Jacob Martens Zwanenburg register hypotheken 69: 110 / 128
Jacob Martens Zwanenburg, geboren op 12 september 1877 te Balk, als zoon van als zoon van Marten Siemens Zwanenburg, schilder te Balk, en Mare Duif. Overleden op 3 december 1945 te Steenwijk, 68 jaar oud.
onderwijzer te Hindeloopen, Balk, Oldeboorn, Workum, Heerlen, Rijssen, Steenwijk
Op 12 februari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maartje de Jong, geboren op 12 september 1877 te Sloten, als dochter van Harmen Jans de Jong, winkelier te Balk, en Tjitske Taconis. Overleden op ? te ?
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 18 december 1905 te Oldeboorn. Op 5 februari 1929 naar Medan (Nederlands Oost Indië) Op 29 januari 1930 getrouwd in de gemeente Rijssen met Marchien Hulst, 23 jaar oud, geboren te Sleen als dochter van Wieger Hulst, zonder beroep te Rijssen, en Frederika Pals.
2. Harmen, geboren op 12 juni 1908 te Workum. Op 5 maart 1930 naar Nederlands Oost Indië. Op 12 februari 1930 getrouwd in de gemeente Rijssen met Josine Marie Julie Elisabeth Bosch, 21 jaar oud, geboren te Rijssen als dochter van Adrianus Arnoldus Bosch, dierenarts te Rijssen, en Eliza Clara Anna Egberts.
 
 
 
Jacob Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1892
 
Jacob Martens Zwanenburg Jacob Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1897 bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1900
 
Jacon Martens Zwanenburg  
Jacob Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1900
 
 
Jacob Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1900 bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 december 1904
 
Jacob Zwanenburg en Maartje de Jong
foto 192-007 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Maartje de Jong en Jacob Zwanenburg
 
Openbare Lagere School Aldeboarn
foto 369-002 kolleksje fan Aldheidskeamer Uldrik Bottema te Aldeboarn
Openbare Lagere school te Oldeboorn in 1901

Zittend: Geertje de Mars, ? de Vries, ? de Vries, Koop de Vries, Jac. Bottema, Klaas Veenstra, Sietse Annema.

Knielend: Fokke Bottema, Sietse J.Postma, Gjalt Hofstra, Sake van der Feer, Piet Schaafsma, Johan Huisman, Minderd Huisman, Meinte Veenstra, Yde Koopmans.

3e rij: Trijntje Huisman, Metje Veldman, Pietje Huisman, Katrinus de Mars, Jan Blaam, Gerke Schaafsma, Ale Pijlman, Ids de Vries.

4e rij: meeester Jacob Zwanenburg, Akke Annema, Wietske Knol, Anna de Mars, Tiete Hottinga, Baukje Knol, Antje de Vries.

 
Openbare Lagere School Aldeboarn
foto 369-001 kolleksje fan Aldheidskeamer Uldrik Bottema te Aldeboarn
Openbare Lagere school te Oldeboorn in 1904
zittend van links naar rechts:
1. Siebren J. Santema, 2. Jan G. Dijstra, 3. Germ G. Dijkstra, 4. Klaas G. Dijkstra, 5. Gosse Stielstra. 6. Jacob J. Bethelhem, 7. Sjoukje Kort, 8. Pieter J. Santema, 9. Gjalt Jelsma
knielend van links naar rechts:
1. Hette Tj. Dijkstra, 2. Jan Engelsma, 3. Hantje Gerbens van der Krieke (*1892), 4. Jac. S.K. de Jong, 5. Feikje Bethlehem, 6. Rieke J. Vleeshouwer, 7. Tetle H.H. Hofstra, 8. Jan Jelsma, 9. Jac de Vos
derde rij staand van links naar rechts:
1. Ruurdje R. Nijdam, 2. Jelle van der Velde, 3. Sjoukje R van Veen, 4. Jan R van Veen, 5. Kobus J. Vleeshouwer, 6. Tiete J. Vleehouwer, 7. Durkje Oosthoek, 8. Femke H. Hofstra, 9. Tjeerd E. Blaauw
vierde rij staand van links naar rechts:
1. Ynkje Tj. Dijkstra, 2. Anna van der Velde, 3. Hieke R. van Veen, 4. Anna R. van Veen, 5. Klaas J. Vleeshouwer, 6. Murk Oosthoek, 7. Anske A. Wijbenga, 8. Freerk E Blaauw
vijfde rij staand van links naar rechts:
1. Meester Radersma, 2. Anna R Nijdam, 3. Aukje R. Koopmans, 4. Geertje Tj. de Jong, 5. Sjoukje Tj de Jong, 6. Lokke E. Blauw, 7. Wietske Knol, 8. Sijke Hettema, 9. Femke S. de Jong, 10. Janke Santema, 11. meester Jacob Zwanenburg, 12. juffrouw L. Botke
 
Jacob Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1905
 
  Aldeboarn
Jacob Zwanenburg en Maartje de Jong
bron: Balkster Courant van 28 januari 1905
 
Jacob Zwanenburg en Maartje de Jong
bron: Balkster Courant van 18 februari 1905
 
Na hun trouwen gaan ze woning in de schoolmeesterswoning naast de bewaarschool in Oldeboorn.
bron:
1912 "de bewaarschool" (nu Het Nieuwe Medium) met onderwijzerswoning openbare lagere school
Tot 1871 was het de openebare school. In 1861 telde de school 270 leerlingen en drie leerkrachten. In 1876 werd hier de bewaarschool ingericht, als onderdeel van het Nut. In 1910 telde de bewaarschool 100 leerlingen. De school bleef hier tot 1971. Daarna verhuisde de kleuterschool naar de Ëarste Wjukslach"aan de Jancko Douwaastrjitte. De woning is afgebroken in 1939.
lees verder over de historie van de school en de woning op www.hetnieuwemedium.nl
 
Jacob Zwanenburg Jacob Zwanenburg
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 oktober 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 oktober 1907
 
 
Jacob Zwanenburg
bron: fotocollectie Warkums Erfskip (schenking Ru de Wit, Zwolle 1981)
Franse School (Mulo te Workum in 1911
links zittend meester Jelle Boonstra en rechts meester Jacob Zwanenburg
 
Jacob Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1912
 
Jacob zwanenburg Jacob Zwanenburg
bron: De Banier van 31 mei 1932
 
 
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 6 juni 1932 >>>
 
 
Jacob Zwanenburg
bron: Opregte Steenwijker courant van 7 december 1945
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Marten S. Zwanenburg 1853-1918 Jacob Zwanenburg 1877 - 19??  
Harmen Jans de Jong 1843-1918 Simon Zwanenburg 1877-1929  
woonadressen familie Zwanenburg
periode adres bron
- 1900 Balk  
1900 - 190? Oldeboorn 138 dienstboden Utingeradeel 1890 -1922 blad 21
190? - 190? Oldeboorn 284 dienstboden Utingeradeel 1890 -1922 blad 21
190? - 190? Oldeboorn 154 dienstboden Utingeradeel 1890 -1922 blad 21
190? - 190? Oldeboorn 421 dienstboden Utingeradeel 1890 -1922 blad 30
1905 - 1907 Tsjerkebuorren bevolkingsregister Utingeraddel 1890 - 1922 blad 72, Oldeboorn 5 / 72 / 73
1907 - Workum  
  Heerlen  
1932 Rijssen  
1932 - 1945 Steenwijk  
     
eigendommen van Jacob Martens Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
698
 
1/2 koopacte
850,-
19 jan 1904
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 128
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf en timmerschuurtje  te Balk, koopsom fl. 1700
- Jan Halbes Doele te Balk, verkoper
- Simon Zwanenburg te Amsterdam, koper
- Jacob Zwanenburg te Oldeboorn, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 1 d.d. 2 januari 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 augustus 2011 laatste wijziging: 28-11-2019