Popke Joukes van der Wey inschrijving register hypotheken 69: 35 / 70
Popke Joukes van der Wei, geboren op 18 mei 1831 te Westhem, als zoon van Jouke Pieters van der Wei en Akke Thomas Symensma. Overleden op 5 november 1908 te Ruigahuizen, 77 jaar oud.
beroep: boer te Nijhuizum, rentenier te Balk
 
aangifte overlijden op 5 november 1908 aktenummer 65, getuigen:
Wietze Bosma houtkoopman 72 jaar wonende te Ruigahuizen
Rients Slippens koemelker 41 jaar wonende te Ruigahuizen
1. ) Op 16 februari 1860 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Marijke Hyltjes Kortrijk, geboren op te Folsgare, als dochter van Hyltje Durks Kortrijk en Sibbeltje Lazes van der Zee. Overleden op 28 maart 1869 te Nijhuizum, 50 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1. Hyltje, geboren op 27 oktober 1864 te Nijhuizum.
 
2. ) Op 27 augustus 1869 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Reinschjen Brouwer, geboren op 18 januari 1835 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Luitjen Berends Brouwer en Anke Pieters de Boer. Overleden op 27 maart 1920 te Balk, 85 jaar.
aangifte overlijden op 29 maart 1920 aktenummer 26, getuigen:
Jacob Mous koopman 60 jaar wonende te Balk
Gooitjen van der Werf melkvaarder 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Marijke, geboren op 12 augustus 1870 te Nijhuizum.
2. Luitjen, geboren op 30 mei 1873 te Nijhuizum. Op 20 mei 1905 getrouwd in de gemeente Franekeradeel met Sjoukje Dijkstra, oud 23 jaar, geboren te Nijhuizum als Lolke Dijkstra en Marijke de Jong.
3. Jouke, geboren op 6 oktober 1875 te Nijhuizum.
 
 
 
boerderij in Nijhuizum
 
Nijhuizum  
 
kadastrale gemeente Heeg sectie B nummer 424
minuutplan 1832
bron: www.hisgis.nl
 
straatbeeld Nijhuizum, links de boerderij en rechts de kerk
bron: google streetview 2009
 
 
 
 
boerderij te Ruigahuizen
 
Popke Joukes van der Weij Popke Joukes van der Weij
bron: Leeuwarder Courant van 9 november 1883
 
Popke Joukes van der Weij
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1883
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1883 >>>
 
Popke Joukes van der Weij Popke Joukes van der Weij
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1884 bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1884
De boerderij wordt in 1884 verkocht aan Luitjen Sybrens Dooper.
 
woonadressen familie van der Weij
periode adres bron
     
1880 - 1890 Lutswal 14 bevolkingsregister Ruigahuizen 1880-1890 kad.gem. Balk sectie I nummer 330
     
eigendommen van Popke Joukes van der Weij
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
229
   
3071,-
9 mrt 1880
       
Balk
A
228ged
           
Balk
A
226ged
           
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1040, folio 35, nummer 70
notariële acten
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma  Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk (Ruigahuizen), koopsom fl. 51.968
- Jan Baukes van der Goot te Balk, verkoper
- Popke Joukes van der Wey te Nijhuizum, koper            
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, koper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 128 en 135 d.d. 10 november 1875

 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Gemeente: Doniawerstal
Provisionele en finale toewijzing en akte de command. Betreft de verkoop van een huis en bakkerij te Balk
- Wabe Innes Betzema te Balk, verkoper
- Tetje Innes Betzema te Balk, verkoper
- Popke Joukes van der Wey te Ruigahuizen, koper
- Reinder Hamming te Balk, koper               
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 158, 3 en 4 d.d. 24 december 1879

                                            

1884 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1403
- Popke Joukes van der Wey te Ruigahuizen, verkoper
- Watze Philippus de Wolf te Balk, koper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7057 Repertoirenr.: 1 en 7 d.d. 2 januari 1884

 
1884 Workum, notaris K. Tjebbes  Provisionele en finale toewijzing
- Popke Joukes van der Wey te Ruigahuizen, verkoper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 5866
- Age Kerkhoff te Lemmer, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 3057
- Frank Luitjens Brouwer te Bakhuizen, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 2007
- Johannes Lammerts de Jong te Bakhuizen, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 2761
- Otte Cornelis Bouwstra te Balk, koper
Betreft de koop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3110
- Luitjen Sybrens Dooper te Balk, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 1575
- Freerk Jans Benekens te Nijemirdum, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 1450
- Bauke Klazes Belzema te Balk, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 910
- Rintje Schutter te Wijckel, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 612
- Leffert Willems Benekens te Wijckel, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 1289
- Bote Harmens de Jong te Ruigahuizen, koper
- Lubbert Jacobs Hofstra te Ruigahuizen, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 878
- Hyltje Brandsma te Ferwoude, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 1477
- Hendrikje Atzes Schaap te Harich, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 1406
- Hielke Klazes Hielkema te Harich, koper
Betreft de koop van een weiland te Balk, koopsom fl. 415
- Wieger Tjeerds Roelvink te Sondel, koper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141082 Repertoirenr.: 15 en 18 d.d. 13 februari 1884

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 april 2013 laatste wijziging: 15-01-2024