gegevens van de Vereniging voor Christelijke Belangen
 
Op 25 oktober 1910 komt een groep van 22 heren bijéén in de Christelijke Lagere School aan de Harichsterzijde te Balk. Toen niet wetende dat 16 jaar later dit het beoogde lokaal zou worden. Er wordt een commissie benoemd bestaande uit de heren ds. P. Bootsma, H. Koelstra, P. Betzema, K. van Hout en P. Boorsma om statuten en een reglement op stellen voor de vereniging met als doel het stichten en instandhouden van een vergaderlokaal van de verschillende Christelijke verenigingen in Balk, het houden van begrafenissen en andere bijeenkomsten.
Het eerste bestuur bestond uit de heren Ds. P. Bootsma, K. van Hout, H. Koelstra, P. Boorsma en P. Betzema, aldus vastgesteld op 9 november 1910. In de tijd die daaropvolgde zijn diverse pogingen gedaan een geschikte lokatie aan te kopen. Deze mislukten. Op 15 december 1911 werd een verzoek gericht aan de gemeente Gaasterland om het Hotel Gaasterland gelegen aan de Lytse Side achter het postkantoor aan te mogen kopen. Ook dit ging niet door. Het gebouw is gesloopt in 1917.
De vereniging was in slaap gesukkelt. Pas op 26 januari 1925 organiseerden de twee bestuursleden van het eerste uur, de heren Hendrik Koelstra en Klaas van Hout weer een vergadering. De Christelijke school had een nieuwe gebouw laten bouwen aan de Wijckelerdijk waardoor kwam hun oude locatie leeg te staan. Een nieuw bestuur werd samengesteld dat bestond uit de heren Thijs Johannes van Hout (voorzitter), Gosse Plantinga (secretaris), Otte Schilstra (penningmeester), Durk de Boer en Adriaan Fahner.
Na verschillende onderhandelingsronden werd het gebouw aan de Harichsterzijde, nu Meerweg 2, aangekocht voor een bedrag van f 4000,- daarbij gesteund door een gift van f 1000,- geschonken door Jelle Albada. Om de aankoop en de verbouw van het gebouw te bekostigen werden aandelen geplaatst. De Balkster timmerman Markus Bouwman was de laagste inschrijver voor de verbouwing. Op 14 oktober 1925 is het lokaal officieel in gebruik genomen.
 
Voor het beheer van het gebouw werd een concierge aangesteld. Dit was bestuurslid Gosse Plantinga. De concierge had vrij wonen in de bij het lokaal aanwezige woning. Voor zijn taken werd een instructie opgesteld.
instructie concierge vastgesteld op 21 oktober 1926 pagina 1, pagina 2, pagina 3
 
ledenvergadering concierges in dienst van de vereniging:
vanaf 1927 - 1939 Gosse Plantinga,
vanaf 12 mei 1940 ???? - mei 1959 Marten Lyklema
vanaf 2 maart 1959 tot 1963 Meile Salverda
vanaf 1963? - 1969? Klaas Schotanus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als gevolg van de crisis vlak voor de tweede wereldoorlog moesten 2 bestuursleden hun functie neerleggen, waaronder de concierge Gosse Plantinga. Het boekjaar 1939 sloot af met een negatief saldo.

 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de brandstofvoorziening in de zuidwesthoek van Friesland geregeld door de brandstoffencommissie gevestigd aan de Nieuwedijk 34 te Lemmer. Uit een toewijzingsbrief van de commissie gedateerd op 24 september 1942 blijkt dat het Lokaal ook in oorlogstijd druk bezet was. Het "Groene Kruis" , de 1e klas van de ULO school en de Landbouwhuishoudcursus maakten gebruik van deze locatie. Op 29 juni 1944 kwam hier een abrupt einde aan.
 
vordering Lokaal door de Duitse bezetter
 
Ja, eerst kwam er toen een stelletje Landwachters in huishouden. Ze hadden de zaak vooraf al eens bekeken en troffen toen op het podium een volledige keuken met electrische fornuizen enz. aan, eigendom van de Landbouwhuishoudcursus. Dat was juist wat ze zo goed gebruiken konden! Ze dachten werkelijk met hun neus in de boter te vallen! Maar wat zagen die "heren" lelijk op hun neus, toen ze hun entree in het lokaal maakten, en ontdekten, dat al dat moois verdwenen was! We hadden nog juist op tijd kans gezien het hele zaakje er weg te halen en naar een veiliger plaats te brengen.
Nadat de "zwartbroeken" verdwenen waren, kwamen er weer anderen zich ongevraagd heer en meester over het Lokaal maken. Ditmaal Duitse soldaten, wier taak het was de V-2 projectielen vanuit het Rijsterbos af te schieten in de richting van Londen en Zuid-Engeland. We herademden, toen zij op 27 oktober 1944 - zonder groeten of bedanken - vertrokken. De bevrijding bracht ons nog weer eens andere gasten. Maar eerlijk gezegd hebben we de Canadese bevrijders het Lokaal met genoegen afgestaan.
Uit de toespraak ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum in 1950 geschreven door W.W. de Jong.
 
nota Meile Salverda nota Klaas Schotanus
bron: archief De Bolster bron: archief De Bolster
nota 3 maart 1960 nota 10 januari 1969
 
pagina nog in bewerking
 
eigendommen van de Vereniging voor Christelijke belangen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
929
 
koopacte
4000,-
21 april 1925
       
Balk
A
930
         
Balk
A
931
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 651

 

laatste wijziging: 26 april 2011