persoonlijke gegevens van Wopke Tjeerds van der Heide
Wopke Tjeerds van der Heide, geboren op 22 oktober 1773, gedoopt op 24 oktober 1773 te Balk (Hervormd) als zoon van Tjeerd Wopkes en Wimk Hendriks. Overleden op 10 mei 1839 op nummer 146 te Balk, 66 jaar oud.
huisschilder, verver en glazenmaker te Balk
aangifte overlijden op 11 mei 1839 blad 11, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 34 jaar wonende te Balk
Wytze Teades van Foeken schoenmakersknecht 27 jaar wonende te Balk
Ongehuwd
 

 

 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wopke Tjeerds van der Heide 1773-1839  
     
woonadressen Wopke van der Heide
periode adres bron
1812 Raadhuisstraat 5 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 146
1829 Raadhuisstraat 5 volkstelling 1829; blad 209, huisnummer Balk 146
1839 Raadhuisstraat 5  
     
eigendommen van Wopke Tjeerds van der Heide
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
136
00 02 40
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 105 Wopke Tjeerds van der Heide, verwer te Balk
notariële acten
 

1816 Balk, notaris M. Westendorp Boedelscheiding
- Wopke Tjeerds van der Heide, verwer en glazemaker te Balk
- Antje Tjeerds van der Heide te Sneek, weduwe van  Wilhelmus Willems Tadema, erflater
- Obe Jacobs Hofstra, schoenmaker te Balk, gehuwd met  Bregtje Tjeerds van der Heide
- Tjeerd van der Heide, erflater

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 137 d.d. 16 november 1816
 

1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis  Betreft een kapitaal van fl. 400
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker  te Balk, debiteur
- Poppe Idskes Poppes, rentenier te Balk, crediteur

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 74 d.d. 21 december 1827
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van  Jan Baukes Poppes als moeder van en voogd over Baukjen,
  Gerrit en Jiskjen Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over  Wiepkjen Poppes
- Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazemaker te Balk  als toeziend voogd

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 78 en 79 d.d. 14 juli 1828
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van  Jan Baukes Poppes als moeder van en voogd over Baukjen,
  Gerrit en Jiskjen Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over  Wiepkjen Poppes
- Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazemaker te Balk  als toeziend voogd

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 78 en 79 d.d. 14 juli 1828
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing  Boedelscheiding
- Jantjen Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van  Jan Baukes Poppes in leven gehuwd met Wypkjen Wytzes de
  Jong als moeder van en voogd over vier minderjarige kinderen
- Pieter Baukes Poppes, koopman en grossier in ste te Balk  als voogd over Wypkjen Jans Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker  te Balk als toeziend voogd

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 14 d.d. 9 maart 1829
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing  Boedelscheiding
- Jantje Gerrits Fellinga, winkelier te Balk, weduwe van  Jan Baukes Poppes als moeder van en voogd over Baukjen,  Gerrit en Jiskjen Poppes
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Wypkjen Wietzes de Jong, in leven gehuwd met Jan Baukes  Poppes, erflaters
- Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over  Wypkjen Jans Poppes
- Wopke Tjeerds van der Heide, verver en glazemaker te Balk  als toeziend voogd

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 92 d.d. 4 augustus 1829
 

1831 Balk, notaris W. J. Hemsing  Testament
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker  te Balk

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 68 d.d. 19 september 1831
 

1831 Balk, notaris W. J. Hemsing    Inventaris
- Tjeerd Pieters Wildeboer, in leven gehuwd met Immertje  Jans Schilstra, erflaters
- Jan Pieters Wildeboer, schoenmaker te Balk
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk
- Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk
- Sybolt Halbes Drijfhout, bakkersknecht te Joure
- Halbe Hanzes Drijfhout, wagenmaker te Balk, weduwnaar van  Brechtje Tjerks Wildeboer als vader van en voogd over
  Johanna Halbes Drijfhout
- Hylkjen Arends Wildeboer, werkvrouw te Balk, weduwe van  Geert Jans Wolda
- Pieter Arends Wildeboer, timmermansknecht te Balk als  toeziend voogd
- Johannes Martinus Visser, koopman te Balk, weduwnaar van  Iepkjen Sibbeles Wildeboer als vader van en voogd over
  Sibbele, Harmen en Jan Johannes Visser
- Hylkjen Rinkes Wildeboer te Balk, gehuwd met Gerben  Pieters Teekens
- Grietje Rinkes Wildeboer te Balk
- Otte Rinkes Wildeboer, schoenmaker te Balk als toeziend  voogd
- Sytske Ottes Schilstra, boerin te Koudum, weduwe van  Sytze Foekes de Koe
- Jan Ottes Schilstra, schipper te Oudemirdum als voogd  over Tjeerd Rinkes Wildeboer
- Rinke Pieters Wildeboer, in leven gehuwd met Aaf Ottes  Schilstra, erflaters
- Durk Ottes Schilstra, boerenknecht te Koudum
- Sjouke Ottes Schilstra, werkman te Hemelum
- Bauke Ottes Schilstra, werkman te Hemelum
- Wopke Tjeerds van der Heide, huisschilder en glazemaker  te Balk als toeziend voogd

Bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7006  Repertoirenr.: 82 d.d. 21 november 1831
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-10-2020