Rein Gaukes Kuiken inschrijving hypotheken 2 register 69: 69 / 160
Rein Gaukes Kuiken, geboren op 4 maart 1816 te Sint Jacobiparochie, als zoon van Gauke Reins Kuiken, werkamn te Sint Jacobiparochie, (1816), en Maartje Stenderts. Overleden op 18 september 1890 te Balk, 74 jaar oud.
onderwijzer der jeugd te Sint Jacobieparochie (1840) gepensioneerd hoofdonderwijzer te Balk, grossier te Balk (1868-1890)
 
Op 10 september 1840 getrouwd in de gemeente Het Bildt met:
Elisabeth Schuiling, geboren op 18 november 1815 te Vrouwenparochie, als dochter van Roelof Roelofs Schuiling, leraar der Doopsgezinden te Vrouwenparochie (1840), en Klaaske Tijssen Rienks. Overleden op 3 mei 1896 te Franeker, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 15 juni 1841 Sint Jacobiparochie.
2. Gauke, geboren op 6 augustus 1842 te Sint Jacobiparochie. Overleden op 9 april 1926, Menaldumadeel, 83 jaar oud. Op 20 februari 1869 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Dieuwke Bokkes Bokma, oud 18 jaar, geboren te Goutum als dochter vanBokke Tjisses Bokma en Ytje Doekes Hellema.
3. Klaaske, geboren op 12 september 1844 te Sint Jacobiparochie. Overleden op 7 september 1869, Menaldumadeel, 24 jaar oud. Op 6 mei 1869 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Yme Donia, oud 26 jaar, geboren te Zweins als zoon van Jochum Jelles Donia en Maaike Ymes Ymessen.
4. Maartje, geboren op 19 december 1846 te Sint Jacobiparochie. Op 31 januari 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Blijstra, oud 35 jaar, geboren te Harlingen als zoon van Anne Reinders Blijstra en Sjieuwke Sipkes Westerbaan.
Maartje Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 5 februari 1875
5. Levenloos kind, geboren op 17 december 1849 te Sint Jacobiparochie.
6. Roelof, geboren op 11 maart 1851 te Sint Jacobiparochie. Overleden op 30 december 1851, Het Bildt, 42 weken oud.
7. Roelof, geboren op 5 juli 1853 te Sint Jacobiparochie. Doopsgezind predikant te Warga (1882-1891), Zijldijk (1891-1893). Overleden op 12 oktober 1895 te Zutphen, 42 jaar oud.
 
Roelof Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1878
 
Roelof Kuiken Roelof Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1878 bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1878
 
Roelof Kuiken Roelof Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1879 bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1885
 
Roelof Kuiken Roelof Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1895 bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1895
 
8. Gelske, geboren op 15 juni 1856 te Sint Jacobiparochie. Op 5 januari 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Auke Zwanenburg, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Siemen Zwanenburg en Ruurdje Aukes Visser.
9. Hendrik, geboren op 2 februari 1859 te Nes (Ameland). Op 17 september 1891 getrouwd in de gemeente Dantumadeel met Gezina Elisabeth de Grient Dreux, oud 32 jaar, geboren te Veendam als dochter van Johan de Grient Dreux en Catharina Petronella Feenstra.
 
 
 
Rein Gaukes Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1859
 
Rein Gaukes Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1859

Op 1 juli 1856 kwam Rein Gaukes Kuiken, 2e rang van de Oosthoek onder Sint Jacobiparochie als hoofdonderwijzer naar de school in Nes op Ameland. Ook gaf hij - met ƒ 150 subsidie van de provincie - les in zeevaartkunde. De zeevaartkundige school op Ameland werd bij missive van de Minister van Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde Staten, verklaard een school van Middelbaar Onderwijs te zijn, tengevolge de Wet van 2 mei 1863. Rein Kuiken ging op 1 januari 1868 met
pensioen, bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1868. Hem werd een toelage toegekend van ƒ 318,-

bron: schoolmeesters in Friesland
 
Rein Kuiken en Elisabeth Schuiling
bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1865
 
Rein Gaukes Kuiken
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1868
 
Rein Gaukes Kuiken Elisabeth Schuiling
bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1890 bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1896
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rein Gaukes Kuiken 1816-1890  
    Auke S. Zwanenburg 1855-1934
woonadressen familie Kuiken
periode adres bron
1840 - 1856 Sint Jacobiparochie bevolkingsregister 1840 - 1860 Het Bildt; blad 56 huis 39c
1856- 1868 Ameland bevolking
1868 - 1869 van Swinderenstraat 22 woningregister 1859 - 1869 blad 18; kad. gem. Balk sectie A 264, huisnr. Balk 53
1869 - 1879 van Swinderenstraat 22 woningregister 1869 - 1879 blad 52; kad. gem. Balk sectie A 264, volgnr. 247 / 234
1880 - 1890 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 60; kad. gemeente Balk sectie A nummer 264
1891 - 1891 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 51; huisnummer Balk 53
1891 - 1896 Franeker  
eigendommen van Rein Gaukes Kuiken
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
264
 
koopbrief
3500,-
25 apr 1868
f 1000,-
27 apr 1868
9 jul 1879
geheel
             
f 3200,-
23 feb 1869
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1074, folio 69, nummer 160
notariële acten
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk, koopsom fl. 3500
- Jakkele Johannes Hulshoff te Balk, verkoper
- Rein Gaukes Kuiken te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 32 d.d. 16 april 1868
 
1897 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1861
- Gauke Kuiken te Dronrijp, verkoper
- Maartje Kuiken te Harlingen, weduwe van Jan Blijstra,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Sjieuwke en  Dirkje Jans Blijstra
- Gelfske Kuiken te Harlingen, weduwe van Auke Zwanenburg,  verkoper
- Hendrik Kuiken te Sipirok Sumatra, gehuwd met Theodora  Reiniera de Grient Dreux, verkoper
- Pier Blijstra te Harlingen als toeziend voogd
- Lieuwe Dooper te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070 Repertoirenr.: 51 en 56 d.d. 22 september 1897
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 februari 2009 laatste wijziging: 5-02-2024