persoonlijke gegevens van Sipke Sietzes Hofstra
Sipke Sytzes Hofstra, geboren op 7 mei 1829 op nummer 28 te Balk, als zoon van Sytze Adams Hofstra, wever te Balk, en Idskjen Sipkes Kiep. Overleden op 4 april 1863 te Balk, 33 jaar oud. Wagenmakersknecht te Balk (1855), timmerman te Balk (1863)
aangifte geboorte op 7 mei 1829 aktenummer 41, getuigen:
Frederik Frank van Diepenbosch kledermaker 36 jaar wonende te Balk
Johan Federik Christoffel Sluiter zadelmaker 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 april 1863 aktenummer 28, getuigen:
Pieter Reins Huisman landbouwer 66 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betzema kuiper 29 jaar wonende te Balk
Op 8 juli 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Meintje Ages de Vries, geboren op 10 april 1833 te Ruigahuizen als dochter van Age Rommerts de Vries, boer te Ruigahuizen, en Geertje Meinses Bosma. Overleden op 12 januari 1918 te Balk, 84 jaar oud. Meintje trouwt na het overlijden van Sipke Sytzes Hofstra in 1872 met Gerrit Ate Wieringa.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerdje, geboren op 4 december 1855 te Balk. Overleden op 2 mei 1889 te Oudemirdum, 34 jaar oud. Op 16 mei 1878 getrouwd in gemeente Gaasterland met Lucas Bouwman, arbeider te Oudemridum, 25 jaar oud, geboren te Oudemirdum, als zoon van Lucas Lucas Bouwman, gemeenteveldwachter te Oudemridum, en Rink Baukes de Vries.
aangifte geboorte op 6 december 1855 blad 60, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 36 jaar wonende te Balk
Lippe Harmens van der Veer winkelier 38 jaar wonende te Balk
2. Age, geboren op 17 oktober 1857 te Balk. Overleden op 13 mei 1937 te Balk, 79 jaar oud. 1. ) Op 1 juni 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fokeltje Piersma, jaar oud, geboren te Balk als dochter van van Jan Piers Piersma, schippersknecht te Balk, en Hotske Sipkes van Dam. 2. ) Op 13 mei 1927 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Johanna Gorter, 40 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van als dochter van Hendrik Gorter, snippelsmaker, en Rinske Schoonhoven.
aangifte geboorte op 19 oktober 1857 blad 60, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 38 jaar wonende te Balk
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 59 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 mei 1937 aktenummer 40, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 64 jaar wonende te Balk
3. Sietze, geboren op 27 december 1859 te Balk. Overleden op 7 december 1936 te Balk, 76 jaar oud. Op 14 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Gouma, 42 jaar oud, geboren te Nijega HON, als dochter van Koendert Nutterts Gouma en Wobbigje Hanzes Wiersma.
aangifte geboorte op 28 december 1859 aktenummer 121, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 61 jaar wonende te Balk
Rommert Ages de Vries landbouwer 40 jaar wonende te Ruigahuizen
4. Sipke, geboren op 8 juni 1863 te Balk. Zilversmidsknecht (1889). Overleden op 15 september 1937 te Haarlem, 74 jaar oud. Op 29 juni 1889 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Tietje Visser, 21 jaar oud, geboren te Woudsend als dochter van Minze Visser, visser te Woudsend, en Beitske Drost.
aangifte geboorte op 10 juni 1863 aktenummer 63, door Solco Tromp verloskundige te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 64 jaar wonende te Balk
Teuneis Klazes Betzema kuiper 29 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sytze Adams Hofstra 1798-1860 Sipke Sytzes Hofstra 1829-1875 Age Sipkes Hofstra 1857-1937
    Sietze Sipkes Hofstra 1859-1936
    Sipke Sipkes Hofstra 1863-1937
woonadressen familie Hofstra
periode adres bron
1855 - 1859 van Swinderenstraat 61 woningregister 1849 - 1859 blad 94; huisnummer Balk 70 / 80
1859 - 1869 van Swinderenstraat 61 woningregister 1859 - 1869 blad 30; kad. gem. Balk sectie A nr. 238; huisnr. Balk 80
1869 - 1879 van Swinderenstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 46; kad. gem. Balk sectie A nr. 238, volgnr. 206 / 193
1880 - 1890 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238
1890 - 1900 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 84; huisnummer Balk 80a
1900 - 1910 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 94; huisnummer Balk 80a / 102
     
notariële acten
 
1872 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping roerende goederen opbrengst fl. 108,-
- Pier Baukes de Jong wonende te Wijckel, gehuwd met Durkje Sytzes Hofstra, verkoper
- Meintje Ages de Vries wonende te Balk, weduwe van Sipke Sytzes Hofstra, moeder van en voogd over Sjoerdje, Age, Sytze en Sipke Sipkes Hofstra, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 7071, aktennummer: 30 d.d. 5 april 1872
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2019 laatste wijziging: 4-10-2020