persoonlijke gegevens van Hermanus ter Haar, predikant te Balk
Hermanus ter Haar, geboren op 29 september 1775 te Longewher onder Kanhuizen (Canhusen) in Oost Friesland, als zoon van Nelo ter Haar en Janneke Cornelis Koopman. Overleden op 14 juli 1829 te Balk, 53 jaar oud.
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Anna Josina Kruisinga, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
12 kinderen
pastorie Hervormde Kerk te Balk
 
Na het overlijden van ds. Joachim van Broekhuizen in 1826 duurde het tot 1829 voordat de 15e predikant het beroep aanvaarde. In de 3 jaar dat de gemeente vacant was werd ds. Hendrik Muntingh uit Harich consulent.
Uit het laatse drietal werd gekozen voor ds. Hermanus Neelen ter Haar van Hanswerum in Oost-Friesland. Hem werd een beroepingsbrief gestuurd. De kerkenraad kreeg het verzoek om hem meer tijd van beraad te geven, omdat hij de Nederlandse kerkwetten eerst moest doornemen alvorens hij een afgewogen besluit kon nemen. Op zijn toegevoegd wensenlijstje stond een verhoging van 't traktement. Daarover kon de kerkenraad niet beslissen, want dat werd van hogerhand vastgesteld. Het verzoek werd door de minister voor zaken der Hervormde Eredienst afgewezen. Het werd Ter Haar meegedeeld en Balk bleef in spanning afwachten. Ondanks dat zijn verzoek niet ingewilligd werd, nam hij het beroep toch aan, mits de minister zijn goedkeuring hieraan gaf.
"Den Heere Hermanus ter Haar buitenlands predikant te Hanswerum doch die vroeger leraar hier te lande geweest is, heeft verklaard voor opnieuw toegelaten te worden tot de bediening van het leraarambt in de Nederlands Hervormde kerk." op 25 januari 1829 kwam het verlossende woord uit Den Haag. De weg was vrijgemaakt om terug te keren naar de streek van zijn eerste gemeente en hij werd opnieuw toegelaten tot het leerambt in de Nederlands hervormde Kerk.
Op 12 april 1829 werd hij als predikant bevestigd door ds. Hendrik Muntingh met de tekst uit 1 Timotheus 4:16. Hij deed zijn intrede naar aanleiding van dfe tekst uit Handelingen 8:5. Het was een heugelijke dag voor de kerkenraad en de gemeente, want nu eindelijk na zes keer een beroep uitgebracht te hebben de vacature vervuld. Tjeerd Harmens Visser en Pieter Baukes Poppe waren toendertijd ouderling en Willem Ottes de Jong en Johannes Trinks de diakenen.
 
Als proponent werd Hermanus ter Haar op 18 mei 1807 bevestigd als predikant in Gaastmeer en Nijhuizum. Na nog geen jaar daar gestaan te hebben nam hij op 6 maart 1808 afscheid en vertrok naar zijn geboortestreek, naar Oost Friesland (Duitsland) waar hij 19 jaar lang predikant was te Freepsum. In 1827 nam hij het beroep naar Hanswerum aan. Uit het huwelijk met Anna Josina Kruisinga werden 12 kinderen geboren, waarvan in 1829 nog 4 in leven waren. De gemeente in Balk heeft de nieuwe herder niet lang in haar midden mogen hebben, want al spoedig werd hij ziek en op 14 juli 1829 overleed hij op 53 jarige leeftijd. "Balk, den 14den Julij 1829. Hedenavond overleed aan eene uitterende ziekte, onze Leeraar, de Wel Eerw. Zeer gel. Heer H. ter Haar, in den ouderdom van 53 jaren. Slechts 3 maanden was het hem vergund, het Evangelie onder ons te prediken, zijn verlies treft onze Gemeente, om meer dan ééne reden, uitermaten zeer. De nagedachtenis van dezen braven verdraagzamen man zal nog lang onder ons in zegening zijn." Hij werd in Harich begraven. Zijn vrouw keerde terug naar haar geboortegrond net over de grens in Duitsland.
Hanswerum
kerk te Hanswerum
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis juni 2008
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009