persoonlijke gegevens van Maurits Pieter Margarethus Moesman, arts te Balk
Maurits Pieter Margarethus Moesman, geboren 16 juni 1862 te Makassar (Celebes Nederlands-Indie), als zoon van Gerrit Cornelis Everhardus Moesman en Gerrtrui Petronella Mooij. Overleden op 21 februari 1933 te Nijmegen, 70 jaar oud.
1. ) Op 14 oktober 1892 getrouwd in de gemeente Amsterdam met (scheiding 12 mei 1912):
Marie Louise Juliana Therese Rühl, geboren op 20 januari 1848 te Amsterdam, als dochter van Chritiaan Abraham Rühl en Marie Loise Guillot. Overleden op 1 januari 1927 te Amsterdam, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
2. ) Op 23 mei 1912 getrouwd in de gemeente Amsterdam met:
Willemke Sikma, geboren op 13 april 1887 te Oenkerk, als dochter van Kornelis Ales Sikma, arbeider te Oenkerk, en Baukje Willems van der Veen. Overleden op 14 juni 1921 te Heerenveen, 34 jaar oud, wonende te Wolvega.
Uit dit huwelijk:
1. Josephine, geboren op 6 april 1913 te Balk. Overleden op 17 april 1975 te Emmen,
2. Kornelis, geboren op 15 februari te Balk. Overleden op 14 januari 1994 te Amstewrdam,
 
3. ) Op 22 december 1921 getrouwd in de gemeente Weststellingwerf met:
Maria Catherina Rooth, geboren op 4 september 1883 te Gorinchem, als dochter van Ferdinand Theodoor Rooth en Woltera Corenlia Schuurman. Overleden op 11 augustus 1944 te Zeist, ?? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
3. Woltera Geertrui, geboren op 8 februari 1924 te Houten. Overleden op 23 juli 2008 te Utrecht, 84 jar oud.
 
 
 
Op 26 maart 1892 artsexamen genees-, heel- en verloskunde te Amsterdam
Per 14 april 1892 akte van aanstelling (nr. 28) als officier van gezondheid 2e klasse bij de geneeskundige dienst van het leger in Nederlands Indië. Vestiging te Lange Ruigeweide
 
Maurits Moesman Maurits Moesman
bron: Het Nieuws van de Dag van 30 september 1892 bron: Het Nieuws van de Dag van 15 oktober 1892
 
 
Moesman Oudkerk
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1897
 
 
bron: Het Nieuws van de Dag van 4 december 1900 >>>
 
bron: Nederlandse Staatscourant van 8 juni 1912
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 juli 1912
 

bron Leeuwarder Courant van 21 oktober 1912
 
<<< bron Leeuwarder Courant van 26 augustus 1912
 

bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1913 bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 maart 1913
 
bron: Het nieuws van de dag van 19 augustus 1913
De Maatschappij Gaasterland heeft in 1899 grootse plannen voor de bevordering van het toerisme in Gaasterland. Eén daarvan is de aanleg van een tramverbinding. De Maatschappij Gaasterland heeft deze tramlijn nodig voor de realisatie van hun badplaats Oudemirdum aan Zee met badhotel en het daarbij behorend wandelgebied van 300ha.
H. Nieveen uit Lemmer en ingenieursbureau N.J. Beversen en J. van Heurn uit Den Haag dienen beide een concessie in voor een stoomtramweg. De route van de aan te leggen tramweg begint op het station van Stavoren. Daarna gaat hij via Warns, Hemelum, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, Jagtlust (bij Wijckel), Balk, Ypecolsga, Woudsend, IJlst richting Sneek. Eén zijtak gaat vanaf Sondel via Tacozijl naar Lemmer. De andere zijtak splitst zich af bij Jagtlust in Wijckel en gaat via Sloten en Tjerkgaast naar Sint Nicolaasga.
De gemeentes in de zuidwesthoek kiezen voor de Haagse ingenieurs. Op een bijeenkomst gehouden op 20 december 1900 in Amicitia te Sneek licht ingenieur Beversen de plannen toe. In de loop van 1901 en 1902 zeggen de verschillende gemeenteraden en particulieren in totaal f 90.000,- toe aan subsidie na gereedkoming van de tramlijn.
De gemeente Gaasterland is bereid f 30.000,- te subsidiëren. Ook bij de provincie Friesland is een aanvraag voor subsidie ingediend. Echter, de Provinciale Staten van Friesland gaan niet akkoord met de route over Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel. De route van Stavoren naar Balk moet korter via Rijs en Kippenburg. Binnen de raad van de gemeente Gaasterland ontstaan u verschillende discussies. Ten eerste over de hoogte van het bedrag. De raad wil geen 30.000,- maar 25.000,- betalen. Ten tweede over de route. Deze zou ook kunnen gaan via Harich in plaats van Kippenburg.
De Provinciale Staten gaan in juli 1905 akkoord en willen onder voorwaarden een voorschot van f 120.000,- verstrekken voor de ingekorte versie van de route. De gemeenteraad van Stavoren besluit geen subsidie meer te verstrekken. Een voorstel binnen de raad van Gaasterland om het subsidiebedrag te verhogen naar f 35.000,- haalt geen meerderheid. Uiteindelijk gaan alle gemeentes waar de tramlijn moet komen akkoord.
Waarschijnlijk heeft het ingenieursbureau problemen met de financiering van het project. Zij vragen steeds uitstel. Gedurende de jaren na 1905 is het plan op diverse plaatsen aangepast. Stavoren is niet meer het beginpunt van de tramlijn. Dat is Molkwerum geworden waardoor Warns wordt overgeslagen. Voor de route Balk – Sneek is een alternatief bedacht via Sloten. En bij de toegang naar Sneek zijn nog meer alternatieven bedacht. Door de Eerste Wereldoorlog zijn de plannen in de ijskast gezet.
Op 18 augustus 1917 volgt de oprichting van de Spoorweg Maatschappij Zuidwesthoek gevestigd te Sneek. Provinciale Staten van Friesland zeggen in januari 1918 nog extra subsidie toe van fl 6000,- voor het bouwen van een langere brug ergens in het traject.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 september 1913
 
Maurits Moesman Marcus Bouwman (*1884 te Sondel)
timmermna te Balk in 1914
Lieuwe Venema (*1880 te Gauw)
chef kaasmaker te Balk in 1914
Tjerk Deinema (*1871 te Hallum)
kaasmaker te Balk in 1914
Meindert Dijkstra (*1882 te Nijega, HON)
kuiper te Balk in 1914
Johannes Groenewoud (*1892 te Balk)
olieslagerknecht te Balk in 1914
Johannes Hoekstra (*1891 te Balk)
drukker te Balk in 1914
Bauke Hoekstra (*1895 te Balk)
drukker te Balk in 1914
Stoffel van der Bijl (* 1893 te Lemmer)
timmerknecht te Balk in 1914
Wieberen van der Heide (*1893 te Beetsterzwaag)
smidsknecht te Balk in 1914
K. Hoekstra
Jisk Zuiderhof (*1878 te Oldeboorn)
smid te Sloten in 1914
Otte Straatsma (*1892 te Sloten)
inspecteur der ongevallenverzekering in 1919 te Arnhem
Minne van Dijk (*1891 te Sloten) of
Marten van Dijk (*1866 te Workum)
kaasmaker te Balk in 1914
Tjeerd Folmer (* 1891 te Wijckel)
assistent zuivelfabriek te Sloten
L. Hanzen
 
bron: Zuidwesthoek (Balkster Courant) van 21 maart 1914
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1915
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 december 1914
 
bron: Nederlandse Staatscourant van 14 februair 1916
 
dr. Moesman oprichting VVV zuidwesthoek  
De officiële oprichtingsdatum van de VVV in de Zuidwesthoek van Friesland is op 17 mei 1916 te Sloten (Frl). De statuten van de vereniging zijn bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1916 nummer 89 goedgekeurd.
 
In juni 1917 volgt de eerste gids. Dr. Maurits Moesman is dan al verhuisd naar de volgende standplaats "Gouda". Zijn opvolger dr. J.J. Herman heeft zijn functie in het bestuur van de VVV overgenomen van dr. M. Moesman.
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1916
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 februari 1917
 
 
bron: Het Vaderland van 15 maart 1917
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1920
 
<<< bron: Opregte Steenwijker Courant 2 febrauri 1918
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 juni 1921
 
woonadressen familie Moesman
periode adres bron
1893 Schoonhoven  
1893 Baarn  
1894 Oudshoorn  
1895 Woubrugge  
1896 Pella Iowa in de Verenigde Staten
1897 Oudkerk  
1900 - 1911 Amsterdam  
1912 - 1916 Raadhuisstraat 17 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer 301 / 332
1916 Gouda  
1917 Oosterhesselen  
1918 Kuinre  
1920 Wolvega  
1922 Teteringen  
1923 Houten  
1926 Diepenheim  
1930   scheepsarts op S.S. Zeelandia, passagiersschip van de Koninklijke Hollandse LLoyd, bestemming Buenos Aires (29), gezagvoerder C.D. van Noppen; vertrekdata: 5 februari, 9 april, 11 juni, 3 september, 5 november
1931 Leerdam  
1931 Lent  
1932 Nijmegen  
     

gegevens gepubliceerd door Maria Moesman in het boek “Maurits Pieter Margarethus MOESMAN”

en beschikbaar gesteld door Tjalling Moesman en Judith Fournier-Moesman
 
eigendommen van Maurits Pieter Margarethus Moesman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
822
 
koopakte
6000,-
5 aug 1912
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1026, folio 115, nummer 629
notariële acten
 
1912 Holwerd, notaris P.D. Poelstra Huwelijksvoorwaarden
- Maurits Pieter Margarethus Moesman te Amsterdam, bruidegom
- Willemke Sikma te Amsterdam, bruid
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 63086 Repertoirenr.: 84 d.d. 17 mei 1912
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis met steeg, erf en tuin te Balk, koopsom fl. 6000
- Wytze Gesinus Poelstra te Bussum, verkoper
- Maurits Peter Margarethus Moerman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 97 d.d. 6 juli 1912
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Royement, akte niet aanwezig
- Wytze Gesenus Poelstra te Bussum
- Maurits Pieter Margarethus Moesman te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 4 d.d. 11 januari 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met steeg, erf en tuin te Balk, koopsom fl. 6000
- Maurits Pieter Margarethus Moesman te Gouda, verkoper
- Jacob Johannes Herman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 170 d.d. 9 oktober 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 juni 2010 laatste wijziging: 15-04-2022