persoonlijke gegevens van Jelle Meinesz
Jelle Meines Meinesz, geboren op 8 juli 1771 te Oudehorne, gedoopt op 28 juli 1771 te Oudehorne (Hervormd) als zoon van Meine Tjeerts en Henke Jelles. Overleden op 17 juni 1848 op nummer 21 te Balk, 76 jaar oud.
koopman, vervener, schoolmeester en rijksontvanger te Balk
aangifte overlijden op 18 jui 1848 blad 17, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 52 jaar wonende te Balk
Gerrit Bottes Schotanus logementhouder 34 jaar wonende te Balk
1. ) Op 31 juli 1796 getrouwd te Hoornsterzwaag met:
Finne Jolles Ve(e)ning, geboren op 10 maart 1773 te Oudehaske, gedoopt op 21 maart 1773 te Oudehaske (Hervormd) als dochter van Jolle Gabes en Sjoerdtjen Annes. Overleden op 29 augustus 1826 op nummer 21 te Balk, 53 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 augustus 1826 blad 31 / 1 - 3, getuigen:
Gerrit Berends Wenning kuiper 32 jaar wonende te Balk op nummer 19
Hendrik Lippes van er Veer timmerman 22jaar wonende te Balk op nummer 22
Uit dit huwelijk:
1. Meine, geboren op 6 mei 1797 te Balk, gedoopt op 21 mei 1797 te Balk (Hervormd). Advocaat te Heerenveen. Overleden op 24 mei 1866 te Hannover, 69 jaar oud.
2. Jolle, geboren op 27 mei 1799 te Balk, gedoopt op 9 juni 1799 te Balk (Hervormd). Boer te Oudega (HO). Overleden op 27 april 1851 te Oudega (HO), 52 jaar oud. Op 12 juli 1821 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Dieuwke Douwes Feenstra.
3. Hendrik, geboren op 4 december 1801 te Balk, gedoopt op 17 december 1801 te Balk (Hervormd). Ontvanger der belastingen te Weidum.
1. ) Op 8 juli 1831 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Sjoerdje Vening (zonder beroep) 24 oud, geboren te Balk als dochter van Anne Jolles Vening en Antje Cornelis Sleeswijk.
2. ) Op 17 april 1839 getrouwd in de gemeente 's-Gravenhage met Alida van den Berg, 32 jaar oud, geboren te 's Gravenhage als dochter van Willem van den Bergh en Johanna Kool. Overleden op 16 november 1864 te Amsterdam, 62 jaar oud.
Uit het 1e huwelijk:
Sjoerd Anne Vening Meinesz, geboren op 20 februari 1833 te Harlingen. Overleden op 26 december 1909 te Leusden 76 jaar oud. Hij was burgemeester te Rotterdam (1881-1891) en Amsterdam.(1891-1901).
op 18 april 1872 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Cornelia Anna Clasina den Tex
Uit het 2e huwelijk:
Jelle Meinesz, geboren op 27 november 1841 te Amsterdam
Johanna Wilhelmina Meinesz, geboren op 14 juli 1850 te ?
 
Age Vening Meinesz geboren in 1876
 
Jelle Tjeerd Meinesz, geboren in 1911
 
4. Sjoerd, geboren op 26 januari 1804 te Balk, gedoopt op 12 februari 1804 te Balk (Hervormd). Landbouwer te Nijega. Overleden op 11 juni 1829 te Nijega (HO), 25 jaar oud. Op 22 januari 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Reinskje Jans Klijnstra, oud 17 jaar, geboren te Harich.
5. Hinke, geboren op 30 maart 1806 te Balk, gedoopt op 20 april 1806 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 december 1853 te Balk, 47 jaar oud. Op 6 april 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Jan van Broekhuizen, oud 28 jaar, geboren te Wijk, gemeente Heusden.
6. Gabe, geboren op 11 april 1808 te Balk, gedoopt op 1 mei 1808 te Balk (Hervormd). Koopman te Balk. Overleden op 7 mei 1873 te Zwolle, 65 jaar oud. Op 17 mei 1838 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Rollina Alida Hamstra.
7. Sjoerdtje, geboren op 9 augustus 1810 te Balk, gedoopt op 26 augustus 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 3 november 1826 te Balk, 16 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 november 1826 aktenummer B66
Aldert Lukas Jonker winkelier 55 jaar wonende op nummer 17 te Balk
Gerrit Berends Wenning kuiper 32 jaar wonende op nummer 19 te Balk
8. Tjeerd, geboren op 30 april 1812 op nummer 159 te Balk. Overleden op 14 februari 1852 op nummer 19 te Balk, 39 jaar oud. Op 5 april 1835 getrouwd in de gemeente Haskerland met Namkje Krijns Taconis, oud 22 jaar, geboren te Joure als dochter van Krijn Taconis en Hiltje Pieters Cath.
aangifte geboorte op 30 april 1812 aktenr. 21 door Jelle Meinesz, percepteur der directe belasting, getuigen:
Hendrik Berends Spoelstra weever 67 jaar wonende op nummer 157 te Balk
Piiter Theekes Theekema schuitevaarder 60 jaar wonende op nummer 158 te Balk
aangifte overlijden op 16 februari 1852 aktenummer B2
Geert Dirks Molanus rijksontvanger 57 jaar wonende te Balk
Obe Haitjes Visser visser 39 jaar wonende te Balk
9. Anne, geboren 28 april 1814 op nummer 36 te Balk. Overleden op 13 december 1884 te Oudeschoot,
aangifte geboorte op 29 april 1814 aktenummer 22, percepteur der directe belasting, getuigen:
Hieltje Idzes van der Wey zilversmid 37 jaar wonende op nummer 37 te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerman 60 jaar wonende op nummer 35 te Balk
10. Katarina, geboren op 26 juli 1817 op nummer 36 te Balk. Overleden op 24 maart 1887 te Wolvega, 69 jaar oud. Op 24 juni 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Doede Breuning, oud 23 jaar, geboren te Sloten.
aangifte geboorte op 26 juli 1817 aktenummer 56, ontvanger der directe belastingen, getuigen:
Berend Koert Koerts schoenmaker 52 jaar wonende op nummer 35 te Balk
Jan Haitjes Visser winkelier 44 jaar wonende op nummer 37 te Balk
 
2. ) Op 30 maart 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Baukes Poppes, geboren op 28 december 1782 te Balk, gedoopt op 5 januari 1783 te Balk (Hervormd) als dochter van Bauke Pieters Poppes en Baukjen Jans Poppes. Overleden op 27 december 1847 op nummer 21 te Balk, 64 jaar oud. Weduwe van Jan Brants van der Goot.
aangifte overlijden op 27 december 1847 blad 23 / 1 - 19, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 52 jaar wonende te Balk
Teake Teekens winkelier 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jelle Meines,”Master Jelle”, verliet in 1789 zijn geboortestreek en vestigde zich in Gaasterland, alwaar hij onderwijzer werd in Oudemirdum. Rond 1800 verhuisde hij naar het schoolhuis in Balk. Hij was tot 1812 aan de openbare school verbonden en de oudst bekende schoolmeester in Balk. De toenmalig inspecteur schreef bij een prijsuitreiking op 20 oktober 1803 over hem:”dat hij niet kon laten om aan de kundige en ijverige schoolonderwijzer J. Meinesz den verdienden lof te geven over de aanzienlijke verbeteringen welke hij in het onderwijs ter zijner school aanstonds in het oog vielen”. In Balk is daarom de Jelle Meineszlaene naar hem vernoemd.
De kinderen uit zijn huwelijk met zijn achternicht Finne Jolles werden in Balk geboren.
 
Op 16-10-1796, dus na zijn huwelijk, werd hij bevestigd als lidmaat van de hervormde gemeente Nijehorne, in tegenwoordigheid van zijn vader Meine Tjeerds, dan ouderling van de gemeente.
Jelle Meinesz bleek een uitstekend koopman te zijn. Hij hield zich o.a. bezig met vervening en houthandel. Samen met Hendrik Brands van der Goot, uit Balk kocht hij, tussen 1804 en 1810, land tussen de Rien en de Fluesen voor turfwinning en werd zo grootgrondbezitter van veenderijen en boerderijen. Dit gebied werd na de vervening ingepolderd om zo de waterstand te kunnen beheersen en nieuw veen te laten ontstaan. Dit werd de Groot Noordwolderpolder, die later als voorbeeld diende bij de vervening van het vierde en vijfde veen-district Aengwirden. 
Rond 1805 was hij gaarder van Napoleon, later rijksontvanger.
Tijdens zijn huwelijk met zijn achternicht Finne Jolles heeft Jelle Meines, daartoe gedwongen door Napoleon, op 31 december 1811 in Balk de naam Meinesz als familienaam aangenomen, terwijl Finne Jolles de naam Veening aannam, zoals ook de rest van haar familie dat deed.
Het echtpaar woonde met hun 10 kinderen in een huis met houtschuur aan de Luts nr.20-21.
Zoon Jolle beheerde met zijn vader de veenderijen en zoon Tjeerd werkte in de bescheiden houtnegotie.
Na het overlijden van Finne in 1826 hertrouwde Jelle in 1828 met Eelkjen Baukes Poppes, weduwe van Jan Brands van der Goot. Zij was grossierse in sterke dranken.
 
In 1828 vond een scheiding van goederen plaats. Tjeerd kreeg de voorhanden zijnde houtwaren, een helling en een timmerschuur naast de helft der contanten en pretentie betreffende de houtnegotie.
gegevens over Jelle Meinesz beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz uit Harich
 
Jelle Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1826
 
Jelle Meinesz
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 19 - huisnummer Balk 21
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jelle Meinesz
 
Eelkjen Baukes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 7 januari 1848
 
Jelle Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1848
 
Jelle Meinesz
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 22 juli 1848
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jelle Meinesz 1771-1848 Jolle Jelles Meinesz 1799-1851
    Tjeerd Jelles Meinesz 1812-1852
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
     
1812 Dubbelstraat 24 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 159
1814 van Swinderenstraat 11 Balk 36
1817 van Swinderenstraat 11 Balk 36
1826 Meerweg 7 Balk 21
1829 Meerweg 7 volkstelling 1829; blad 19, huisnummer Balk 21
1840 Meerweg 7 volkstelling 1840; huisnummer Balk 21
1847 Meerweg 7 Balk 21
1848 Meerweg 7 Balk 21
eigendommen van Jelle Meinesz
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
292
00 05 40
huis en erf
A 5
Balk
H
276
02 16 80
weiland
H 3
Balk
A
293
00 02 50
bergplaats
A 5
Balk
H
310
01 38 70
weiland
H 3
Balk
A
301
00 17 40
huis en erf
A 5
Balk
H
312
01 10 60
weiland
H 3
Balk
G
21
02 43 90
heide
G 1
Balk
H
313
00 82 50
weiland
H 3
Balk
G
22
00 52 40
weiland
G 1
Balk
H
314
00 01 04
huis en erf
H 3
Balk
G
23
03 81 60
weiland
G 1
Balk
H
315
00 05 10
scheepstimmerwerf
H 3
Balk
G
24
02 14 90
weiland
G 1
Balk
H
316
00 00 54
huis en erf
H 3
Balk
G
25
02 67 30
weiland
G 1
Balk
I
8
00 37 00
bos
I 1
Balk
G
99
00 86 40
bos
G 2
Balk
I
9
00 28 30
laan als weiland
I 1
Balk
G
100
05 83 60
weiland
G 2
Balk
I
13
03 85 90
weiland
I 1
Balk
H
22
01 74 10
hooiland
H 1
Balk
I
18
00 71 40
weiland
I 1
Balk
H
24
00 44 50
hooiland
H 1
Balk
I
18a
00 06 50
huis en erf
I 1
Balk
H
36
00 15 70
hooiland
H 1
Balk
I
18b
02 41 80
weiland
I 1
Balk
H
38
00 53 50
hooiland
H 1
Balk
I
19
09 52 60
bos
I 1
Balk
H
43
00 39 50
hooiland
H 1
Balk
I
21
00 46 20
bos
I 1
Balk
H
52
00 92 10
hooiland
H 1
Balk
I
22
00 48 90
bos
I 1
Balk
H
58
00 52 20
hooiland
H 1
Balk
I
23
01 24 60
bos
I 1
Balk
H
59
00 96 30
hooiland
H 1
Balk
I
24
00 28 00
bos
I 1
Balk
H
76
01 71 20
hooiland
H 1
Balk
I
25
00 14 00
bos
I 1
Balk
H
197
00 18 60
hooiland
H 2
Balk
I
26
00 31 20
bos
I 1
Balk
H
220
00 97 90
hooiland
H 2
 
Balk
I
27
00 25 10
bos
I 1
Balk
H
239
01 73 20
hooiland
H 2
 
Balk
I
28
00 70 30
bos
I 1
Balk
H
273
01 62 70
weiland
H 3
 
Balk
I
40
00 01 62
opslag als bouwland
I 1
Balk
H
275
01 99 80
weiland
H 3
 
Balk
I
43
00 05 50
opslag als bouwland
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 172 Jelle Meinesz ontvanger te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
223
00 01 95
huis en erf
A 5
Balk
A
289
00 05 80
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 173 Jelle Meinesz en mede eigenaren, ontvanger te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juni 2009 laatste wijziging: 6-05-2020