persoonlijke gegevens van dr. Bernhardus Joannes Scrinerius
Bernhardus Joannes Scrinerius (Schrinerius), gedoopt op 11 mei 1749 te Metslawier, als zoon van Joannes Scrinerius, predikant te Dongjum (1750 - 17??) en Hesther Josina Swalue. Overleden op 12 juli 1804 te Balk, 55 jaar oud.
 
 
 
Bernhardus Joannes Scrinerius
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 21 juli 1804
 
Hubertus Martinus Schrinerius (1750-1808) was secretaris en hoofdgaarder der onbeschrevene middelen van de stad IJlst.
Zijn weduwe is overleden in 1825 en ligt begraven bij de Martinikerk te Bolsward vak 19 nummer 1.
 
Joannes Scrinerius afkomstig van Metslawier trouwt op 28 juli 1748 te Leeuwarden met Hester Josina Swalue uit Leeuwarden. Het echtpaar vestigt zich in 1748 te Metslawier (nr.17 van de Floreenkohieren onder pastorije) waar Bernhardus Joannes (1749) wordt geboren. In 1750 vertrekt het gezin naar Dongjum en wordt Joannes Scrinerius bevestigt als predikant. Daar worden de kinderen Hubertus Martinus (1750), Petronella Geertruida (1752), Janneke (1754), Alexandrina Joanna (1756-1756), Martinus (1757-1780), Alexandrina Joanna (1760).
met dank aan: Historische Vereniging Noordoost Friesland www.hvnf.nl
 
secretaris van de grietenij Gaasterland
 
Johannes Bernhardus Scrinerius
bron: Bataafsche Leeuwarder Courant van 1 maart 1803
 
Als secretaris van de Grietenij Gaasterland was hij verantwoordelijk voor het innen van de belastingen.
Brieven van zijn collega secretaris G. Keuchenius te Koudum van de gemeente Hemeleumer Olderferd en Noordwolde.
21 juni 1803 zegel / 21 juni 1803 brief / 27 juni 1803 zegel / 27 juni 1803 brief
bron: reëelcohieren Gaasterland 1802 toegang 96-104
 
advocaat aan het Hof van Friesland
 
Met ingang van 10 maart 1777 was dr. Bernhardus Joannes Scrinerius advocaat aan het Hof van Friesland te Leeuwarden.
Het Hof van Friesland hield zitting in de Kanselarij aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.
Kanselarij Leeuwarden
bron: www.verenigingrembrandt.nl / 1873 Cornelis Springer
De Kanselarij werd in de periode 1566-1571 gebouwd, waarschijnlijk op kosten van Filips II, als zetel van het Hof van Friesland. In 1814 werd de kanselarij als ziekenhuis ingericht. Van 1814 tot 1824 diende het gebouw als kazerne. Van 1824 tot 1892 was de kanselarij in gebruik als huis voor burgerlijke en militaire verzekering. In 1892 werd de kanselarij gerestaureerd onder leiding van de rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Tot 2013 was de kanselarij een van de gebouwen waarin het Fries Museum was gehuisvest.
bron: wikipedia
Hertog Albrecht van Saksen had in 1499 een raad van elf leden bestaande uit geestelijken, edelen en een kanselier als president. Deze raad vormde samen met de stadhouder zowel het bestuur als de rechtsprekende macht van Friesland. In het jaar 1504 werd de Saksische Ordonnantie uitgevaardigd en werd de stadhouder vervangen door zes regenten. Ook werd er toen een rechtsprekend college van zeven leden ingesteld, waarvan een van de regenten tevens president was. Na 1515 werden de colleges onder landsheer keizer Karel V samengevoegd en werden slechts de stadhouder en raden vermeld. Sinds 1581 waren er meestal twaalf raden, drie raden uit ieder kwartier.
Het Hof van Friesland (1499-1811) was de hoogste instantie voor de behandeling van criminele zaken. De stads- en grietenijgerechten berechtten slechts lichte delicten. Daarnaast kende men binnen het hof ook het forum privilegiatum, een speciale rechtbank voor edellieden, prelaten en (met uitzondering van de jaren 1748-1784) militairen.
In 1539 werd de jurisdictie van Karel V over de strafbare feiten met betrekking op het houden en vangen van zwanen overgedragen aan het Hof. De berechting over delicten met betrekking op het houden en vangen van zwanen behoorde daarentegen tot de competentie van de grietmannen. Ook bij de Ordonnantie op de Jagt van 13 augustus 1579 bleef dit onveranderd.
Op 27 maart 1798, ten tijde van de Bataafse Republiek, kreeg het hof een nieuwe naam: Hof van het voormalig gewest Friesland. Het Departementale gerechtshof zou oorspronkelijk in de Eems te Groningen gevestigd worden, maar dit plan is nooit uitgevoerd. Op 15 juli 1802 kreeg de instantie haar oude naam Hof van Friesland weer terug, die zij sindsdien heeft behouden.
bron: wikipedia
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bernhardus Joannes Scrinerius 1749-1804  
     
woonadressen Bernhardus Joannes Scrinerius
periode adres bron
  van Swinderenstraat 16  
     
eigendommen van Bernhardus Joannes Scrinerius
periode adres bron
  van Swinderenstraat 16  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 oktober 2015 laatste wijziging: 19-11-2020