Hisse Baukes Lyklema inschrijving register hypotheken 69: 85 / 47
Hisse Lyklema, geboren op 31 mei 1844 te Sijbrandaburen, als zoon van Bauke Siegers Lyklema en Antje Hendriks van der Wal. Overleden op 30 januari 1911 te Balk, 66 jaar oud.
beroep: schipper
aangifte overlijden op 31 januari 1911 aktenummer 10, schipper te Balk, getuigen:
Tjipke Vermooten timmerman 56 jaar wonende te Balk
Meine Bosma gasfitter 63 jaar wonende te Balk
Op 14 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje de Boer, geboren op 26 november 1842 te Harich op nummer 38, als dochter van Boake Herres de Boer en Pietertje Wildschut. Overleden op 25 oktober 1913 te Gaasterland, 70 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 november 1842 aktenummer B57 door Boke Herre de Boer slager te Harich, getuigen:
Bernard Heinrich Nieenhues kleermaker 33 jaar wonende te Balk
Wieger Tuinier boereknecht 27 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 25 oktober 1913 aktenummer 51, getuigen:
Halbe Doele zonder beroep 63 jaar wonende te Balk
Tjipke Vermooten timmerman 59 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Boake, geboren op 24 juni 1870 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 25 juni 1870 aktenummer 91 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Koudum, getuigen:
Sjoerd Harmens Dijkstra grofsmid 36 jaar wonende te Balk
Hessel Frederiks van Diepenbos kleermaker 27 jaar wonende te Balk
2. Boake, geboren op 6 augustus 1871 te Balk.
3. Bauke, geboren op 19 november 1872 te Balk. Overleden op 3 maart 1953 te Balk, 80 jaar oud. Ongehuwd?
aangifte geboorte op 20 november 1872 aktenummer 139 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Oosthem, getuigen:
Johannes Gosses Haga arbeider 31 jaar wonende te Ruigahuizen
Johannes Ykes van der Goot schipper 32 jaar wonende te Balk
4. Antje, geboren op 11 januari 1874 te Balk. Overleden op ? te ? , ? jaar oud. Op 19 mei 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Kerst Huisman, oud 30 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Johannes Huisman en Antje Kerstes de Jong.
aangifte geboorte op 12 januari 1874 aktenummer 4 door Hisse Baukes Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Hendrik Baukes Lyklema schipper 35 jaar wonende te Balk
Pieter Kerstes de Jong schipper 38 jaar wonende te Balk
5. Pietertje, geboren op 29 augustus 1875 te Balk. Overleden op 27 november 1911 te Balk, 36 jaar oud. Op 21 mei 1904 getrouwd met Jelle Koornstra, oud 26 jaar, geboren te St. Nicolaasga als zoon van Johannes Jelles Koornstra en Tetje Frankes Herder.
aangifte geboorte op 30 augustus 1875 aktenummer 105 door Hisse Baukes Lyklema koopman te Balk, getuigen:
Hendrik Nijmeijer korenmolenaar 29 jaar wonende te Balk
Harmen Piers Piersma schipper 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1879 aktenummer 17, getuigen:
Johan Reuhman koopman 49 jaar wonende te Balk
Ane de Vos arbeider 41 jaar wonende te Balk
6. Janke, geboren op 20 mei 1877 te Balk. Overleden op 11 februari 1879 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 mei 1877 aktenummer 81, door Hisse Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Pieter Kerstes de Jong schipper 42 jaar wonende te Balk
Gerrits Sietzes Samplonius schippersknecht 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1879 aktenummer 17, getuigen:
Jan Harmens Poppes schipper 45 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerknecht 44 jaar wonende te Balk
7. Hendrik, geboren op 22 juli 1879 te Balk. Overleden op 30 juli 1879 te Balk, 9 dagen oud.
aangifte geboorte op 24 juli 1879 aktenummer 120, door Hisse Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Pieter Sybrens de Jong schippersknecht 45 jaar wonende te Wijckel
Johannes Tijsses van Hout winkelier 39 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 juli 1879 aktenummer 74, getuigen:
Jan Harmens Poppes schipper 45 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerknecht 45 jaar wonende te Balk
8. Hendrik, geboren op 10 juli 1880 te Balk. Overleden op 12 april 1881 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 10 juli 1880 aktenummer 116, door Hisse Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Betze Pekes de Vries schipper 28 jaar wonende te Balk
Harmen Teas Hoogterp winkelier 66 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 april 1881 aktenummer 35, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerman 47 jaar wonende te Balk
Luitjen Sybrens Dooper voerman 41 jaar wonende te Balk
9. Janke, geboren op 28 april 1883 te Balk. Overleden op 20 februari 1969 te Balk, 85 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 april 1883 aktenummer 65, door Hisse Baukes Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Harm Piers Piersma schipper 58 jaar wonende te Balk
Jeep Tuinman schipper 29 jaar wonende te Balk
10. Lolkje, geboren op 24 december 1884 te Balk. Overleden op 20 juli 1900 te Balk, 15 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 december 1884 aktenummer 176, door Hisse Lyklema schipper te Balk, getuigen:
Jouke Reins Haringsma schippersknecht 40 jaar wonende te Harich
Hendrik Haantjes machinist 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 juli 1900 aktenummer 57, dienstbode wonende te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 66 jaar wonende te Balk
Izaak Arnoud Daniël Hemsing stoombootkapitein 59 jaar wonende te Balk
       
 
 
Hisse Baukes Lyklema en Grietje Boakes de Boer
Grietje de Boer en Hisse Lyklema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Hisse Baokes Lyklema 1844 -1911 Boake Hisses Lyklema 1871-1967
  broers / zusters Bauke Hisses Lyklema 1872-1953
    Kerst Hendriks Huisman 1869-1941
woonadressen familie Lyklema
periode huidig adres bron
1869 - 1879 aan boord woningregister 1869 - 1879 blad 4; aan boord
1879 - 1890 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 160; kad. gem. Balk sectie A nummer 568
1890 - 1900 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 18; huisnummer Balk 19
1900 - 1910 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 20; huisnummer Balk 19 / 24
1910 - 1913 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 24
     
eigendommen van Hisse Baukes Lyklema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A
388
  koopbrief
612,30
27 juni 1876
       
Balk A
389ged
         
Balk A
569ged
  publ. verkoop
71,50
15 jun 1882
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1090, folio 85, nummer 47
notariële acten
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Jelle Tjeerds Meinesz te Balk, verkoper
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz, verkoper
- Sjouke Lykles Oppedijk te Woudsend, gehuwd met Hiltje Meinesz, verkoper
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz, verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Sjoerd Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Tjeerdje Meinesz te Joure, verkoper
- Lijsbeth Rijkholts de Wilde te Harich, weduwe van Willem Hiddes Korenstra, koper
- Willem Piers Piersma te Balk, koper
- Jan Piers Piersma te Balk, koper
Betreft de koop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Hisse Baukes Lyklema te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 91 d.d. 3 juni 1876
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz, verkoper, tevens als   toeziend voogd
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz, verkoper
- Jelle Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Hiltje Meinesz te Joure, weduwe van Sjouke Lykles Oppedijk, verkoper, tevens  als moeder van en voogd over Lykle Sjoukes Oppedijk
- Sjoerds Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Foppe Wybrens Taconis te Joure, gehuwd met Tjeerdtje Meinesz, verkoper
- Diaconie D.G. Gemeente te Balk, koper
- Jan Harmens Poppes te Balk, koper
- Hisse Lyklema te Balk, koper
- Jan Rinzes Hoekstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 25 en 30 d.d. 1 maart 1882
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 april 2011 laatste wijziging: 12-11-2023