persoonlijke gegevens van Hans Ages Tromp, koopman te Balk
Hans Ages Tromp, geboren op 18 december 1817 op nummer 149 te Balk, als zoon van Age Michiels Tromp, koopman te Balk, en Debora Jans Veldkamp. Overleden op 16 oktober 1891 te Balk, 73 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 december 1817 aktenummer 81, koopman te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 64 jaar wonende te Balk op nummer 149
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk op nummer 152
aangifte overlijden op 17 oktober 1891 aktenummer 93, zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Johannes Visser zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 58 jaar wonende te Balk
Op 20 augustus 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Idskes Poppes, geboren op 2 april 1820 op nummer 42 te Harich, als dochter van Idske Poppes, boterkoper te Harich, en Antje Arents. Overleden op 12 januari 1891 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 april 1820 aktenr 30 door Idske Poppes, boterkoper te Harich, getuigen:
Cornelis Poppes oom van de geborene, boterkoper 26 jaar wonende te Balk
Pieter Baukes Poppes neef van de geborene, boterkoper 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 januari 1891 aktenummer 7, getuigen:
Harmen Visser koopman 67 jaar wonende te Balk
Marten Gorter bakker 57 jaar wonende te Balk
Trijntje Idskes Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1820
 
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 7 september 1844 op nummer 154 te Balk. Overleden op 17 juli 1918 te Balk, 73 jaar oud. Op 11 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hylke Brants van der Goot, oud 23 jaar, geboren te Balk als zoon van Brant Martens van der Goot en Janke Hylkes Jeepsz.
aangifte geboorte op 9 september 1844 blad 45 door Hans Ages Tromp, koopman te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 48 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 juli 1918 aktenummer 40, getuigen:
Harmannus Gaaikema burgemeester 52 jaar wonende te Balk
jonkheer Julius Mathijs van Beijma thoe Kingma klerk ter secretarie 28 jaar wonende te Balk
Antje Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1844
 
2. Age, geboren op 5 januari 1846 op nummer 154 te Balk. Overleden op 30 januari 1882, zonder beroep, te Woudsend, 36 jaar oud. Op 27 februari 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Zwaantje Visser, oud 21 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Anne Wiegers Visser en Wiepkjen Annes van der Schuit.
aangifte geboorte op 6 januari 1846 blad 1 door Hans Ages Tromp, koopman te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 50 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 februari 1882 aktenummer 20, getuigen:
Hetten Koornstra veldwachter 29 jaar wonende te Woudsend
Rinke de Jong vrachtrijder 39 jaar wonende te Woudsend
Age Hanzes Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1846
 
3. Debora Jeanetta, geboren op 13 september 1848 te Balk. Overleden op 3 maart 1909 te Purmerend?, 60 jaar oud. Op 23 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas van Giffen, apotheker, oud 28 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Lambertus van Giffen, predikant te Wijckel, en Beitj Doedes Breuning.
aangifte geboorte op 14 september blad 38 door Hans Ages Tromp, koopman te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 57 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 39 jaar wonende te Balk
huwelijk Debora Jeanetta
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1878
Klaas van Giffen is apotheker van beroep. Het echtpaar vestigt zich in Purmerend en laten in 1892 in de Peperstraat aldaar een apotheek bouwen. Nu een gemeentelijk monument. Klaas van Giffen is gemeenteraadslid.
 
4. Pietje, geboren op 25 augustus 1850 te Balk. Overleden op 21 oktober 1850 op nummer 154 te Balk, 8 weken oud.
aangifte geboorte op 26 augustus 1850 blad 48 door Hans Ages Tromp, zonder beroep te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 59 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 oktober 1850 blad 17, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 67 jaar wonende te Balk
Marius van Scheltinga zilversmid 69 jaar wonende te Balk
Pietje Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1850
 
5. Arend, geboren op 5 augustus 1852 te Balk. Overleden op 11 september 1852, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 5 augustus 1852 blad 45 door Hans Ages Tromp, zonder beroep te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 september 1852 blad 14, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
       
6. Pietje, geboren op 9 september 1855 te Balk. Overleden op 7 december 1893 te Scheveningen, 38 jaar oud. Op 18 april 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eise Eisma, predikant, oud 24 jaar, geboren te Bozum, als zoon van Sytse Eises Eisma, bakker te Bozum en Heeg, en Antje Alles Fortuin.
aangifte geboorte op 10 september 1855 blad 45 door Hans Ages Tromp, zonder beroep te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 62 jaar wonende te Balk
Michiel Jans de Jong schipper 34 jaar wonende te Balk
Pietje Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1855
Pietje Tromp Eise Eisma
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1893 bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1917
 
Eise Sytzes Eisma was predikant:
van 1878-1883 te Oudega-Kolderwolde; van 1883-1893 te Bennekom (Geref); van 1893-1917 te Scheveningen (Geref)
 
 
 
Hans Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1843
 
30-jarig huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1873
 
Op 18 december 1884 schenkt Hans Ages Tromp een rijk geïllustreerde bijbel aan de Christelijke School te Balk.
Hans Ages Tromp
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete pagina
 
Trijntje Idskes Poppes Hans Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1891 bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1891
 
  Hans Ages Tromp
Hans Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1891
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1892 >>>
 
Hans Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1892
 
woonadressen familie Hans Ages Tromp
periode
adres
bron
1843 - 1859 Balk 154  
1859 - 1864 Dubbelstraat woningregister 1859 - 1869 blad 98 kad. nr. A 128 nummer 210
1864 - 1869 Meerweg 5 woningregister 1859 - 1869 blad 9 kad.nr. A 290 nr 29 / 276
1869 - 1879 Meerweg 5 woningregister 1869 - 1879 blad 57 kad.nr. A 290 nr 276 / 263
1879 - 1890 Meerweg 5 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 68 kad.nr. A 290
1890 - 1891 Meerweg 5 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 26 nummer 29
     
eigendommen van Hans Ages Tromp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 

1857 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding
- Jeannetta Willemina van Broekhuizen te Balk, weduwe van Age Machiels Tromp als moeder van en voogd over Trientje en Tjitske Ages Tromp
- Jan Brandsma te Balk, weduwnaar van Gerbrig Ages Tromp als vader van en voogd over Wieberen en Age Brandsma en Anna Maria Goedkoop
- Jan Alberts Goedkoop, in leven gehuwd met Barendina Maria Tromp, beiden als  erflater
- Joachim Ages Tromp te Balk, toeziend voogd
- Machiel Ages Tromp
- Jan Ages Tromp te Woudsend
- Hans Ages Tromp te Balk
- Cornelis Jan van Broekhuizen te Balk, toeziend voogd

bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 43 d.d. 30 april 1857
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding en decharge
- Antje Tromp te Harich, gehuwd met Hylke Brants van der Goot
- Debora Jeannetta Tromp te Purmerend, gehuwd met Klaas van Giffen
- Pietje Tromp te Bennekom, gehuwd met Eise Eisma
- Zwaantje Annes Visser te Woudsend, weduwe van Age Hanzes Tromp als moeder van
  en voogd over Trijntje, Hans, Anne Wieger, Arend, Maaike en Poppe Ages Tromp
- Wypkje Tromp te Woudsend                                   
- Hans Ages Tromp, erflater
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 41 d.d. 21 juli 1892
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 januari 2013 laatste wijziging: 21-11-2020