van Swinderenstraat 44
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 57, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 59  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 250, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 250a, grutterij  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 44  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 44 hisgiscode: 1038 en 1039
eigenaren
eigenaar in 1715: Hinne Heerts
eigenaar in 1773: Hylke Pieters weduwe
eigenaar in 1774: Hylke Johannes
verkoop in 1789 aan: Johannes Jans Westendorp, grutter te Steenwijk
eigenaar in 1832 OAT: Gerrit Johannes Westendorp, koopman te Balk
verkoop in 1834 aan: Lucas Tjerks IJsbrandy, kleermaker te Lemmer
verkoop in 1840 aan: Jacob Pieters Delfstra, winkelier te Balk
verkoop in 1846 aan: Klaaske Fekkes van der Goot te Wijckel; Marten Hendriks van der Goot echtelieden te Balk
bij boedelscheiding in 1890 aan: Ferdinand Berends Keulen gehuwd met Bruinsje Martens van der Goot, meubels
verkoop in 1939 aan: Joop Franzen, confectieatelier
verkoop in 1985 aan: schildersbedrijf Klijnsma te Balk
   
   
   
Balk A 250
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

250 hernummerd in 1832 naar 341
250a hernummerd in 1832 naar 341
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 250
in het midden de voorgevel van dit pand rond 1925

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Van Swinderenstraat 44
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1827
perceel 1; royale koopmanshuizing met grutterij op nummer 59 te Balk = van Swinderenstraat 44
perceel 2: een wel betimmerde huizing op nummer 121 te Balk = Raadhuisstraat 38
perceel 3: groote boerenhuizing met zeven woonvertrekken op nummer 91 te Balk = Westein 31 - 41
perceel 4: stuk zeer vruchtdragend greidland bij nummer 46 te Ruigahuizen = ?
perceel 5: best stuk greidland te Ruigahuizen = ?
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1831
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 26 dcember 1834
 
Balk A 250 verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1938
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 59; 1859 - 1910 Balk 67; 1910 - 1920 Balk 80; 1920 - 1930 Balk 79; 1930 - 1953 Balk 83; 1953- heden Van Swinderenstraat 44
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hinne Heerts / zelfs; blad 77, nummer 57
1717 - 1718 Hinne Heerts / zelfs; blad 79, nummer 57
1721 Hinne Heerts / zelfs; blad 108, nummer 57
1722 - 1767 Hinne Heerts erven / zelfs; blad 108, nummer 57
1768 - 1772 Hinne Heerts erven / Jacob Obes; blad 108, nummer 57
1773 Hylke Pieters weduwe / zelfs; blad 108, nummer 57
1774 Hylke Johannes / zelfs; blad 108, nummer 57
1775 Hylke Johannes / zelfs en Sybren Joostes; blad 161, nummer 57
1777 Hylke Johannes / zelfs en Albert Groninger; blad 161, nummer 57
1779 - 1780 Hylke Johannes / zelfs en Andries Bouwes weduwe; blad 161, nummer 57
1782 - 1785 Hylke Johannes / zelfs; blad 161, nummer 57
1786 Hylke Johannes / zelfs; blad 162, nummer 57
1787 Hylke Johannes / Sybren Pieters en weduwe Auke Rinkes; blad 162, nummer 57
1788 - 1789 Hylke Johannes / Seye Wildeboer; blad 162, nummer 57
1790 - 1804 Johannes (Jans) Westendorp / zelfs; blad 162, nummer 57
speciekohieren 1748 - 1806
1788 Sybren Pijters op nummer 68 pagina 52 alhier; blad 50 / volgnummer 50
1788 Hendrik Arends weduwe van nummer 89 pagina 55 alhier; blad 50 / volgnummer 50
1788 Coenraad Harings, van nummer 47 pagina 50 alhier; blad 50 / volgnummer 50
1789 Hendrik Arents weduwe op nummer 28 pagina 47 alhier; blad 50 / volgnummer 50
1789 Coenraad Harings weduwe, man overleden, de wed. gealimenteerd op nr. 93 pagina 56; blad 50 / volgnummer 50
   
1805 Johannes (Jans) Westendorp; blad 50 / volgnummer 50
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 59
1812 Johannes Westendorp, volgnummer 219
volkstelling 1829 blad 63; huisnummer Balk 59
1829 Gerrit Johannes Westendorp, gortmaker
1829 Jan Johannes Wesyendorp, koopman
 
1829 - 1834 Gerrit Johannes Westendorp, grutter ( * 1796 te Balk)
1834 Lucas Tjerks IJsbrandy, kleermaker ( * 24 juli 1807 te Lemmer)
1837 Tjerk, zoon van Lucas Tjerks IJsbrandy en Grietje Willems Pot geboren op huisnummer Balk 59
1839 Pieter Pieters Delfstra, 70 jaar oud. Overleden op dit adres
volkstelling 1840 huisnummer Balk 59
1840 Jacob Pieters Delfstra, winkelier ( * 31 mei 1803 te Balk)
volkstelling 1840 huisnummer Balk 59a
1840 Jurjen Johannes ten Brink, wagenmakersknecht ( * 15 april 1809 te Balk)
1840 Iemkjen Kerstes Dijkstra, weduwe Pieter Sybrens de Jong, zonder beroep ( * Harich)
 
1845 Antje Sakes van Andringa, weduwe Pieter Pieters Delfstra, overleden op dit adres.
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 76; huisnummer Balk 59 / 67
1849 - 1859 Marten Hendriks van der Goot, winkelier ( * 1 september 1819 te Oudemirdum); hoofd
  Sybrigjen Pieters Drijfhout, dienstmeid ( * 4 januari 1836 te Balk
  Antje Annekes Doorenspleet, dienstmeid ( * 1837 te Balk)
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 77; huisnummer Balk 59 / 67
1849 - 1853 Aldert Hendriks Stint, timmerknecht ( * 1804 te Hindeloopen); hoofd
1849 - 1854 Pietertje Ygrams Reinsma, zonder beroep ( * 1797 te Lemmer); hoofd vanaf 1853
1849 - 1854 Ymkjen Kerstes Dijkstra, weduwe van Pieter Sybrens de Jong, zonder beroep ( * 1787 te Harich)
18?? - 1859 Tjipkje Gerrits Fellinga, ( * 13 oktober 1792 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer Balk 67
1859 - 1869 Marten Hendriks van der Goot, ( * 1 september 1819 te Oudemirdum)
1859 - 1869 Tjipkje Gerrits Fellinga, ( * 13 oktober 1792 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 341, volgnummer 228 / 215
1869 - 1879 Marten Hendriks van der Goot, winkelier ( * 1 september 1819 te Oudemirdum)
1869 - 1879 Tjipkje Gerrits Fellinga, ( * 13 oktober 1792 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 73; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 341
1880 - 1890 Marten Hendriks van der Goot, winkelier ( * 1 september 1819 te Oudemirdum)
1882 - 1890 Ferdinand Berends Keulen, schoonzoon ( * 30 april 1858 te Hemelum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 66; huisnummer Balk 67
1890 - 1900 Ferdinand Berends Keulen, manufacturier ( * 30 april 1858 te Hemelum)
1890 - 1900 Marten Hendriks van der Goot, schoonvader ( * 1 september 1819 te Oudemirdum)
1890 - 1891 Idsk Berends Keulen, zuster ( * 26 februari 1865 te Hemelum)
1891 - 1892 Sjoerd Hendriks van der Meer, winkelbediende ( * 16 maart 1870 te Garijp)
1891 - 189? Pietje Bosma, werkmeid ( * 17 oktober 1874 te Balk)
1893 - 1895 Idsk Berends Keulen, zuster ( * 26 februari 1865 te Hemelum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 74; huisnummer Balk 67 / 80
1900 - 1910 Ferdinand Keulen, manufacturier ( * 30 april 1858 te Hemelum); hoofd
1900 - 1904 Marten Hendriks van der Goot, schoonvader ( * 1 september 1819 te Nijemirdum)
1900 - 190? Pieterik Damstra, in dienst ( * 10 mei 1875 te Balk)
1908 - 1910 Hendrik Stoffelsma, notarisklerk ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
register van huisnummering 1910-1920 blad 5, huisnummer Balk 80
1910 - 1920 Ferdinand Keulen
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 13: huisnummer Balk 80
1910 - 1920 Ferdinand Keulen, manufacturier ( * 30 april 1858 te Hemelum); hoofd
1910 - 191? Hendrik Stoffelsma, notaris klerk ( * 18 januari 1882 te Oudega HON)
1912 - 1912 Jetske Keulen, zuster ( * 26 februari 1865 te Hemelum)
1914 - 191? Aaltje Johanna Ouderland, onderwijzeres CLS ( * 28 maart 1885 te Vrouwenpolder); commencaal
191? - 1917 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); commencaal
191? - 1918 Wilhelmina Hendrika Woestenenk, onderwijzeres CLS ( * 26 maart 1898 te Markelo); commencaal
1918 - 1919 Gerritje de Schiffart, onderwijzeres Chr. Lagere School ( * 27 april 1899 te Hartwerd); commencaal
1919 - 1919 Ype Kramer, onderwijzer Chr. Lagere School ( * 21 februari 1898 te Bolsward); commencaal
1919 - 1920 Pieter Oord, onderwijzer Chr. Lagere School ( * 9 november 1897 te Oldemarkt); commencaal
register van huisnummering 1910-1920 blad 5, huisnummer Balk 80a
1916 - 1919 Doetje Hofma, weduwe van Dijk
1911 - 1914 Jan Pier van Riezen
1919 - 1919 weduwe Y Taconis
1919 - 1920 Jacob de Boer
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 194: huisnummer Balk 80a
1911 - 1914 Jan Pier van Riezen, commies der belastingen ( * 10 juli 1880 te Wolvega); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 94: huisnummer Balk 80a
1916 - 1919 Doetje Hofma, weduwe Jan van Dijk, als hoofd eener naaischool verbonden aan het Interneringsdepot ( * 8 januari 1878 te Pietersbierum) 7 februari 1916 van Stiens - 22 augustus 1919 naar Harlingen
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 7: huisnummer Balk 80a
1919 - 1919 Doite Hamersma, weduwe Ynze Taconis ( * 28 oktober 1860 te ); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 124: huisnummer Balk 80a
1919 - 1920 Jacob de Boer, werkman ( * 10 augustus 1895 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 77; huisnummer Balk 79
1921 - 1930 Ferdinand Keulen, meubelmaker ( * 30 april 1858 te Hemelum): hoofd
1922 - 1925 Sibbeltje Pietersma, dienstbode ( * 11 oktober 1902 te Balk)
1924 - 1924 Foekjen Hofman, dienstbode ( * 11 maart 1909 te Sloten)
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 78; huisnummer Balk 79a
1921 - 1922 Jacob de Boer, arbeider ( * 10 augustus 1895 te Wijckel); hoofd
1922 - 1926 in gebruik bij Ferdinand Keulen
1926 - 1928 Jan Pier van Riezen, commies der Rijskbelastingen ( * 10 juli 1883 te Wolvega)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 74; huisnummer Balk 83
1931 - 1937 Ferdinand Keulen, meubelmaker ( * 30 april 1858 te Hemelum); hoofd
1932 - 1938 Hendrika Anna de Vries, dienstbode ( * 4 maart 1910 te Warns)
1938 - 1939 Johannes Gorter, zonder beroep ( * 17 februari 1855 te St. Nicolaasga)
1938 - 1939 Martha Gorter, dochter, baker ( * 30 juli 1893 te Sneek)
 
1939 - 1985 familie Franzen
1985 - heden familie Klijnsma
     
grutterij Westendorp
 
Gerrit Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1827
 
Ferdinand Berends Keulen meubels
 
Keuning
bron: Het nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 4 september 1912
 
meubelmagazijn Ferdinant Keulen
bron: Balkster Courant van 5 juni 1915
 
Ferdinat Keulen & Zoon
bron: Balkster Courant van 1 april 1933
 
confectiehuis Franzen
 
confectiehuis Franzen
 
voorgevel Balk A 250
foto 048-003 beschikbaar gesteld door mevr. Franzen
 
In de jaren 1939 - 1941 werd het pand verbouwd door Wietze Franzen en Zonen uit Bolsward.
 
In 1941 worden de twee kozijnen in de voorgevel vervangen door een erkerkozijn.
bron: bouwvergunning 6 maart 1941
 
 
In 1942 draagt Johannes Franzen het bedrijf over aan zijn beide zonen. Joop Franzen neemt de confectieafdeling aan de Harichsterzijde nr. 83 voor zijn rekening. Koos Franzen gaat verder met de afdeling manufacturen en woninginrichting op Harichsterzijde nr. 52 waar het bedrijf in 1920 door vader Johannes is begonnen.
wij blijven actief
Door de oorlogjaren was niet alles op voorraad. Maar Franzen bleef actief. De wens van de klant werd vastgelegd en wanneer het gewenste artikel geleverd kon worden kreeg de klant hierover bericht. Wij blijven actief: deel 1, deel 2, deel 3
 
atelier Franzen
foto beschikbaar gesteld door Annie Jaarsma-Groenewoud
In 1941 wordt de bestaande keuken op de begane grond omgebouwd tot atelier.
 
Balk A 250 personeel Franzen
foto beschikbaar gesteld door Annie Jaarsma-Groenewoud

Deze foto met het personeel is rond de oorlogsjaren gemaakt.

staand v.l.n.r.
Hinke Boelsma (atelier), Sjoerdje van der Werf, Hendrik Veldman, Trees Wetting (coupeuse), Dine de Winter (atelier), Koos Franzen, Jap Plantinga (atelier), moeke Franzen (atelier), Annie Groenewoud (atelier), Joop Franzen.
zittend op stoel v.l.n.r.
Makke van der Meer (winkelmeisje), Annie van Veen (winkelmeisje), papa Franzen, Lies Boersma (winkelmeisje), Vrony Franzen (winkelmeisje)
zittend op de grond v.l.n.r.
Jantje van der Wal, Boukje Bruinsma, Marike Pelsma
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 20 november 1948
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 13 mei 1950
 
Franzen Franzen
bron: Balkster Courant van 6 april 1957 bron: Balkster Courant van 11 april 1959
 
verbouwingsopruiming Franzen
bron: Balkster Courant van 28 novmeber 1959
 
Franzen opening
bron: Balkster Courant van 12 maart 1960
 
Balk A 250
foto 048-002 beschikbaar gesteld door mevr. Franzen- Kruiper
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 18 juli 1964
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 8 augustus 1964
 
Franzen Franzen
bron: Balkster Courant van 6 juni 1965 bron: Balkster Courant van 6 novmeber 1965
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 11 september 1965
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1970
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 5 september 1970
 
Franzen
bron: Balkster Courant van 5 september 1970
 
modehuis Franzen
 
In 1970 werd de herenconfectie afdeling opgeheven en ging het bedrijf zich specialiseren in damesconfectie. Na het overlijden van Joop Franzen zette mevr. Franzen -Kruiper het bedrijf voort. In 1974 draagt zij de winkel over aan de familie de Vries.
 
modehuis Franzen modehuis Franzen
bron: Balkster Courant van 23 maart 1974 bron: Balkster Courant van 23 maart 1974
 
overname en modeshow
bron: Balkster Courant van 23 maart 1974
Een verslag van de modeshow is te vinden in de Balkster Courant van 6 april 1974
 
straatbeeld van Swinderenstraat
De van Swinderenstraat op 11 mei 1984
 
schildersbedrijf Klijnsma
 
Klijnsma verf
 
voorgevel in 1985
foto 088-002 beschikbaar gesteld door de familie Klijnsma
Klaas van der Werf begon in 1943 aan het Westeinde zijn schildersbedrijf. In de jaren vijftig verhuisden ze naar de Bloemstraat. Van der Werf had geen opvolger toen hij in 1983 na veertig jaar het rustiger aan wilde doen. Hendrik Klijnsma was al bijna 30 jaar in dienst bij van der Werf en kon in 1983 het bedrijf overnemen. Hij begon samen met zoon Fokke aan de Gaaikemastraat een kleine winkel die gerund werd door mevr. Klijnsma. Al spoedig bleek dit pand te klein te zijn. In 1985 is de winkel verhuisd naar de van Swinderenstraat.
Schildersbedrijf Klijnsma doet regelmatig onderhoudsklussen aan de panden in de van Swinderenstraat en de Raadhuisstraat eigen aan de Stichting Hendrik de Keyser.
 
schildersbedrijf Klijnsma
bron: Balkster Courant van 7 april 1988
 
schildersbedrijf Klijnsma
bron: Balkster Courant van 14 april 1988
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022