persoonlijke gegevens van Albert Douwes van Randen, schipper te Oosterzee, Balk
Albert van Randen, geboren op 8 januari 1870 te Nijega, Hemelumer Oldeferd, als zoon van Douwe Aukes van Randen, koemelker te Oosterzee en Gerritje Alberts Jongsma. Overleden op 12 augustus 1948 te Balk, 78 jaar oud.
1. ) Op 22 januari 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hylkjen Wolda, geboren op 4 december 1858 te Balk als dochter van Jan Geerts Wolda en Antje Harmen Woudhuizen. Overleden op 18 oktober 1930 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 december 1858 bladnr. 51, door Jan Geerts Wolda timmerknecht te Balk getuigen:
Frederik Hogendorf werkman 58 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 oktober 1930, aktenummer 45, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 25 februari 1899 te Balk. Overleden op 7 juli 1982 te Balk, 83 jaar oud. Op ??? getrouwd in de gemeente ? met Hisse Boakes Lijklema, geboren te Bolsward, als zoon van Boake Hisses Lijklema en Anke Martens de Wilde.
aangifte geboorte op 25 februari 1899 aktenummer 20, door Albert van Randen schipper te Balk, getuigen:
Karel Buwalda schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
Rein Hettinga koperslagersknecht 28 jaar wonende te Balk
2. Gerritje, geboren op 14 oktober 1900 te Balk. Overleden op 10 mei 1976. Getrouwd met Harmen de Jong.
aangifte geboorte op 15 oktober 1900 aktenummer 131, door Albert van Randen schipper te Balk, getuigen:
Johannes Pelsma werkman 31 jaar wonende te Balk
Sibbele Reekers koperslagersknecht 29 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 11 mei 1932 getrouwd in de gemeente ? met:
Fettje Deinum, geboren op 14 augustus 1875 te Wijckel, als dochter van Pieter Lolles Deinum, arbeider te Wijckel, en Heintje Ferdinands Jongsma. Overleden op 11 mei 1943 te ?, 67 jaar oud. Eerder gehuwd geweest op 14 juli 1899 in de gemeente Lemsterland met: Pieter Poepjes, oud 22 jaar, geboren te Munnekeburen als zoon van Klaas Poepjes en Grietje Poepjes.
aangifte geboorte op 16 augustus 1875 aktenr. 101, door Pieter Lolles Deinum arbeider te Wijckel, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 60 jaar wonende te Balk
Jacobus Christoffel Reiker smidsknecht 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
Albert Douwes van Randen
Hylkjen Wolda
foto 213-024 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
foto 213-025 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Albert Douwes van Randen
Hylkjen Jans Wolda
 
Antje van randen met vriendinnen
foto 213-006 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
De foto is gemaakt circa 1912. Van links naar rechts:
Joacomina (Wilhelmina) Noordenbos, geboren op 1 december 1899 te Balk als dochter van Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris te Balk, en Gerbrig Noordenbos
Hinke Haarsma, geboren op 15 januari 1898 te Sneek als dochter van Durk Haarsma, schipper te Balk, en Akke de Boer
Anna Steensma, geboren op 30 augustus 1900 te Dantumadeel als dochter van Berend Steensma en Tjitske de Graaf
Janna Dijkstra, geboren op 25 juni 1899 te Harich als dochter van Douwe Dijkstra, tuinman te Harich, en Holkje de Jong
Antje van Randen, geboren op 25 februari 1899 te Balk, als dochter van Albert van Randen, schipper te Balk en Hylkjen Wolda
 
Op Hoop van zegen voor de wal aan de Wijckelerzijde
foto 003-048 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het schip de "Op Hoop van Zegen" van Albert van Randen voor de wal bij het woonhuis van de familie van Randen aan de Wijckelerzijde. Nu is dit de Raadhuisstraat.
 
Aan het Westeinde
foto 003-033 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het schip de "Op Hoop van Zegen" van Albert van Randen voor de wal bij het pakhuis van Johannes Bakker aan het Westeinde in Balk.De schuur is ook verhuurd geweest aan de firma Marten de Boer & Zn, later busonderneming de ZWH. Op de wal staat Kees de Vries.
 
Op Hoop van Zegen
foto 213-026 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
Onder de naam 'Sylnocht' kwam het skûtsje "Op Hoop van Zegen" voor het eerst in de SKS zeilen met Siete Meeter voor Leeuwarden in 1963. Meer informatie over dit skûtsje is te vinden op het website:
 
eigendommen van Albert Douwes van Randen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
338
 
toewijzing
850,-
19 dec 1907
       
Balk
A
394
         
Balk
A
395
         
Balk
A
178 ged.
 
koopacte
-
10 aug 1909
       
Oosterzee
C
2507
 
toewijzing
1255,-
16 april 1910
       
Balk
A
702
 
toewijzing
1275,-
23 feb 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 628
notariële acten
 
1907 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing

- Durk Wijma te Wijckel, verkoper, tevens als executeur testamentair van Baukje Wybrands, bewindvoerder over de afwezigen Sikke Tekstra te Dronrijp, Anne Tjeerds Haitjema te Sondel, en bewindvoerder over Christina Tjeerds Haitjema te Franeker en gelastigde van Haitje Tjeerds Haitjema te Oudemirdum
- Baukje Wybrands te Wijckel, weduwe van Hantje Tjeerds Haitjema, erflater
- Jurjen Tjeerds Haitjema te Nijemirdum, verkoper
- Auke Tjeerds Haitjema te Nijemirdum, verkoper
- Jacob Tjeerds Haitjema te Sondel, verkoper
- Tjeerd van Scheltinga te Heeg, verkoper
- Klaas Veensma te Haulerwijk, verkoper
- Anne van der Feer te Westermeer, verkoper
- Freerk Smink te Rotterdam, verkoper
- Hantje Pakker te Leeuwarden, verkoper
- Jan Pakker te `s-Gravenhage, verkoper
- Rinke Kuperus te Den Burg, Texel, verkoper
- Beikje de Jong te Den Burg, Texel, verkoper
- Johanna de Jong te Workum, verkoper
- Siete Kuperus te Stavoren, verkoper
- Andries Kuperus te Stavoren, verkoper
- Sibbele Kuperus te Amsterdam, verkoper
- Jantje Kuperus te Stavoren, weduwe van Sierd Sibbeles de Roos, verkoper
- Jaai Wybrands te Stavoren, weduwe van Cornelis Heinsius, verkoper
- Andries Wybrands te Stavoren, verkoper
- Heye Kuperus te Amsterdam, verkoper
- Mintje Kuperus te Amsterdam, verkoper
- Keimpe Kuperus te Workum, verkoper
- Jan Reebergen te Nieuwediep, verkoper
- Sjoerd Kuperus te Amsterdam, verkoper
- Jantje Demmer te Sneek, weduwe van Auke Reinder Kooiman, verkoper
- Bauke Lieuwes Folkertsma te Oudemirdum, verkoper
- Andries Lieuwes Folkertsma te Nijemirdum, verkoper
- Taeke Taekes de Vries te Laaksum, verkoper
- Hantje Haitjema te Amsterdam, verkoper
- Abe Pieters de Vries te Wijckel, verkoper
- Tjipke Buwalda te Sloten als voogd over Taetske Buwalda te Sloten en bewindvoerder over de afwezige Willem Harmens de Vries te Schiermonnikoog
- Cornelis Teensma te Schiermonnikoog, verkoper
- Albert Teensma te Schiermonnikoog, verkoper
- Karel Buwalda te Balk als toeziend voogd
- Johannes Betzema te Onderdendam, verkoper
- Jelle Jaitjes van Dijkstra te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Balk, koper
- Albert van Randen te Balk, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 Repertoirenr.: 125 en 133 d.d. 21 oktober 1907
 
1910 Lemmer, notaris S. Spannenburg Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Oosterzee

- Alida Klazes Visser te Stavoren, weduwe van Anne Aukes van Randen, verkoper
- Anne Aukes van Randen, timmerknecht te Stavoren, verkoper
- Ytje Kamphuis te Stavoren, weduwe van Auke Annes van Randen en gehuwd met Jacob Wybrens Wybrands, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Auke Annes van Randen
- Marten Kamphuis te Groningen als toeziend voogd
- Sierd Annes van Raterman, werkman te Stavoren, verkoper
Betreft de koop van perceel 1 te Oosterzee, koopsom fl. 1620
- Marten Wybrens de Jong, landbouwer te Oosterzee, koper
Betreft de koop van perceel 2 te Oosterzee, koopsom fl. 1255
- Albert Douwes van Randen, schipper te Balk, koper
Betreft de koop van perceel 3 te Oosterzee, koopsom fl. 1225
- Johannes Johannes Zijlstra, bakker te Oosterzee, koper
Betreft de koop van perceel 4 te Oosterzee, koopsom fl. 1000
- Jan Ulbes Koopman, koopman te Delfstrahuizen, koper
- Tjitske Rypkema, kastelein te Echten, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97106 Repertoirenr.: 28 en 29 d.d. 23 maart 1910
 
1914 Lemmer, notaris S. Spannenburg Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf etc te Oosterzee, koopsom fl. 950

- Albert Douwes van Randen, schipper te Balk, verkoper
- Minne Wigles de Vries te Oosterzee, koper
- Bauke Wigles de Vries te Oosterzee, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97110 Repertoirenr.: 56 d.d. 21 april 1914
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van diverse percelen

- Arend Sikkes te Balk, verkoper, tevens als vader van en voogd over Catharina Sikkes
- Johanna Elisabeth Sikkes te Lemmer, verkoper
- Joseph Franken te Steenwijk als toeziend voogd
- Albert Bosma te Lemmer, gehuwd met Sietske Frankena, verkoper
- Antonius van Dal te Heusden, gehuwd met Eeuw Frankena, verkoper
- Anne Pelsma te Hoofddorp, gehuwd met Dieuwke Frankena, verkoper
- Antoon Bijlhout te Lemmer, gehuwd met Baukje Frankena, verkoper
- Bauke Betzema te Balk, verkoper
- Durk de Boer te Balk, gehuwd met Siementje Betzema, verkoper
- Peeke Hoekstra te Harich, gehuwd met Sjoukje Betzema, verkoper
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper
- Seferinus Haarsma te Balk, koper
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, koper
- Johannes Kuperus te Balk, koper
- Albert van Randen te Balk, koper
- Kerkeraad der D.G. Gemeente te Balk, koper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 16 en 17 d.d. 15 januari 1917
 

 

laatste wijziging: 8 januari 2012