Luitjen Hendriks Mulder inschrijving hypotheken 2 register 69: 113 / 32
Luitjen Hendriks Mulder, geboren op 31 oktober 1868 te Oudemirdum, als zoon van Hendrik Luitjens Mulder, winkelier te Oudemirdum (1868, 1895), en Christina Wilhelmina Jacobs Groenhof. Overleden op 21 december 1949 te Amsterdam, 81 jaar oud.
boerenknecht te Oudemirdum (1895), veehouder te Wijckel (1900, 1903)
aangifte geboorte op 2 november 1868 aktenummer 140, getuigen:
Jan Piers Piersma sjouwer 45 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 60 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 december 1949 aktenummer 66, getuigen:
ingeschreven ontvangen uittreksel gemeente Amsterdam
1. ) Op 11 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepk Wierstra, geboren op 7 juli 1870 te Harich, als dochter van Liekele Ages Wierstra, landbouwer te Harich (1870), tapper en winkelier te Harich (1895), en Ibeltje Durks Tuinier. Overleden op 13 mei 1919 te Sneek, 48 jaar oud.
boerenmeid te Oudemirdum (1895)
aangifte geboorte op 7 juli 1870 aktenummer 95, getuigen:
Wiebe Tietema klerk 61 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 mei 1919 aktenummer 108, getuigen:
Rein Klazes Hoekstra veehouder 44 jaar wonende te Wijckel
Frans Larmene portier 31 jaar wonende te Sneek
aangifte overlijden op 6 juni 1919 aktenummer 66, getuigen:
ingeschreven ontvangen uittreksel gemeente Sneek
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 18 maart 1900 te Wijckel. Overleden op 15 mei 1978 te ?, 78 jaar oud. Op 12 mei 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacoba Luinenburg, leeftijd 22 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Lolke Luinenburg en Hinke Ploegstra.
aangifte geboorte op 19 maart 1900 aktenummer 40, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 58 jaar wonende te Wijckel
Geert Bos gemeenteveldwachter 41 jaar wonende te Balk
2. Jacob, geboren op 28 november 1903 te Wijckel. Overleden op 5 december 1903 te Wijckel, 6 dagen oud.
aangifte geboorte op 30 november 1903 aktenummer 148, getuigen:
Lolke Doorenspleet arbeider 44 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 44 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 december 1903 aktenummer 87, getuigen:
Teije Bouma zonder beroep 60 jaar wonende te Wijckel
Christoffel Meijer tuinman 49 jaar wonende te Wijckel
3. Liekele, geboren op 28 november 1903 te Wijckel. Overleden op 29 december 1999 te ?, 96 jaar oud. Op 3 december 1926 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Grietje de Roos, leeftijd 20 jaar, geboren te Oosterzee als dochter van Hains de Roos en Zwaantje Oosten.
aangifte geboorte op 30 november 1903 aktenummer 147, getuigen:
Lolke Doorenspleet arbeider 44 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 44 jaar wonende te Balk
4. Jakob, geboren op 31 augustus 1909 te Wijckel. Overleden op 29 mei 1981 te ?, 72 jaar oud. Op 16 november 1939 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Pietje de Boer, leeftijd 26 jaar, geboren te Makkum, wonende te Scharl (1939), als dochter van Harmen de Boer, veehouder te Scharl (1939), en Antje Bosch.
aangifte geboorte op 2 september 1909 aktenummer 97, getuigen:
Age Feenstra zonder beroep 71 jaar wonende te Workum
Wieger Smits voerman 42 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 27 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Etje Groenewoud, geboren op 9 september 1888 te Balk als dochter van Jan Groenewoud en Geertje Bakker. Overleden op 5 september 1957 te Sneek, 68 jaar oud. In 1952 getrouwd met Douwe Rinzes Tigchelaar
aangifte geboorte op 10 september 1888 aktenummer 118, getuigen:
Tjipke de Jong timmerknecht 34 jaar wonende te Balk
Dirk Brandsma molenaarsknecht 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 september 1957 aktenummer 259, getuige:
Willem Grouwstra los werkman 58 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
5. Wiepke, geboren op 23 maart 1924 te Wijckel. Overleden op 11 maart 1999 te Wijckel, 74 jaar oud
6. Geertje Christina Wilhelmina, geboren op 27 april 1928 te Wijckel. Overleden op 5 september 2019 te Sneek, 91 jaar oud. Op 3 oktober 1951 getrouwd in de gemeente ? met Jan Nauta, veehouder, geboren op 21 februari 1924 te Poppingawier als zoon van Wietze Nauta, veehouder te Poppingawier (1924), en Mintje Kleefstra.
 
 
 
 
Ettje Groenewoud en Luitjen Mulder voor hun rentenierswoning aan de Wikelerdyk 13 te Wijckel. Op de achtergrond de familieboerderij ook aan de Wikelerdyk op nummer 46.
 
bron: www.graftombe.nl - foto 79 en 80 bron: www.graftombe.nl - foto 149
Begraafplaats Kerk te Oudemirdum Begraafplaats Kerk te Harich
Wiepk Wierstra / Luitjen Mulder Etje Groenewoud
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Luitjens Mulder Luitjen Hendriks Mulder 1868-1949  
Liekele Ages Wierstra    
Jan Johannes Groenewoud (1861-1931)    
woonadressen Etje Groenewoud
periode adres bron
     
     
1921 - 1921 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 39; dienstbode
     
woonadressen familie Mulder
periode adres bron
189? - 1900 Delbuursterweg 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 128; huisnummer Wijckel 108
1900 - 1901 Delbuursterweg 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 131; huisnummer Wijckel 108 / 181
1901 - 1910 Wikelerdyk 46 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Wijckel 141 / 202
1911 - 1920 Wikelerdyk 46 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 239; huisnummer Wijckel 202
1921 - 1928 Wikelerdyk 46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 210; huisnummer Wijckel 221
1928 - 1929 Wikelerdyk 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Wijckel 4
1929 - 1930 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 330; huisnummer Balk 370
1931 - 1934 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 302; huisnummer Balk 357
1934 - 1935 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 344
1935 - 1939 Wikelerdyk 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Wijckel 4
     
eigendommen van Luitjen Hendriks Mulder
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
1616
  toewijzing 1415,- 17 mrt 1908        
Balk I
458ged
  1/2 toewijzing 4574,- 7 mei 1909        
Balk I
459ged
         
Balk I 202ged   1/2 toewijzing 2137,5 11 apr 1913        
Balk I 731ged          
Balk B 1490   toewijzing 23934,8 30 dec 1919        
Balk B 1502          
Balk B 1500ged          
Balk A 86   toewijzing 5071,- 23 feb 1921        
Balk B 1881   scheiding 18000,- 10 okt 1922        
Balk B 1882          
Balk B 108          
Balk B 95          
Balk A 90a   koopacte 4810,- 29 apr 1924        
15/510 Balk B 96          
Balk A 756ged   dading   23 dec 1926        
Balk A 570   toewijzing 5441,- 21 feb 1927        
Balk A 700          
5/6 Balk B 1616   scheiding   15 nov 1927        
Balk A 790ged   koopacte 58,- 29 dec 1928        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 32
notariële acten
 
1908 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een huis en erf te Wijckel, koopsom f 1415,-
- Uilkje van der Gaast, wonende te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Luitjen Mulder, wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 15 & 10 d.d. 3 februari 1908
 
1909 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een sate en landen te Ruigahuizen.
-  Age Willems van der Meer, wonende te Wijckel, verkoper en gelastigde
-  Jan Willems van der Meer, wonende te Oudega (Wijmbritseradeel), verkoper
-  Auke Prins, gehuwd met Geertje Willems van der Meer, wonende te Harich, verkoper
-  Eeuwe Jan Gerbens Hoekstra, gehuwd met Willemke Willems van der Meer, wonende te Harich, verkoper
-  Jantje Willems van der Meer, gehuwd met Lolle Piers Vellinga,wonende te Hommerts, vermeld
-  Thijs Ages van der Meer wonende te Wijckel, verkoper
-  Douwe Ages van der Meer, wonende te Nijemirdum, verkoper
- Jentje Ages van der Meer, wonende te Nijemirdum, verkoper
- Jan Ages van der Meer, wonende te Nijemirdum, verkoper
- Frans van Hes wonende te Woudsend, verkoper
- Abraham Wigles Visser, gehuwd met Grietje van Hes, wonende te Woudsend, verkoper
- Libbe Ages van der Meer, wonende te Hamilton, U.S.A, verkoper
- Meine Ages van der Meer, wonende te Hamilton, U.S.A
- Folkert Menno Botma, gehuwd met Aagje Ages van der Meer, wonende te Grand Rapids, U.S.A, verkoper
- Klaas Muurling, wonende te Sint Nicolaasga, verkoper
- Hylke van der Meer, wonende te Sloten, verkoper
- Harmen Asma, wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Jentje Ages van der Meer wonende te Nijemirdum, koper
- Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, wonende te Balk, koper
- Catharina Cornelia Star Numan, gehuwd met Evert Jan Thomassen a Thuessink van der Hoop, wonende te Slochteren,  koper
- Cornelis Alexander Star Numan wonende te 's-Gravenhage, koper
- Catharina Dorothea Star Numan wonende te 's-Gravenhage, koper
- Broer van Dijk wonende te Hemelum, koper
- Anne Bokma, wonende te Harich, koper
- Luitjen Hendriks Mulder wonende te Wijckel, koper
- Durk Groenhof wonende te Balk, koper
- Pieter Lykles Leffertstra wonende te Gennep, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 23 & 20 d.d. 10 maart 1909
 
1913 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Bos te Ruigahuizen, koopsom fl. 181,-
- Meinardus Siderius van Dunne, gehuwd met Anna Maria Elisabeth van Dissel, vader van Willem Henri Bruno van Dunne
wonende te Utrecht, verkoper
-  Lambertus Johannes van Dunne
wonende te Utrecht, verkoper
-  Elie Johannes François van Dunne
wonende te Utrecht, verkoper
-  Aukje Lamberta Johanna Bok
wonende te Teteringen
Diversen: weduwe van Willem Overbosch, verkoper
- Welmoet Maria Geertruida Bok
wonende te 's-Gravenhage
Diversen: gehuwd met Frederik Willem Santman, verkoper
-  Johan Francois Bruno Bok
wonende te Kraksaan, Java, verkoper
-  Watze Hepkema
wonende te Wijckel, koper
-  Brant Hylkes van der Goot
wonende te Harich, koper
-  Bauke van der Zee
wonende te Ruigahuizen, koper
- Uilkje van der Zee
wonende te Ruigahuizen, koper
- Jentje Ages van der Meer
wonende te Ruigahuizen
-  Douwe Lieuwes de Jong
wonende te Ruigahuizen
- Nolle van der Meer
wonende te Wijckel
-  Luitjen Mulder
wonende te Wijckel
-  Douwe Hylarides
wonende te Harich
-  Uilkje Haarsma
wonende te Sloten
Diversen: weduwe van Jan Stoffels Boersma
- De vereniging Patrimonium
-  Pieter Wijnand
wonende te Harich
-  Sytze Jongsma
wonende te Balk
-  Hendrik Jongsma
wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 7 & 3 d.d. 8 januari 1913
 

Minuut-akten 1919, aktes 166-293
Notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007107

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 17-12-1919
 • Soort akte: koopakte
 • Verkoper 

 Luitjen Mulder
wonende te Wijckel

 • Verkoper 

Walle van der Meer
wonende te Wijckel

 • Koper 

 Lolke Luinenburg
wonende te Wijckel
Bronvermelding
Minuut-akten 1919, aktes 166-293, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007098, aktenummer 00275
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1919

 

Minuut-akten 1927
Notaris: Lambertus Klaas van Giffen
Kantoor: Balk
Repertoire: 007121

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 19-10-1927
 • Soort akte: boedelscheiding
 • Vermeld 

 Luitjen Hendriks Mulder (veehouder)
wonende te Wijckel

 • Vermeld 

 Hendrik Mulder (veehouder)
wonende te Wijckel

 • Vermeld 

 Liekele Mulder (veehouder)
wonende te Wijckel
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007112, aktenummer 0666
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1927

 

Minuut-akten 1928
Notaris: Lambertus Klaas van Giffen
Kantoor: Balk
Repertoire: 007121

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Notarieel archief akte
 • (Akte)datum: 14-12-1928
 • Soort akte: koopcontract
 • Verkoper 

 Cornelis Jacobus Cannegieter (waterschapssecretaris)
wonende te Balk

 • Koper 

 Marten de Boer (autobusondernemer)
wonende te Balk

 • Koper 

 Luitjen Mulder (rustend veehouder)
wonende te Wijckel
Bronvermelding
Minuut-akten 1928, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007113, aktenummer 0906
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1928

 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 mei 2023 laatste wijziging: 18-01-2024