persoonlijke gegevens van Hendrik Alles van Wielen
Hendrik Alles van Wielen, geboren op 13 april 1774 te Sneek, gedoopt op 17 april 1774 te Sneek, als zoon van Alle Hendriks van Wielen en Sjoukje Oepkes Staal. Overleden op 23 april 1848 op nummer 152 te Balk, 73 jaar oud.
uuewerkmaker te Balk
aangifte overlijden op 24 april 1848 pagina B 12, getuigen:
Machiel jarigs de Jong koopman 27 jaar wonende te Balk
Adrianus Reyntjes Rijkscommies 31 jaar wonende te Balk
Op 30 april 1797 getrouwd in de Nederlands Hervormde Kerk te Harlingen met:
Antje Lolkes Postma, geboren rond 1767 als dochter van Lolke Wiebes en Geertje ?. Levenloos gevonden 's avonds 8 uur op 6 december 1845 op nummer 152 te Balk, 78 jaar oud. Vermoord tijdens een overval gepleegd op Sinterklaasavond door Ruurd Passchiers van Dijk.
aangifte overlijden op 9 december 1845 pagina B 19, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 52 jaar wonende te Balk
Roelof Joukes Oosting Rijkscommies 34 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Alle, geboren op 13 december 1797 te Harlingen, gedoopt op 17 december 1797 te Harlingen (Hervormd, Grote Kerk). Overleden in 1807 (aktedatum 14 februari 1807) te Balk, 9 jaar oud.

2. Geertje, geboren op 24 juli 1801 te Balk, gedoopt op 2 augustus 1801 te Balk (Hervormd). Jong overleden.

 
 
 
Hendrik Alles van Wielen
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 215 - huisnummer Balk 152
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Alles van Wielen
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1845
 
bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 december 1845
 
bron: Groninger Courant van 19 december 1845
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1845
 
bron: Arnhemsche Courant van 20 december 1845
 
bron: Arnhemsche Courant van 25 december 1845
 
bron: Algemeen Handelsblad van 10 februari 1846
 
bron: Bredasche Courant van 20 oktober 1846
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1846
 
Meer over de moord op Antje Lolkes Postma in het boek "Een Gaasterlander op het schavot" geschreven door Jan de Roos
 
Uit het Friesch Dagblad van 2 augustus 2005:
 
Hoe het leven van een boerenzoon aan strop kon eindigen
Nijemirdum – Hoe kon het dat het leven van de dertigjarige boerenzoon Ruurd Passchiers van Dijk uit Wijckel eindigde aan de galg? Die vraag intrigeerde historicus Jan de Roos. Hij brengt de tragedie die zich halverwege de negentiende eeuw afspeelde in Gaasterland weer even tot leven in het boekje Een Gaasterlander op het schavot .
Op Sinterklaasavond 1845 ging er een schok door de gemeenschap van Gaasterland. De 75-jarige juweliersvrouw Antje van Wielen uit Balk was vermoord. Naar al gauw bleek door de werkloze boerenzoon Passchiers van Dijk, die uit geldnood gedreven tot zijn daad was gekomen.
Het onderwerp van De Roos (54) zijn boekje is willekeurig gekozen. Overal waar De Roos komt te wonen, duikt hij in de lokale historie. Zo ook toen De Roos - in het dagelijks leven eindredacteur bij een vakblad voor gemeente- en provinciebestuurders - anderhalf jaar geleden met zijn vrouw, burgmeester De Roos-Van Rooden, meeverhuisde naar Nijemirdum. In de gemeentearchieven van Gaasterlân-Sleat stuitte hij op de geschiedenis, die hem intrigeerde.
Het bijzondere aan het verhaal van Passchiers-van Dijk is dat hij de voorlaatste in Fryslân was die ter dood is veroordeeld, vindt De Roos. De boerenzoon werd op vrijdag 16 oktober 1846 opgehangen op het Hofplein in Leeuwarden. Zo’n vijftien jaar later werd de doodstraf afgeschaft. De Harlinger Ype Baukes de Graaf was in 1860 de laatste die in Fryslân werd opgehangen, op het Zaailand. Hij was schuldig bevonden aan het vermoorden van zijn Harlingse ex-verloofde.
Ook het feit dat koning Willem II weigerde Passchiers-Van Dijk gratie te verlenen, vindt De Roos opmerkelijk. ,,De man had onmiddellijk bekend en toonde een diep gevoel van spijt en berouw. Veel andere misdadigers bleven vaak onverschillig over hun daden, maar zijn spijt sorteerde geen effect”, vertelt De Roos.
Ook de verregaande bemoeienissen van de hervormde Leeuwarder dominee Thoden van Velzen haalden niets uit. ,,Hij heeft de laatste levensdagen geestelijke bijstand verleend. Het was toch een drama, een jonge man die ter dood veroordeeld is.”
Het boek van De Roos is niet de eerste publicatie over de Wijckelse boerenzoon. Begin twintigste eeuw wijdde de vermaarde journalist Jacob Hepkema van de Heerenveense Courant al eens een boekwerkje aan het Gaasterlandse drama. Maar volgens De Roos heeft hij toch weer wat nieuwe feiten boven tafel gehaald. Zijn boek van 64 pagina’s is ook meer dan alleen het tragische levensverhaal van Passchiers van Dijk, die nu volgens De Roos alleen nog verre verwanten heeft. Het boek moet een tijdsbeeld geven van het Gaasterland halverwege de negentiende eeuw.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1848
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Alles van Wielen 1774-1848  
  Klaas Alles van Wielen 1780-1818  
woonadressen familie van Wielen
periode adres bron
     
1801 - 1804 Raadhuisstraat 65 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 169, nummer 100
1805 Raadhuisstraat 65 speciekohieren 1748 - 1806; blad 54, volgnummer 77, 2e post
1812 Raadhuisstraat 12 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 139
1818 Raadhuisstraat 12 aangifte geboorte van nicht Klaaske
1826 Raadhuistraat 12 aangifte overlijden Idskjen Jans Poppes
1828 Dubbelstraat 6 aankoop van Balk 152
1840 Dubbelstraat 6 volkstelling 1840; huisnummer Balk 152
1845 Dubbelstraat 6 Antje Lolkes Postma overleden op Balk 152
1848 Dubbelstraat 6 Hendrik Alles van Wielen overleden op Balk 152
eigendommen van Hendrik Alles van Wielen
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
130
00 01 12
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 309 Hendrik Alles van der Wielen, uurwerkmaker te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
130
       
f 900,-

15 aug 1843 (1 mrt 1828)

   
             
f 300,-
9 juli 1847
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 19
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 900
- Eelkjen Baukes Poppes, grossier in sterke dranken te  Balk, weduwe van Jan Brants van der Goot, verkoper
- Hendrik Alles van der Wielen, uurwerkmaker te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 16 d.d. 9 februari 1828
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing Lastgeving, akte niet aanwezig
- Hendrik Alles van der Wielen, uurwerkmaker te Balk, lastgever
- Alle Klazes van der Wielen, uurwerkmakersknecht te Balk, gelastigde
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 89 d.d. 24 oktober 1842
 
1847 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting. Betreft een kapitaal van fl. 300
- Hendrik Alles van Wielen, uurwerkmaker te Balk, debiteur
- Anne Wietzes Veersma, schipper te Warns, crediteur
Bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7016  Repertoirenr.: 12 d.d. 2 april 1847
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 september 2017 laatste wijziging: 1-04-2020