persoonlijke gegevens van Pieter Thibaudier inschrijving register hypotheken 69: 3 / 141
Pieter Thibaudier, geboren op 28 mei 1814 te Woudsend, zoon van Piere Thebaudier en Anna Johannes Marijnen. Overleden op 19 augustus 1849 op nummer 106 te Balk, 35 jaar oud.
beroep: inlandsch kramer (1835), koopman (1838), tapper te Balk (1841, 1843, 1847, 1849)
aangifte overlijden op 21 augustus 1849 blad 20 / 1-4, getuigen:
Hendrik Hepkes Luinenburg koopman 47 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 41 jaar wonende te Balk
Op 25 januari 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjepke Wybrens van Os, geboren op 27 februari 1812 op nummer 56 te Balk, dochter van Wybren Doedes van Os en Hittje Joukes Joustra.. Overleden op 4 februari 1893 te Nijemirdum, wonende te Balk, 80 jaar oud.
beroep: tappersche (1849), zonder beroep (1893)
aangifte overlijden op 6 februari 1893 aktenummer 10, getuigen:
Bart Arends arbeider 56 jaar wonende te Balk
Johannes de Winter koopman 38 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Anna, geboren op 1 november 1835 op nummer 13 te Balk. Overleden op 17 november 1868 te Sneek, 33 jaar oud. Op 16 november 1862 getrouwd in de gemeente Sneek met Sjoerd Jorritsma, leeftijd 27 jaar, geboren te Sneek, zoon van Johannes Ates Jorritsma en Geertje Bos.
aangifte geboorte op 2 november 1835 blad 44, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 39 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
2. Hittje, geboren op 11 juli 1838 op nummer 106 te Balk. Overleden op 3 juli 1908 te Sondel, 69 jaar oud. Op 9 juni 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjouke Femmes van der Wal, leeftijd 24 jaar, geboren te Wijckel, zoon van Femme Sjoukes van der Wal en Trijntje Jitzes Molenaar.
aangifte geboorte op 12 juli 1838 blad 30, getuigen:
Pier Durks Piersma werkman 52 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
3. Wybren, geboren op 9 april 1841 op nummer 106 te Balk.
aangifte geboorte op 10 april 1841 blad 21, getuigen:
Pier Durks Piersma tapper 55 jaar wonende te Balk
Hendrik Hepkes Luinenburg koopman 38 jaar wonende te Balk
4. Johannes, geboren op 27 december 1843 op nummer 106 te Balk. Overleden op 20 juli 1900 te Wijckel, 56 jaar oud. Op 16 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Liesbert Sikkes, leeftijd 20 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Berend Arends Sikkes en Trijntje Pieters Hylkema.
beroep: arbeider te Wijckel
aangifte geboorte op 28 december 1843 blad 49, getuigen:
Kornelis gerlofs Posthuma stoelwinder 34 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 34 jaar wonende te Balk
5. Baukje, geboren op 11 februari 1847 te Balk. Overleden op 6 februari 1933 te Bolsward, 85 jaar oud. Op 27 mei 1877 getrouwd in de gemeente Bolsward met Bernardus de Haan, leeftijd 24 jaar, geboren te Bolsward, zoon van Hessel de Haan en Christina Klaassen.
aangifte geboorte op 13 februari 1847 blad 11, getuigen:
Hendrik Hepkes Luinenburg koopman 44 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 38 jaar wonende te Balk
6. Pieter, geboren op 29 maart 1850 te Balk. Overleden op 17 oktober 1936 te Balk, 86 jaar oud. Op 22 april 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Bergsma, oud 25 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Harmen Jans Bergsma en Oeke Lammerts de Jong.
beroep; koemelker te Harich (1887), landbouwer te Harich (1881, 1894)
aangifte geboorte op 30 maart 1850 blad 27, door Johannes Geerts Wagenaar, rijksveeschatter, getuigen:
Kornelis Gerlofs Posthuma stoelwinder 42 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1857
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Pieter Thibaudier 1814-1849 Wybren Pieters Thibaudier 1841-1931
Wybren Doedes van Os 1776-1848 broers / zusters  
     
woonadressen familie Thibaudier
periode adres bron
1835 Pypsterstikke (5-11) 1 huisnummer Balk 13
1838 Raadhuisstraat 68 huisnummer Balk 106
1840 Raadhuisstraat 68 volkstelling 1840, huisnummer Balk 106
1849 - 1859 Raadhuisstraat 68 woningregister 1849 - 1859 blad 200; huisnummer Balk 106 / 150
1859 - 1869 van Swinderenstraat 41 woningregister 1859 - 1869 blad 23; huisnummer 64
1869 - 1879 ??  
1880 - 1890 Westein 10 - 13 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A 358
1890 - 1893 Westein 10 - 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 179; huisnummer Balk 138d
eigendommen van Pieter Thibaudier
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 181 00 02 50       f 500,- 22 nov 1839 16 jul 1858 geheel
              f 350,- 10 mrt 1840 9 jul 1858 geheel
              f 600,- 10 mrt 1840 9 jul 1858 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 3, nummer 141
notariële acten
 
1833 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Nummerverwisseling
- Sybe Paulus Schotsman (boerenknecht) wonende te Hommerts, vermeld
- Pieter Thibaudier (inlands kramer), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 20 d.d. 10 april 1833
 
1838 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
-  Jouke Huberts de Boer (koopman en winkelier en in), wonende te Balk, weduwnaar van Anna Johannes Marijnen, vader van en voogd over Wilhelmina, Baukjen, Hylkjen, Hubert, Johanna, Johannes, Hendrikus en Harmke de Boer, vermeld
-  Pierre Thibaudier (inlands kramer en lapper), natuurlijke meerderjarige zoon van Anna Johannes Marijnen, wonende te Balk, vermeld
-  Sybren Aukes Dooper (logementhouder),  toeziend voogd, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 49 d.d. 3 mei 1838
 
1839 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Royement
-  Luitjen Johannes Mulder (werkman), wonende te Balk, vermeld
-  Pierre Thibaudier (inlands kramer), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 86 d.d. 14 november 1839
 
1839 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Obligatie, kapitaal fl 500,-
-  Jan Meinderts (koopman) wonende te Balk, crediteur
-  Pierre Thibaudier (inlands kramer) wonende te Balk, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 87 d.d. 14 november 1839
 
1840 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Obligatie, kapitaal fl 350,-
-  Bauke Pieters Poppes (grossier in sterke dranken), wonende te Balk, crediteur
-  Pierre Thibaudier (tapper en inlands kramer), wonende te Balk, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 19 d.d. 6 maart 1840
 
1840 Sloten, notaris Oege Johannes Ruardi Obligatie, kapitaal fl. 600,-
-  Pierre Thibaudier (inlands kramer), wonende te Balk, debiteur
-  Jouke Huberts Boertje wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118016 Repertoirenr.: 118022 Aktenr. 3 d.d. 9 maart 1840
 
1858 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing.
Een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 2230,-
- Tjepkje Wiebrens van Os, weduwe van Pieter Thibaudier, wonende te Balk, verkoper
- Hittje Willems Damstra, wonende te Balk, verkoper
- Jacob Willems Damstra, wonende te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Johannes Trinks, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 104 en 102 d.d. 27 oktober 1858
 
1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping van roerende goederen, opbrengst fl. 172,-
-  Tjepkje Wiebrens van Os, weduwe van Pieter Thibaudier, wonende te Balk, verkoper
-  Hittje Willems Damstra, wonende te Balk, verkoper
-  Jacob Willems Damstra, wonende te Oudemirdum, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 57 d.d. 10 mei 1859
 
1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra Royement
- Aletheya Aurelia Visser, gehuwd met Gerardus Johannes de Boer, wonende te Franeker, vermeld
- Wiebren Doedes van Os, wonende te Balk, vermeld
- Jouke Wiebrens van Os, wonende te Balk, vermeld
- Tjepkje Wiebrens van Os, wonende te Balk, vermeld
- Doetje Wiebrens van Os,  gehuwd met Willem Jacobs Damstra, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 62 d.d. 13 mei 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 oktober 2023 laatste wijziging: 2-01-2024