankena wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 7071 Aktenr.: 53, 55 d.d. 28 september 1892
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte, 2 percelen weiland te Harich, koopsom fl 2500,-
- Maatschappij Gaasterland, verkoper
- Pieter Jans Rinkema wonende te Harich, koper
- Gerben Meinderts Frankena wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenr.: 60, d.d. 17 mei 1899
 
1904 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Borgstelling
- Gerben Frankena wonende te Harich, vermeld
- Meindert Frankena wonende te Harich, vermeld
- Sybrand Nijman wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 7081 Aktenr.: 116, d.d. 29 september 1904
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen
- Arend Sikkes te Balk, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Catharina Sikkes (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Johanna Elisabeth Sikkes te Lemmer, verkoper (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Joseph Franken te Steenwijk als toeziend voogd (van Swinderenstraat 52 en 53)
- Albert Bosma te Lemmer, gehuwd met Sietske Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antonius van Dal te Heusden, gehuwd met Eeuw Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Anne Pelsma te Hoofddorp, gehuwd met Dieuwke Frankena, verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Antoon Bijlhout te Lemmer, gehuwd met Baukje Frankena,  verkoper (Gaaikemastraat 35,36,37,38)
- Bauke Betzema te Balk, verkoper (Westein 20)
- Durk de Boer te Balk, gehuwd met Siementje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Peeke Hoekstra te Harich, gehuwd met Sjoukje Betzema,  verkoper (Westein 20)
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper (van Swinderenstraat 52)
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper ( 3 woningen achter van Swinderenstraat 52)
- Seferinus Haarsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, koper (Gaaikemastraat 37 en 38)
- Johannes Kuperus te Balk, koper (Gaaikemastraat 35 en 36)
- Albert van Randen te Balk, koper (Westein 20)
- Kerkeraad der D.G. Gemeente te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 16 en 17 d.d. 15 januari 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 april 2019 laatste wijziging: 8-01-2024