Rabobank Zuid West Friesland
 
De grondlegger van het coöperatieve landbouwkrediet is de Duitse plattelandsburgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In de jaren zestig van de negentiende eeuw stichtte hij in het Duitse Westerwald enkele landbouwkredietverenigingen, die de lokale boeren en handwerkslieden krediet verschaften uit de lokaal aangetrokken spaargelden. Raiffeisens idee voor de kredietcoöperatie waaide ook over naar Nederland. Vanaf 1895 ontstonden de eerste coöperatieve boerenleenbanken in Nederland.
Het idee van samen sterk sloeg aan. Overal op het Nederlandse platteland begonnen boeren en tuinders hun plaatselijke boerenleenbank. Zij werden eigenaar, lid en bestuurder van de bank en waren daarmee samen verantwoordelijk. De winsten werden niet uitgekeerd aan de leden, maar jaarlijks toegevoegd aan de reserves. Zo legden ze een solide basis voor slechtere tijden. Naar voorbeeld van Raiffeisen, richtten de eerste Nederlandse lokale banken in 1898 twee overkoepelende organisaties op: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. Deze twee organisaties waren de centrale bank voor de lokale banken en faciliteerden die op allerlei gebied. In 1972 fuseerden de twee centrale organisaties tot Rabobank Nederland, een coöperatie waarvan alle lokale Rabobanken lid en aandeelhouder waren.
In 1900 waren er 67 coöperatieve boerenleenbanken aangesloten bij één van de twee centrales. Op het hoogtepunt in 1955 waren dat er maar liefst 1.324. Daarna nam dat aantal weer af door lokale fusies. Op 1 januari 2016 veranderde de coöperatieve structuur en fuseerden de toen 106 lokale Rabobanken en Rabobank Nederland tot één bank met één bankvergunning. Door de fusie is er ook een nieuwe governance-structuur vastgesteld, met als doel het versterken van de coöperatie en het bankbedrijf van de Rabobank.
bron: www.rabobank.nl
De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te onthouden vond. De naam is ontleend aan de beginletters van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. Sinds 1980 wordt de bank nog slechts aangeduid als Rabobank. De Rabobank probeert zich te profileren als een bank die zich anders gedraagt dan andere banken. In reclamespotjes wordt daarom veel aandacht geschonken aan het 'coöperatieve' karakter. Dit houdt in dat de Rabobank uit 141 (2013) zelfstandige aangesloten banken bestaat, die alle een coöperatie vormen en over een eigen bestuur en raad van commissarissen beschikken. De centrale coöperatie Rabobank Nederland behartigt de belangen van de leden (de lokale banken), oefent een eigen bankbedrijf uit, is houdster van binnenlandse en buitenlandse deelnemingen, en oefent het toezicht op de lokale banken uit als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.
www.wikipedia.nl
 
Coöperatieve Boerenleenbank, gevestigd te Balk
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1911
Voor notaris Hieronimus Noordenbos te Balk op huisnummer 343 verschenen op zaterdag 4 maart 1911:
1. Nanne Reinders Kuperus, directeur stoomzuivelfabriek te Harich, wonende te Harich.
2. Anne Bokma (1859-1942), landbouwer en veehouder te Harich, (vertrekt 1913 naar Langweer)
3. Brant Hielkes van der Goot, rentmeester en veehouder te Harich.
4. Sieger Falkena, landbouwer en veehouder te Harich
5. Beant Haarsma (1876-1955), landbouwer en veehouder te Harich
6. Yke Atzes Schaap, veehouder te Harich
7. Harmen Jacobs Poppes, logementhouder te Balk
8. Watze Tjebbes Hepkema, veehouder te Wijckel
9. Abe Keuning, landbouwer en veehouder en lid van de gemeenteraad van Gaasterland wonende te Rijs
10. Hendrik Boonstra, logementhouder te Balk.
en de getuigen
Onno Greebe, burgemeester van de stad Sloten
Hendrik Stoffelsma, notarisklerk te Balk
Ter ondertekening van de voorlopige statuten van Coöperatieve Boerenleenbank, gevestigd te Balk.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 juni 1911
Op woensdag 17 mei 1911 bij dezelfde notaris werd de oprichtingsakte ondertekend door:
1. Anne Bokma, landbouwer en veehouder te Harich
2. Abe Keuning, landbouwer en veehouder en lid van de gemeenteraad van Gaasterland wonende te Rijs
3. Beant Durks Haarsma, landbouwer en veehouder te Harich
4. Yke Atzes Schaap, veehouder te Harich
en de getuigen
Hendrik Stoffelsma, notarisklerk te Balk
Klaas van Hout, candidaat-secretaris en beambte op de secretarie te Balk
 
locatie Lytse Side 1
 
Hotel "Gaasterland" aan de Lytse Side bevond zich op de verdieping van de in 1878 gebouwde boterwaag.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 augustus 1911
De jonge coöperatie hield vanaf 8 november 1911 zitting in een gehuurd kamertje jn "Hotel Gaasterland" in Balk
 
Boerenleenbank Balk
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1915
 
Op deze link meer informatie over Lytse Side 1
 
locatie Dubbelstraat 21-23
 
foto: eigen collectie
De Dubbelstraat in Balk met rechts hotel Boonstra rond 1920
Hotel "Gaasterland" sloot zijn deuren in 1916. Het pand werd gesloopt. In hotel Boonstra aan de Dubbelstraat vond de Coöperatieve Boerenleenbank een nieuwe locatie voor hun wekelijkse zittingen.
Op deze link meer informatie over Dubbelstraat 21-23
 
locatie Meerweg 5
 
foto 200-070 archief gemeente Gaaasterlân-Sleat
In 1925 kon het pand Meerweg 5 uiterst rechts op de foto aangekocht worden. Onderwijzer Wijtze Hilverda werd de kassier van de bank en ging hier wonen. Het kantoor van de bank was bereikbaar via de steeg tussen het aangekochte pand en café De Zwaan. De tekst boven de steegdeur is jammer genoeg niet te lezen.
aankoop Meerweg 4 in 1936
1951 40-jarig bestaan
1957? fusie met bank te Sloten
 
locatie Dubbelstraat 11
 
foto 200-025 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Dubbelstraat 9, 11, 13
Rabobank
bron: Balkster Courant van 8 juni 1968
Oudemirdum
bron: Balkster Courant van 8 juni 1968, niet compleet
Oudemirdum
 
Wanneer was de sluiting van het kantoor in Oudemirdum? Ben nog op zoek naar een goede foto van dit kantoor.
 
Rabobank Woudsend
bron: Balkster Courant van 26 april 1969
 
Woudsend
bron: Balkster Courant van 3 november 1971
Rabobank Woudsend
Architect Abe Bonnema tekende voor het ontwerp.
 
Wanneer was de sluiting van het kantoor te Woudsend? Ben nog op zoek naar een goede foto van dit kantoor.
 
locatie Dubbelstraat 6
 
1974 opening kantoor Dubbelstraat 6
1986 75-jaar bestaan
1987 fusie met bank in Bakhuizen
1988 eerste geldautomaat
1990 fusie met bank in Koudum
1991 grote verbouwing / uitbreiding (nu notariskantoor, onderwijsbureau)
1994 fusie met de combinatie Workum-Warns-Staveren
2001? afstoten uitbreiding / verbouwing kantoor
 
locatie It Hoekstee
 
 
 
 
 
eigendommen van de Coöperatieve Boerenleenbank Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
936
 
koopacte
7000,-
30 dec 1924
       
Balk
A
937
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 413

 

laatste wijziging: 25 december 2017