persoonlijke gegevens van Hendrik Baukes de Roest, schoenmaker te Wijckel, Hemelum, Balk
Hendrik Baukes de Roest, geboren op 27 september 1854 te Koudum, als zoon van Bauke Hendriks de Roest en Tjitske Pieters Rollema. Overleden op 5 maart 1923, Gaasterland, 68 jaar oud.
Op 17 juni 1881 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Jetske Kuiper, geboren op 12 juli 1861, Gaasterland, als dochter van Jan Willems Kuiper, wagenmaker te Mirns en Bakhuizen, en Trui Herres Schilstra. Overleden op 23 oktober 1943 te ? , 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bauke, geboren op 2 maart 1882 te Hemelum. Overleden op 26 juni 1967 te Sneek, 85 jaar oud. Op 10 februari 1911 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jeltje de Boer, 24 jaar oud geboren te ? als dochter van Botte Sibbeles de Boer en Sytske Bremer.
2. Jan, geboren op 28 juni 1883 te Hemelum. Overleden op 26 juni 1966 te Sneek, 82 jaar oud.
1. ) Op 8 oktober 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje Visser, oud 27 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Cornelis Hendriks Visser en Marttje Rommerts de Vries.
2. ) Op 29 mei 1912 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met Doetje van de Lageweg, oud 22 jaar, geboren te Workum als dochter van Gerben van de Lageweg en Klaarke de Jong. In 1916 verhuisde het echtpaar naar Ferwerd.
3. Tjitske, geboren op 25 december 1884 te Hemelum. Op 12 juli 1912 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jan de Kroon, oud 30 jaar, geboren te Hemelum als zoon Jan Cornelis de Kroon en Rinske Jelles Langeraap.
4. Pieter, geboren op 30 december 1886 te Hemelum. Op 11 mei 1916 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Doetje Jansma, 27 jaar oud, geboren te Gaasterland als dochter van Fedde Jansma en Oed Meina.
5. Willem, geboren op 15 januari 1889, Hemelumer Oldeferd, onderwijzer te Balk. Op 2 januari 1914 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met 28 jaar oud, geboren te ? als dochter van Marten de Jager en Antje Douma.
6. Herre, geboren op 19 juli 1892 te Hemelum. Overleden op 7 maart 1978 te Franeker, 85 jaar oud. Op 8 juni 1918 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met Anna Jongema, oud 28 jaar, geboren te Oppenhuizen als dochter van Sjoerd Jongema en Dieuwke Slump.
Herre de Roest
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1918
7. Truitje, geboren op 4 september 1894 te Hemelum. Overleden op 4 november 1977 te Balk, 83 jaar oud. Op 26 oktober 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytse Koopmans, oud 27 jaar, geboren te Oosterlittens als zoon van Jacob Sytses Koopmans en Anneke Jans Boschma.
Truitje de Roest
bron: Leeuwarder Courant van 7 september 1894
8. Antje, geboren op 14 december 1895 te hemelum. Overleden op 15 november 1918 te Balk, 22 jaar oud.
9. Fettje, geboren op 16 augustus 1897, Hemelumer Oldeferd. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Dirk Koopmans, veehouder resp. te Ruigahuizen en Boornezwaag-Uitwellingerga, geboren te Lemsterland als zoon van Ruurd Koopmans en Jeltje de Koe.
10. Richtje, geboren op 3 juni 1899, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 4 maart 1989 te Balk?, 89 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Andries Huisman, werkmeester te Dedemsvaart daarna Apeldoorn en Balk, geboren te Haskerland als zoon van Harmen Geerts Huisman en Grietje Wiersma. Overleden op 3 februari 1969 te Balk, 77 jaar oud.
Richtje de Roest
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1899
 
 
 
Hendrik Baukes de Roest
Hendrik Baukes de Roest
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1881
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1881
 
schoenmakersknecht
schoenmakersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1889
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1892
 
Hendrik Baukes de Roest  
Jetske Kuiper
bron: Leeuwarder Courant van 26 oktober 1943
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1923
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters /zwagers kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Baukes de Roest 1854-1923 Jan de Roest 1883-1966
    Willem de Roest 1889-1976
    Sijtse Koopmans 1893-1974
    Antje de Roest 1895-1918
 
periode adres bron
  Hemelum  
1916 - 1920 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 190; huisnummer Balk 104
1921 - 1929 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 100, huisnummer Balk 104
     
eigendommen van Hendrik Baukes de Roest
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Koudum
E
697
 
publ. verkoop
500,-
2 mei 1883
       
1/3 Koudum
E
1758
 
1/2 scheiding
616,66
27 aug 1906
       
Balk
A
236
 
toewijzing
3324,-
15 feb 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1100, folio 95, nummer 196
notariële acten
 
1883 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen, koopsom fl. 22.834
- Gerrit Baukes Bouma te Hemelum, verkoper
- Cornelis Baukes Bouma te Nijemirdum, verkoper
- Jolle Baukes Bouma te Hemelum, verkoper
- Hantke Baukes Bouma te Mirns, verkoper
- Grietje Baukes Bouma te Harich, gehuwd met Ale Wiebes  Jetzinga, verkoper
- Hantje Baukes Bouma te Hemelum, gehuwd met Johannes  Siemens Bouma, verkoper
- Meine Baukes Bouma te Wijckel, verkoper
- Jan Uilkes van der Meulen te Hemelum, koper
- Jelte Dijkstra te Hemelum, koper
- Hendrik Bremer te Hemelum, koper
- Meine Baukes Bouma te Wijckel, koper
- Lammert Johannes de Jong te Hemelum, koper
- Hendrik de Roest te Hemelum, koper
- Gerrit Kingma te Bakhuizen, koper
- Huite Alta te Hemelum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72063 Repertoirenr.: 40 en 45 d.d. 8 maart 1883
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boedelscheiding
- Willem Kuiper te Groningen als toeziend voogd
- Hendrik Kuipers te Bakhuizen als toeziend voogd
- Hendrik de Roest te Hemelum, gehuwd met Jetske Kuiper
- Hiltje Keulen te Oudega (HEM), weduwe van Herre Kuiper  als moeder van en voogd over Jan en Jelle Kuiper
- Barend Faber te Warns als vader van en voogd over Jarigje  Faber
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 139 d.d. 2 augustus 1906
 
1916 Koudum, notaris S. Sierks Koopacte
Betreft de verkoop van perceel grond te Hemelum, koopsom  fl. 1200
- Hendrik de Roest te Hemelum, verkoper
- Coop. Stoomzuivelfabriek te Hemelum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72103 Repertoirenr.: 25 d.d. 13 maart 1916
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf en steeg te Balk, koopsom fl. 3324
- Tettje IJlstra te Amsterdam, gehuwd met Hedzer Johannes  Krol, verkoper
- Antje IJlstra te Bozum, verkoper
- Wybren IJlstra te Enkhuizen, verkoper
- Hedzer Johannes Krol te Amsterdam, gehuwd met Tettje  IJlstra, verkoper
- Hinne IJlstra te Bozum, verkoper
- Hendrik de Roest te Hemelum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 8 en 11 d.d. 12 januari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-02-2019