Johan Frederik Christoffel Sluiter (Sluyter) inschrijving register hypotheken 69: 2 / 381
Johan Frederik Christoffel Sluiter, geboren op 26 november 1798 te Joure, zoon van Johan Christoffel Frederik Sluiter en Jetske Gerbens de Vries. Overleden op 11 april 1889 te Balk, 90 jaar oud.
zadelmaker te Balk
aangifte overlijden op 12 april 1889 aktenummer 38, getuigen:
Age Hofstra goudsmid 31 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
1. ) Op 18 mei 1823 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Janneke Annes Schaafsma, geboren op 5 januari 1801 te Heerenveen, gedoopt op 1 februari 1901 te Heerenveen (Hervormd), dochter van Anne Dooyes Schaafsma en Hendrikjen Pieters Schaafsma. Overleden op 9 januari 1852 op nummer 58 te Balk, 51 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 januari 1852 aktenummer B1, getuigen:
Age Hofstra goudsmid 31 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Jetske, geboren op 7 oktober 1826 op nummer 27 te Balk. Overleden op 29 oktober 1826 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboren op 9 oktober 1826 aktenummer 71, zadelmaker, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar werkman 58 jaar wonende te Balk op nr. 27
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nr. 23
2. Jetske, geboren op 31 december 1831 op nummer 171 te Balk. Overleden op 15 februari 1832 op nummer 171 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboren op 31 december 1831 aktenummer 81, zadelmaker, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 38 jaar wonende te Balk
Sybren Aukes Dooper logementhouder 36 jaar wonende te Balk
aangifte geboren op 15 februari 1832 aktenummer B3, zadelmaker, getuigen:
Siebren Aukes Dooper logementhouder 36 jaar wonende te Balk
Koop Harmens Dam logementhouder 33 jaar wonende te Balk
3. Jetske, geboren op 14 juni 1835 op nummer 171 te Balk.
aangifte geboren op 15 juni 1835 aktenummer B26, zadelmaker, getuigen:
Frank van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
Johannes Jacobus Bartholomeus van de Velde klerk 21 jaar wonende te Balk
4. Anna Hendrika, geboren op 11 maart 1841 op nummer 171 te Balk. Overleden op 18 februari 1853 op nummer 58 te Balk, 11 jaar oud.
aangifte geboren op 12 maart 1841 aktenummer B 16, zadelmaker en slager, getuigen:
Wybe Tietema klerk 32 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
aangifte geboren op 18 februari 1853 aktenummer B3, zadelmaker, getuigen:
Aldert Hendriks Stint (d) timmerknecht 49 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot koopman 33 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 1 augustus 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Ottes Zwart, geboren op 16 mei 1823 te Hindeloopen als dochter van Otte Douwes Zwart en Foekje Feddes van der Veen. Overleden op 15 maart 1909 te Balk, 85 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 maart 1909 aktenummer 27, getuigen:
Lolke Doornspleet arbeider 50 jaar wonende te Balk
Durk Kuperus arbeider 32 jaar wonende te Balk

 

 
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 december 1827
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 236 - huisnummer Balk 171
klik hier voor het complete formulier ingevuld door J.F.C Sluiter
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1841
 
foto 111-001 beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
Naast zadelmaker is Johan Frederik Christoffel Sluijter ook actief geweest als behanger. Op 17 juli 1849 laat hij zijn naam achter in een woning van Poppe Itskes Poppes aan de Harichsterzijde.
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1851
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1889
J. de Jong-Sluijter is waarschijnlijk Jetske Frederiks Sluijter (een zuster van Johan F.C.) en J.I. de Jong waarschijnlijk Johannes Imkes de Jong koperslager te Gorredijk..
bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1883  
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1890
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Johan F.C. Sluijter 1798-1889  
  broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Sluijter
periode adres bron
7 okt 1826 van Swinderenstraat 1 huisnummer Balk 27
1829 Dubbelstraat 3 volkstelling 1829 blad 236; huisnummer Balk 171
1840 Dubbelstraat 3 volkstelling 1840; huisnummer Balk 171
1849 - 1859 van Swinderenstraat 43 woningregister 1849 - 1859 blad 75; huisnummer 58 / 66
1859 - 1869 van Swinderenstraat 43 woningregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer 66
1869 - 1879 van Swinderenstraat 43 woningregister 1869 - 1879 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 251
1879 - 1889 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kad. gemeente Balk sectie A nr. 251
1890 - 1890 Wilhelminastraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 94; huisnummer 87
1890 - 189? van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 364; huisnummer 84a
189? - 1900 Westein bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 130; huisnummer 113
1900 - 1909 Westein bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 142; huisnummer 113 / 151 bergplaats
     
eigendommen van Johan Frederik Christoffel Sluiter
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een stoel in de hervormde kerk te Balk nummer 94
koopbrief
4,-
28 juni 1839
       
Balk
A
251
 
publ. verkoop
1715,-
17 april 1860
500,-
20 nov 1860
   
Balk
A
484
 
ruiling
1000,-
24 aug 1883
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1007, folio 2, nummer 381
notariële acten
 
1824 Balk, notaris Johannes Ruardi Verhuring
Betreft de verhuur van een huis en erf te Balk, huursom fl. 80
- Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, verhuurder
- Johan F.A Sluiter te Balk, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118008 Repertoirenr.: 306 d.d. 16 maart 1824
 
1860 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft 3 huizen en erven en hooiland te Balk, koopsom fl. 1463
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen, verkoper en  toeziend voogd
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans  van der Goot, verkoper, tevens als moeder van en voogd over  Trijntje Baukes van der Goot
- Cornelia Poppes te Balk, weduwe van Marten Brants van der  Goot, koper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, koper
- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van  Bernardus Eilng, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 16 en 26 d.d. 25 januari 1860
 
1860 Balk, notaris Gerryt Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 500
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Harmen Obbes Bosma te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 162 d.d. 6 november 1860
 
1870 Koudum, notaris Hendrik Jan de Carpentier Inventaris
- Ids de Vries te Balk, benificair erfgenaam
- Jan de Vries te Balk, benificair erfgenaam
- Joachim Jacobus Fockens te Makkum, benificair erfgenaam
- Johan Frederik Christoffel Sluiter te Balk, benificair  erfgenaam, tevens als voogd over Antje Jans de Vries
- Jan Jans de Vries te Koudum, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72050 Repertoirenr.: 69 d.d. 6 augustus 1870
 
1883 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Ruiling Betreft huizen en erven te Balk
- Johan Frederik Christoffel Sluiter te Balk
- Tijs Sjoerds Tijsma te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056 Repertoirenr.: 32 d.d. 2 april 1883
 
1883 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 209
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7056 Repertoirenr.: 43 d.d. 26 april 1883
 
1890 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 528
- Grietje Zwart te Balk, weduwe van Johan Frederik  Christoffel Sluyter, verkoper
- Johannes de Jong te Gorredijk, gehuwd met Jetske Sluyter,  verkoper
- Haring Klazes Pelsma te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 4 en 22 d.d. 8 januari 1890
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 november 2009 laatste wijziging: 7-01-2024